Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 25/2007 - 21.08.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Žádost městyse Havlíčkova Borová o darování dlažebních kostek
03Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
04Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
05Návrh na zařazení nových akcí do rozpočtu kraje
06Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
07Stavební záměr "Školní statek Humpolec - rekonstrukce ubytovacího objektu"
08Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
09Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
10Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
11Smlouvy opravňující investora provést stavbu
12Stavební záměr "ÚSP Lidmaň - zřízení ubytovací jednotky"
13Dodatečné stavební práce na akci "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba"
14Veřejná zakázka na služby "II/347 Světlá nad Sázavou - D1" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
15Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Gymnázium Humpolec - havárie
16Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. Komorovice
17Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
18Návrh změny investičního plánu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
19Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - publikace Varhany královéhradecké diecéze
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, pozůstalost Václava Floriana
21Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
22Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
23Fond Vysočiny - projekt FV 017/149/06
24Fond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
25Jmenování členů hodnotící komise, schválení seznamu hodnotitelů pro průběžnou Výzvu č. 1 vyhlášenou v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny
26Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
27Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
28Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
29Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
30Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - na strojní vybavení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2007
32Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
33Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
34Žádost obce Věstín o poskytnutí finanční pomoci na opravu místní komunikace, která byla poškozena přívalovým deštěm dne 27. 5. 2007
35Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
36Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
37Studie stavby sídla kraje - PPP projekt
38Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
39Záměr přípravy projektu kraje Vysočina na rekonstrukci zámku a prostor expozic v Muzeu Vysočiny Třebíč
40Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
41Grantové schéma v rámci Operačního programu lidské zdroje, zaměstnanost, oblast podpory 1.1 adaptabilita
42Žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva životního prostředí České republiky pro implementaci místní Agendy 21
43Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
44Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
45Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost místních spolků Vodní záchranné služby Českého červeného kříže o dotaci
46Návrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
47Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na realizaci akce Pyro Car ´07
48Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru - slavnostních stuh a stužek Policii ČR, okresnímu ředitelství Jihlava
49Možnost podpory kraje Vysočina Zakarpatské oblasti
50FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
51FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
52FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny
53Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
54Projekt Legese - přijatá dotace
55Návrh na provedení rozpočtového opatření - Financování projektu NaturNet-Redime
56Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
57Projektové záměry z oblasti ICT připravené pro financování z OP 2007-13
58Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
59Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
60Stanovení platu
61Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
62Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
63Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů
64Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
65Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
66Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
67Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
68Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
69Organizační řád - dodatek č. 5 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
70Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
71Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
72Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
73Žádost o schválení pořízení strojní investice v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
74FOND VYSOČINY - Grantový program SOUSEDSKÁ VÝPOMOC A HOSPICOVÁ PÉČE
75Kontrola zřizovatelských funkcí v Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizaci
76Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz
77Návrh rozpočtového opatření - Žádost Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace o podporu akce XXI. Sportovní hry pro sportovce s těžkým stupněm postižení
78Jmenování vedoucího Odboru analýz Krajského úřadu kraje Vysočina
79Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Společenstvu cukrářů ČR
80Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
81Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
82Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování putovního pohárů pro vítěze soutěže ohařů o titul "Všestranný vítěz kraje Vysočina"
83Veřejná zakázka malého rozsahu, na stavební práce "Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektu č. 04"
84Veřejná zakázka na stavební práce "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba" - výběr zhotovitele stavby
85Návrh na poskytnutí daru
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz