Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-21

ZK-03-2016-21.doc  ZK-03-2016-21pr01.pdf
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-03-2016-21
NázevUzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společností E. ON, jako budoucím kupujícím.
Společnost E. ON má v úmyslu provést výměnu stožárové trafostanice za novou polozapuštěnou. Pro provedení výměny žádá příslib vlastníka o prodeji budoucího zastavěného pozemku par. č. 474/1 o výměře cca 22,5 m2.
Po provedení stavby předloží budoucí kupující geometrický plán, kterým bude stanoven přesný rozsah předmětu převodu a dále zajistí znalecký posudek oceňující tuto část odděleného pozemku.
Usnesením 0578/12/2016/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr prodeje uvedené části pozemku v k.ú. Pístov u Jihlavy. V době konání zastupitelstva bude splněna zákonná lhůta pro zveřejnění záměru prodeje nemovitého majetku z vlastnictví Kraje Vysočina.
Pozemek par. č. 474/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava pro k. ú. Pístov u Jihlavy a obec Jihlava na listu vlastnictví č. 28.
Návrh řešení OM navrhuje žádosti o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava vyhovět. Po provedení výměny trafostanice bude oddělená část žadateli prodána za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Znalecký posudek zajistí žadatel.
Pozemek je pro činnost kraje i příspěvkové organizace nepotřebný. OM v souladu s článkem II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina navrhuje přímý prodej pozemku do vlastnictví žadatele.
Smlouva o budoucí kupní smlouvě není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava.
StanoviskaUsnesením 0581/12/2016/RK rada kraje rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočiny záměr prodeje části pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., F.A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Jihlava souhlasí s budoucím prodejem uvedeného pozemku.

ODSH s uvedeným převodem také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., F.A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 7. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz