Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 2/2006 - 28.03.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu
04Smlouva o spolupráci mezi regionem Champagne-Ardenne a krajem Vysočina
05Smlouva o spolupráci mezi Nitranským samosprávným krajem a krajem Vysočina
06Dotace statutárnímu městu Jihlava na spolufinancování rekonstrukce fotbalového stadionu ul. Jiráskova, Jihlava
07Informace o změnách v odměňování členů zastupitelstva kraje
08Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS - Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na soutěže
09Poskytnutí dotace obcím kraje Vysočina na výdaje na akceschopnost - pohotovost JPO II
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - žádost města Pelhřimov o finanční pomoc po povodni ze dne 12. září 2005
11Výkup pozemku v k. ú. a obci Vlčatín
12Výkup pozemků v k. ú. a obci Polnička
13Převody pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina ve vlastnictví České republiky a právem hospodaření s majetkem státu pro Státní statek Smiřice státní podnik
14Vzájemný převod pozemků v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jamné u Jihlavy a obci Jamné
16Přijetí daru pozemků v k. ú. Týn u Třebíče, k. ú. Třebíč a obci Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina
17Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
18Bezúplatné nabytí pozemků v k.ú. a obci Dolní Město
19Směna pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov
20Nabytí pozemků v k. ú. Budeč nad Želivkou a obci Hněvkovice
21Přijetí daru technického zhodnocení majetku kraje v k.ú. Světlá nad Sázavou
22Přijetí daru nemovitostí - k. ú. Částkovice, obec Nová Cerekev
23Darování pozemků v k. ú. a obci Zvěstovice
24Darování nemovitostí v k. ú. Záhoří u Humpolce a obci Mladé Bříště
25Darování pozemku a stavby komunikace v k. ú. Kozlov u Křižanova obci Kozlov
26Zařazení místní komunikace do silniční sítě - Ledeč nad Sázavou
27Uzavření darovacích smluv na převod komunikací a pozemků v k. ú. Milešín, Vidonín a Heřmanov u Křižanova
28Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Havlíčkův Brod
29Budoucí darování nemovitosti v k. ú. Velká Bíteš
30Změna rozsahu nemovitého majetku svěřeného do správy Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
31Předání nemovitého majetku do správy příspěvkových organizací kraje
32Nabytí pozemků pro stavbu silnice "III/03821 Lidická-Havířská, Havlíčkův Brod - 2. stavba", změna usnesení
33Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/353 Bohdalov-obchvat", změna usnesení
34Nabytí pozemků pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov", změna usnesení
35Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
36Prodej stodoly a pozemku v k. ú. a obci Lesonice
37Prodej movitých věcí a nemovitostí v k.ú. a obci Lesonice
38Návrh na provedení rozpočtového opatření
39Návrh na provedení rozpočtového opatření "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice"
40Návrh na provedení rozpočtového opatření "III/34370 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce"
41Zrušení usnesení 0055/01/2005/ZK, bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
42Informace o realizaci aktivit projektu "Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" ke dni 28.2.2006
43Smlouva o partnerství pro projekt Vědeckotechnologický park Jihlava
44Změna alokace grantových schémat v rámci SROP opatření 1.1. podpora podnikání ve vybraných regionech a hodnocení akcí v rámci grantového schématu na podporu malých a středních podnikatelů - 2. výzva
45Grantová schémata opatření 1.1 SROP - dokumentace pro 3. výzvu
46Žádost o poskytnutí dotace pro zajištění provozu sítě Informačních a poradenských míst pro podnikatele kraje Vysočina
47Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
48Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.1.2 SROP - 3. výzva
49Dokumentace pro grantové schéma kraje pro opatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
50Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2006
51Dodatek ke smlouvě o spolufinancování projektu v opatření 4.2.2 SROP
52Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití - dodatek č. 1
53Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na dětská dopravní hřiště, návrh na provedení rozpočtového opatření - zajištění finančních prostředků na systémové dotace obcím pro dětská dopravní hřiště v kraji Vysočina
54Finanční dotace na doasfaltování pruhu mezi chodníky a původní krajnicí komunikace v obci Radňoves
55Finanční dotace na odvoz sněhu v obci Nové Veselí
56Nové vymezení majetku ve zřizovacích listinách
57Uvedení názvů právnických subjektů a označení škol a školských zařízení do souladu s právními předpisy
58Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
59Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
60Dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2006
61Dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2006
62Peněžitý dar Městu Humpolec na obnovu zimního stadionu
63Podpora krajských a celostátních kol soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT
64Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
65Změny ve školském rejstříku
66Změny ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
67Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 - Dotace na sportovní gymnázium
68Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje Vysočina 2006
69Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora převodu vzdělávacích činností
70Výroční zpráva o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy v kraji Vysočina za školní rok 2004/2005 a kalendářní rok 2005
71 Dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
72Souhlas se záměrem financování projektů SOŠ, SOU a OU Třešť
73Norský finanční mechanismus EHP/Norsko - " navýšení spolufinancování"
74Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
75Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
76Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
77Žádost obce Radkov o dotaci na nezbytné opravy úpravny vody v Radkově
78Zdravotní plán kraje Vysočina
79Oprava dodatků zřizovacích listin příspěvkových organizací Nemocnice Havlíčkův Brod a Nemocnice Nové Město na Moravě
80Návrh na změnu rozpočtového opatření u kapitoly sociální věci v souvislosti s nárůstem osobních nákladů u příspěvkových organizací
81Návrh na provedení rozpočtového opatření - přerozdělení dotace poskytnuté kraji Vysočina Ministerstvem práce a sociálních věcí na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby seniorům a osobám se zdravotním postižením, povýšení
82Dodatek č. 1 ke Smlouvě o obhospodařování investičních nástrojů
83FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2005
84FOND VYSOČINY - Grantový program "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2006"
85FOND VYSOČINY - Grantový program "Modernizace ubytovacích zařízení 2006"
86Fond Vysočiny - Grantový program "ROZVOJ MIKROREGIONŮ 2006"
87Fond Vysočiny - grantový program "Klenotnice Vysočiny 2006"
88Fond Vysočiny - Grantový program "Čistá voda 2006"
89FOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2006"
90Grantové schéma 4.2.2 SROP - návrh na poskytnutí podpory náhradnímu projektu
91Zápis o kontrole Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina
92Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - únor 2006
93Návrh na provedení rozpočtového opatření - SÚS Havlíčkův Brod - sklad posypové soli
94Darování pozemků v k. ú. a obci Dolní Město
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz