Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2016

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2016 konaného dne 10. 5. 2016 v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 44 členů Zastupitelstva Kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 10. 5. 2016;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2016
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 44 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byl omluven J. Slámečka.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů programu jednání:
85. Návrh na schválení rozšíření projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2;
86. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky;
87. Návrh na schválení předfinancování projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči;
88. Návrh na financování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci;
89. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.“, dofinancování sociálních služeb zahrnutých do projektu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci.
J. Běhounek předložil zastupitelům kraje návrh na stažení bodu 12. Strategický plán rozvoje zdravotnictví Kraje Vysočina na období do roku 2020 (Zdrojové materiály: ZK-03-2016-12.doc, ZK-03-2016-12, př. 1) z programu jednání.
J. Kasal konstatoval, že usnesení komise sociální a pro protidrogové politiky, které uvedené v materiálu bodu 13, není v souladu s tím, co komise na svém zasedání přijala a citoval správné znění usnesení: „Komise bere na vědomí materiál a doporučuje odložení projednání zastupitelstvem kraje s ohledem na projednání na společném zasedání se zdravotní komisí“.
Z tohoto důvodu navrhl materiál 13. Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina neprojednávat a zařadit jej na zasedání zastupitelstva kraje poté, co proběhne společné jednání obou komisí.
M. Vystrčil vyjádřil svůj názor k návrhům na vyřazení obou bodů a požádal o písemné sdělení důvodu nesprávně uvedeného stanoviska komise v bodě 13.
P. Krčál akceptoval vznesené návrhy a připomínky předřečníků a navrhl, aby materiál „Záměr komplexní paliativní péče v Kraji Vysočina“ (Zdrojové materiály: ZK-03-2016-13.doc, ZK-03-2016-13, př. 1) byl projednán na příštím zasedání zastupitelstva kraje.
Rovněž R. Černý, O. Benc, J. Soukup, V. Kodet, D. Oulehla, L. Vlček, vyjádřili svá stanoviska k návrhům na vyřazení bodů 12 a 13.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném programu jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2016
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2016
 5. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2016
 6. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2016 (VIP akce schvalované Zastupitelstvem Kraje Vysočina) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 7. Českokrumlovské prohlášení- Sousedství 2030: Dialog mezi regiony Rakouské republiky a České republiky (dále jen Českokrumlovské prohlášení)
 8. Prohlášení ministra zahraničních věcí, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
 9. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 10. Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020
 11. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 1. 9. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 2. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2016
 3. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
 4. Darování zařízení Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
 5. Koupě pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy
 6. Darování pozemků v k. ú. a obci Hybrálec
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
 8. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava
 9. Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Radošov
 10. Prodej pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov
 11. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
 12. Výkup pozemku v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky a obci Záblatí
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
 14. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
 15. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
 16. Uzavření souhlasného prohlášení - k. ú. Světlá nad Sázavou
 17. Darování pozemku v k. ú. Heraltice
 18. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky včetně komunikací, v k. ú. a obci Nové Veselí
 19. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
 20. Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
 21. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část
 22. Prodej pozemku v k. ú. Pravíkov a obci Kamenice nad Lipou
 23. Koupě pozemku v k. ú. a obci Milešín od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
 24. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
 25. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0123/02/2011/ZK
 26. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - zřízení služebnosti
 27. Darování pozemku v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
 28. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
 29. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
 30. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
 31. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - změna usnesení 0120/02/2016/ZK
 32. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Příseka obchvat
 34. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Příseka - Jihlava
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
 36. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k. ú. Třebíč
 37. Nabytí pozemků v k. ú. Třebíč
 38. Přijetí daru pozemku v k. ú. Tis u Habrů
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí po dokončení stavby Obchodní centrum Velké Meziříčí - SO 02A - úprava křižovatky Františkov - Karlov a přilehlých komunikací
 40. Koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci Transformace Domova Háj II.
 41. Koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci Transformace Domova Háj II 2
 42. Koupě nemovitých věcí v k. ú. Ledeč nad Sázavou pro akci Transformace domova Háj II
 43. Cena Kraje Vysočina - Skutek roku 2015
 44. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 45. Povinné přílohy žádosti o podporu projektu Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu a zajištění předfinancování a spolufinancování projektu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na zajištění Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced 2017
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2016
 48. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
 49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015
 50. Projektové záměry a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na dlouhodobý projekt pro rozvoj tvořivosti dětí v dětských domovech s názvem Objektiv za plotem
 52. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportujeme 2016
 53. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportoviště 2016
 54. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Jednorázové akce 2016
 55. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
 57. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015
 58. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 59. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci GP Památkově chráněná území 2016
 60. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací v rámci GP Cyklodoprava a cykloturistika 2016
 61. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
 62. Předfinancování projektů Transformace Domova Háj I. - III. a Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II.
 63. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 64. Schválení návrhů plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina
 65. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2016 - návrh na poskytnutí dotací
 66. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016
 67. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2016
 68. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2016
 69. FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2016
 70. FOND VYSOČINY - grantový program Odpady 2016
 71. Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
 72. Návrh na schválení rozšíření projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
 73. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
 74. Návrh na schválení předfinancování projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
 75. Návrh na financování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 76. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.“, dofinancování sociálních služeb zahrnutých do projektu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 77. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0183/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 2, zdrželi se 4.
M. Vystrčil sdělil, že v případě hlasování o upraveném programu jednání se zdržel hlasování.

Ověřovateli zápisu byli navrženi: PaedDr. Ladislav Jirků, Lubomír Drápela.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0184/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
PaedDr. Ladislava Jirků a Lubomíra Drápelu ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2016.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 44 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje č. 10/2016 až 14/2016 a otevřel rozpravu.
M. Houška vznesl dotaz k materiálu „Prohlášení k žádosti o podporu projektu „II/602 Olešná - průtah“ (RK-10-2016-20.doc) a požádal o zaslání neveřejných příloh k tomuto materiálu.
M. Vystrčil se dotázal, z jakého důvodu nejsou na webových stránkách kraje k dispozici propozice soutěže „Soutěž Stavíme z Merkuru“ (RK-11-2016-55.doc). Dále požádal o zaslání stručného přehledu čerpání fondů EU v ukončeném plánovacím období z ROP RS JV vč. srovnání s jinými ROPy.
V. Kaňkovský požádal o zaslání bližších informací k činnosti a hospodaření Projektové kanceláře Kraje Vysočina (RK-13-2016-12.doc, RK-13-2016-13.doc).
K dotazům se vyjádřili L. Joukl, J. Fialová, M. Hyský, J. Běhounek.
J. Běhounek a Z. Kadlec přislíbili dodatečné zaslání požadovaných písemných podkladů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0185/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 1, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-02.doc, ZK-03-2016-02, př. 1, ZK-03-2016-02, př. 2, ZK-03-2016-02, př. 3, ZK-03-2016-02, př. 4, ZK-03-2016-02, př. 5, ZK-03-2016-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informaci o činnosti o krajského úřadu za příslušné období a otevřel rozpravu.
K předloženému materiálu nebyly vzneseny žádné požadavky na interpelace a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0186/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-03.doc, ZK-03-2016-03, př. 1, ZK-03-2016-03, př. 2, ZK-03-2016-03, př. 3

04. Smlouva o spolupráci na zajištění realizace akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2016
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci na zajištění realizace shora uvedené akce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0187/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout o uzavření smlouvy o spolupráci dle materiálu ZK-03-2016-04, př. 1;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2016-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-04.doc, ZK-03-2016-04, př. 1

05. Návrh Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na udělení medailí Kraje Vysočina pro rok 2016
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh udělit medaile navrhovaným kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0188/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2016-05, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-05.doc, ZK-03-2016-05, př. 1, ZK-03-2016-05, př. 2, ZK-03-2016-05, př. 3

06. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2016 (VIP akce schvalované Zastupitelstvem Kraje Vysočina) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu rozhodnout o dotacích na pořádání VIP akcí, které proběhnou ve druhém pololetí roku 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0189/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje žadatelům na akce a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-06, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2016-06, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu ZK-03-2016-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-06.doc, ZK-03-2016-06, př. 1, ZK-03-2016-06, př. 2, ZK-03-2016-06, př. 3, ZK-03-2016-06, př. 4

07. Českokrumlovské prohlášení- Sousedství 2030: Dialog mezi regiony Rakouské republiky a České republiky (dále jen Českokrumlovské prohlášení)
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít záměr společného prohlášení.
M. Vystrčil se dotázal, jaká rozhodnutí či usnesení záměru společného prohlášení přijaly ostatní smluvní strany.
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, přislíbil zaslání písemné informace.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0190/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít „Českokrumlovské prohlášení“ dle materiálu ZK-03-2016-07, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 8. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-07.doc, ZK-03-2016-07, př. 1

08. Prohlášení ministra zahraničních věcí, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy a hejtmanů Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina k projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informace o projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0191/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu česko-rakouské knihy o historii/didaktické učební pomůcky k výuce dějepisu dle materiálu ZK-03-2016-08;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-03-2016-08, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 1. 3. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-08.doc, ZK-03-2016-08, př. 1, ZK-03-2016-08, př. 2

09. Návrh na rozdělení dotací dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnout o dotacích obcím v roce 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0192/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část dotaci obcím v celkové výši 4 689 500 Kč za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti JPO obcí dle materiálu ZK-03-2016-09, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2016-09, př. 4;
 • zamítnout žádost obce, která nesplnila podmínky stanovené „Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2016“ dle mat. ZK-03-2016-09, př. 5;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana dobrovolná část o částku 389 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 389 500 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-09.doc, ZK-03-2016-09, př. 1, ZK-03-2016-09, př. 2, ZK-03-2016-09, př. 3, ZK-03-2016-09, př. 4, ZK-03-2016-09, př. 5

10. Společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít společné prohlášení k financování regionální politiky EU po roce 2020.
M. Vystrčil, O. Benc ve svém vystoupení vyjádřili svůj postoj k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0193/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
připojit se k prohlášení „Silná obnovená regionální politika pro všechny regiony po roce 2020“ dle materiálu ZK-03-2016-10, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 3, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-10.doc, ZK-03-2016-10, př. 1, ZK-03-2016-10, př. 2

11. Smlouva o kontokorentním úvěru pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o souhlas s uzavřením smlouvy o kontokorentním úvěru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0194/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 25. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-11.doc, ZK-03-2016-11, př. 1, ZK-03-2016-11, př. 2, ZK-03-2016-11, př. 3, ZK-03-2016-11, př. 4, ZK-03-2016-11, př. 5, ZK-03-2016-11, př. 6

14. 9. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh vyhlásit devátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“.
O. Benc sdělil své stanovisko k předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0195/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
devátý ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana Kraje Vysočina s názvem „Bezpečná nemocnice;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-03-2016-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 10. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-14.doc, ZK-03-2016-14, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 85 87 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

85. Návrh na schválení rozšíření projektového záměru Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče, zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M2
Usnesení 0196/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací rozšířeného projektu „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Modernizace perinatologického centra II. stupně a dalších oborů návazné péče“ Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-03-2016-85, př. 1, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 89,5 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-85.doc, ZK-03-2016-85, př. 1

86. Návrh na schválení projektového záměru Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky
Usnesení 0197/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s realizací plánovaného projektu „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu;
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky“ Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, v souladu s materiálem ZK-03-2016-86, př. 2, předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu v celkové výši 90,5 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu, a to za předpokladu, že bude projekt schválen řídícím orgánem.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-86.doc, ZK-03-2016-86, př. 1, ZK-03-2016-86, př. 2

87. Návrh na schválení předfinancování projektového záměru Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči
Usnesení 0198/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat schválený projekt „Obnova přístrojového vybavení v oborech poskytujících návaznou péči a zřízení pracoviště magnetické rezonance v rámci návazné péče“ realizovaný Nemocnicí Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizací, předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu ve zbývající výši 52 mil. Kč poskytnutím zápůjčky, včetně závazku průběžné úhrady nákladů projektu před obdržením plateb z Integrovaného regionálního operačního programu.
odpovědnost: ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-87.doc, ZK-03-2016-87, př. 1

15. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - březen 2016
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden březen 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0199/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden březen 2016 dle materiálu ZK-03-2016-15, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. května 2016
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-15.doc, ZK-03-2016-15, př. 1

16. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0200/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 566S/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 za podmínek v ní uvedených dle materiálu ZK-03-2016-16, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-16.doc, ZK-03-2016-16, př. 1

17. Darování zařízení Mobilní pracoviště pro technickou kontrolu vozidel pro KŘP kraje Vysočina Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dar Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0201/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-03-2016-17, př. 1.
odpovědnost: OAPŘ, ODSH
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-17.doc, ZK-03-2016-17, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 18 40, 42 - 55 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Koupě pozemku v k. ú. Kostelec u Jihlavy
Usnesení 0202/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemek par. č. 3512 ostatní plocha, silnice o výměře 392 m2 v k. ú. Kostelec u Jihlavy a obci Kostelec z vlastnictví České republiky a práva hospodaření pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 22 500 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-18, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1430 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-18, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-18.doc, ZK-03-2016-18, př. 1, ZK-03-2016-18, př. 2, ZK-03-2016-18, př. 2a, ZK-03-2016-18, př. 3

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Hybrálec
Usnesení 0203/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1419/50 o výměře 116 m2, par. č. 1419/51 o výměře 3 m2 a par. č. 1419/52 o výměře 75 m2 oddělené z pozemku par. č. 1419/1, pozemek par. č. 1419/53 o výměře 2 m2 oddělený z pozemku par. č. 1419/6 a pozemek par. č. 1419/54 o výměře 27 m2 oddělený z pozemku par. č. 1419/16, vše dle geometrického plánu 570-408/2015 v k. ú. a obci Hybrálec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Hybrálec;
schvaluje
dodatek č. 1431 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-19.doc, ZK-03-2016-19, př. 1, ZK-03-2016-19, př. 2, ZK-03-2016-19, př. 2a

20. Majetkoprávní vypořádání pozemků silnice III/34428 a III/34520 Jeřišno - průjezdní úsek
Usnesení 0204/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-03-2016-20, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 50 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-20.doc, ZK-03-2016-20, př. 1, ZK-03-2016-20, př. 2, ZK-03-2016-20, př. 2a, ZK-03-2016-20, př. 2b

21. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava
Usnesení 0205/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 474/1 v k. ú. Pístov u Jihlavy a obci Jihlava mezi Krajem Vysočina jako budoucím prodávajícím a společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., F.A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice jako budoucím kupujícím za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-21.doc, ZK-03-2016-21, př. 1

22. Výkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Radošov
Usnesení 0206/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/8 k pozemkům par. č. 1638/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2 a par. č. 1638/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 289 m2 v k. ú. Radošov od Zemědělského družstva Kouty, IČO 001 39 696, se sídlem Kouty 97, PSČ 675 08 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1432 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-22.doc, ZK-03-2016-22, př. 1, ZK-03-2016-22, př. 2

23. Prodej pozemku v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov
Usnesení 0207/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-23.doc, ZK-03-2016-23, př. 1, ZK-03-2016-23, př. 2, ZK-03-2016-23, př. 3

24. Výkup pozemků v k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu a obci Lípa
Usnesení 0208/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-24.doc, ZK-03-2016-24, př. 1, ZK-03-2016-24, př. 2

25. Výkup pozemku v k. ú. Záblatí u Osové Bítýšky a obci Záblatí
Usnesení 0209/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-25.doc, ZK-03-2016-25, př. 1, ZK-03-2016-25, př. 2, ZK-03-2016-25, př. 3

26. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou III/35417, 35420 Slavkovice - Mělkovice
Usnesení 0210/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2016-26, př. 1 v k. ú. Slavkovice z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1435 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-26.doc, ZK-03-2016-26, př. 1, ZK-03-2016-26, př. 2, ZK-03-2016-26, př. 3

27. Majetkoprávní příprava akce II/392 Velké Meziříčí - Tasov
Usnesení 0211/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-27.doc, ZK-03-2016-27, př. 1, ZK-03-2016-27, př. 2

28. Majetkoprávní vypořádání po stavbě III/3906 Náměšť nad Oslavou - křižovatka se silnicí I/23
Usnesení 0212/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt bezúplatným převodem pozemek par. č. 1221/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 m2 v k. ú. Náměšť nad Oslavou z vlastnictví z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 do vlastnictví Kraje Vysočina dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-28, př. 1;
schvaluje
dodatek č. 1436 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-28, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-28.doc, ZK-03-2016-28, př. 1, ZK-03-2016-28, př. 2, ZK-03-2016-28, př. 3

29. Uzavření souhlasného prohlášení - k. ú. Světlá nad Sázavou
Usnesení 0213/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Světlá nad Sázavou souhlasná prohlášení, ve kterých:
 • Kraj Vysočina uznává vlastnické právo města Světlá nad Sázavou ke stavbě objektu bez č.p. nacházejícího se na pozemku par. č. 47/13 v k. ú. Světlá nad Sázavou, který v minulosti sloužil jako hlavní předávací stanice tepla;
 • Město Světlá nad Sázavou uznává vlastnické právo Kraje Vysočina ke stavbě chodníku nacházejícího se na pozemcích par. č. 47/1 ost. plocha, zeleň, par. č. 47/18 ost. plocha, zeleň a par. č. 47/23 ost. plocha, zeleň v k. ú.a obci Světlá nad Sázavou s tím, že po vyhotovení geometrického plánu bude provedeno majetkoprávní vypořádání a Kraj Vysočina, resp. Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou povede stavbu tohoto chodníku ve své evidenci.
odpovědnost: OM
termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-29.doc, ZK-03-2016-29, př. 1

30. Darování pozemku v k. ú. Heraltice
Usnesení 0214/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1354 ost. plocha, jiná plocha o výměře 412 m2 v k. ú. a obci Heraltice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Heraltice;
schvaluje
dodatek č. 1437 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-30, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-30.doc, ZK-03-2016-30, př. 1, ZK-03-2016-30, př. 2

31. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemky včetně komunikací, v k. ú. a obci Nové Veselí
Usnesení 0215/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí darovací na pozemky v k. ú. Nové Veselí, včetně staveb silničního tělesa komunikací úseků silnic č. III/35311 ve staničení 0,000 1,150 (délka 1,150 km) a II/353 ve staničení 40,975 42,000 (délka 1,025 km) na těchto pozemcích se nacházejících, dle smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-31.doc, ZK-03-2016-31, př. 1, ZK-03-2016-31, př. 2

32. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina
Usnesení 0216/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2016-32, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-32.doc, ZK-03-2016-32, př. 1

33. Darování pozemků v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0217/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 2421/38 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 166 m2 a par. č. 2421/39 ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 m2, oddělené GP č. 3698-103/2015 z pozemku par. č. 2421/1 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;
schvaluje
dodatek č. 1438 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-33, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. září 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-33.doc, ZK-03-2016-33, př. 1, ZK-03-2016-33, př. 2

34. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 7. stavba - 6. a 7. část
Usnesení 0218/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu materiálu ZK-03-2016-34, př. 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 60 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-34.doc, ZK-03-2016-34, př. 1, ZK-03-2016-34, př. 2

35. Prodej pozemku v k. ú. Pravíkov a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0219/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně převést pozemek par. č.  841/3 o výměře 17 m2 oddělený z pozemku par. č. 841/1 dle geometrického plánu č. 197-239/2015 v k. ú. Pravíkov a obci Kamenice nad Lipou z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti E. ON Česká republika, s.r.o., F.A: Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 6 800 Kč a za podmínky, že kupující uhradí DPH a vyhotovení znaleckého posudku;
schvaluje
dodatek č. 1439 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-35.doc, ZK-03-2016-35, př. 1, ZK-03-2016-35, př. 2, ZK-03-2016-35, př. 2a, ZK-03-2016-35, př. 2b

36. Koupě pozemku v k. ú. a obci Milešín od Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci
Usnesení 0220/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 900/13 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 147 m2 v k. ú. a obci Milešín z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6, Řepy, IČ 000 16 918, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu 5 145 Kč plus úhradu částky za vyhotovení znaleckého posudku ve výši 2 287 Kč a úhradu za podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí ve výši 1 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-36.doc, ZK-03-2016-36, př. 1

37. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/404 Luka nad Jihlavou - křiž. s II/602
Usnesení 0221/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně budoucího oprávněného a oprávněným hospodařit s majetkem státu - Povodím Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno na straně budoucího povinného, smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-03-2016-37, př. 1 pro stavební akci „II/404 Luka nad Jihlavou křiž. s II/602“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-37.doc, ZK-03-2016-37, př. 1, ZK-03-2016-37, př. 2, ZK-03-2016-37, př. 2a

38. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0123/02/2011/ZK
Usnesení 0222/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0123/02/2011/ZK tak, že materiál ZK-02-2011-52, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2016-38, př. 1 a materiál ZK-02-2011-52, př. 2 se nahrazuje materiálem ZK-03-2016-38, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-38.doc, ZK-03-2016-38, př. 1, ZK-03-2016-38, př. 2

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jimramov a k. ú. Trhonice po dokončení stavby II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001 - zřízení služebnosti
Usnesení 0223/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 601 75 Brno, IČO 708 90 013, smlouvu o zřízení služebnosti na části pozemků par. č. 1248/1 v k. ú. Jimramov a par. č. 811/2 v k. ú. Trhonice v rozsahu GP č. J415,T203-122/2014, ve prospěch Kraje Vysočina, a to za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2016-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-39.doc, ZK-03-2016-39, př. 1, ZK-03-2016-39, př. 2

40. Darování pozemku v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
Usnesení 0224/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 206/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 98 m2 v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lány;
schvaluje
Dodatek č. 1440 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-40.doc, ZK-03-2016-40, př. 1, ZK-03-2016-40, př. 2, ZK-03-2016-40, př. 2a

42. Koupě pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Usnesení 0225/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek par. č. 3174/22 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví PSJ, a.s., se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČO 353 37 220, do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 17 100 Kč s tím, že Kraj Vysočina bude poplatníkem daně z nabytí nemovité věci.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-42.doc, ZK-03-2016-42, př. 1

43. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/133, III/1335 Nový Rychnov - průtah
Usnesení 0226/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-43.doc, ZK-03-2016-43, př. 1, ZK-03-2016-43, př. 2, ZK-03-2016-43, př. 3

44. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy - změna usnesení 0120/02/2016/ZK
Usnesení 0227/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0120/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 tak, že materiál ZK-02-2016-53, př. 2 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 1 a materiál ZK-02-2016-53, př. 6 se nahradí materiálem ZK-03-2016-44, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-44.doc, ZK-03-2016-44, př. 1, ZK-03-2016-44, př. 2

45. Majetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy
Usnesení 0228/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky:
 • od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-03-2016-45, př. 1 do vlastnictví kraje za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2;
 • darem z vlastnictví měst a obcí do vlastnictví kraje v rozsahu dle materiálu ZK-03-2016-45, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-45.doc, ZK-03-2016-45, př. 1, ZK-03-2016-45, př. 2

46. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Příseka obchvat
Usnesení 0229/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-46.doc, ZK-03-2016-46, př. 1, ZK-03-2016-46, př. 2, ZK-03-2016-46, př. 3, ZK-03-2016-46, př. 4, ZK-03-2016-46, př. 4a, ZK-03-2016-46, př. 4b, ZK-03-2016-46, př. 5

47. Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/405 Příseka - Jihlava
Usnesení 0230/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví nabyvatelů v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2016-47, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-47.doc, ZK-03-2016-47, př. 1, ZK-03-2016-47, př. 2, ZK-03-2016-47, př. 3

48. Majetkoprávní vypořádání pozemků po dokončení stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0231/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Vilémov z pozemku par. č. 1527/3 geometrickým plánem číslo 365-300/2015 oddělený pozemek nově označený jako par. č. 1527/5 - ostatní plocha o výměře 6 m2 v k.ú. Vilémov u Golčova Jeníkova
 • nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina koupí pozemky v rozsahu a za podmínek dle materiálu ZK-03-2016-48, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupních smluv.
schvaluje
dodatek č. 1442 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-48, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-48.doc, ZK-03-2016-48, př. 1, ZK-03-2016-48, př. 2, ZK-03-2016-48, př. 3, ZK-03-2016-48, př. 3a, ZK-03-2016-48, př. 3b, ZK-03-2016-48, př. 4

49. Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti - k. ú. Třebíč
Usnesení 0232/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
OM
termín: 30. 8. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-49.doc, ZK-03-2016-49, př. 1, ZK-03-2016-49, př. 2

50. Nabytí pozemků v k. ú. Třebíč
Usnesení 0233/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 173/2 o výměře 186 m2, pozemek par. č. 175/2 o výměře 182 m2, pozemek par. č. 175/3 o výměře 200 m2, vše ostatní plocha v k. ú a obci Třebíč, z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-50.doc, ZK-03-2016-50, př. 1

51. Přijetí daru pozemku v k. ú. Tis u Habrů
Usnesení 0234/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2034/40 ost. plocha, jiná plocha o výměře 46 m2 vzniklý GP č. 294-1244/2014 z pozemku par. č. 2034/1 v k. ú. Tis u Habrů z vlastnictví obce Tis do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 1443 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-03-2016-51, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 30. července 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-51.doc, ZK-03-2016-51, př. 1, ZK-03-2016-51, př. 2

52. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Velké Meziříčí po dokončení stavby Obchodní centrum Velké Meziříčí - SO 02A - úprava křižovatky Františkov - Karlov a přilehlých komunikací
Usnesení 0235/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2016-52, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2016-52, př. 2 z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 1444 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-52, př. 3;
 • dodatek č. 1445 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2016-52, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-52.doc, ZK-03-2016-52, př. 1, ZK-03-2016-52, př. 2, ZK-03-2016-52, př. 3, ZK-03-2016-52, př. 4, ZK-03-2016-52, př. 5

53. Koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci Transformace Domova Háj II.
Usnesení 0236/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-53.doc, ZK-03-2016-53, př. 1, ZK-03-2016-53, př. 1a, ZK-03-2016-53, př. 2

54. Koupě nemovitých věcí v k. ú. a obci Světlá nad Sázavou pro akci Transformace Domova Háj II 2
Usnesení 0237/03/2016/ZK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-54.doc, ZK-03-2016-54, př. 1, ZK-03-2016-54, př. 1a, ZK-03-2016-54, př. 2

55. Koupě nemovitých věcí v k. ú. Ledeč nad Sázavou pro akci Transformace domova Háj II
Usnesení 0238/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemek st. par. č. 371 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 302 m2, jehož součástí je budova č.p. 327 a dále pozemky par. č. 1998/6 zahrada o výměře 958 m2 a par. č. 2099/5 zahrada o výměře 554 m2 a par. č. 2072/14 zahrada o výměře 113 m2 v k. ú. Ledeč nad Sázavou z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu ve výši 1 773 450 Kč dle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-55, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-55.doc, ZK-03-2016-55, př. 1, ZK-03-2016-55, př. 2, ZK-03-2016-55, př. 2a

41. Majetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
L. Joukl upřesnil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít s vlastníky pozemků trvale dotčených stavbou „II/602 Jihlava JV obchvat“ smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. smlouvy o budoucích darovacích smlouvách. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím, popř. budoucím obdarovaným a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími prodávajícími, popř. budoucími darujícími na části pozemků dotčených stavbou „II/602 Jihlava JV obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-03-2016-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-41.doc, ZK-03-2016-41, př. 1, ZK-03-2016-41, př. 2, ZK-03-2016-41, př. 2a, ZK-03-2016-41, př. 3

56. Cena Kraje Vysočina - Skutek roku 2015
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělení cen v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2015. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
udělit cenu Kraje Vysočina v rámci soutěže SKUTEK ROKU 2015 fyzickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2016-56, př. 1 a právnickým osobám uvedeným v materiálu ZK-03-2016-56, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-56.doc, ZK-03-2016-56, př. 1, ZK-03-2016-56, př. 2, ZK-03-2016-56, př. 3

57. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Program obnovy venkova dotace obcím, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-57, př. 1 za podmínek uvedených v materiálu ZK-03-2016-57, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálu ZK-03-2016-57, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-57.doc, ZK-03-2016-57, př. 1, ZK-03-2016-57, př. 2

58. Povinné přílohy žádosti o podporu projektu Akademie udržitelné mobility v Dunajském regionu a zajištění předfinancování a spolufinancování projektu (INTERREG DANUBE 2014 - 2020)
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření Partnerské dohody. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0242/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu ZK-03-2016-58, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 410 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na přípravu a realizaci projektu AMOD v případě, že projekt bude podpořen, s tím, že prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-03-2016-58, př. 2.
odpovědnost: ORR, ODSH
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-58.doc, ZK-03-2016-58, př. 1a, ZK-03-2016-58, př. 1b, ZK-03-2016-58, př. 2a, ZK-03-2016-58, př. 2b

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 59 67 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na zajištění Mistrovství Evropy v letecké akrobacii kategorie Advanced 2017
Usnesení 0243/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost o částku 400 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 400 000 Kč;
 • poskytnout dotaci ve výši 1 000 000 Kč spolku Aeroklub Chotěboř, se sídlem Chotěboř, IČO: 00528528;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2016-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-59.doc, ZK-03-2016-59, př. 1

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - přímé výdaje na vzdělávání na rok 2016
Usnesení 0244/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2016-60, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2016-60, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-60.doc, ZK-03-2016-60, př. 1, ZK-03-2016-60, př. 2, ZK-03-2016-60, př. 3, ZK-03-2016-60, př. 4

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření - splátka poskytnuté zápůjčky od Vysočina Education
Usnesení 0245/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů rozpočtu kraje (položka 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací) o částku 2 350 000 Kč v souvislosti s vrácením zápůjčky poskytnuté Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci, na předfinancování projektu M00201 „EDU.ECO.NET“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-61.doc

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 - Excelence středních škol 2015
Usnesení 0246/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2015 Excelence středních škol 2015 v celkové výši 1 333 181 Kč organizacím uvedeným v materiálu ZK-03-2016-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-62.doc, ZK-03-2016-62, př. 1

63. Projektové záměry a smlouvy o partnerství - Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace a Střední průmyslová škola Třebíč
Usnesení 0247/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „C4PE“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, do výše 4 000 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „C4PE“;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „C4PE“ organizace Střední průmyslová škola Třebíč do výše 3 200 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „C4PE“;
 • finanční závazek Kraje Vysočina předfinancovat projekt „BIG“ organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace, do výše 7 000 000 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace schválí projektový záměr „BIG“.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-63.doc, ZK-03-2016-63, př. 1, ZK-03-2016-63, př. 2, ZK-03-2016-63, př. 3, ZK-03-2016-63, př. 4, ZK-03-2016-63, př. 5, ZK-03-2016-63, př. 6, ZK-03-2016-63, př. 7, ZK-03-2016-63, př. 8, ZK-03-2016-63, př. 9

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí dotace na dlouhodobý projekt pro rozvoj tvořivosti dětí v dětských domovech s názvem Objektiv za plotem
Usnesení 0248/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci ve výši 1 334 500 Kč společnosti VEREMI CZ s.r.o., se sídlem Orlí 517/22, 602 00 Brno, IČO: 29195217.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-64.doc, ZK-03-2016-64, př. 1

65. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportujeme 2016
Usnesení 0249/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci subjektu na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-65, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-65.doc, ZK-03-2016-65, př. 1, ZK-03-2016-65, př. 2, ZK-03-2016-65, př. 3, ZK-03-2016-65, př. 4

66. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Sportoviště 2016
Usnesení 0250/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-66.doc, ZK-03-2016-66, př. 1, ZK-03-2016-66, př. 2, ZK-03-2016-66, př. 3

67. FOND VYSOČINY - schválení navržených podpor GP Jednorázové akce 2016
Usnesení 0251/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-67.doc, ZK-03-2016-67, př. 1, ZK-03-2016-67, př. 2, ZK-03-2016-67, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 68 73 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

68. Dotace na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0252/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-68, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2016-68, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-68, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-68.doc, ZK-03-2016-68, př. 1, ZK-03-2016-68, př. 2, ZK-03-2016-68, př. 3, ZK-03-2016-68, př. 4, ZK-03-2016-68, př. 5

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Usnesení 0253/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-69.doc, ZK-03-2016-69, př. 1, ZK-03-2016-69, př. 2, ZK-03-2016-69, př. 3, ZK-03-2016-69, př. 4

70. Vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015
Usnesení 0254/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2015 dle materiálu ZK-03-2016-70, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-70.doc, ZK-03-2016-70, př. 1, ZK-03-2016-70, př. 2, ZK-03-2016-70, př. 3

71. Dotace na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v roce 2016 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Usnesení 0255/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-71, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2016-71, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 - Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-71, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-71.doc, ZK-03-2016-71, př. 1, ZK-03-2016-71, př. 2, ZK-03-2016-71, př. 3, ZK-03-2016-71, př. 4, ZK-03-2016-71, př. 5

72. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci GP Památkově chráněná území 2016
Usnesení 0256/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-72, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu ZK-03-2016-72, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-72.doc, ZK-03-2016-72, př. 1, ZK-03-2016-72, př. 2, ZK-03-2016-72, př. 3, ZK-03-2016-72, př. 4

73. FOND VYSOČINY - poskytnutí dotací v rámci GP Cyklodoprava a cykloturistika 2016
Usnesení 0257/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-73, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2016-73, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Cyklodoprava a cykloturistika 2016“ žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2016-73, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 41 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-73.doc, ZK-03-2016-73, př. 1, ZK-03-2016-73, př. 2, ZK-03-2016-73, př. 3, ZK-03-2016-73, př. 4, ZK-03-2016-73, př. 5

74. Změna zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0258/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 7 Zřizovací listiny Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-74, př. 1.
odpovědnost: OSV a ředitelka Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-74.doc, ZK-03-2016-74, př. 1

75. Předfinancování projektů Transformace Domova Háj I. - III. a Transformace Domova Kamélie Křižanov I. a II.
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu předfinancování výše uvedených projektů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0259/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace Domova Háj I. III. a Transformací Domova Kamélie Křižanov I. a II. ve výši max. 45 000 000 Kč pro účely hrazení výdajů spojených s přípravou a realizací těchto projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu let 2016 až 2021 postupně, dle aktuální potřeby každého projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2021
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-75.doc

88. Návrh na financování Domácí hospicové péče Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč pro rok 2016 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí dotace Diecézní charitě Brno na financování provozních nákladů sociální služby Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč.
M. Vystrčil, M. Černá a L. Bárta vyjádřili svá stanoviska k předloženému návrhu spolufinancování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0260/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
financování sociální služby „Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč“ zajišťované Diecézní charitou Brno v roce 2016;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče o částku 2 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 2 000 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci Diecézní charitě Brno, IČO 44990260 na financování provozních nákladů sociální služby „Domácí hospic sv. Zdislavy, Oblastní charita Třebíč“ ve výši 2 000 000 Kč dle materiálu ZK-03-2016-88, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2016-88, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-88. doc, ZK-03-2016-88, př. 1, ZK-03-2016-88, př. 2, ZK-03-2016-88, př. 3

89. Návrh na stanovení vyrovnávací platby (dotace) z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV.“, dofinancování sociálních služeb zahrnutých do projektu a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotace na dofinancování sociálních služeb v kraji. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0261/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb ve výši 151 583 204 Kč z účtu projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina individuální projekt IV pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 5 215 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 215 000 Kč dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 3;
vyhrazuje si
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 5 215 000 Kč z rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016, kapitoly Sociální věci (ÚZ 00053) dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb dle materiálu ZK-03-2016-89, př. 4.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 12. 2018
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-89.doc, ZK-03-2016-89, př. 1, ZK-03-2016-89, př. 2, ZK-03-2016-89, př. 3, ZK-03-2016-89, př. 4

76. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
Z. Chlád informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0262/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-03-2016-76, př. 1;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích pro období 2014 2020 ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 dle materiálu ZK-03-2016-76, př. 2;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu ZK-03-2016-76, př. 3.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-76.doc, ZK-03-2016-76, př. 1, ZK-03-2016-76, př. 2, ZK-03-2016-76, př. 3

77. Schválení návrhů plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrhy plánů dílčích povodí pro území Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0263/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
podle § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválení Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy, Plánu dílčího povodí Dyje, Plánu dílčího povodí Horní Vltavy a Plánu dílčího povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území Kraje Vysočina;
schvaluje
Plán dílčího povodí Dolní Vltavy, Plán dílčího povodí Dyje, Plán dílčího povodí Horní Vltavy a Plán dílčího povodí Horního a středního Labe v částech, které zahrnují území Kraje Vysočina ve znění materiálů ZK-03-2016-77, př. 2, ZK-03-2016-77, př. 3, ZK-03-2016-77, př. 4, ZK-03-2016-77, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-77.doc, ZK-03-2016-77, př. 1, ZK-03-2016-77, př. 2, ZK-03-2016-77, př. 3, ZK-03-2016-77, př. 4, ZK-03-2016-77, př. 5

78. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2016 - návrh na poskytnutí dotací
Z. Chlád předložil zastupitelstvu kraje návrh rozhodnutí o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Čistá voda 2016. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0264/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-78, př. 4;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2016-78, př. 6;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2016 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2016-78, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-78.doc, ZK-03-2016-78, př. 1, ZK-03-2016-78, př. 2, ZK-03-2016-78, př. 3, ZK-03-2016-78, př. 4, ZK-03-2016-78, př. 5, ZK-03-2016-78, př. 6

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 79 až 83 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

79. FOND VYSOČINY - grantový program Prevence kriminality 2016
Usnesení 0265/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Prevence kriminality 2016 dle materiálu ZK-03-2016-79, př. 1;
jmenuje
 • řídící výbor grantového programu Prevence kriminality 2016 ve složení:
ODS Martina Bártová (TR); Ondřej Ferdan (TR);
KDU-ČSL Pavel Janoušek (ZR);
ČSSD Jana Svěráková (JI); Bohumil Kovanda (PE);
KSČM Pavel Kalabus (JI); Karel Hlaváček (JI);
Pro Vysočinu Petr Jirka (PE); Pavel Maslák (JI);
TOP09 a STAN Aleš Koutný (ZR); Martin Sedlák (HB);
 • Jaromíra Kalinu (JI, KDU-ČSL) předsedou řídícího výboru grantového programu Prevence kriminality 2016;
 • garantem grantového programu PREVENCE KRIMINALITY 2016 odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Ing. Josefa Pokorného s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 5. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-79.doc, ZK-03-2016-79, př. 1

80. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2016
Usnesení 0266/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2016 dle materiálu ZK-03-2016-80, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 ve složení:
ODS Petra Trnková (HB);
KDU-ČSL Tomáš Kučera (ZR); Miroslav Vrbka (TR);
ČSSD Marie Rubišarová Medová (JI); Zdenka Chládová (HB);
KSČM Karel Moravec (HB); Roman Ondrušek (PE);
Pro Vysočinu Jiří Hodinka (PE); Drahoslav Kadlec (PE);
TOP09 a STAN Miloš Zduba (ZR); Jiří Vohralík (JI);
 • Janu Fischerovou (HB, ODS) předsedkyní řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016;
 • garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2016 odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-80.doc, ZK-03-2016-80, př. 1, ZK-03-2016-80, př. 2

81. FOND VYSOČINY - grantový program Lyžařské běžecké trasy 2016
Usnesení 0267/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
vyhlásit grantový program Lyžařské běžecké trasy 2016 dle materiálu ZK-03-2016-81, př. 1.
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016 ve složení:
ODS Petr Staněk (ZR); Jaroslav Vymazal (JI);
KDU-ČSL Josef Dvořák (ZR); Jana Houšková (PE);
ČSSD Jana Nováková Hotařová (JI); Tomáš Škaryd (HB);
KSČM Luboš Drápela (JI); Věra Buchtová (ZR);
Pro Vysočinu Tomáš Kocour (PE); Pavlína Zábranská (JI);
TOP09 a STAN Tomáš Augustýn (ZR);
 • Ladislava Bártu (ZR, TOP09 a STAN) předsedou řídicího výboru grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016;
 • garantem grantového programu Lyžařské běžecké trasy 2016 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ing. Petra Stejskala s právem hlasovacím a Ing. Zuzanu Vondrákovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 30. 6. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-81.doc, ZK-03-2016-81, př. 1, ZK-03-2016-81, př. 2

82. FOND VYSOČINY - grantový program Edice Vysočiny 2016
Usnesení 0268/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Edice Vysočiny 2016 dle materiálu ZK-03-2016-82, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Edice Vysočiny 2016 ve složení:
ODS Eva Krpálková (JI); Petr Adam (HB);
KDU-ČSL Pavla Krejzová (ZR); Petr Kesl (PE);
ČSSD Soňa Olivová (TR); Eliška Pavlíková (HB);
KSČM Jan Slámečka (ZR); Luboš Drápela (JI);
Pro Vysočinu Eva Požárová (JI);
TOP09 a STAN Lenka Šimo (ZR); Ladislav Jirků (JI);
 • Pavla Heřmana (TR, Pro Vysočinu) předsedou řídicího výboru grantového programu Edice Vysočiny 2016,
 • garantem grantového programu Edice Vysočiny 2016 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Ladislava Seidla s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-82.doc, ZK-03-2016-82, př. 1

83. FOND VYSOČINY - grantový program Odpady 2016
Usnesení 0269/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Odpady 2016 dle materiálu ZK-03-2016-83, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Odpady 2016 ve složení:
ODS Bohuslava Jílková (JI); Radek Sedlák (PE);
KDU-ČSL Radek Pátek (ZR); Libor Řezáč (JI);
ČSSD Zdeněk Ryšavý (TR); Jaroslav Bártl (JI);
KSČM Jan Zimmermann (HB);
Pro Vysočinu - Pavel Hájek (PE); Pavel Gregor (TR);
TOP09 a STAN Reda Ifrah (ZR); Zdeněk Skoumal (TR);
 • Ladislava Brože (PE, KSČM) předsedou řídicího výboru grantového programu Odpady 2016;
 • garantem grantového programu Odpady 2016 odbor životního prostředí a zemědělství a zástupce garanta Ing. Evu Navrátilovou s právem hlasovacím a Ing. Milana Křížka s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-83.doc, ZK-03-2016-83, př. 1

84. Zápis o kontrole provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina ve 2. pololetí 2015
P. Hodáč seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým zápisem z kontroly provedené Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0270/03/2016/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápis o provedení kontroly č. 5/2015, předložený Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2016-84, př. 1.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 10. 5. 2016
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2016-84.doc, ZK-03-2016-84, př. 1

90. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání zastupitelstva kraje s tím, že další jednání se bude konat 21. 6. 2016.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:PaedDr. Ladislav Jirků        ……...……………………………………Lubomír Drápela               …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2016.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2016 dne 10. 5. 2016.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 19. 5. 2016 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz