Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-89

ZK-03-2016-89.doc  ZK-03-2016-89pr01.xls  ZK-03-2016-89pr02.pdf  ZK-03-2016-89pr03.xls  ZK-03-2016-89pr04.pdf
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-03-2016-89
NázevNávrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. , dofinancování sociálních služeb zahrnutých do projektu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální
Zpracoval9 Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. , dofinancování sociálních služeb zahrnutých do projektu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociá
Předkládá P. Krčál
Počet příloh
Popis problémuUsnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Po schválení žádosti řídícím orgánem bude projekt financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 185 900 000 Kč. Jedná se o projekt přímého přidělení a jeho záměr byl ze strany MPSV schválen k financování. Zastupitelstvo kraje schválilo předfinancování projektu ve výši 13 000 000 Kč, aby bylo možné zahájit financování sociálních služeb ještě před výplatou prvních prostředků z MPSV a ušetřit tím používání vnitrostátních zdrojů.
Na jednání rady kraje dne 15. 3. 2016 byla usnesením č. 0468/10/2016/RK schválena Výzva k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Termín pro podávání žádostí byl výzvou stanoven od 18. 4. 2016 - 22. 4. 2016 do 12:00 a následně usnesením rady kraje prodloužen do 27. 4. 2016, aby bylo možné odstranit nedostatky žádostí. Po podání v těchto termínech byl pro sociální služby, které kraj nezřizuje, zpracován návrh na poskytnutí vyrovnávací platby na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 1.
Dle výzvy schválené radou kraje byl použit následující postup:
- pro pobytové služby (azylové domy a dům na půl cesty) je vyrovnávací platba na lůžkoden vypočtena jako rozdíl mezi stanovenou hodnotou obvyklých nákladů (finanční podpory) a hodnotou obvyklých příjmů z úhrad uživatelů a z ní je vypočtena částka na měsíc a počet lůžek dané služby pro rok 2016;
- pro ambulantní a terénní služby byla stanovena jako vyrovnávací platby hodnota obvyklých nákladů (finanční podpory) na úvazek a měsíc, která se u každé služby násobí počtem pracovních úvazků
Pro roky 2017 a 2018 bylo umožněno zvýšení o 3 % na inflaci a růst platů. Pro uvedené výpočty byly radou kraje schváleny následující hodnoty:

Sociální služba Stanovená hodnota finanční podpory (FP) - obvyklé náklady Stanovená sazba úhrady od uživatelů (S, Su) Azylové domy (pro jednotlivce) - na lůžkoden 500 Kč 65 Kč Azylové domy (pro rodiny s dětmi) - na lůžkoden dospělého 850 Kč 65 Kč Domy na půl cesty - na lůžkoden 730 Kč 100 Kč Sociálně terapeutické dílny - na úvazek a měsíc 38 000 Kč není stanovena Sociální rehabilitace - na úvazek a měsíc 47 000 Kč není stanovena
Pokud požadavek poskytovatele na dotaci přesahoval takto vypočítané hodnoty, byl krácen na vypočtenou hodnotu. Ve většině případů požadavky vyšší než vypočtená hodnota nebyly a těmto požadavkům mohlo být plně vyhověno.

Další součástí materiálu je návrh na posílení kapitoly Sociální věci a na dofinancování soc. služeb poskytovatelů zařazených do individuálního projektu, protože u nich nebude již možné později zpětně dofinancovat období leden až květen 2016 z další očekávané dotace MPSV. Návrh nezohledňuje požadavky poskytovatelů soc. služeb v plné výši, ale pouze do výše optimální částky dané služby na rok 2016 dle platných Zásad. V těchto případech, nebude možno řešit jejich dofinancování z očekávaného navýšení fin. prostředků z MPSV z důvodu jejich zařazení do IP od června 2016. Z vnitrostátního systému financování lze tyto služby podpořit pouze do konce května t.r. Zejména u sociálních rehabilitací bylo schválené financování nižší s ohledem na termín přechodu financování do individuálního projektu a nyní došlo k upřesnění potřeb. U azylového domu pro rodiny byla pro potřeby výpočtu zohledněna jeho upřesněná kapacita pro dospělé osoby z 8 na 13. Oproti tomu Terapeutická komunita Sejřek je na rozdíl od ostatních služeb zařazena v dotačním programu MPSV (program B), a proto spolufinancování nákladů této služby poskytované i v uplynulých letech nemůžeme zajistit jinak než z krajských prostředků. Zatím kraj na tuto službu v roce 2016 nepřispěl, protože jsme očekávali výsledky dotačního řízení z podprogramu B. O potřebné finanční prostředky ve výši 5 215 000 Kč na poskytnutí dotací bude navýšena kapitola Sociální věci za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje usnesením č. 0821/16/2016/RK poskytnout dotace - vyrovnávací platbu z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 2. Na jednání rady kraje 17. 5. 2016 bude předložen samostatný materiál, který se bude týkat financování tří služeb příspěvkových organizací kraje z uvedeného projektu prostřednictvím navýšení příspěvku na provoz, které spadá do kompetence rady kraje.
Dále rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje poskytnout dotace - navýšení vyrovnávací platby z rozpočtu kraje na období od 1. 1. 2016 do 31. 5. 2016 dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 3 a uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 4 a schválit rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci.
StanoviskaUsnesení 0821/16/2016/RK:
Rada kraje
schvaluje
zvýšení stanovené hodnoty finanční podpory - obvyklých nákladů na pracovní úvazek a měsíc pro službu intervenční centra dle Výzvy k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, příspěvek na provoz - Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV schválené dne 15. 3. 2016 usnesením č. 0468/10/2016/RK na částku 50 000 Kč;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 151 583 204 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV dle materiálu RK-16-2016-30, př. 1;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-16-2016-30, př. 2;
* schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 5 215 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 215 000 Kč dle materiálu RK-16-2016-30, př. 4;
* vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
* rozhodnout poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 5 215 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitoly Sociální věci (ÚZ 00053) dle materiálu RK-16-2016-30, př. 4;
* rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu RK-16-2016-30, př. 5.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 151 583 204 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 1;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 5 215 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 215 000 Kč dle materiálu
ZK-03-2016-89, př. 3;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
* poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 5 215 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitoly Sociální věci (ÚZ 00053) dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 3;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 4.
Odpovědnost OSV,OE
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz