Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-41

ZK-03-2016-41.doc  ZK-03-2016-41pr01.doc  ZK-03-2016-41pr02.pdf  ZK-03-2016-41pr02a.pdf  ZK-03-2016-41pr03.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíZK-03-2016-41
NázevMajetkoprávní příprava stavby II/602 Jihlava - JV obchvat
Zpracoval V. Chmela
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina pro stavbu II/602 Jihlava - JV obchvat .
Kraj Vysočina je investorem stavby II/602 Jihlava - JV obchvat , která by měla být spolufinancována z prostředků EU. Jedná se o propojení silnice I/38 a silnice II/602, které umožní vyvedení silnice II/602 ze zastavěného území města a tím se umožní výrazněji regulovat tranzitní dopravu přes centrum města.
V rámci majetkoprávního vypořádání stavby II/602 Jihlava - JV obchvat je nutné zajistit smlouvy s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách, popř. smluv o budoucích darovacích smlouvách na pozemky trvale dotčené předmětnou stavbou. Podle situace předpokládaných hranic záborů je třeba uzavřít smlouvy s vlastníky pozemků pod plánovanou stavbou v rozsahu dle materiálu ZK-03-2016-41, př. 1.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách, popř. smluv o budoucích darovacích smlouvách na pozemky trvalé dotčené stavbou II/602 Jihlava - JV obchvat v katastrálních územích Helenín, Jihlava, Kosov u Jihlavy, Pančava, Sasov, Studénky a Rančířov za cenu stanovenou dohodou ve výši 500 Kč/m2. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí stavby nebo trvalé porosty, zvýšena o cenu těchto staveb nebo porostů stanovenou podle platného oceňovacího předpisu. Rozsah dotčených pozemků dle situace předpokládaných hranic záborů je uveden v materiálu ZK-03-2016-41, př. 1.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít s vlastníky pozemků trvale dotčených stavbou II/602 Jihlava - JV obchvat smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. smlouvy o budoucích darovacích smlouvách podle materiálu ZK-03-2016-41, př. 1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.
StanoviskaRada kraje usnesením 0791/15/2016/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím, popř. budoucím obdarovaným a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími prodávajícími, popř. budoucími darujícími na části pozemků dotčených stavbou II/602 Jihlava - JV obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu
RK-15-2016-71, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách, popř. smlouvy o budoucích darovacích smlouvách mezi Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím, popř. budoucím obdarovaným a vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími prodávajícími, popř. budoucími darujícími na části pozemků dotčených stavbou II/602 Jihlava - JV obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu
ZK-03-2016-41, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2018
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz