Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2016-22

ZK-03-2016-22.doc  ZK-03-2016-22pr01.doc  ZK-03-2016-22pr02.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-03-2016-22
NázevVýkup podílu k pozemkům v k. ú. a obci Radošov
Zpracoval L. Sýkorová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší výkup spoluvlastnického podílu ve výši id. 3/8 k pozemkům par. č. 1638/21 a par. č. 1638/24 v k. ú. Radošov od Zemědělského družstva Kouty, IČO 001 39 696, se sídlem Kouty 97, PSČ 675 08 do vlastnictví Kraje Vysočina.
Odbor majetkový v minulosti vypořádával pozemky zastavěné silnicí III/3519 v k. ú. Radošov. Podíl ve výši id. 5/8 k uvedeným pozemkům již Kraj Vysočina do svého vlastnictví získal na základě kupní smlouvy ze dne 1. 4. 2015.
Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Třebíč pro k. ú. a obec Radošov na listu vlastnictví č. 232.
Návrh řešení OM navrhuje nabýt úplatně podíl ve výši id. 3/8 k pozemkům par. č. 1638/21 a par. č. 1638/24 v k. ú. Radošov od Zemědělského družstva Kouty, IČO 001 39 696, se sídlem Kouty 97, PSČ 675 08 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout úplatně nabýt předmětný spoluvlastnický podíl k pozemkům do vlastnictví kraje a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterým bude upraven rozsah svěřeného majetku.
StanoviskaUsnesením 0614/13/2016/RK rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt úplatně spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/8 k pozemkům par. č. 1638/21 a par. č. 1638/24 v k. ú. Radošov od Zemědělského družstva Kouty, IČO 001 39 696, se sídlem Kouty 97, PSČ 675 08 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč souhlasí s nabytím uvedeného spoluvlastnického podílu k pozemkům. ODSH s uvedeným nabytím také souhlasí.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně spoluvlastnický podíl ve výši id. 3/8 k pozemkům par. č. 1638/21 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 131 m2 a par. č. 1638/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 289 m2 v k. ú. Radošov od Zemědělského družstva Kouty, IČO 001 39 696, se sídlem Kouty 97, PSČ 675 08 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 1432 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2016-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 10. 5. 2016
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz