Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2016 - 10.05.2016

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2016
05Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2016
06Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2016 (VIP akce schvalované Zastupitelstvem Kraje Vysočina) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
07Českokrumlovské prohlášení- Sousedství 2030: Dialog mezi regiony Rakouské republiky a České republiky (dále jen Českokrumlovské prohlášení)
08Prohlášení ministra zahraničních věcí, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
09Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
10Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020
11Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
12Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina na období do roku 2020
13Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina
149. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
15Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2016
16Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
17Darování zařízení Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
18Koupě pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy
19Darování pozemků v k. ú. a obci Hybrálec
20Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
21Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava
22Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Radošov
23Prodej pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov
24Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
25Výkup pozemku v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky a obci Záblatí
26Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
27Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
28Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
29Uzavření souhlasného prohlášení - k. ú. Světlá nad Sázavou
30Darování pozemku v k. ú. Heraltice
31Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky včetně komunikací, v k. ú. a obci Nové Veselí
32Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
33Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
34Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část
35Prodej pozemku v k. ú. Pravíkov a obci Kamenice nad Lipou
36Koupě pozemku v k. ú. a obci Milešín od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
37Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
38Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0123/02/2011/ZK
39Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - zřízení služebnosti
40Darování pozemku v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
41Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
42Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
43Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
44Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - změna usnesení 0120/02/2016/ZK
45Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
46Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Příseka obchvat
47Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Příseka - Jihlava
48Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
49Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k. ú. Třebíč
50Nabytí pozemků v k. ú. Třebíč
51Přijetí daru pozemku v k. ú. Tis u Habrů
52Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí po dokončení stavby Obchodní centrum Velké Meziříčí - SO 02A - úprava křižovatky Františkov - Karlov a přilehlých komunikací
53Koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci Transformace Domova Háj II.
54Koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci Transformace Domova Háj II 2
55Koupě nemovitých věcí v k. ú. Ledeč nad Sázavou pro akci Transformace domova Háj II
56Cena Kraje Vysočina - Skutek roku 2015
57Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
58Povinné přílohy žádosti o podporu projektu Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu a zajištění předfinancování a spolufinancování projektu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na zajištění Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced 2017
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2016
61Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015
63Projektové záměry a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
64Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na dlouhodobý projekt pro rozvoj tvořivosti dětí v dětských domovech s názvem Objektiv za plotem
65FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportujeme 2016
66FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportoviště 2016
67FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Jednorázové akce 2016
68Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
70Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015
71Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
72FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci GP Památkově chráněná území 2016
73FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací v rámci GP Cyklodoprava a cykloturistika 2016
74Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
75Předfinancování projektů Transformace Domova Háj I. - III. a Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II.
76Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
77Schválení návrhů plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina
78FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2016 - návrh na poskytnutí dotací
79FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016
80FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2016
81FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2016
82FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2016
83FOND VYSOČINY - grantový program Odpady 2016
84Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
85Návrh na schválení rozšíření projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
86Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace - Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
87Návrh na schválení předfinancování projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace - Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
88Návrh na financování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
89Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. , dofinancování sociálních služeb zahrnutých do projektu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz