Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-48

ZK-03-2016-48.doc  ZK-03-2016-48pr01.doc  ZK-03-2016-48pr02.doc  ZK-03-2016-48pr03.pdf  ZK-03-2016-48pr03a.pdf  ZK-03-2016-48pr03b.pdf  ZK-03-2016-48pr04.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-03-2016-48
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení převodu pozemků.
Kraj Vysočina byl v roce 2015 investorem stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř. Po dokončení stavby rekonstrukce silnice II/345 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a obci Vilémov, po zaměření skutečného provedení stavby a z následně vyhotovených geometrických plánů je zřejmé, že výše uvedenými stavbami byly trvale dotčeny i pozemky vedené v katastru nemovitostí jako vlastnictví fyzických osob. Současně dle geometrického plánu číslo 365-300/2015 z pozemku par. č. 1527/3 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 1527/5 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova již není součástí silnice z důvodu jeho zastavění stavbou chodníku. Záměr darování nemovitého majetku byl zveřejněný na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina od 11. 3. 2016 do 11. 4. 2016. Současně je třeba nově oddělený pozemek vyjmout z hospodaření Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
Návrh řešení Pro možnost majetkoprávního vypořádání stavbou dotčených pozemků navrhuje OM zastupitelstvu kraje
* rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov z pozemku par. č. 1527/3 geometrickým plánem číslo 365-300/2015 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 1527/5 - ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
* rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2016-48, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv. Kupní cena je navržena dohodou ve výši 120 Kč/m2, což koresponduje s cenou zjištěnou v daném místě pro předmětné pozemky.
* schválit dodatek č. 1442 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-48, př. 2, kterým se část pozemku par. č. 1527/3 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova navržená k darování, která je v hospodaření KSÚSV, vyjme z hospodaření příspěvkové organizace
Smlouvy nejsou předkládány jako přílohy tohoto materiálu, jedná se o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaRada kraje svým usnesením 0387/09/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout
zveřejnit záměr darování nemovitého majetku v rozsahu dle materiálu RK-09-2016-18, př. 4,rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov z pozemku par. č. 1527/3 geometrickým plánem číslo 365-300/2015 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 1527/5 - ostatní plocha o výměře 6 m2 v k. ú. Vilémov u Golčova Jeníkova a schválit dodatek č. xxx Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu RK-09-2016-18, př. 3.
Rada kraje svým usnesením 0787/15/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu RK-15-2016-65, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov z pozemku par. č. 1527/3 geometrickým plánem číslo 365-300/2015 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 1527/5 - ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
* nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2016-48, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv.
schvaluje
dodatek č. 1442 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-48, př. 2
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2017
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz