Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 27/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 27/2007, které se konalo dne 25. 9. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2007
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 25. 9. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Matějkové, I. Rohovského.
Radě kraje byl předložen návrhy na zařazení bodu 70. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava do navrženého programu jednání.
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 26/2007
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Oudoleň
 4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební páce
 5. Prodej pozemku v k. ú. a obci Habry
 6. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Komorovice
 7. Změna ceny nabývaného pozemku v k. ú. a obci Bohušice
 8. Žádost o odprodej části pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 9. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 10. Informace o změně katastrální hranice - k. ú. Bačkovice
 11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 12. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
 13. Prodej pozemku v k. ú. Nezdín a obci Prosíčka
 14. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Pohled
 15. Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
 16. Žádost o pokácení dřevin v k. ú. Česká Bělá a v k. ú. Moravské Budějovice
 17. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Lesonice
 18. Pokácení stromu v k. ú. Poděbaby, obec Havlíčkův Brod
 19. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
 20. Souhlas se zápůjčkou exponátů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavu v Záhorské galerii v Senici
 21. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 22. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
 23. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
 24. Poskytnutí dotace pořadateli krajské postupové přehlídky "Dětské folklórní soubory"
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Dolnorakouská zemská výstava 2009- složení odborného a řídícího týmu, úprava závazného ukazatele u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 27. Informace o záměru přípravy a realizace výstavy malíře F. B. Zvěřiny v roce 2008
 28. Setkávání členů Rady kraje Vysočina, představitelů Krajské hospodářské komory kraje Vysočina a reprezentantů významných firem v kraji
 29. Jmenování člena Rady kraje Vysočina
 30. Provedení kontroly funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje a u Zdravotnické záchranné služby kraje
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské ha
 32. Návrh na poskytnutí daru v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 33. Informace o výsledku výběrového řízení na realizátora úpravy přechodů pro chodce v kraji Vysočina metodou 3D
 34. Analytické a statistické služby kraje Vysočina
 35. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 36. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 37. Dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
 38. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2007
 39. Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden - srpen 2007
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu do kapitoly Regionálního rozvoje
 41. Výsledek hospodaření u zrušené Vyšší odborné školy Jihlava, Tolstého 16 za 1. pololetí 2007 a jeho další použití
 42. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou
 43. Přijetí účelové dotace na individuální projekty Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání a Adaptabilní školy - další vzdělávání
 44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Obchodní akademie Pelhřimov, Dětského domova Jemnice a Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí
 45. Návrh na uložení opatření Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou
 47. Stanovení platu
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u škol zřizovaných krajem Vysočina
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci krajského kola soutěže Sedmikvítek 2007
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
 52. Veřejná zakázka na služby "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 54. Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
 55. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
 56. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Protialkoholní záchytná stanice
 58. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 59. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 60. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007
 61. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
 62. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s certifikací a akreditací zdravotnických zařízení v roce 2007
 63. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 64. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova pro seniory Třebíč - Manželů Curieových, příspěvkové organizace
 65. Návrh na změnu finančních plánů na rok 2007 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina
 66. Vyřazení nepotřebného majetku v Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizaci
 67. Návrh systému oceňování a pamětní medaile a medailí kraje Vysočina, jako nejvyššího ocenění kraje
 68. Vzájemný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
 69. Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby" - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné služby
 70. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
 71. Rozprava členů rady
Usnesení 1258/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 25. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 26/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1259/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-27-2007-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-02.doc, RK-27-2007-02, př. 1

03. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. a obci Oudoleň
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod části pozemku v k. ú. a obci Oudoleň do vlastnictví obce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1260/27/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě, v níž se kraj Vysočina zaváže do 120 dnů po předložení kolaudačního rozhodnutí na stavbu chodníků a autobusových zastávek a geometrického plánu na jejich zaměření převést část pozemku par. č. 729/1 v k. ú. a obci Oudoleň zastavěnou chodníky a autobusovými zastávkami z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Oudoleň.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-03.doc

04. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební páce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1261/27/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslav Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci "Muzeum Vysočiny Jihlava - Evropské informační centrum" dodavateli PLYNOSERVIS-DOBROVOLNÝ, spol. s r. o., Kosmákova 10, č. p. 4795, 586 01 Jihlava, IČ 60706031.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 25. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-04.doc

05. Prodej pozemku v k. ú. a obci Habry
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh prodat pozemek v k. ú. a obci Habry do vlastnictví žadatelky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1262/27/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-05.doc

06. Souhlas se stavbou v k. ú. a obci Komorovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska se stavebními úpravami na pozemku par. č. 510 v k. ú. a obci Komorovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1263/27/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavebními úpravami na pozemku par. č. 510 v k. ú. a obci Komorovice prováděnými v rámci projektu Silnice II/347 Komorovice;
rozhoduje
 • uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě zakládající právo obci Komorovice provést stavbu ze dne 27. a 30. 8. 2007, rozšiřující okruh dotčených pozemků o pozemek par. č. 510 v k. ú. a obci Komorovice;
 • zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část pozemku par. č. 510 v k. ú. a obci Komorovice zastavěného chodníkem a odbočovacím pruhem do vlastnictví obce Komorovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat část pozemku par. č. 510 v k. ú. a obci Komorovice zastavěného chodníkem a odbočovacím pruhem do vlastnictví obce Komorovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-06.doc

07. Změna ceny nabývaného pozemku v k. ú. a obci Bohušice
Na jednání rady kraje se dostavil J. Vondráček. P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje úpravu návrhu na změnu kupní ceny za vykupovaný pozemek v k. ú. a obci Bohušice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1264/27/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-07.doc

08. Žádost o odprodej části pozemku v k. ú. a obci Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí společnosti Auto Hlaváček a. s., o odprodej části pozemku v k. ú. a obci Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1265/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit záměr prodeje části pozemku par. č. 4371/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře cca 5 000 m2 v k. ú. a obci Jihlava na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
ukládá
odboru majetkovému o rozhodnutí rady kraje informovat žadatele - společnost Auto Hlaváček a. s. se sídlem Olomouc - Holice, Přerovská 669, PSČ 783 71, IČ 65 13 81 80.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-08.doc

09. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemek v k. ú. a obci Havlíčkův Brod níže uvedeným žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1266/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodat pozemek st. par. č. 5023 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout úplatně převést pozemek st. par. č. 5023 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina ve spoluvlastnickém podílu 171710/198670 do vlastnictví společnosti Dětská poliklinika Nábřeží, spol. s r. o., se sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, PSČ 580 01, IČ 474 69 960 a ve spoluvlastnickém podílu 29960/198670 společnosti AUDIT HB a. s. se sídlem Havlíčkův Brod, Kalinovo nábřeží 605, PSČ 580 01, IČ 648 29 499 za kupní cenu 433 500 Kč, poté co kraj Vysočina obdrží negativní vyjádření k nabídce převodu nemovitého majetku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-09.doc

10. Informace o změně katastrální hranice - k. ú. Bačkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o navrhované změně hranic níže uvedených katastrálních území. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1267/27/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci Pozemkového úřadu Třebíč o plánované změně hranice katastrálního území mezi obcemi Bačkovice (kraj Vysočina) a Lubnice (Jihomoravský kraj) v rámci komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Bačkovice,
rozhoduje
za předpokladu kladných stanovisek obcí Bačkovice a Lubnice s navrhovanou změnou hranic katastrálních území těchto obcí vyslovit souhlas.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-10.doc

11. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí investorů o souhlas se stavbou na pozemcích ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1268/27/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-27-2007-11, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, zakládající právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-27-2007-11. př. 1;
 • zveřejnit záměr darování částí pozemků:
  • par. č. PK 3329 v k. ú. a obci Březník do vlastnictví obce Březník;
  • par. č. 3009/1, 3009/2, 3009/3, 3010/1 a 3011/2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš;
  • par. č. 57/1 v k. ú. Hruškové Dvory a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem zastavěné části pozemků:
 • par. č. PK 3329 v k. ú. a obci Březník do vlastnictví obce Březník;
 • par. č. 3009/1, 3009/2, 3009/3, 3010/1 a 3011/2 v k. ú. a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš;
 • par. č. 57/1 v k. ú. Hruškové Dvory a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-11.doc, RK-27-2007-11, př. 1

12. Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh uzavřít nájemní smlouvu s daným nájemcem na užívání nemovitého majetku kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1269/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu s nájemcem MUDr. Marcela Stará na užívání nemovitého majetku, dle materiálu RK-27-2007-12.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-12.doc

13. Prodej pozemku v k. ú. Nezdín a obci Prosíčka
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje prodat pozemek v k. ú. Nezdín a obci Prosíčka daným žadatelům. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1270/27/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-13.doc

14. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Pohled
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu bezúplatně převést pozemek v k. ú. a obci Pohled do majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1271/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr bezúplatně převést pozemek par. č. 663/114 - ost. plocha, silnice o výměře 104 m2 v k. ú. a obci Pohled z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR-příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně převést pozemek par. č. 663/114 - ost. plocha, silnice o výměře 104 m2 v k. ú. a obci Pohled z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR-příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-14.doc

15. Udělení plné moci pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje předložený materiál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1272/27/2007/RK
Rada kraje
ruší
plné moci pro organizace správy a údržby silnic, jejichž udělení bylo schváleno usnesením Rady kraje Vysočina 0349/08/2006/RK;
rozhoduje
udělit plnou moc pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci v rozsahu materiálu RK-27-2007-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-15.doc, RK-27-2007-15, př. 1

16. Žádost o pokácení dřevin v k. ú. Česká Bělá a v k. ú. Moravské Budějovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlas s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin v k. ú. Česká Bělá a v k. ú. Moravské Budějovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1273/27/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin rostoucích mimo les dle materiálů RK-27-2007-16, př. 1 a RK-27-2007-16, př. 2;
rozhoduje
 • pověřit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Jihlava k podáním žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin;
 • uzavřít dohodu mezi krajem Vysočina a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Jihlava, ve které se ŘSD, Správa Jihlava zaváže, že uhradí veškeré náklady a splní všechny povinnosti spojené s vydání rozhodnutí o pokácení dřevin.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-16.doc

17. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Lesonice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Lesonice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1274/27/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-17.doc

18. Pokácení stromu v k. ú. Poděbaby, obec Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlas s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o pokácením dřevin v k. ú. Poděbaby, obec Havlíčkův Brod. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1275/27/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s podáním žádosti o vydání rozhodnutí o pokácení uschlého stromu nacházejícího se na pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby, obec Havlíčkův Brod;
ukládá
odboru majetkovému zabezpečit po vydání kladného rozhodnutí o pokácení dřevin rostoucích mimo les pokácení tohoto stromu prostřednictvím odborné firmy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-18.doc

68. Vzájemný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit vzájemný převod pozemků v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1276/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr kraje darovat obci Nová Ves pozemky a díly pozemku zaměřené a označené geometrickým plánem č. 188-3571/2007 jako par. č. 1093/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, par. č. 1093/82 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, díly "d+e+f "o výměře 195 m2 oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do pozemku par. č. 1088/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "s" o výměře 230 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku par. č. 1093/79 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "b" o výměře 251 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku 1088/1 ostatní plocha, jiná plocha a díly " i+j+k" o výměře 79 m2 oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do pozemku par. č. 1088/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky a díly pozemku zaměřené a označené geometrickým plánem č. 188-3571/2007 jako par. č. 1093/81 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2, par. č. 1093/82 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2, díly "d+e+f" o výměře 195 m2 oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do pozemku par. č. 1088/18 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "s" o výměře 230 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku par. č. 1093/79 ostatní plocha, ostatní komunikace, díl "b" o výměře 251 m2 oddělený z pozemku par. č. 1093/1 a sloučený do pozemku 1088/1 ostatní plocha, jiná plocha a díly " i+j+k" o výměře 79 m2 oddělené z pozemku par. č. 1093/1 a sloučené do pozemku par. č. 1088/27 ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves;
 • nabýt darem díly pozemků zaměřené a označené geometrickým plánem č. 188 - 3571/2007 jako díly "m+n" o výměře 26 m2 oddělené z pozemku par. č. 1088/1 a sloučené do pozemku par. č. 1093/1 ostatní plocha, silnice a díl "l" o výměře 15 m2 oddělený z pozemku par. č. 40 a sloučený do pozemku par. č. 1093/1 ostatní plocha, silnice, vše v k. ú. Nová Ves u Třebíče a obci Nová Ves z vlastnictví obce Nová Ves do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-68.doc

69. Veřejná zakázka na služby "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina - dokumentace stavby" - rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné služby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu přidělit veřejnou zakázku na dodatečné služby uvedenému zhotoviteli. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1277/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přidělit veřejnou zakázku na dodatečné služby zhotoviteli YOGE, s. r. o., Žďárského 186, 674 01, Třebíč a Ingutis, spol. s r. o., Třeboradická 1/1275, Praha 8;
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání se zhotovitelem o uzavření dodatku smlouvy o dílo na provedení dodatečných služeb.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-69.doc

19. Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1278/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • nabýt peníze ve formě účelové dotace ve výši 2 971 140,- Kč z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR určenou na financování grantových projektů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání;
 • zvýšit příjmy (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdaje (ORJ 9000, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu zvláštního účtu Rozvoj lidských zdrojů o účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve výši 2 971 140,- Kč určenou na financování grantových projektů v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-19.doc, RK-27-2007-19, př. 1

20. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1279/27/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Bc. Jiřího Vondráčka a zástupce politického klubu ČSSD a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ivo Rohovského a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek na "Dodávku 1 kusu nástavby na sypač", která se uskuteční dne 3. 10. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-20.doc

21. Souhlas se zápůjčkou exponátů ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na výstavu v Záhorské galerii v Senici
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, seznámily radu kraje s předloženým návrhem na vyslovení souhlasného stanoviska se zapůjčením 11 exponátů na výstavu v Záhorské galerii v Senici. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1280/27/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vývozem a zapůjčením 11 exponátů, dle materiálu RK-27-2007-21, př. 1, ze sbírek Horácké galerie v Novém Městě na Moravě a jejich prezentací na výstavě ke 100. výročí založení spolku "Sdružení výtvarných umělců moravských", která se bude konat v Záhorské galerii v Senici ve dnech 6. 12. 2007 - 3. 2. 2008.
odpovědnost: OKPP
termín: 25. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-21.doc, RK-27-2007-21, př. 1

22. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení návrh stanovit plat řediteli Oblastní galerie Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1281/27/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě s účinností od 1. 10. 2007 dle materiálu RK-27-2007-22, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-22.doc

23. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení návrh stanovit odměny řediteli příspěvkové organizaci na úseku kultury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1282/27/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury dle materiálu RK-27-2007-23, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-23.doc

24. Poskytnutí dotace pořadateli krajské postupové přehlídky "Dětské folklórní soubory"
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, informovaly radu kraje o návrhu poskytnout pořadateli krajské postupové přehlídky dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky „Dětské folklórní soubory“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1283/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 20.000 Kč Horáckému folklórnímu sdružení, Jihlava, Vrchlického 19 586 01 JIHLAVA, IČ 60545721, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Dětské folklórní soubory".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - Dolnorakouská zemská výstava 2009- složení odborného a řídícího týmu, úprava závazného ukazatele u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. V průběhu jednání přišel V. Kodet. Na základě závěrů z diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1284/27/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. odborným garantem a kurátorem Dolnorakouské zemské výstavy 2009, výstavy v Telči.
bere na vědomí
složení řídícího týmu dle materiálu RK-27-2007-25, př. 1 a odborného týmu dle materiálu RK-27-2007-25, př. 2;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 250 tis. Kč Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, IČ 00090735 za účelem zajištění financování nákladů vzniklých v letošním roce v souvislosti s přípravou společného projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009" a
schvaluje
 • v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Kultura, § 3315-Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 250 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409-Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 250 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, pro rok 2007 o částku 250 tis. Kč s určením na úhradu nákladů vzniklých v letošním roce v souvislosti s přípravou společného projektu "Dolnorakouská zemská výstava 2009" s tím, že účelové prostředky budou příspěvkové organizaci uvolňovány z rozpočtu kraje na základě předložených kopií dodavatelských faktur, příp. jiného účetního dokladu odboru kultury a památkové péče.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-25.doc, RK-27-2007-25, př. 1, RK-27-2007-25, př. 2

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - změna závazných ukazatelů u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1285/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2007 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 620 tis. Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě v souvislosti s nižší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku v odpisového plánu na rok 2007;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2007 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 620 tis. Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě v souvislosti s nižší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku v odpisového plánu na rok 2007;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2007 snížením o částku 620 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů nemovitého majetku v odpisovém plánu na rok 2007 v důsledku posunu termínu kolaudace stavby budovy galerie;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě pro rok 2007 snížením o částku 620 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů nemovitého majetku v odpisovém plánu na rok 2007 v důsledku posunu termínu kolaudace stavby budovy galerie a
ukládá
odboru kultury a památkové péče poukázat na bankovní účet Horácké galerie v Novém Městě na Moravě přeplatek odvodu z investičního fondu organizace ve výši 146.500 Kč, který organizace odvedla na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 545/09/2006/ZK ze dne 12. 12. 2006 a usnesení rady kraje č. 0369/10/2007/RK ze dne 13. 3. 2007, kterým byly stanoveny termíny odvodů z investičního fondu organizace.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-26.doc

27. Informace o záměru přípravy a realizace výstavy malíře F. B. Zvěřiny v roce 2008
O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury a památkové péče, M. Janíčková, referent oddělení kultury odboru kultury a památkové péče, informovaly radu kraje o žádosti starosty města Hrotovice o odbornou a finanční podporu při přípravě a realizaci výstavy malíře F. B. Zvěřiny. Rada kraje se souhlasem předkladatele návrh odložila s tím, že odbor kultury a památkové péče upřesní celkový rozpočet akce, zjistí částku na výstavu hrazenou z rozpočtových prostředků města a materiál znovu předloží k projednání.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-27.doc, RK-27-2007-27, př. 1

28. Setkávání členů Rady kraje Vysočina, představitelů Krajské hospodářské komory kraje Vysočina a reprezentantů významných firem v kraji
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení pořádání pravidelných setkání členů rady kraje s uvedenými subjekty. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1286/27/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci dle materiálu RK-27-2007-28.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-28.doc

29. Jmenování člena Rady kraje Vysočina
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje návrh jmenovat člena Výboru Rady pro regiony. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1287/27/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OSH
termín: 25. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-29.doc, RK-27-2007-29, př. 1

30. Provedení kontroly funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje a u Zdravotnické záchranné služby kraje
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, sdělili radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1288/27/2007/RK
Rada kraje
ukládá
Krajskému úřadu kraje Vysočina odboru sociálních věcí a zdravotnictví, odboru sekretariátu hejtmana a odboru kontroly, provést namátkové kontroly funkčnosti náhradních zdrojů elektrické energie ve zdravotnických zařízeních kraje Vysočina dle materiálu RK-27-2007-30 a následně seznámit radu kraje s výsledky těchto provedených kontrol.
odpovědnost: OSVZ, OSH, OK
termín: 30. 6. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-30.doc

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 Příspěvek na soutěže
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, P. Dvořák, referent oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit výše uvedené rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1289/27/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu se "Zásadami zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 - Příspěvek na soutěže" poskytnout dotaci z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část ve výši 100 000 Kč určenou pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů, IČ 86553216 dle materiálu RK-27-2007-31, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 15. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-31.doc, RK-27-2007-31, př. 1, RK-27-2007-31, př. 2

32. Návrh na poskytnutí daru
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení návrh poskytnout paní Ivetě Vejvodové, matce trojčat, finanční dar. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1290/27/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-32.doc

33. Informace o výsledku výběrového řízení na realizátora úpravy přechodů pro chodce v kraji Vysočina metodou 3D
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný, referent oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana, seznámili radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1291/27/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o výsledku výběrového řízení na dodavatele prací spojených s úpravou přechodů pro chodce metodou 3D v kraji Vysočina dle materiálu RK-27-2007-33;
 • informaci o rozšíření počtu přechodů pro chodce upravených metodou 3D dle materiálu RK-27-2007-33, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-33.doc, RK-27-2007-33, př. 1

34. Analytické a statistické služby kraje Vysočina
M. Šulc, vedoucí oddělení analytického oddělení odboru interního auditu, podal radě kraje doplňující komentář k navrhovanému informačnímu systému. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1292/27/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vytvoření analyticko-statistického portálu Analytické a statistické služby kraje Vysočina a
ukládá
ředitelce krajského úřadu zpracovat a realizovat jednoduchou propagační kampaň k propagaci Analytických a statistických služeb kraje Vysočina.
odpovědnost: ředitelka KrÚ
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-34.doc

35. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, M. Rojková, pracovnice oddělení koncepčního odboru informatiky, žádost o prodloužení realizace projektu do konce srpna 2007. Na základě připomínky k termínu prodloužení realizace projektu, předkladatel požádal radu kraje o stažení materiálu z projednávání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-35.doc, RK-27-2007-35, př. 1, RK-27-2007-35, př. 2

36. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, M. Rojková, pracovnice oddělení koncepčního odboru informatiky, předložili radě kraje ke schválení žádost o prodloužení realizace projektu do konce roku 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1293/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-27-2007-36, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-36.doc, RK-27-2007-36, př. 1, RK-27-2007-36, př. 2

37. Dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, M. Rojková, pracovnice oddělení koncepčního odboru informatiky, upřesnili radě kraje předložený návrh přijmout dotaci na zvláštní účet kraje daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1294/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout dotaci z ERDF ve výši 1 203 577,90 Kč na zvláštní účet kraje projektu INTERREG IIIC - ICHNOS.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-37.doc

70. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, M. Rojková, pracovnice oddělení koncepčního odboru informatiky, seznámili radu kraje s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1295/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-27-2007-70, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-70, RK-27-2007-70, př. 1

38. Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, podala radě kraje doplňující komentář k předložené zprávě o čerpání rozpočtu kraje v období leden srpen 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1296/27/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
"Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2007" dle materiálu RK-27-2007-38, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 25. září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-38.doc, RK-27-2007-38, př. 1

39. Návrh rozpočtového opatření - dotace na aktivní politiku zaměstnanosti od úřadů práce za období leden - srpen 2007
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1297/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 o účelové dotace od úřadů práce poskytnuté na základě dohod sjednaných v rámci aktivní politiky zaměstnanosti a operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v úhrnné výši 3 317,74 tis. Kč v členění dle materiálu RK-27-2007-39, př. 1;
 • u příspěvkových organizací úpravu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" na rok 2007 dle materiálu RK-27-2007-39, př. 1s tím, že finanční prostředky jsou organizacím poukázány z rozpočtu kraje ve výši skutečně přijatých účelových dotací od úřadů práce.
odpovědnost: odbory kultury a památkové péče, sociálních věcí a zdravotnictví, školství, mládeže a sportu, ekonomický a ředitelé dotčených příspěvkových organizací
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-39.doc, RK-27-2007-39, př. 1, RK-27-2007-39, př. 2

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přesun prostředků v rámci schváleného rozpočtu kraje z kapitoly Školství, mládeže a sportu do kapitoly Regionálního rozvoje
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1298/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, ÚZ 00314) o částku 179 tis. Kč a navýšení výdajů kapitoly Regionálního rozvoje (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) o tutéž částku určenou na školení a informační kampaň k využití prostředků ze Strukturálních fondů EU v oblasti lidských zdrojů pro období 2007 - 2013.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-40.doc

41. Výsledek hospodaření u zrušené Vyšší odborné školy Jihlava, Tolstého 16 za 1. pololetí 2007 a jeho další použití
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje s navrhovaným řešením přebytku hospodaření u zrušené Vyšší odborné školy Jihlava. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, požádal předkladatel o odložení materiálu k dopracování. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-41.doc

42. Návrh na jmenování členů konkursní komise pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele do konkurzní komise pro konkurzní řízení na funkci ředitele výše uvedené školy. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1299/27/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
konkursní komisi pro konkursní řízení na funkci ředitele (ředitelky) Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár nad Sázavou ve složení dle doplněného materiálu RK-27-2007-42, př. 1 a
souhlasí
s přizváním zástupce obce a vedoucího OŠMS Krajského úřadu kraje Vysočina jako odborníků s hlasem poradním v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 54/2005 Sb.
odpovědnost: OŠMS
termín: 15. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-42.doc, RK-27-2007-42, př. 1

43. Přijetí účelové dotace na individuální projekty Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání a Adaptabilní školy - další vzdělávání
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh přijmout účelovou dotaci z MŠMT na individuální projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1300/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • přijmout účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 2 098 727,- Kč (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet kraje "Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání" č. 4200070044/6800 za účelem financování realizace projektu Adaptabilní školy - počáteční vzdělávání;
 • přijmout účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 435 710,- Kč (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) na zvláštní účet kraje "Adaptabilní školy - další vzdělávání" č. 4200070060/6800 za účelem financování realizace projektu Adaptabilní školy - další vzdělávání.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-43.doc

44. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Obchodní akademie Pelhřimov, Dětského domova Jemnice a Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko s vyřazením nepotřebného majetku daných příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1301/27/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením počítačové učebny, inventární číslo VT4-C-1-16 z majetku kraje a s likvidací tohoto majetku odvozem na sběrný dvůr Technických služeb města Pelhřimov dle návrhu Obchodní akademie, Pelhřimov, Jirsíkova 875;
 • s vyřazením osobního automobilu TOYOTA HIACE LXH 12 L-RGMDSW z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou dle návrhu Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748;
 • s vyřazením traktorů Zetor 7245, Zetor 7011, Zetor 8011 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou a s vyřazením osobního automobilu ŠKODA FELICIA LXI z majetku kraje, s demontáží automobilu a využitím jeho částí jako učební pomůcky dle návrhu Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel(ka) Obchodní akademie Pelhřimov, Dětského domova Jemnice a Střední školy řemesel a služeb Velké Meziříčí
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-44.doc

45. Návrh na uložení opatření Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, podali radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1302/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uložit Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti Třešť penále ve výši 72 417 Kč za zadržené peněžní prostředky dle materiálu RK-27-2007-45, př. 1;
 • povolit z důvodu zamezení tvrdosti úlevu z povinnosti zaplatit penále ve výši 72 417 Kč za zadržené peněžní prostředky dle materiálu RK-27-2007-45.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Třešť
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-45.doc, RK-27-2007-45, př. 1, RK-27-2007-45, př. 2, RK-27-2007-45, př. 3

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu nebytových prostor, úprava schváleného rozpočtu a změna závazného ukazatele u Domu dětí a mládeže, Žďár nad Sázavou
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli upravit předloženou smlouvu a návrh znovu předložit radě kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-46.doc, RK-27-2007-46, př. 1, RK-27-2007-46, př. 2

47. Stanovení platu
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, informovali radu kraje o návrhu stanovit plat uvedené zástupkyni statutárního orgánu. V průběhu jednání odešel M. Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1303/27/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Květě Pidimové, zástupkyni statutárního orgánu Základní školy Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378, s účinností od 1. 9. 2007 dle materiálu RK-27-2007-47, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-47.doc

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u škol zřizovaných krajem Vysočina
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení výše vedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1304/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů rozpočtu kraje (pol. 2122 Odvody příspěvkových organizací) a výdajů rozpočtu kraje (kapitola Školství, mládeže a sportu) o částku 13 tis. Kč dle materiálu RK-27-2007-48, př. 1;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-27-2007-48, př. 1
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-48.doc, RK-27-2007-48, př. 1

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, informovali radu kraje o navrhovaném rozpočtovém opatření. V průběhu jednání přišel M: Vystrčil. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1305/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Sportovnímu klubu OK Jihlava, o. s., sídlem Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63442566, ve výši 47 000,- Kč na podporu pořádání "Mistrovství ČR v horském orientačním běhu", blíže specifikovaného v žádosti PSM 15/07 (materiál RK-27-2007-49, př. 2);
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Krajskému sdružení ČSTV Vysočina, sídlem E. Rošického 6, 586 04 Jihlava, IČ 70927511, ve výši 18 000,- Kč na podporu pořádání "Mistrovství ČR v šachu juniorek 2007", blíže specifikovaného v žádosti PSM 14/07 (materiál RK-27-2007-49, př. 1).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-49.doc, RK-27-2007-49, př. 1, RK-27-2007-49, př. 2

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci krajského kola soutěže Sedmikvítek 2007
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace na realizaci krajského kola soutěže Sedmikvítek 2007. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1306/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Pionýrské skupině Kamarádi cest Okříšky ve výši 25 000,- Kč na realizaci krajského kola soutěže Sedmikvítek 2007.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-50.doc, RK-27-2007-50, př. 1

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropských projektů
P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu odboru školství mládeže a sportu, A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství odboru školství mládeže a sportu, předložili radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1307/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, IČ 60545976 ve výši 35 400 Kč na dofinancování projektu Zvyšování odborné kvalifikace v oděvním a textilním odvětví a Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČ 67009425 ve výši 77 000 Kč na dofinancování projektu Rozšíření EU s ohledem na možnosti dopravy;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava -Helenín, IČ 60545976 ve výši 35 400 Kč a Střední odborné škole Nové Město na Moravě, IČ 67009425 ve výši 77 000 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-51.doc, RK-27-2007-51, př. 1, RK-27-2007-51, př. 2

52. Veřejná zakázka na služby "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
J. Hulák seznámil radu kraje se závěry komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1308/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče DHV CR, spol. s r.o. Praha, Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3, IČ 45797170 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby na zpracování dokumentace "Zásady územního rozvoje kraje Vysočina" a
ukládá
odboru územního plánování a stavebního řádu oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 2. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení předložený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1309/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 - Neinvestiční přijaté transfery z Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MF ČR ve výši 647 050 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za II. čtvrtletí 2007.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-53.doc

54. Postup ředitelů příspěvkových organizací do vyššího platového stupně
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelům níže uvedených příspěvkových organizací. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1310/27/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat v nové výši:
 • Milanovi Cihlářovi, řediteli Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2007-54, př. 2;
 • MUDr. Zdeňkovi Kadlecovi, řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2007-54, př. 3;
 • Ing. Věře Bařinové, ředitelce Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-27-2007-54, př. 4.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 1. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-54.doc

55. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o partnerství a vzájemné spolupráci. Na základě připomínek ke zpracovanému návrhu, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat a předložit jej na příštím zasedání k projednání. Předkladatel s doporučením rady kraje souhlasil.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-55.doc, RK-27-2007-55, př. 1, RK-27-2007-55, př. 2, RK-27-2007-55, př. 3, RK-27-2007-55, př. 4, RK-27-2007-55, př. 5

56. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1311/27/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Mgr. Jaromíra Brychtu, zástupce politické strany ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Jaroslava Huláka, zástupce politické strany ČSSD a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Antibiotika", pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-56.doc

57. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - Protialkoholní záchytná stanice
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1312/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3539 - Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví o částku 710 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje ve stejné výši 710 000,- Kč s určením na pokrytí nákladů na vyšší počet nadlimitních záchytů na Protialkoholní záchytné stanici dle materiálu RK-27-2007-57, př. 5;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit radě kraje návrh změny Smlouvy o provozování Protialkoholní záchytné stanice kraje Vysočina se zapracováním motivačních prvků pro provozovatele.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-57.doc, RK-27-2007-57, př. 1, RK-27-2007-57, př. 2, RK-27-2007-57, př. 3, RK-27-2007-57, př. 4, RK-27-2007-57, př. 5

58. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1313/27/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Ing. Vladislava Nechvátala, zástupce politické strany KSČM a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Zdeňka Jirsu, zástupce politické strany KSČM a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávky zdravotnického materiálu", pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 61, 586 01 Jihlava.
odpovědnost: Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, příspěvková organizace,
termín: 27. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-58.doc

59. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1314/27/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Bc. Jiřího Vondráčka, zástupce politické strany KSČM a Dušana Matyse, pracovníka odboru informatiky, jako zástupce zřizovatele a Ing. Janu Fischerovou, CSc., zástupce politické strany KSČM, a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka počítačů pro Nemocnici Havlíčkův Brod", příspěvkovou organizaci Husova ul. 2624, 580 01 Havlíčkův Brod.
odpovědnost: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 25. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-59.doc

60. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2007
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámili radu kraje s navrhovanou změnou investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1315/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-27-2007-60, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-60.doc, RK-27-2007-60, př. 1

61. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, informovali radu kraje o navrhované změně investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1316/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-27-2007-61, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-61.doc, RK-27-2007-61, př. 1

62. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví v souvislosti s certifikací a akreditací zdravotnických zařízení v roce 2007
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1317/27/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci:
 • pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 47366630 ve výši 200 tis. Kč za účelem realizace akreditace a certifikace v roce 2007;
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 420 tis. Kč za účelem realizace akreditace a certifikace v roce 2007;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 320 tis. Kč za účelem realizace akreditace a certifikace v roce 2007;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 320 tis. Kč za účelem realizace akreditace a certifikace v roce 2007;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 320 tis. Kč za účelem realizace akreditace a certifikace v roce 2007;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 320 tis. Kč za účelem realizace akreditace a certifikace v roce 2007;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 Ostatní nemocnice zvýšení položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, UZ 00057 o částku 1 800 tis. Kč s určením pro:
 • Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci ve výši 200 tis. Kč;
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 320 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 320 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 320 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 320 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 320 tis. Kč;
při současném snížení položky 5901 Nespecifikované rezervy o stejnou částku 1 800 tis. Kč;
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví zvýšení § 3522 Ostatní nemocnice a položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím, UZ 00057 o částku 100 tis. Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci při současném snížení § 3592 - Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a položky 5167 Služby školení a vzdělávání o stejnou částku 100 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace o 320 tis. Kč k realizaci akreditace a certifikace a 100 tis. Kč na pokrytí nákladů spojených s plněním funkce koordinátora akreditace a certifikace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace o 320 tis. Kč k realizaci akreditace a certifikace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace o 320 tis. Kč k realizaci akreditace a certifikace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace o 320 tis. Kč k realizaci akreditace a certifikace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o 320 tis. Kč k realizaci akreditace a certifikace;
 • zvýšení závazného ukazatele „Dotace na provoz“ u Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace o 200 tis. Kč k realizaci akreditace a certifikace;
ukládá
 • ředitelům Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace a Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace předložit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví kopie faktur za služby související s akreditací a certifikací; dotace bude zdravotnickým zařízením poskytnuta až po jejich předložení;
 • odboru sociálních věcí a zdravotnictví provést analýzu Zprávy o úvodních předakreditačních konzultacích Spojené akreditační komise ČR provedených v nemocnicích kraje Vysočina a předložit radě kraje stručnou shrnující informaci.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor a ředitelé nemocnic a ředitel Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-62.doc

63. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1318/27/2007/RK
Rada kraje
deleguje
Jaroslava Huláka, zástupce politické strany ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Zdeňku Markovou, zástupce politické strany ČSSD a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Nemocnice Nové Město na Moravě - obměna přístrojového vybavení mamografického pracoviště - UZ přístroj", pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, Žďárská ul. 610, 592 31 Nové Město na Moravě.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-63.doc

64. Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2007 u Domova pro seniory Třebíč - Manželů Curieových, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podali radě kraje informace k navrhované změně investičního plánu dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1319/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu použití investičního plánu u Domova pro seniory Třebíč-Manželů Curieových, příspěvkové organizace, na rok 2007 dle materiálu RK-27-2007-64, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova pro seniory Třebíč - Manželů Curieových, odbor zdravotnictví a sociálních věcí
termín: 30. 09. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-64.doc, RK-27-2007-64, př. 1, RK-27-2007-64, př. 2

67. Návrh systému oceňování a pamětní medaile a medailí kraje Vysočina, jako nejvyššího ocenění kraje
M. Vystrčil sdělil radě kraje doplňující detaily k navrhovanému systému udělování medailí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1320/27/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh systému oceňování a návrh pamětní medaile a medailí kraje Vysočina, jako nejvyššího ocenění kraje a
ukládá
odboru sekretariátu hejtmana pokračovat v činnostech dle materiálu RK-27-2007-67.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-67.doc, RK-27-2007-67, př. 1

65. Návrh na změnu finančních plánů na rok 2007 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podrobněji seznámili radu kraje s navrhovanou změnou finančních plánů na rok 2007 pro nemocnice. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1321/27/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu finančních plánů výnosů a nákladů pro nemocnice zřizované krajem Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-27-2007-65, př. 1;
 • u nemocnic uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2007 na údržbu a opravy nemovitého majetku;
bere na vědomí
zprávu o hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2007 dle materiálu RK-27-2007-65, př. 1a zprávu nemocnic o provedených úsporných opatřeních.
ukládá
Miroslavu Houškovi, ekonomickému odboru a odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zapracovat do návrhu rozpočtu 2008 případnou úhradu záporného hospodářského výsledku nemocnic z investičních a neinvestičních prostředků každoročně poskytovaných z rozpočtu kraje nemocnicím.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor, ředitelé nemocnic
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-65.doc, RK-27-2007-65, př. 1

66. Vyřazení nepotřebného majetku v Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizaci
D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložili radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku a s jeho převodem na Domov důchodců Humpolec, příspěvkovou organizaci. Ze zasedání se omluvili M. Vystrčil, P. Hájek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1322/27/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku zvedák TRIXIE LIFT inventární číslo 48, pořízen v 5/1997, včetně dvou přenášecích vaků v Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizaci a s jeho převodem do správy Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace.
odpovědnost: Ústav sociální péče pro dospělé Věž, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-27-2007-66.doc, RK-27-2007-66, př. 1

71. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Kodet ukončil zasedání rady kraje č. 27/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 2. 10. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 27/2007 dne 25. 9. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 28. 9. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz