Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-42

ZK-03-2016-42.doc  ZK-03-2016-42pr01.pdf
Číslo materiálu42
Číslo jednacíZK-03-2016-42
NázevKoupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál řeší koupi pozemku zastavěného silnicí II/523 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví právnické osoby do vlastnictví kraje.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že silnicí II/523 je mj. zastavěn i pozemek par. č. 3174/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Jihlava. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava vede tento pozemek na listu vlastnictví č. 5643, kde je jako výhradní vlastník uvedena firma PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČO 353 37 220.
Na ocenění pozemku objednal OM u Ing. Jaromíra Hose znalecký posudek č. 3449-1/15, který určil cenu zjištěnou ve výši 16 630 Kč, tj. 924 Kč/m2, a dále cenu obvyklou ve výši 17 100 Kč, tj. 950 Kč/m2.
PSJ, a.s. souhlasí s prodejem pozemku za cenu obvyklou, tj. za 17 100 Kč a zároveň požaduje, aby Kraj Vysočina uhradil daň z nabytí nemovité věci (684 Kč) a návrh na vklad kupní smlouvy do katastru nemovitostí. V případě, že se jedná o nabytí nemovitostí do vlastnictví kraje, OM standardně hradí návrh na vklad do katastru nemovitostí.
Návrh řešení OM navrhuje pozemek par. č. 3174/22 v k. ú. Jihlava koupit do vlastnictví kraje za kupní cenu 17 100 Kč, tj. 950 Kč/m2 a zároveň uhradit daň z nabytí nemovité věci a návrh na vklad smlouvy do katastru nemovitostí.
Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu - tj. vlastník silnice bude i vlastníkem silnicí zastavěného pozemku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemek zastavěný silnicí do vlastnictví Kraje Vysočina a uhradit daň z nabytí.
StanoviskaUsnesením č. 0781/15/2016/RK ze dne 26. 4. 2016 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 3174/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČO 353 37 220, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 17 100 Kč s tím, že Kraj Vysočina bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 3174/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČO 353 37 220, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 17 100 Kč s tím, že Kraj Vysočina bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz