Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 25/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 25/2007, které se konalo ve dnech 21. a 22. 8. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2007
Přítomno 7 členů rady viz prezenční listina ze dne 21. 8. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost P. Hájka, M. Houšky.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
83. Veřejná zakázka malého rozsahu, na stavební práce „Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektu č. 04“
84. Veřejná zakázka na stavební práce „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 2. stavba“ výběr zhotovitele stavby
Dále J. Vondráček a M. Černý požádali o stažení bodů 74. FOND VYSOČINY - Grantový program SOUSEDSKÁ VÝPOMOC A HOSPICOVÁ PÉČE (Zdrojové materiály: RK-25-2007-74.doc) a 37. Studie stavby sídla kraje - PPP projekt (Zdrojové materiály: RK-25-2007-37.doc) z programu jednání.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 24/2007
 2. Žádost městyse Havlíčkova Borová o darování dlažebních kostek
 3. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
 4. Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
 5. Návrh na zařazení nových akcí do rozpočtu kraje
 6. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 7. Stavební záměr "Školní statek Humpolec - rekonstrukce ubytovacího objektu"
 8. Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
 9. Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev.č. 387-007"
 10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 11. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
 12. Stavební záměr "ÚSP Lidmaň - zřízení ubytovací jednotky"
 13. Dodatečné stavební práce na akci "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba"
 14. Veřejná zakázka na služby "II/347 Světlá nad Sázavou - D1" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 15. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Gymnázium Humpolec - havárie
 16. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k.ú. Komorovice
 17. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
 18. Návrh změny investičního plánu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - publikace Varhany královéhradecké diecéze
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, pozůstalost Václava Floriana
 21. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
 22. Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
 23. Fond Vysočiny - projekt FV 017/149/06
 24. Fond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
 25. Jmenování členů hodnotící komise, schválení seznamu hodnotitelů pro průběžnou Výzvu č. 1 vyhlášenou v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny
 26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 27. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 28. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 29. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
 30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - na strojní vybavení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2007
 32. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 33. Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
 34. Žádost obce Věstín o poskytnutí finanční pomoci na opravu místní komunikace, která byla poškozena přívalovým deštěm dne 27. 5. 2007
 35. Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
 36. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
 1. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
 2. Záměr přípravy projektu kraje Vysočina na rekonstrukci zámku a prostor expozic v Muzeu Vysočiny Třebíč
 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
 4. Grantové schéma v rámci Operačního programu lidské zdroje, zaměstnanost, oblast podpory 1.1 adaptabilita
 5. Žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva životního prostředí České republiky pro implementaci místní Agendy 21
 6. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
 7. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost místních spolků Vodní záchranné služby Českého červeného kříže o dotaci
 9. Návrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na realizaci akce Pyro Car ´07
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru - slavnostních stuh a stužek Policii ČR, okresnímu ředitelství Jihlava
 12. Možnost podpory kraje Vysočina Zakarpatské oblasti
 13. FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
 14. FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
 15. FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
 17. Projekt Legese - přijatá dotace
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Financování projektu NaturNet-Redime
 19. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
 20. Projektové záměry z oblasti ICT připravené pro financování z OP 2007-13
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
 23. Stanovení platu
 24. Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
 25. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
 26. Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů
 27. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 28. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
 29. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
 30. Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
 31. Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 32. Organizační řád - dodatek č. 5 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 33. Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 34. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 35. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
 36. Žádost o schválení pořízení strojní investice v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 1. Kontrola zřizovatelských funkcí v Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizaci
 2. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz
 3. Návrh rozpočtového opatření - Žádost Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace o podporu akce XXI. Sportovní hry pro sportovce s těžkým stupněm postižení
 4. Jmenování vedoucího Odboru analýz Krajského úřadu kraje Vysočina
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Společenstvu cukrářů ČR
 6. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 8. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování putovního pohárů pro vítěze soutěže ohařů o titul "Všestranný vítěz kraje Vysočina"
 9. Veřejná zakázka malého rozsahu, na stavební práce „Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektu č. 04“
 10. Veřejná zakázka na stavební práce „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 2. stavba“ výběr zhotovitele stavby
 11. Rozprava členů rady
Usnesení 1109/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 24/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Žádost městyse Havlíčkova Borová o darování dlažebních kostek
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o předložené žádosti městyse Havlíčkova Borová. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit a po posouzení této skutečnosti z hlediska programu na ochranu památek jej znovu předložit k projednání.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-02.doc

03. Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje nabýt darem pozemek v k. ú. Pávov do vlastnictví kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1110/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 514/4 o výměře 209 m2 v k. ú. Pávov pro stavbu "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice" z vlastnictví Statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-03.doc

04. Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem zařadit níže uvedenou akci do rozpočtu kraje. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1111/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "OA Pelhřimov - Oprava zdi" do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí bude řešeno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-04.doc

05. Návrh na zařazení nových akcí do rozpočtu kraje
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit dané akce do rozpočtu kraje. V průběhu jednání přišel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1112/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč - rekonstrukce šaten a elektroinstalace do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007;
 • zařadit novou akci SŠ řemesel Třebíč - oprava oken, konstrukcí a elektroinstalace do přílohy M1, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, kapitola Nemovitý majetek v rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007
s tím, že finanční krytí bude řešeno formou změny rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-05.doc

06. Prodej pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, upřesnil radě kraje návrh jednat s žadatelem o prodeji pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1113/25/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 24. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-06.doc

07. Stavební záměr "Školní statek Humpolec - rekonstrukce ubytovacího objektu"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh stavebního záměru. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1114/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
stavební záměr "Školní statek Humpolec - rekonstrukce ubytovacího objektu" dle materiálu RK-25-2007-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. srpen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-07.doc, RK-25-2007-07, př. 1

08. Žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující komentář k  žádosti města Moravské Budějovice o bezúplatný převod budovy v k. ú. a obci Moravské Budějovice. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1115/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zatím nezveřejnit záměr převodu budovy č.p. 323, rodinný dům, postavené na pozemku par. č. st. 629 a pozemku par. č. st. 629 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 198 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice;
ukládá
M. Matějkové, M. Houškovi, odboru majetkovému, odboru školství mládeže a sportu informovat o rozhodnutí rady kraje žadatele a současně prověřit časové a věcné potřeby využití budovy č. p. 323 na ulici Janáčkova pro Střední školu řemesel a služeb Moravské Budějovice a pokračovat v jednání s městem Moravské Budějovice o záležitostech týkajících se nejen problematiky středního školství ve městě Moravské Budějovice ale i možností dalšího narovnání majetkoprávních vztahů.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství mládeže a sportu, M. Matějková, M. Houška
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-08.doc

09. Majetkoprávní příprava stavby "II/387 Štěpánov nad Svratkou - most ev. č. 387-007"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh uzavřít nájemní smlouvy na pronájem části pozemku v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1116/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvu na pronájem části pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - původ PK jako par. č. 494 o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Štěpánov nad Svratkou od Pozemkového fondu České republiky za cenu ve výši dle výměru MF č. 01/2007 ze dne 6. prosince 2006 uveřejněném v cenovém věstníku částka 15 na dobu 6 měsíců počínaje dnem předání staveniště zhotoviteli stavby.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-09.doc

10. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhy na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1117/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-25-2007-10, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-10.doc, RK-25-2007-10, př. 1

11. Smlouvy opravňující investora provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu vyslovit souhlasné stanovisko se stavbami na pozemcích ve vlastnictví kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1118/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-25-2007-11, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-25-2007-11, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-11.doc, RK-25-2007-11, př. 1

12. Stavební záměr "ÚSP Lidmaň - zřízení ubytovací jednotky"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení předložený stavební záměr a jeho zařazení do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1119/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • stavební záměr "ÚSP Lidmaň - zřízení ubytovací jednotky" dle materiálu RK-25-2007-12, př. 1;
 • zařazení nové akce "ÚSPm Lidmaň - zřízení ubytovací jednotky", do přílohy M2, která je součástí kapitoly Nemovitý majetek.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-12.doc, RK-25-2007-12, př. 1

13. Dodatečné stavební práce na akci "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zahájit výběrové řízení na provedení dodatečných stavebních prací dané akce. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1120/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • provést výběrové řízení na dodatečné stavební práce včetně úprav kruhového objezdu na akci "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba" formou jednacího řízení bez uveřejnění;
 • uzavřít smlouvu mezi Vysočinou a ČEPS, a. s., Praha 10, Elektrárenská 774/2 o úhradě nákladů na úpravu kruhového objezdu v rámci akce "III/03821 Havlíčkův Brod, Lidická - Havířská, 2. stavba" dle materiálu RK-25-2007-13, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-13.doc

14. Veřejná zakázka na služby "II/347 Světlá nad Sázavou - D1" - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky výběrového řízení a s doporučením komise pro posouzení a hodnocení nabídek zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1121/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby "II/347 Světlá nad Sázavou - D1" dle materiálu RK-25-2007-14, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče PROfi Jihlava spol. s r. o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava, IČ 18198228 jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby "II/347 Světlá nad Sázavou - D1";
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-14.doc

15. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 - technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství, Gymnázium Humpolec - havárie
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o návrhu zařadit danou akci do rozpočtu kraje. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1122/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci "Gymnázium Humpolec - Oprava MaR" do přílohy M1 rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-15.doc

16. Souhlas se stavbou a uzavření nepojmenované smlouvy - k. ú. Komorovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí obce Komorovice o vyslovení souhlasného stanoviska se stavebními úpravami na pozemku v k. ú. a obci Komorovice. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1123/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavebními úpravami na pozemku par. č. 495/18 v k. ú. a obci Komorovice prováděnými v rámci projektu Silnice II/347 Komorovice;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina jako vlastníkem dotčeného pozemku a obcí Komorovice jako investorem;
 • zveřejnit na úřední desce záměr darovat část pozemku par. č. 495/18 v k. ú. a obci Komorovice zastavěného chodníkem do vlastnictví obce Komorovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat část pozemku par. č. 495/18 v k. ú. a obci Komorovice zastavěného chodníkem do vlastnictví obce Komorovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-16.doc

83. Veřejná zakázka malého rozsahu, na stavební práce „Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektu č. 04“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělili radě kraje doplňující detaily k předloženému doporučení nejvhodnější nabídky komise pro posouzení a hodnocení nabídek a o rozhodnutí hejtmana o zadání veřejné zakázky vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1124/25/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o zadání veřejné zakázky malého rozsahu, na stavební práce „Areál kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě - demolice objektu č. 04“ dodavateli PSJ holding, a. s., Jihlava, Jiráskova 32, PSČ 586 04;
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-83

84. Veřejná zakázka na stavební práce „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 2. stavba“ výběr zhotovitele stavby
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje podrobnosti k předloženému doporučení hodnotící komise zadat tuto veřejnou zakázku vybranému uchazeči. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1125/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na stavební práce „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 2. stavba“ dle materiálu RK-25-2007-84, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče Skanska DS a. s., Bohunická 133/50, 619 00 Brno jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „II/602 hr. kraje Pelhřimov, 2. stavba“;
ukládá
odboru majetkovému oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky, a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-84

17. Návrh odměny řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh na stanovení odměny řediteli příspěvkové organizace kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1126/25/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zněním § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury dle materiálu RK-25-2007-17, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-17.doc, RK-25-2007-17, př. 1

18. Návrh změny investičního plánu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s žádostí Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o změnu investičního plánu pro rok 2007. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1127/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu pro rok 2007 u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2007-18, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-18.doc, RK-25-2007-18, př. 1

19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2007 - publikace Varhany královéhradecké diecéze
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. V průběhu jednání přišel J. Hulák. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1128/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Biskupství královéhradeckému, Velké náměstí 35, 500 01 HRADEC KRÁLOVÉ, IČ 00445134, ve výši 50 tis. Kč na úhradu nákladů spojených s vydáním publikace Varhany královéhradecké diecéze;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury, položky 5223-Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem o částku 50 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409-Ostatní činnosti j. n., o stejnou částku 50 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace pro Biskupství královéhradecké, IČ: 00445134 na úhradu nákladů spojených s vydáním publikace Varhany královéhradecké diecéze dle materiálu RK-25-2007-19, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-19.doc, RK-25-2007-19, př. 1, RK-25-2007-19, př. 2

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, pozůstalost Václava Floriana
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje předložený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu.
Na základě závěrů rady kraje překladatelka požádala o stažení návrhu s tím, že materiál bude podrobněji dopracován o informace z ekonomické oblasti a poté znovu předložen k projednání. Rada kraje požadavek předkladatele akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-20.doc

21. Návrh na vyjmutí uměleckého díla ze správy příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje se s předkladatelem shodli na upraveném znění návrhu usnesení a jeho předložení na příštím zasedání rady kraje.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-21.doc, RK-25-2007-21, př. 1, RK-25-2007-21, př. 2, RK-25-2007-21, př. 3, RK-25-2007-21, př. 4

22. Fond Vysočiny - grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, informovala radu kraje o návrhu grantového programu na podporu veřejných knihoven v kraji. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1129/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program LÍBÍ SE NÁM V KNIHOVNĚ 2007 na podporu veřejných knihoven v kraji dle materiálu RK-25-2007-22, př. 1 v objemu 2 miliony Kč.
odpovědnost: OKPP
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-22.doc, RK-25-2007-22, př. 1

23. Fond Vysočiny - projekt FV 017/149/06
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, upřesnila radě kraje předložený návrh odstoupit od uzavřené Smlouvy o poskytnutí podpory na základě provedené kontroly vyúčtování. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1130/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
odstoupit od Smlouvy o poskytnutí podpory č. FV 017/149/06 uzavřené s Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, na realizaci projektu "Živá krása přírody" v rámci grantového programu "Edice Vysočiny IV.".
odpovědnost: OKPP
termín: 21. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-23.doc

24. Fond Vysočiny - projekt FV 029/149/06
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení návrh na prodloužení realizace projektu „Vír, historie a současnost, příroda a lidé“ do 15. 5. 2008. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1131/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 029/149/06 dle materiálu RK-25-2007-24, př. 1.
odpovědnost: OKPP
termín: 21. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-24.doc, RK-25-2007-24, př. 1, RK-25-2007-24, př. 2

25. Jmenování členů hodnotící komise, schválení seznamu hodnotitelů pro průběžnou Výzvu č. 1 vyhlášenou v rámci programu Kulturní dědictví Vysočiny
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje ke schválení navrhované členy hodnotící komise a seznam hodnotitelů sub-projektů. Projednávání se zúčastnil M. Magrot, referent oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1132/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • seznam hodnotitelů sub-projektů programu pro Průběžnou výzvu č. 1 uvedených v části I. dle materiálu RK-25-2007-25, př. 3;
 • seznam členů a náhradníků Hodnotící komise pro Průběžnou výzvu č. 1 dle materiálu RK-25-2007-25, př. 2;
jmenuje
 • předsedou Hodnotící komise Mgr. Martina Horkého;
 • tajemnicí komise Ing. Zdeňku Škarkovou.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 21. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-25.doc, RK-25-2007-25, př. 4

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Zikánová, referent oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1133/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 ve výši 5 mil. Kč na přípravu projektové žádosti včetně příloh pro projekt rozšíření kampusu Vysoké školy polytechnické Jihlava za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu RK-25-2007-58, př. 1upr1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3211 - Činnost vysokých škol o částku 5 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 mil. Kč za účelem poskytnutí dotace Vysoké škole polytechnické Jihlava, IČ 71226401 na přípravu projektové žádosti včetně příloh pro projekt rozšíření kampusu Vysoké školy polytechnické Jihlava za podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu RK-25-2007-58, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: do 31. října 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-58, RK-25-2007-58, př. 1, RK-25-2007-58, př. 2

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Dotace na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření týkající se účelové dotace MŠMT ČR určené na náhradní stravování dětí, žáků a studentů pro Střední školu technickou Jihlava. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Zikánová, referent oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1134/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 85 554 Kč určenou pro Střední školu technickou Jihlava, Polenská 2, IČ 13695461 na zajištění programu "Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství";
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední škole technické Jihlava, Polenská 2, IČ 13695461 o účelovou dotaci na náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství ve výši 85 554 Kč dle materiálu RK-25-2007-59.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy technické Jihlava, Polenská 2
termín: srpen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-59.doc

60. Stanovení platu
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelce Základní školy Moravské Budějovice. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Zikánová, referent oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1135/25/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Mgr. Miroslavě Zvěřinové, ředitelce Základní školy Moravské Budějovice, Dobrovského 11, s účinností od 1. 10. 2007 dle materiálu RK-25-2007-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-60.doc, RK-25-2007-60, př. 1, RK-25-2007-60, př. 2

61. Návrh na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2007
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem na úpravu finančního plánu příspěvkových organizací kraje. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Zikánová, referent oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1136/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina dle př. 1, 2 tohoto materiálu
termín: listopad 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-61.doc, RK-25-2007-61, př. 1, RK-25-2007-61, př. 2

62. Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - administrace GS
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Zikánová, referent oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1137/25/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0182/05/2007/RK ze dne 30. 1. 2007 v části: "Rada kraje schvaluje návrh změn ve znění textu Formuláře návrhu grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 OP RLZ dle materiálu RK-25-2007-62, př. 4;
schvaluje
 • Návrh změn ve znění textu Formuláře návrhu grantového schématu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů pro grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání, Opatření 3.3 OP RLZ dle materiálu RK-25-2007-62, př. 3;
 • návrh dopisu hejtmana kraje adresovaný MPSV se žádostí o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 11/45 dle materiálu RK-25-2007-62, př. 5.
odpovědnost: OŠMS zašle žádost o změnu Rozhodnutí do 31. 8. 2007 MPSV
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-62.doc, RK-25-2007-62, př. 1, RK-25-2007-62, př. 2, RK-25-2007-62, př. 3, RK-25-2007-62, př. 4, RK-25-2007-62, př. 5, RK-25-2007-62, př. 6

63. Změna Pravidel Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh na změnu Pravidel. V průběhu jednání odešla M. Černá. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Zikánová, referent oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1138/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů dle materiálu RK-25-2007-63, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 21. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-63.doc, RK-25-2007-63, př. 1, RK-25-2007-63, př. 2

64. Globální granty v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o navrhovaném postupu při tvorbě globálních grantů. V průběhu jednání přišla M. Černá. Projednávání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, J. Zikánová, referent oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1139/25/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o globálních grantech v rámci OP VK;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, zpracováním a zasláním návrhu Směrnice zprostředkujícího subjektu pro realizaci grantových schémat v celé prioritní ose 1 a v prioritní ose 3, oblast podpory 3.2 OP VK.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-64.doc, RK-25-2007-64, př. 1

38. Zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, zdůvodnili radě kraje úpravu návrhu na zrušení rozhodnutí o poskytnutí dotace a navýšení dotace akci náhradní v rámci GS pro malé a střední podnikatele. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1140/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • zrušit rozhodnutí o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 učiněné dne 14. 2. 2006 usnesením č. 0059/01/2006/ZK příjemci podpory Ekoplast Štancl s. r. o., Hradecká 8, 588 56 Telč IČ 26303035 ve výši 1 490 100,-;
 • zrušit rozhodnutí o snížení podpory příjemci podpory Ekoplast Štancl s. r. o., Hradecká 8, 588 56 Telč, IC 26303035 na realizaci akce reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.2/3360 o částku 384 000,- učiněné usnesením č. 0045/01/2007/ZK ze dne 13. 2. 2007;
 • navýšit podporu ve výši 1 295 893,- Kč poskytnutou usnesením č. 0123/02/2007/ZK ze dne 27. 3. 2007 příjemci podpory CORMEN, s. r. o, IČ 25547593 na realizaci akce Zavedení moderní linky na výrobu a plnění tubových pracovních krémů (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28. 6. 2007 o částku 1 584 107,-;
 • uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí podpory na realizaci akce Zavedení moderní linky na výrobu a plnění tubových pracovních krémů (reg. číslo CZ.04.1.05/1.1.60.3/4774) ze dne 28. 6. 2007 dle materiálu RK-25-2007-38, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 10. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-38.doc

39. Záměr přípravy projektu kraje Vysočina na rekonstrukci zámku a prostor expozic v Muzeu Vysočiny Třebíč
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s výše uvedeným záměrem. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1141/25/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr přípravy projektu na rekonstrukci zámku a prostor expozic Muzea Vysočiny v Třebíči, kde nositelem projektu bude kraj Vysočina;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, aby ve spolupráci s Odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina a Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina zahájil práce na přípravě projektu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, odbor majetkový, odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2008
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-39.doc

40. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, předložili radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje uzavřít Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1142/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít:
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-40.doc, RK-25-2007-40, př. 1, RK-25-2007-40, př. 2, RK-25-2007-40, př. 3, RK-25-2007-40, př. 4

41. Grantové schéma v rámci Operačního programu lidské zdroje, zaměstnanost, oblast podpory 1.1 adaptabilita
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, informovali radu kraje o navrhovaném postupu tvorby grantového schématu kraje Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost 2007-2013. V průběhu jednání přišel J. Hulák, odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1143/25/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace o grantovém schématu v oblasti podpory 1.1 Adaptabilita v rámci Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost 2007- 2013;
pověřuje
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina zpracováním a zasláním příručky pracovních postupů pro realizaci grantového schématu v oblasti podpory 1.1 Adaptabilita v rámci Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost 2007- 2013.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-41.doc, RK-25-2007-41, př. 1

42. Žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva životního prostředí České republiky pro implementaci místní Agendy 21
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, seznámili radu kraje s navrhovaným záměrem zapojit kraj Vysočina do kampaně Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1144/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s účastí kraje Vysočina na kampani Udržitelná a bezpečná doprava;
rozhoduje
předložit žádost o dotaci z rozpočtu Ministerstva životního prostředí ČR pro MA 21, dle materiálu RK-25-2007-42, př. 3, za účelem zajištění osvětové kampaně Udržitelná a bezpečná doprava pro veřejnost.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-42.doc, RK-25-2007-42, př. 1, RK-25-2007-42, př. 2, RK-25-2007-42, př. 3

43. Informace o přípravách společných prostor pro reprezentace krajů v Bruselu - "Czech Point" - česká mise
T. Čihák, pověřen řízením odboru regionálního rozvoje, M. Kršňáková, vedoucí oddělení regionálního rozvoje, sdělili radě kraje další skutečnosti související s přípravou kanceláře zastoupení kraje Vysočina v Bruselu. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje předložený materiál projednala, shodla se na složení a počtu zástupců Zastupitelstva kraje Vysočina, kteří se zúčastní slavnostního otevření Českého domu regionů v Bruselu a současně na navýšení rozpočtového opatření. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1145/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 6223 Mezinárodní spolupráce o částku 850 tis. Kč a snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku, na úhradu výdajů spojených se stálým zastoupením kraje Vysočina v Bruselu;
pověřuje
 • Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu kraje Vysočina zajištěním vybavení kanceláře stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu;
 • Odbor regionálního rozvoje krajského úřadu kraje Vysočina a Odbor sekretariátu hejtmana krajského úřadu kraje Vysočina zajištěním účasti na programu slavnostního otevření stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu;
bere na vědomí
 • návrh Podnájemní smlouvy mezi Ministerstvem zahraničních věcí ČR a krajem Vysočina na kancelářské prostory stálé reprezentace kraje Vysočina v Bruselu dle materiálu RK-25-2007-43, př. 3;
 • návrh systému komunikace se zástupcem stálé reprezentace kraje Vysočina a nastavení systému a frekvence pobytu zástupce v Bruselu a na Vysočině a jeho stěžejní funkce v rámci přenosu informací a zkušeností využitelných pro regionální subjekty;
schvaluje
účast kraje Vysočina na programu slavnostního otevření prostor dle materiálu RK-25-2007-43, př. 7.
odpovědnost: ORR, OSH, EO
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-43.doc, RK-25-2007-43, př. 1, RK-25-2007-43, př. 2, RK-25-2007-43, př. 3, RK-25-2007-43, př. 4, RK-25-2007-43, př. 5, RK-25-2007-43, př. 6, RK-25-2007-43, př. 7, RK-25-2007-43, př. 8

26. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. V průběhu jednání odešla M. Černá. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1146/25/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Bc. Jiřího Vondráčka a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Václava Kodeta a zástupce politického klubu ČSSD a p. Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku kamenné drtě pro zimní údržbu vozovek", která se uskuteční dne 19. 9. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-26.doc

27. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek dané veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1147/25/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Ing. Jana Karase a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Jana Nekulu a zástupce politického klubu KSČM a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku drtí určených k posypu vozovek v období ZÚS r. 2007 - 2008", která se uskuteční dne 12. 9. 2007.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-27.doc

28. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek zmíněné veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1148/25/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu KSČM a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Ing. Pavla Hájka a zástupce politického klubu KSČM a Bc. Pavla Hamáčka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Zimní údržbu části silniční sítě II. a III. třídy okresů Havlíčkův Brod a Třebíč v zimním období roku 2007/2008", které se uskuteční dne 5. 9. 2007 od 10:30 hodin.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-28.doc

29. Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, požádali radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1149/25/2007/RK
Rada kraje
deleguje
pana Jaroslava Huláka a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana Mgr. Jaromíra Brychtu a zástupce politického klubu ČSSD a Ing. Luďka Šedivého, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku drtí a písků určených k posypu vozovek na okrese Žďár nad Sázavou v roce 2007/2008" a "Dodávku drtí a písků určených k posypu vozovek na okrese Jihlava v roce 2007/2008", které se uskuteční dne 6. 9. 2007 od 8:00 hodin.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 28. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-29.doc

30. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložili radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku používaného na provozech Havlíčkův Brod, Jihlava a Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1150/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením a prodejem přebytečného a neupotřebitelného hmotného majetku dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a s likvidací přebytečného a neupotřebitelného majetku dle materiálu RK-25-2007-30.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-30.doc

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - na strojní vybavení Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace v roce 2007
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, podali radě kraje informace k navrhovanému rozpočtovému opatření. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje doporučila předkladateli materiál dopracovat o finanční analýzu fondů a předložit jej na příštím zasedání rady kraje k projednání. Předkladatel doporučení rady akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-31.doc

32. Návrh rozpočtového opatření na rok 2007 - poskytnutí finančních prostředků na rozvoj IT Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložili radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1151/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • záměr projektu rozvoje a modernizace informačních technologií Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na roky 2007 až 2009 dle materiálu RK-25-2007-32, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele "Investiční dotace" u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 3 561 tis. Kč k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007 dle materiálu RK-25-2007-32;
 • změnu investičního plánu na rok 2007 u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2007-32;
a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí níže uvedenou dotaci;
doporučuje
 • předkladateli projektu jeho doplnění o projekt vzdělávání pracovníků SÚS v oblasti potřebných informačních technologií;
 • zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout účelovou investiční dotaci Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, IČ 00090450 ve výši 3 561 tis. Kč k zajištění realizace projektu rozvoje a modernizace informačních technologií v roce 2007;
 • schválit v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice, položky 6351 - Investiční transfery zřizovaným příspěvkovým organizacím o částku 3 561 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 3 561 tis. Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor informatiky, ekonomický odbor, ředitel KSÚSV
termín: do 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-32.doc, RK-25-2007-32, př. 1

33. Žádost obce Kaliště o poskytnutí finanční pomoci na opravu kanalizačního potrubí v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s žádostí obce Kaliště o poskytnutí dotace na opravu kanalizačního potrubí v obci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1152/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci obci Kaliště ve výši 61 430 Kč na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu RK-25-2007-33;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 61 430 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 61 430 Kč určenou na poskytnutí dotace obci Kaliště na opravu kanalizace v křižovatce silnic II/134 a III/40914 v obci Kaliště dle materiálu RK-25-2007-33.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-33.doc, RK-25-2007-33, př. 1, RK-25-2007-33, př. 2

34. Žádost obce Věstín o poskytnutí finanční pomoci na opravu místní komunikace, která byla poškozena přívalovým deštěm dne 27. 5. 2007
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, upřesnili radě kraje žádost obce Věstín o poskytnutí finanční pomoci na opravu místní komunikace. Na základě návrhů a připomínek, které z diskuse vyplynuly, rada kraje rozhodla odložit materiál na příští zasedání rady kraje k projednání. Překladatel rozhodnutí rady kraje akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-34.doc, RK-25-2007-34, př. 1, RK-25-2007-34, př. 2, RK-25-2007-34, př. 3, RK-25-2007-34, př. 4, RK-25-2007-34, př. 5

35. Žádost městysu Jimramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní části Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, sdělili radě kraje doplňující detaily k předložené žádosti městysu Jijmramov o převedení místní komunikace spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku. V průběhu jednání přišla M. Černá. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1153/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nepřevzít komunikaci spojující obec Sedliště, místní část Jimramova s komunikací II/357 včetně pontonového mostu přes řeku Svratku do vlastnictví kraje.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 11. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-35.doc, RK-25-2007-35, př. 1, RK-25-2007-35, př. 2, RK-25-2007-35, př. 3

36. Žádost města Svratky o finanční dotaci na opravu komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace "ČOV a kanalizace Svratka"
L. Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, I. Ševecová, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámili radu kraje s žádostí města Svratky o finanční dotaci na financování vícenákladů spojených s opravou komunikace v rámci investiční výstavby kanalizace „ČOV a kanalizace Svratka“. Závěrem diskuse se rada kraje s předkladatelem shodli materiál odložit na příští zasedání rady kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-36.doc, RK-25-2007-36, př. 1, RK-25-2007-36, př. 2, RK-25-2007-36, př. 3, RK-25-2007-36, př. 4, RK-25-2007-36, př. 5, RK-25-2007-36, př. 6

44. Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu - Úřad práce Žďár nad Sázavou
E. Šarapatková, vedoucí odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, I. Šmídová, vedoucí organizačního oddělení odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu předložily radě kraje ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o nájmu. V průběhu jednání odešla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1154/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor a movitého majetku podle materiálu RK-25-2007-44, př. 1.
odpovědnost: OSŘKŽÚ
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-44.doc, RK-25-2007-44, př. 1

50. FOND VYSOČINY - grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007"
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, informoval radu kraje o návrhu grantového programu na podporu rozvoje bezpečnosti ISVS a komunikační infrastruktury. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1155/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program "Bezpečnost ICT III - 2007" dle materiálu RK-25-2007-50, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-50.doc, RK-25-2007-50, př. 1

51. FOND VYSOČINY - Grantový program "GIS VII - 2007"
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh grantového programu na podporu geoinformační infrastruktury, vytváření a kvalifikovaného užití geoinformací na Vysočině. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1156/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "GIS VII - 2007" dle materiálu RK-25-2007-51, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-51.doc, RK-25-2007-51, př. 1

52. FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh grantového programu na podporu rozvoje komunikační infrastruktury. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1157/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program "Webové stránky pro všechny II - 2007" dle materiálu RK-25-2007-52, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-52.doc, RK-25-2007-52, př. 1

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj pro individuální projekt INTERREG IIIC - ICHNOS
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1158/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 179 790 Kč na zvláštní účet kraje projektu INTERREG IIIC - ICHNOS.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-53.doc

54. Projekt Legese - přijatá dotace
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení návrh přijmout dotaci z evropských fondů na speciální účet projektu. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1159/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
přijmout dotaci z evropských fondů pro projekt Legese ve výši 726 831,45 Kč na zvláštní účet projektu Legese na financování aktivit projektu.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-54.doc

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Financování projektu NaturNet-Redime
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1160/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení příjmové části rozpočtu kraje Vysočina, položka 4152 Neinvestiční přijaté dotace od mezinárodních institucí ve výši 316 500 Kč a současné zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Informatika, § 3636 Územní rozvoj o přijaté finanční prostředky ve stejné výši 316 500 Kč na financování projektu NaturNet-Redime.
odpovědnost: OI, OE
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-55.doc

56. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu Metropolitní sítě Jihlava
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina a ČR Psychiatrickou léčebnou Jihlava. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1161/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene dle materiálu RK-25-2007-56, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-56.doc, RK-25-2007-56, př. 1

57. Projektové záměry z oblasti ICT připravené pro financování z OP 2007-13
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh dalšího postupu realizace projektových záměrů z oblasti ICT. Projednávání se zúčastnili V. Jáchim, vedoucí oddělení koncepčního odbodu informatiky, E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1162/25/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přípravu předložených projektových záměrů dle navrženého obsahu;
ukládá
odboru informatiky aktivně pracovat na přípravě žádostí do Integrovaného operačního programu, příp. komunitárních programů EU s tím, že žadatelem v případě projektů realizovaných příspěvkovými organizacemi kraje bude daná příspěvková organizace.
odpovědnost: OI
termín: průběžně dle podmínek operačních programů
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-57.doc

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost místních spolků Vodní záchranné služby Českého červeného kříže o dotaci
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnil J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje se shodla s předkladatelem návrh odložit s tím, že materiál bude prověřen po finanční stránce a znovu předložen radě kraje k projednání.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-45.doc, RK-25-2007-45, př. 1, RK-25-2007-45, př. 2

46. Návrh na finanční podporu kraje připojení dálničních oddělení policie do sítě Ředitelství silnic a dálnic ČR
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informoval radu kraje o návrhu poskytnout účelovou dotaci ŘSD na vybavení dálničních oddělení PČR na území kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Murárik, vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana. V průběhu jednání přišla M. Matějková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Ředitelství silnic a dálnic, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 (dále jen ŘSD) ve výši 200 000 Kč na zřízení připojení dálničních oddělení Policie České republiky s působností na území kraje Vysočina k videoserveru ŘSD dle materiálu RK-25-2007-46, př. 5;
schvaluje
zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Požární ochrana a integrovaný záchranný systém, § 5529, Ostatní složky a činnosti IZS, o částku 200 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 200 000 Kč za účelem poskytnutí dotace pro Ředitelství silnic a dálnic, IČ 65993390, na zřízení připojení dálničních oddělení Policie České republiky s působností na území kraje Vysočina k videoserveru ŘSD dle materiálu RK-25-2007-46.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-46.doc, RK-25-2007-46, př. 1, RK-25-2007-46, př. 2, RK-25-2007-46, př. 3, RK-25-2007-46, př. 4, RK-25-2007-46, př. 5

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí dotace na realizaci akce Pyro Car ´07
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnil radě kraje úpravu předloženého návrhu poskytnout dotaci společnosti Fire Edit Praha. Projednávání se zúčastnil Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1164/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč společnosti Fire Edit spol. s r. o., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ: 452 42 500, na krytí nákladů souvisejících s pořádání akce Pyro Car ´07 dle materiálu RK-25-2007-47, př. 3upr1;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3319 Ostatní záležitosti kultury, položka 5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám o částku 40 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 40 000 Kč pro Fire Edit spol. s r. o., Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, IČ: 452 42 500, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce Pyro Car ´07.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 9. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-47.doc, RK-25-2007-47, př. 1, RK-25-2007-47, př. 2, RK-25-2007-47, př. 3

48. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí daru - slavnostních stuh a stužek Policii ČR, okresnímu ředitelství Jihlava
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, Z. Čech, referent vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložili radě kraje ke schválení návrh poskytnout Policii ČR věcný dar v podobě stuhy k praporu a vyšívaných stužek na uniformu. M. Vystrčil podal k předloženému materiálu doplňující komentář a na základě nově vzniklých skutečností doporučil předkladateli předložit nově zpracovaný návrh na příštím zasedání rady kraje. Překladatel doporučení hejtmana akceptoval.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-48.doc, RK-25-2007-48, př. 1, RK-25-2007-48, př. 2

49. Možnost podpory kraje Vysočina Zakarpatské oblasti
Z. Kadlec, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložil radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s uskutečněním zahraniční pracovní cesty do Zakarpatské oblasti. Projednávání se zúčastnila K. Nedvědová, referent kanceláře hejtmana odboru sekretariátu hejtmana. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vysláním delegace kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti ve dnech 26. - 29. 8. 2007.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-49.doc, RK-25-2007-49, př. 1, RK-25-2007-49, př. 2

78. Jmenování vedoucího Odboru analýz Krajského úřadu kraje Vysočina
S. Zikmundová seznámila radu kraje se závěry výběrové komise a předložila návrh na jmenování vedoucího Odboru analýz Krajského úřadu kraje Vysočina. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1166/25/2007/RK
Rada kraje
jmenuje
na návrh ředitelky krajského úřadu Ing. Michala Šulce vedoucím Odboru analýz Krajského úřadu kraje Vysočina dle materiálu RK-25-2007-78, př. 2.
odpovědnost: ředitelka krajského úřadu
termín: 1. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-78.doc

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního daru Společenstvu cukrářů ČR
M. Matějková předložila radě kraje ke schválení návrh poskytnout finanční dar Společenstvu cukrářů ČR, Brno. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1167/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout finanční dar ve výši 15 000,- Kč Společenstvu cukrářů ČR, IČ: 60556986, Příkop 4, 604 67 Brno, dle materiálu RK-25-2007-79, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3636 Územní rozvoj o částku 15 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o stejnou částku 15 000,- Kč na poskytnutí finančního daru Společenstvu cukrářů ČR, IČ: 60556986, Příkop 4, 604 67 Brno, dle materiálu RK-25-2007-79, př. 3.
odpovědnost: OSH, M. Matějková
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-79.doc, RK-25-2007-79, př. 1, RK-25-2007-79, př. 2, RK-25-2007-79, př. 3

80. Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
I. Rohovský předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši:
 • 1 200 Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Havlíčkův Brod, Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00448575,
 • 800 Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Jihlava, Antonínův Důl 143, 586 02 Jihlava OČ: 00448753,
 • 6 400 Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 17, 591 01 Žďár nad Sázavou1, IČ: 00448826
jako projev uznání a poděkování za dlouhodobou práci s mládeží, dle materiálu RK-25-2007-80, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku:
 • 1 200 Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Havlíčkův Brod, Na Spádu 971, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 00448575,
 • 800 Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Jihlava, Antonínův Důl 143, 586 02 Jihlava OČ: 00448753,
 • 6 400 Kč Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Žďár nad Sázavou, Havlíčkovo nám. 17, 591 01 Žďár nad Sázavou1, IČ: 00448826
při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené o celkovou částku 8 400 Kč dle materiálu RK-25-2007-80, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-80.doc, RK-25-2007-80, př. 1

81. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
M. Vystrčil předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1169/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotaci obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu RK-25-2007-81, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu (§ 3113 Základní školy) o částku 74 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, (§ 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené), položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 74 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu RK-25-2007-81, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: říjen 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-81.doc, RK-25-2007-81, př. 1

82. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování putovního pohárů pro vítěze soutěže ohařů o titul "Všestranný vítěz kraje Vysočina"
V. Kodet předložil radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1170/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar v podobě putovního poháru v pořizovací ceně 5 000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, Okresnímu mysliveckému spolku Třebíč, Svatopluka Čecha 1, 674 01 Třebíč, IČ: 67 77 78 64 dle materiálu RK-25-2007-82, př. 3;
 • provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (příloha Z2 Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení této rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku Kč 5 000 Kč a současné zvýšení § 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace, položka 5194 Věcné dary o stejnou částku 5 000 Kč na zakoupení a poskytnutí věcného daru v podobě sportovního putovního poháru pro vítěze soutěže ohařů o titul "Všestranný vítěz kraje Vysočina", dle materiálu RK-25-2007-82, př. 1 a materiálu RK-25-2007-82, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-82.doc, RK-25-2007-82, př. 1, RK-25-2007-82, př. 2, RK-25-2007-82, př. 3

65. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2007
Ze zasedání se omluvila M. Matějková. V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh na změnu investičního plánu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-25-2007-65, př. 1, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-65.doc, RK-25-2007-65, př. 1

66. Návrh změny investičního plánu u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2007
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh na změnu investičního plánu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-25-2007-66, př. 1 přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-66.doc, RK-25-2007-66, př. 1

67. Návrh na změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Třebíč a Nemocnice Pelhřimov
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin výše uvedených příspěvkových organizací. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/25/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit:
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2007-67, př. 3,
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálu RK-25-2007-67, př. 4;
 • uložit odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s ředitelem Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a ředitelem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace zajistit podání návrhů na zápis změn do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-67.doc, RK-25-2007-67, př. 1, RK-25-2007-67, př. 3, RK-25-2007-67, př. 4

68. Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, zdůvodnila radě kraje úpravu návrhu na změnu organizačního řádu uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1174/25/2007/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2007-68, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 1. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-68.doc, RK-25-2007-68, př. 1

69. Organizační řád - dodatek č. 5 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh na změnu organizačního řádu výše uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1175/25/2007/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád - dodatek č. 5 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-25-2007-69, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 1. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-69.doc, RK-25-2007-69, př. 1

70. Vyřazení majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazení uvedeného nepotřebného majetku Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku v Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci, z majetku kraje:
 • Jednotka dialyzační AK 100, inventární číslo 11407, rok výroby 1993;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inventární číslo 11408, rok výroby 1993;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inventární číslo 12416, rok výroby 1993;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inventární číslo 12805, rok výroby 1993;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inventární číslo 11405, rok výroby 1993;
 • Jednotka dialyzační AK 100, inventární číslo 10943, rok výroby 1992;
 • Zmrazovač krve nízkoteplotní NZK 20/4v, inventární číslo 10855, rok výroby 1992;
 • Jednotka dialyzační AK 10, inventární číslo 12454, rok výroby 1995;
 • Jednotka dialyzační AK 10, inventární číslo 12455, rok výroby 1995;
 • Konvektomat, inventární číslo 11141, rok výroby 1992;
 • Systém dozimetrický Minirad, inventární číslo 12490, rok výroby 1996;
 • Dozimetr + notebook, inventární číslo 12420, rok výroby 1994;
 • Elektromyograf BMG 12, inventární číslo 10807, rok výroby 1991;
 • Elektrokardiograf Chirastar 34 S, inventární číslo 11752, rok výroby 1994;
 • Elektrokardiograf NEK 401, inventární číslo 3275, rok výroby 1977;
 • Tonometr EME, inventární číslo 11669, rok výroby 1992;
 • Monitor BED-SIDE typ 556, inventární číslo 11717, rok výroby 1994;
 • Odstředivka chlazená JOUAN KR4, inventární číslo 12462, rok výroby 1996;
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-70.doc

71. Výpůjčka movitého majetku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, seznámila radu kraje s žádostí Nemocnice Třebíč o souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy o výpůjčce movitého majetku. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/25/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce přístroje Sysmex CA-1500, přístroje Sampler Unit OPSU-6 a tiskárny v celkové hodnotě 1 200 000,- Kč mezi firmou Dade Behring Austria GmbH, organizační složka v České republice, Pod Vinicí 2028/20, 143 01 Praha 4, IČ 67364161, jako půjčitelem, a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem, na dobu 5 let.
odpovědnost: Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-71.doc

72. Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o doplnění zástupců zřizovatele a jejich náhradníků do komise pro posouzení a hodnocení nabídek uvedené veřejné zakázky. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 1178/25/2007/RK
Rada kraje
deleguje
ing. Pavla Hájka, MUDr. Jiřího Běhounka a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského, ing. Vladimíra Novotného a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka sanitních vozů pro ZZS kraje Vysočina", pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 61, Jihlava.
odpovědnost: Zdravotnická záchranná služba, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 25. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-72.doc

73. Žádost o schválení pořízení strojní investice v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh vyhlásit dané výběrové řízení v Nemocnici Třebíč. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
vypsání výběrového řízení v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci na pořízení nového endoskopického urologického souboru v roce 2007 s podmínkou úhrady v roce 2008;
ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví a řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace zabezpečit zařazení tohoto přístroje do investičního plánu v roce 2008.
odpovědnost: ředitel nemocnice Třebíč, p. o., OSVZ
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-73.doc, RK-25-2007-73, př. 1

75. Kontrola zřizovatelských funkcí v Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k situaci v Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizaci. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1180/25/2007/RK
Rada kraje
pověřuje
krajský úřad k vykonání kontroly nakládání s depozity klientů a postupu při poskytování zdravotní péče v Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizaci v rámci výkonu zřizovatelských funkcí.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, majetkový odbor
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-75.doc, RK-25-2007-75, př. 1, RK-25-2007-75, př. 2

76. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2007 za odvětví sociální péče včetně rozpočtového opatření - změna závazného ukazatele příspěvek na provoz
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, upřesnila radě kraje předložený návrh finančního plánu příspěvkových organizací za odvětví sociální péče. J. Vondráček podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému návrhu. Projednávání se zúčastnili D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru sociálních věcí a zdravotnictví, J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/25/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2007 podle materiálu RK-25-2007-76, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a plán údržby a oprav na rok 2007 dle materiálu RK-25-2007-76, př. 1;
 • odpisové plány dle materiálu RK-25-2007-76, př. 1;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4357 - Domovy, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 9 119 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-25-2007-76, př. 2 při současném zvýšení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 - Nespecifikovaná rezerva o částku 9 119 tis. Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4357 - Domovy, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o celkovou částku 2 700 tis. Kč dle rozpisu u jednotlivých příspěvkových organizací uvedených v materiálu RK-25-2007-76, př. 2při současném snížení § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 5901 - Nespecifikovaná rezerva o částku 2 700 tis. Kč;
 • změnu závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu RK-25-2007-76, př. 2;
souhlasí
 • s převodem finančních prostředků z rezervního fondu k posílení zdrojů v investičním fondu u:
 • Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace o 98 tis. Kč;
 • Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace o 80 tis. Kč;
 • Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace o 20 tis. Kč
dle materiálu RK-25-2007-76, př. 1;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
stanovuje
 • u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2007:
 • celkový objem použití investičního fondu;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu dle materiálu RK-25-2007-76, př. 1;
 • použití příspěvku na provoz k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel "Limit prostředků na platy" dle materiálu RK-25-2007-76, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zařízení sociální péče jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • řediteli Ústavu sociální péče Těchobuz, příspěvkové organizaci a řediteli Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci vrátit finanční prostředky do rozpočtu kraje dle materiálu RK-25-2007-76, př. 2 do 30. 9. 2007;
 • vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví sociální péče na použití prostředků rezervního a investičního fondu příspěvkové organizace k řešení havarijní situace;
 • vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit na jednání rady kraje výsledek hospodaření příspěvkových organizací na úseku sociálních služeb po účetním uzavření měsíce září 2007;
 • ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče:
  • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. a 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 9. 2007 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2007;
  • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činnosti vymezených ve zřizovací listině, v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
  • promítnout rozpočtová opatření schválená zřizovatelem do finančního plánu, upravený finanční plán předložit odboru sociálních věcí a zdravotnictví nejpozději do 30-ti dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor zdravotnictví a sociálních věcí, ekonomický odbor a ředitelé příspěvkových organizaci odvětví sociální péče
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-76.doc, RK-25-2007-76, př. 1, RK-25-2007-76, př. 2, RK-25-2007-76, př. 3, RK-25-2007-76, př. 4

77. Návrh rozpočtového opatření - Žádost Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace o podporu akce XXI. Sportovní hry pro sportovce s těžkým stupněm postižení
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1182/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizace, IČ 71184473, ve výši 36 tis. Kč s určením na financování akce "Sportovní hry pro sportovce s těžkým stupněm postižení";
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 36 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 36 tis. Kč s určením pro Ústav sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" u Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkovou organizaci, o částku 36 tis. Kč k financování sportovních her pro sportovce s těžkým stupněm postižení.
odpovědnost: ředitelka Ústavu sociální péče Křižanov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
termín: 5. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-77.doc, RK-25-2007-77, př. 1

86. Rozprava členů rady
V rámci rozpravy se rada kraje zabývala informativními materiály:
  • Organizace cestovního ruchu management destinace Vysočina;
  • Návrh postupu na zabezpečení přípravy krajských projektů v oblasti dopravní infrastruktury pro období 2007 2013, druhá etapa přípravy projektů pro období 2010-2013;
  • Informace o záměru vytvoření stanoviště RLP ve Žďáru nad Sázavou a připojení stanoviště v Humpolci ke Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci;
  • Smlouvy uzavřené příspěvkovou organizací zřizovanou krajem Vysočina.
Dále M. Černý sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zpracování studie možností výstavby sídla kraje.

Na základě sdělení, týkající se narození trojčatech v kraji Vysočina, rada kraje rozhodla o poskytnutí věcného daru a M. Vystrčil z těchto důvodů zasedání rady kraje přerušil.

M. Vystrčil zahájil pokračování jednání rady kraje č. 25/2007 dne 22. 8. 2007.

85. Návrh na poskytnutí daru
K návrhu materiálu, který zpracoval odbor sekretariátu hejtmana, nebyly vzneseny žádné návrhy na doplnění a rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1183/25/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dar ve výši 5 000 Kč Lence Bruknarové, matce trojčat narozených 21. 8. 2007 v Jihlavské porodnici dle materiálu RK-25-2007-85, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-25-2007-85, RK-25-2007-85, př. 1

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 25/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 4. 9. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.Miloš Vystrčil
hejtman kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 25/2007 ve dnech 21. a 22. 8. 2007.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 30. 8. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz