Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-85

ZK-03-2016-85.doc  ZK-03-2016-85pr01.doc
Číslo materiálu85
Číslo jednacíZK-03-2016-85
NázevNávrh na schválení rozšíření projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace - Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Zpracoval J. Dvořáková
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje usnesením č. 0077/02/2016/ZK souhlasilo s realizací projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně (dále jen Projekt ) Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále jen Nemocnice ) předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu a schválilo finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt v celkové výši 9 000 000 Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
Nemocnice dle nově dostupných informací k plánované výzvě Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví a na základě konzultací s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, Projekt aktualizovala a rozšířila o dovybavení a obnovení přístrojové a monitorovací techniky v oborech poskytujících návaznou péči.
Jedná se o obory (anesteziologie, intenzivní medicíny, hematologie, gynekologii, porodnictví včetně souvisejících metod radiologie a zobrazovacích metod), které mají přímou návaznost zejména na perinatologické centrum intermediární péče Nemocnice.
Celkové předpokládané výdaje Projektu (investiční) jsou ve výši 98,5 mil. Kč. Podpora z Evropského fondu regionálního rozvoje se předpokládá ve výši 85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 % celkových způsobilých výdajů Projektu. Zbývajících 10 % celkových způsobilých výdajů bude hrazeno z vlastních zdrojů Nemocnice.
Začátek realizace Projektu je plánován na duben 2016 a ukončen má být v prosinci 2018.
Nemocnice požádala o schválení rozšíření Projektu a zajištění jeho finančního krytí (předfinancování) zápůjčkou z rozpočtu kraje. Nemocnice předložila v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne 19. 7. 2011 č. 10/11 radě kraje aktualizovanou projektovou fiši (součástí je i podrobná specifikace pořizovaných přístrojů) dle materiálu ZK-03-2016-85, př. 1.
Součástí doplnění přístrojového vybavení je i nákup magnetické rezonance v předpokládané pořizovací ceně 40 mil. Kč. V souvislosti s pořízením magnetické rezonance je nutná modernizace infrastruktury - stavební úpravy v tom nejnutnějším rozsahu pro zajištění předepsaných podmínek nově instalované zdravotnické techniky. Plánované náklady stavby jsou ve výši 6,5 mil. Kč bez DPH.
Dle informací získaných od pracovního týmu pro specifický cíl 2.3 Integrovaného regionálního operačního programu a doporučení odboru regionálního rozvoje Nemocnice nezahrnula výdaje na stavební práce do způsobilých výdajů Projektu.
S ohledem na to, že stavební úpravy budou realizovány na nemovitosti ve vlastnictví Kraje Vysočina, je navrhováno zajistit realizaci z úrovně vlastníka. Po dohodě s odborem majetkovým se navrhuje stavební práce financovat z rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek.
Návrh řešení Na základě předložené žádosti Nemocnice odbor zdravotnictví doporučil radě kraje schválit rozšířený projektový záměr Nemocnice v souladu s upravenou projektovou fiší dle materiálu ZK-03-2016-85, př. 1 a doporučit zastupitelstvu kraje souhlasit s realizací rozšířeného Projektu a schválit:
* finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat Projekt ve zbývající výši 89,5 mil. Kč poskytnutím zápůjčky z rozpočtu kraje, včetně závazku průběžné úhrady nákladů Projektu tak, aby kryly postupně nabíhající náklady předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného regionálního operačního programu za předpokladu, že bude Projekt doporučen k financování (poskytnutí dotace). Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace Projektu.
V případě schválení Projektu (doporučení k poskytnutí dotace) bude potřeba schválit smlouvu o zápůjčce pro Nemocnici, a to na předfinancování celkových výdajů Projektu a zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného regionálního operačního programu - tato pravomoc je v působnosti zastupitelstva.
Dále odbor majetkový navrhl zařadit novou akci Nemocnice Havlíčkův Brod - stavební úpravy pro magnetickou rezonanci do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2 - Zdravotnictví. Zařazení akce do rozpočtu umožní tuto akci projekčně připravit a následně realizovat v návaznosti na schválení Projektu. Akce bude finančně kryta změnou rozpisu rozpočtu, v rámci akcí uvedených v kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví.
StanoviskaGrémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Odbor ekonomický: Jedná se o rozšířenou část projektu na dovybavení a obnovení přístrojové a monitorovací techniky v Nemocnici se spoluúčastí zdrojů z EU (IROP). Závazek kraje ve výši 89,5 mil. Kč (celkový závazek kraje na realizaci projektu činí 98,5 mil. Kč) na předfinancování projektu bude třeba řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje, případně cizími zdroji.

Odbor analýz a podpory řízení doporučuje zapojit do administrace projektu Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci.

Odbor regionálního rozvoje: Vyhlášení výzvy v rámci Specifického cíle 2.3 IROP Zvýšení kvality návazné péče je dle zveřejněného harmonogramu výzev IROP plánováno na duben 2016, k 19. 4. 2016 nebyly oficiálně zveřejněny podmínky výzvy. Po vyhlášení výzvy bude nutné prověřit, zda projektový záměr odpovídá podmínkám výzvy (harmonogram, finanční rozsah, apod.).

Rada kraje projednala materiál usnesením č. 0797/16/2016/RK na 16. jednání rady kraje dne 3. 5. 2016.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací rozšířeného projektu Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-03-2016-85, př. 1, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 89,5 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
Odpovědnost ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový
Termín 10. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz