Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-69

ZK-03-2016-69.doc  ZK-03-2016-69pr01.pdf  ZK-03-2016-69pr02.pdf  ZK-03-2016-69pr03.pdf  ZK-03-2016-69pr04.pdf
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-03-2016-69
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0550/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 schválilo aktualizaci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (dále jen Zásady ).
V termínu pro přijímání žádostí o dotaci, tj. do 15. 2. 2016, bylo doručeno celkem 36 žádostí. Dotaci mohlo získat turistické informační centrum (dále jen TIC ), které splnilo základní podmínky a v určité míře se zavázalo k plnění dalších doplňkových podmínek stanovených Zásadami. Z celkového počtu 36 žádostí je u 21 žádostí provozovatelem TIC příspěvková organizace, nestátní nezisková organizace, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným (viz materiál ZK-03-2016-69, př. 1) a u 15 žádostí je provozovatelem TIC obec (viz materiál ZK-03-2016-40, př. 2).
Hodnocení jednotlivých žádostí provedl odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále jen OKPPCR ). Maximální výše dotace byla určena podle míry naplnění základních a doplňkových kritérií stanovených Zásadami, ke kterým se žadatel v žádosti zavázal.
V rámci Zásad je navrženo na poskytnutí dotace všech 36 žádostí. Celková výše dotace činí 1 395 300 Kč. Z této částky představuje dotace pro provozovatele TIC uvedených v materiálu ZK-03-2016-69, př. 1 částku 791 200 Kč a u provozovatelů TIC uvedených v materiálu ZK-03-2016-69, př. 2 částku 604 100 Kč. Obsahem přílohy ZK-03-2016-69, př. 3 a ZK-03-2016-69, př. 4 jsou předloženy smlouvy navržené k podpoře upravené o zákonné náležitosti dle novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis u relevantních příjemců dotace je doložena čestnými prohlášeními v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis a je součástí relevantních smluv.
Dotace bude žadatelům poskytnuta po předložení závěrečné zprávy a ověření naplnění všech kritérií, ke kterým se v žádosti o poskytnutí dotace zavázali (nejzazší termín pro doručení závěrečné zprávy je stanoven ke dni 31. 10. 2016). Částka bude vyplacena z kapitoly Kultura v roce 2016.
Návrh řešení Rada Kraje Vysočina na svém zasedání dne 19. 4. 2016 usnesením č. 0698/14/2016/RK rozhodla poskytnout dotaci provozovatelům TIC dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 1 ve znění smluv dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 3 a doporučila Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci provozovatelům TIC dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 2 ve znění smluv dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 4.
StanoviskaRada kraje na svém zasedání dne 19. 4. 2016 usnesením č. 0698/14/2016/RK doporučuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina přijmout usnesení.

Ekonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2016, v kapitole Kultura, § 2143 - Cestovní ruch je uvažována částka 1 500 000 Kč na poskytnutí dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina (ÚZ 00092).

Odbor informatiky: dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ01541.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 2;
* uzavřít veřejnoprávní smlouvy s provozovateli turistických informačních center dle materiálu ZK-03-2016-69, př. 4.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz