Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-02-2006-78

ZK-02-2006-78.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-02-2006-78
NázevZdravotní plán kraje Vysočina
Zpracoval V. Švarcová, D. Buřičová, R. Hošek
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuVzhledem k nutnosti koncepčního řízení resortu zdravotnictví v kraji Vysočina zastupitelstvo schválilo usnesením č. 255/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003 základní osnovu Zdravotního plánu kraje Vysočina. Na základě schválené osnovy byl následně vypracován materiál, který byl v pracovní a otevřené verzi předložen na pracovním semináři zastupitelstva kraje dne 2. června 2004. Analytické materiály byly členy zastupitelstva uznány za dostačující zdroj pro základní těžiště návrhu restrukturalizace zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu individuálních odborných diskusí nad jednotlivými obory akutní péče, zejména ve vztahu k lůžkovým oddělením, byl usnesením zastupitelstva č. 409/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2005 schválen termín dokončení prací na zdravotním plánu do 31. prosince 2005. V souvislosti s aktualizací zdravotního plánu rada kraje svým usnesením č. 1113/27/2005/RK ze dne 30. 8. 2005 schválila uvolnění finančních prostředků z položky strategických a koncepčních materiálů. Vzhledem k aktualizaci a následné prezentaci závěrečné části materiálu - strukturální analýzy zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina byl usnesením zastupitelstva č. 569/09/2005/ZK ze dne 21. prosince 2005 schválen termín dokončení zdravotního plánu do 30. dubna 2006.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví provedl aktualizaci jednotlivých částí zdravotního plánu kraje.
Dále firma STAPRO s. r. o., pokračovala ve zpracování strukturální analýzy lůžkového fondu zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Byla zpracována klinická data z jednotlivých nemocnic, provedla se analýza slabých míst (kritických míst ve výkonnosti oborů nemocnic, kritické zdravotní programy, zejména traumatologie, gynekologie, onkologie a kardiologie). Byl zhodnocen podíl konzervativních a radikálních postupů, case mix index jako výraz náročnosti poskytované péče, podíl komplikovaných případů různé úrovně závažnosti a základní parametry poskytování akutní lůžkové péče. Tyto výstupy jsou připraveny pro tvorbu závěrečné části zdravotního plánu.
Strukturální analýza (benchmarking nemocnic kraje Vysočina poprvé v tomto rozsahu) byla postupně představena jednotlivým nemocnicím. Průběžně se s ní seznámil management včetně všech primářů. Součástí zakázky bylo seznámení analytiků a náměstků nemocnic s prostředím informačního systému. Dne 8. března 2006 proběhla rovněž prezentace firmy STAPRO, s. r. o. na pracovním setkání členů zdravotní komise. V měsíci dubnu je připraven seminář pro členy Zastupitelstva kraje Vysočina.

Předseda zdravotní komise MUDr. Běhounek hodnotí materiál jako přínosný a konstatuje, že bude v této podobě především sloužit jako dobrý výchozí podklad pro práci ředitelů a TOP managementu. Doporučuje jeho kontinuální pokračování vkladem nových dat za II. pololetí roku 2005 a případně v letech 2006 a dalších. Současně navrhuje vypracovat zúžení materiálu jako celek ve zjednodušené podobě pro radu kraje a členy zastupitelstva kraje.
Návrh řešení V oblasti veřejného zdravotnictví v současné době probíhají zásadní legislativní změny upravující postavení a síť lůžkových zdravotnických zařízení. Jedná se zejména o poslanecký návrh zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních, který je aktuálně projednáván v senátu.
Z tohoto textu zákona vyplývá několik podstatných kompetenčních změn, spočívajících v přenosu rozhodovacích pravomocí do centra - na Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Konkrétně § 33 odst. 2 upravuje právo Ministerstva zdravotnictví ČR stanovit pro naše nemocnice:
* obory poskytované zdravotní péče
* počty akutních lůžek v jednotlivých oborech
* počty lůžek následné péče v jednotlivých oborech
* druhy a počty léčebných a diagnostických přístrojů
* rozsah péče, kterou je veřejné zdravotnické zařízení povinno poskytovat
* spádové území.

Vzhledem k výše uvedenému považujeme za této právní situace schválení koncepce zdravotnictví v kraji Vysočina v oblasti lůžkové péče za nesystémové, disfunkční a s časově omezeným dopadem.
Proto se navrhuje zastupitelstvu kraje schválení dočasného přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do doby přijetí a naplnění zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.
Tato situace byla projednávána i s krajským ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny, který souhlasí s navrženým postupem.

Protože kraj je ze zákona povinen pečovat o potřeby svých občanů a zároveň musí účelně a hospodárně využívat svůj majetek, nelze rezignovat na funkci zřizovatele. Samotné přerušení práce bude z tohoto titulu realizováno za následujících podmínek:
* bude nadále pokračovat efektivní řízení investiční politiky nemocnic;
* bude dodržována účelnost a hospodárnost v nemocnicích tak, aby nebyla prohlubována jejich zadluženost s vědomím, že je tato situace na straně výnosů do značné míry nepříznivě ovlivňována úhradovými vyhláškami za poskytovanou zdravotní péči a na straně nákladů nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců. Úhradová vyhláška neumožňuje zvýšení tržeb nad stanovenou paušální sazbu (pro 1. pololetí 2006 jde o navýšení max. 3 %), přičemž nařízení vlády o platových poměrech neúměrným způsobem navyšuje osobní náklady nad možnosti nemocnic;
* bude hledán nejvhodnější způsob na řešení oddlužení nemocnic;
* v zájmu občanů kraje bude zajištěno poskytování rovnoměrně rozložené, dostupné, kvalitní a efektivní lůžkové zdravotní péče.
StanoviskaRada kraje doporučila svým usnesení č. 0386/08/2006/RK ze dne 14. 3. 2005 zastupitelstvu kraje schválit dočasné přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do doby přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.

Uložila:
ředitelům nemocnic
* podniknout kroky na zefektivnění činnosti v nemocnicích tak, aby nebyla prohlubována jejich zadluženost;
* podílet se na systémové investiční politice kraje podle nastavených kritérii s ohledem na efektivnost, nezbytnost a dostupnost investičních akcí ve všech nemocnicích;
* zajistit poskytování kvalitní zdravotní péče;
odboru sociálních věcí zdravotnictví
* zajistit v rámci systémové investiční politiky rozdělování investičních prostředků podle nastavených kritérii s ohledem na nezbytnost a dostupnost investičních akcí ve všech nemocnicích;
* předložit orgánům kraje návrh na řešení oddlužení nemocnic;
* pokračovat na benchmarkingu nemocnic formou výkonnostní analýzy lůžkového fondu.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
dočasné přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina do doby přijetí zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 12. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz