Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 12/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2012, které se konalo dne 20. 3. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2012
Přítomno 7 členů rady – viz prezenční listina ze dne 20. 3. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka a M. Hyského.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční příspěvek na zajištění kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných krajem
60. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v k. ú. Koňkovice
61. Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
62. Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenými organizacemi
64. Veřejná zakázka na stavební práce na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“
65. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a rozpočtové opatření
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 11/2012
 2. Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění
 3. Vyřazení silnice III/15223 ze silniční sítě silnic III. tříd
 4. Veřejná zakázka na stavební práce OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
 7. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
 8. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pavlov
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1
 10. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu - k. ú. Dobrá Voda u Křižanova
 12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 13. Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 14. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - investice ve zdravotnictví, návrh na provedení rozpočtového opatření
 15. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Poříčí u Bolechova, obec Křelovice
 16. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 17. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2012
 18. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů do expozice Hradu Kámen, pobočky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
 19. Změna zařazení výdajů na technický dozor stavebníka na akci Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
 20. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu - schválení výsledku hospodaření za rok 2011 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
 21. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2012
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
 23. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
 24. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 25. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
 26. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 02, komunikace
 27. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 04, komunikace
 28. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2011
 29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2012
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 31. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012
 32. Stanovení platu ředitele Dětského domova, Rovečné 40
 33. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 34. Smlouva o výpůjčce zdravotnických prostředků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 35. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně informace o hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2011
 36. Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
 37. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
 38. Žádost o dofinancování spoluúčasti projektů Centra multikulturního vzdělávání, o.s., sociální služby Sociální rehabilitace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 39. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
 40. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
 41. Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 42. Žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
 43. Žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu Příroda Vysočiny je naší učebnou, reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0015 v rámci OP VK
 44. Žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu, reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086 v rámci OP VK
 45. Monitorovací zpráva projektu KVALITA 10
 46. Předložení žádostí o finanční podporu v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 47. Rozhodnutí o změně č. 2 a č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 z OPLZZ k projektu Kvalita 09
 48. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
 49. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
 50. Poskytnutí dotací školám, mikroregionu a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 51. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
 52. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 3. monitorovací zprávy
 53. Projekty v oblasti životního prostředí pro Ministerstvo životního prostředí v rámci přípravy na programovací období 2014+
 54. Veřejná zakázka na služby k akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 55. Veřejná zakázka na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
 56. Veřejná zakázka na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
 57. Přihláška do programu Národní ceny kvality České republiky (model CAF) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 58. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční příspěvek na zajištění kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných krajem
 60. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v k. ú. Koňkovice
 61. Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
 62. Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenými organizacemi
 64. Veřejná zakázka na stavební práce na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“
 65. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a rozpočtové opatření
 66. Rozprava členů rady
Usnesení 0513/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 20. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 11/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje ke schválení návrh Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0514/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-12-2012-02, př. 1;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina informovat ředitele příspěvkových organizací o schválení Pravidel Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění dle materiálu RK-12-2012-02, př. 1.
odpovědnost: krajský úřad, ředitelé příspěvkových organizací
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-02.doc, RK-12-2012-02, př. 1, RK-12-2012-02, př. 2, RK-12-2012-02, př. 3, RK-12-2012-02, př. 4

L. Joukl navrhl projednání bodů 03 – 12, 14 - 15 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

03. Vyřazení silnice III/15223 ze silniční sítě silnic III. tříd
Usnesení 0515/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování tělesa stavby III/15223 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až 2344A109 do vlastnictví obce Dědice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod tělesa stavby III/15223 včetně součástí a příslušenství v k. ú. a obci Dědice v rozsahu uzlových bodů 2344A110 až 2344A109 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Dědice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-03.doc, RK-12-2012-03, př. 1

04. Veřejná zakázka na stavební práce OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
Usnesení 0516/12/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-04.doc

05. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice
Usnesení 0517/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zahájit jednání s obcí Puklice o nabytí pozemků darem do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2012-05, př. 1;
 • zahájit jednání s obcí Puklice o darování pozemků z vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2012-05, př. 2;
 • zahájit jednání o nabytí pozemků z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2012-05, př. 3;
 • zveřejnit záměr darování pozemků v rozsahu materiálu RK-12-2012-05, př. 2 na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-12-2012-05, př. 1 z vlastnictví obce Puklice do vlastnictví Kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-12-2012-05, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;
 • nabýt pozemky dle materiálu RK-12-2012-05, př. 3 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví Kraje Vysočina za jednotnou kupní cenu 40 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-05.doc, RK-12-2012-05, př. 1, RK-12-2012-05, př. 2, RK-12-2012-05, př. 3

06. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
Usnesení 0518/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 2721/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Nevcehle do vlastnictví obce Nevcehle;
 • zahájit jednání s obcí Nevcehle o darování pozemku par. č. 2749/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a dle GP č. 167-4452/2008 nově odděleného pozemku par. č. 2301/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 962 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemek par. č. 2721/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 355 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nevcehle;
 • nabýt darem pozemek par. č. 2749/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a dle GP č. 167-4452/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2301/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 962 m2 v k. ú. a obci Nevcehle z vlastnictví obce Nevcehle do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-06.doc, RK-12-2012-06, př. 1

07. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
Usnesení 0519/12/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 452/12 o výměře 1126 m2 v katastrálním území Víska u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-07.doc

08. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pavlov
Usnesení 0520/12/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s výstavbou chodníků v obci Pavlov na pozemcích par. č. 1970 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23063 m2 a par. č. 1979/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 24487 m2, vše v k. ú. a obci Pavlov v rozsahu projektové dokumentace;
rozhoduje
uzavřít s obcí Pavlov smlouvu zakládající obci Pavlov právo provést stavbu chodníků v obci Pavlov podél silnice č. III/34826.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-08.doc, RK-12-2012-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1
Usnesení 0521/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 800 tis. Kč při současném snížení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích, o částku 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-09.doc

10. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0522/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-12-2012-10, př. 1 a RK-12-2012-10, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-10.doc, RK-12-2012-10, př. 1, RK-12-2012-10, př. 2

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu - k. ú. Dobrá Voda u Křižanova
Usnesení 0523/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu uzavřené dne 15. 12. 2009 mezi Vysočinou, jako vlastníkem dotčeného pozemku par. č. 2227 v k.ú. Dobrá Voda u Křižanova a Správou železniční a dopravní cesty, státní organizací, jako investorem stavby Rekonstrukce výhybek v ŽST Křižanov - brodské zhlaví dle materiálu RK-12-2012-11, př. 1, kterým bude řešena změna termínu prováděných stavebních prací na období 08/2012 až 11/2013 a změna účastníka smlouvy na straně vlastníka dotčeného pozemku na Kraj Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 04. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-11.doc, RK-12-2012-11, př. 1

12. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0524/12/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-12-2012-12, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-12-2012-12, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 3498 v k. ú. Újezd zastavěné chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-12.doc, RK-12-2012-12, př. 1

14. Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - investice ve zdravotnictví, návrh na provedení rozpočtového opatření
Usnesení 0525/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zařadit novou akci Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví;
 • uzavřít Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s JMP Net, s. r. o. dle materiálu RK-12-2012-14, př. 2;
schvaluje
 • stavební záměr Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina - výjezdové stanoviště Moravské Budějovice dle materiálu RK-12-2012-14, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 2 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-14.doc, RK-12-2012-14, př. 1, RK-12-2012-14, př. 2

15. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Poříčí u Bolechova, obec Křelovice
Usnesení 0526/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně investora stavby a obcí Křelovice, na straně vlastníka dotčeného pozemku, smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/12921 Poříčí - zajištění stability svahu, kterou bude dotčen pozemek par. č. 166/2 - trvalý travní porost v k. ú. Poříčí u Bolechova, obec Křelovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-15.doc, RK-12-2012-15, př. 1

13. Aktualizace Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Tvrzová, pracovnice na úseku veřejných zakázek a P. Dvořák, pracovník majetkoprávního oddělení, podali radě kraje doplňující informace k předložené aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0527/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-12-2012-13, př. 2;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina zveřejnit znění Pravidel Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách Kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na webových stránkách Kraje Vysočina a informovat všechny příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina o jejich schválení.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-13.doc, RK-12-2012-13, př. 1, RK-12-2012-13, př. 2

16. Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, J. Tvrzová, pracovnice na úseku veřejných zakázek, P. Dvořák, pracovník majetkoprávního oddělení a p. Záruba, zástupce makléřské společnosti Aon Central and Eastern Europe a. s., seznámili radu kraje s předloženým návrhem zadání veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací formou otevřeného řízení. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0528/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zadat veřejnou zakázku na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-12-2012-16, př. 2;
pověřuje
 • společnost OTIDEA a. s., Na Příkopě 31, Praha 1 výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění v rozsahu materiálu RK-12-2012-16, př. 3;
 • pověřuje zástupce makléřské společnosti Aon Central and Eastern Europe a. s., Šafaříkova 17, Praha 2, k účasti na jednání hodnotící komise;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na akci Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací, dle doplněného materiálu RK-12-2012-16, př. 4;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na akci Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací, dle doplněného materiálu RK-12-2012-16, př. 7;
ukládá
odboru majetkovému zajistit za součinnosti pověřeného zástupce makléřské společnosti Aon Central and Eastern Europe a. s., Šafaříkova 17, Praha 2 realizaci veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-16.doc, RK-12-2012-16, př. 1, RK-12-2012-16, př. 2, RK-12-2012-16, př. 3, RK-12-2012-16, př. 4, RK-12-2012-16, př. 5, RK-12-2012-16, př. 6, RK-12-2012-16, př. 7

60. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v k. ú. Koňkovice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh dodatku ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu v k. ú. Koňkovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0529/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě zakládající právo provést stavbu uzavřené dne 8. 2. 2012 dle materiálu RK-12-2012-60, př. 1;
 • Smlouvu zakládající právo provést stavbu dle materiálu RK-12-2012-60, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-60.doc, RK-12-2012-60, př. 1, RK-12-2012-60, př. 2

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje – finanční příspěvek na zajištění kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných krajem
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0530/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-12-2012-59, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3319 - Ostatní záležitosti kultury, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 104 940 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury o částku 87 450 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace o částku 17 490 Kč) rozpočtu kraje dle materiálu RK-12-2012-59, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 20. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-59.doc, RK-12-2012-59, př. 1, RK-12-2012-59, př. 2

17. Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh schválit dar účastníkům druhého kola krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0531/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dary účastníkům druhého kola krajské soutěže Poznej Vysočinu 2012, kteří se umístí na prvních třech místech, a to takto:
 • 1. místo - Netbook: Sony VAIO YB3V1E/S stříbrný - 9790,-Kč bez DPH
 • 2. místo - mobilní telefon: HTC Desire S (Saga) Black - 6650,-Kč bez DPH
 • 3. místo - iPod nano 8GB - graphite - 2850,- bez DPH
na základě vzorové smlouvy dle materiálu RK-12-2012-17, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-17.doc, RK-12-2012-17, př. 1

18. Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů do expozice Hradu Kámen, pobočky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložily radě kraje návrh udělení souhlasu s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů do expozice Hradu Kámen, pobočky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0532/12/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv o výpůjčce sbírkových předmětů do expozice Hradu Kámen, pobočky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace dle materiálů RK-12-2012-18, př. 1, RK-12-2012-18, př. 2 a RK-12-2012-18, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-18.doc, RK-12-2012-18, př. 1, RK-12-2012-18, př. 2, RK-12-2012-18, př. 3

19. Změna zařazení výdajů na technický dozor stavebníka na akci Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložily radě kraje na vědomí zařazení výdajů na výkon technického dozoru stavebníka na akci Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve Výkazu výdajů vynaložených příjemcem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0533/12/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zařazení výdajů na výkon technického dozoru stavebníka na akci Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic ve Výkazu výdajů vynaložených příjemcem v podané Monitorovací zprávě s žádostí o platbu č. 1 ze dne 30. 11. 2011 do části způsobilých výdajů.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 20. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-19.doc

20. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu - schválení výsledku hospodaření za rok 2011 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0534/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledek hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu za rok 2011 dle materiálu RK-12-2012-20, př. 1;
 • příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu a fondu odměn příspěvkových organizací dle materiálu RK-12-2012-20, př. 1;
bere na vědomí
 • informaci o výši pohledávek po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-12-2012-20, př. 2 příspěvkových organizacích na úseku kultury a cestovního ruchu;
 • informaci o výši závazků po lhůtě splatnosti dle materiálu RK-12-2012-20, př. 3 příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu;
 • informaci o krytí peněžních fondů příspěvkových organizací finančními prostředky dle materiálu RK-12-2012-20, př. 4;
 • informaci o činnosti dle materiálu RK-12-2012-20, př. 5 příspěvkových organizací na úseku kultury;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu provést příděly do rezervního fondu a fondu odměn z výsledku hospodaření roku 2011 dle materiálu RK-12-2012-20, př. 1 s termínem do 31. 3. 2012.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-20.doc, RK-12-2012-20, př. 1, RK-12-2012-20, př. 2, RK-12-2012-20, př. 3, RK-12-2012-20, př. 4, RK-12-2012-20, př. 5

21. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a M. Skryjová, pracovnice oddělení kultury, předložily radě kraje ke schválení finanční plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0535/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
stanoví
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
 • provádět dílčí úpravy a přesuny finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • použít prostředky rezervního fondu k jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru a odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 1. 6. 2012, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2012 a za 4. čtvrtletí do 15. 12. 2012;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítnout rozpočtová opatření schválená v průběhu roku zřizovatelem do finančního plánu a takto upravený finanční plán předložit odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu nejpozději do 30 dnů po schválení příslušného rozpočtového opatření.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-21.doc, RK-12-2012-21, př. 1, RK-12-2012-21, př. 2, RK-12-2012-21, př. 3, RK-12-2012-21, př. 4, RK-12-2012-21, př. 5, RK-12-2012-21, př. 6, RK-12-2012-21, př. 7, RK-12-2012-21, př. 8, RK-12-2012-21, př. 9, RK-12-2012-21, př. 10

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
M. Rojková, pracovnice koncepčního oddělení odboru informatiky, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0536/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu OSEPA o přijatou dotaci z ERDF ve výši 281 744,75 Kč určenou na financování projektu INTERREG IVC - OSEPA.
odpovědnost: odbor informatiky, odbor ekonomický
termín: 20. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-22.doc

23. Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým návrhem finančního plánu KSÚSV na rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0537/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • ukazatele výnosů a nákladů, tvorbu a použití peněžních fondů, investiční plán a odpisový plán Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2012 podle materiálu RK-12-2012-23, př. 1;
 • pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů na tvorbu účetních odpisů dlouhodobého majetku;
stanoví
limit prostředků na platy na rok 2012 jako závazný ukazatel finančního plánu v absolutní výši 193 000 000 Kč;
zmocňuje
ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru nebo majetkového odboru;
ukládá
řediteli Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude zabezpečena do 30. 6. 2012, za 3. čtvrtletí do 31. 8. 2012 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2012;
 • zajistit jako součást ročního rozboru hospodaření přehled o výsledku hospodaření podle jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti uvést důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu; aktualizovaný finanční plán předkládat odboru dopravy a silničního hospodářství nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření.
odpovědnost: ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
termín: průběžně do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-23.doc, RK-12-2012-23, př. 1

24. Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o návrhu zařazení níže uvedených akcí do kapitoly Doprava. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0538/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • III/03824 Jihlava - most ev.č. 03824 - 2
 • III/3518 Kamenice u Jihlavy - havárie opěrné zdi
 • III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně
do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-24.doc, RK-12-2012-24, př. 1

25. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství formou otevřeného řízení. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0539/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2012-25, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství dle materiálu RK-12-2012-25, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství dle materiálu RK-12-2012-25, př. 3;
stanoví,
že kvalifikaci u podlimitní veřejné zakázky „II/602 Pelhřimov – ul. Slovanského bratrství“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2012-25, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-25.doc, RK-12-2012-25, př. 1, RK-12-2012-25, př. 2, RK-12-2012-25, př. 3

26. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 02, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Stavby - 02, komunikace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0540/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Stavby - 02, komunikace formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2012-26, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 02, komunikace dle materiálu RK-12-2012-26, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 02, komunikace dle materiálu RK-12-2012-26, př. 3;
stanoví,
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky „Stavby - 02, komunikace“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci Stavby - 02, komunikace dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2012-26, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-26.doc, RK-12-2012-26, př. 1, RK-12-2012-26, př. 2, RK-12-2012-26, př. 3

27. Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 04, komunikace
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Stavby - 04, komunikace. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0541/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce Stavby - 04, komunikace formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2012-27, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 04, komunikace dle materiálu RK-12-2012-27, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci Stavby - 04, komunikace dle materiálu RK-12-2012-27, př. 3;
stanoví,
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky „Stavby - 04, komunikace“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit, prostřednictvím zástupce zadavatele RTS, a. s., řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci Stavby - 04, komunikace dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2012-27, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-27.doc, RK-12-2012-27, př. 1, RK-12-2012-27, př. 2, RK-12-2012-27, př. 3

64. Veřejná zakázka na stavební práce na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0542/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“ formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavby - 03, opěrné zdi“, dle materiálu RK-12-2012-64, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“ dle materiálu RK-12-2012-64, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“ dle materiálu RK-12-2012-64, př. 3;
stanoví,
že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky „Stavby - 03, opěrné zdi“ posoudí hodnotící komise;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit řádný průběh zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Stavby - 03, opěrné zdi“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-12-2012-64, př. 1 a v navržených termínech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-64.doc, RK-12-2012-64, př. 1, RK-12-2012-64, př. 2, RK-12-2012-64, př. 3

65. Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a rozpočtové opatření
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení návrh vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0543/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
vyřazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava z přílohy D1 „Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV“:
 • „II/347 Bačkov - propustek“
 • „II/406 Salavice, úprava odvodnění silnice“
 • „III/13421 Batelov – Rácev (úseky)“
 • „III/01928 Stanovice, žel.přejezd-kř. I/19“
 • „III/1296 Pošná most 1296-3“
 • „III/36057 Rudíkov průtah (úseky)“
schvaluje
zařazení jmenovitých akcí u kapitoly Doprava do přílohy D1 „Akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV“:
 • „III/34529 Chotěboř, ul. Partyzánská – etapa III“
 • „III/01926, III/03414 Proseč – Obořiště, průtah“
 • „III/12936 Lhotka - Jiřice“
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 – Silnice spočívající ve snížení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 10 150 000 Kč, při současném zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 10 150 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny;
 • změnu závazných ukazatelů, a sice u „Příspěvku na provoz“ zvýšení o částku 10 150 000 Kč a u „Investiční dotace“ snížení o stejnou částku 10 150 000 Kč;
 • změnu investičního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny na rok 2012 o akce dle materiálu RK-12-2012-65, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-65.doc, RK-12-2012-65, př. 1

28. Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2011
M. Ňachaj, vedoucí odboru kontroly, předložil radě kraje na vědomí zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2011. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0544/12/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
zprávu o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2011 dle materiálů RK-12-2012-28, př. 1, RK-12-2012-28, př. 2 a RK-12-2012-28, př. 3.
odpovědnost: odbor kontroly
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-28.doc, RK-12-2012-28, př. 1, RK-12-2012-28, př. 2, RK-12-2012-28, př. 3

29. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0545/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v celkové výši 33 086 Kč na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2012 dle materiálu RK-12-2012-29;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o poskytnuté účelové prostředky ve výši 33 086 Kč u zřizované příspěvkové organizace Gymnázium, Střední odborná škola, Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou, IČO 60126647 na realizaci projektu Prevence rizikového chování 2012 dle materiálu RK-12-2012-29.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem podpory pořádání sportovních mistrovství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0546/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 60 950 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-12-2012-30, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-30.doc, RK-12-2012-30, př. 1, RK-12-2012-30, př. 2, RK-12-2012-30, př. 3

31. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje ke schválení návrh finančních plánů příspěvkových organizací v odvětví školství zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012. V průběhu jednání přišel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0547/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů příspěvkových organizací v odvětví školství na rok 2012 dle materiálu RK-12-2012-31, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů v roce 2012 dle materiálu RK-12-2012-31, př. 2;
 • plán čerpání investičního fondu na rok 2012 dle materiálu RK-12-2012-31, př. 3;
souhlasí
 • se zapojením rezervního fondu na pokrytí případné ztráty v hlavní činnosti na konci kalendářního roku;
 • se zapojením fondu odměn na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • v případě kladného vývoje hospodaření s použitím prostředků příspěvku na provoz i na úhradu přímých ostatních neinvestičních výdajů;
stanovuje
 • u příspěvkových organizací v odvětví školství jako závazný ukazatel finančního plánu na rok 2012:
  • celkový objem použití investičního fondu
  • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků investičního fondu
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí nákladů účetních odpisů;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 3 000 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
 • v souladu s usnesením č. 0263/06/2012/RK ze dne 7. 2. 2012 pro Školní statek, Humpolec, Dusilov 384, závazný ukazatel Limit prostředků na platy ve výši 200 tis. Kč jako způsob usměrňování prostředků na platy;
zmocňuje
ředitele příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z prostředků investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu, včetně použití zůstatku investičního fondu, za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeném do správy příspěvkové organizace, za předchozího souhlasu příslušného odvětvového odboru, příp. odboru majetkového;
ukládá
 • vedoucímu odboru školství, mládeže a sportu a vedoucímu majetkového odboru v případě havarijní situace věcně prověřit návrhy ředitelů příspěvkových organizací v odvětví školství na použití prostředků svého rezervního a investičního fondu k řešení této havarijní situace;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví školství:
 • provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje čtvrtletně s tím, že odvodová povinnost za 1. a 2. čtvrtletí bude splněna do 30. 6. 2012, za 3. čtvrtletí bude zabezpečena do 31. 8. 2012 a za 4. čtvrtletí do 15. 11. 2012;
 • sledovat výsledek hospodaření jednotlivých doplňkových činností vymezených ve zřizovací listině; v případě vykázání ztráty u jednotlivé doplňkové činnosti zjistit důvody tohoto stavu a přijmout nápravná opatření k odstranění tohoto nežádoucího vývoje pro následující účetní období;
 • promítat schválená rozpočtová opatření orgánů kraje do finančního plánu.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, majetkový odbor, ředitelé příspěvkových organizací v odvětví školství
termín: průběžně do 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-31.doc, RK-12-2012-31, př. 1, RK-12-2012-31, př. 2, RK-12-2012-31, př. 3

32. Stanovení platu ředitele Dětského domova, Rovečné 40
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, požádali radu kraje o stanovení platu ředitele Dětského domova, Rovečné 40. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0548/12/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-32.doc

61. Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, předložili radě kraje variantní návrh vyřazení uchazeče z konkursního řízení na místo ředitele Střední školy technické Žďár nad Sázavou. Z jednání se omluvil T. Škaryd. Rada kraje přijala po krátké diskusi návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0549/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit uchazeče dle materiálu RK-12-2012-61, př. 1 z konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) Střední školy technické Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 21. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-61.doc, RK-12-2012-61, př. 1, RK-12-2012-61, př. 2

62. Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem vyřazení uchazeče z konkursního řízení na místo ředitele Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0550/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit uchazeče dle materiálu RK-12-2012-62, př. 1 z konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele (ředitelky) Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 21. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-62.doc, RK-12-2012-62, př. 1, RK-12-2012-62, př. 2

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenými organizacemi
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a A. Vlachová, vedoucí oddělení ekonomiky školství, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0551/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3231 – Základní umělecké školy, položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) o částku 1 134 654,84 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3231 – Základní umělecké školy) o částku 1 134 654,84 Kč rozpočtu kraje dle materiálu RK-12-2012-63;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže, položka 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené) o částku 311 664,42 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 – Využití volného času dětí a mládeže) o částku 311 664,42 Kč rozpočtu kraje dle materiálu RK-12-2012-63.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-63.doc

33. Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení návrh realizace uvedených investičních akcí Nemocnice Třebíč, p.o. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0552/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci investičních akcí:
 • Pozastávka - rekonstrukce stravovacího provozu včetně bonusů vyplývajících ze smluv uzavřených s nabyvatelem pozastávky TIPA;
 • Odstranění vad - budova stravovacího provozu (na základě smluv uzavřených s nabyvatelem pozastávky TIPA).
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-33.doc

34. Smlouva o výpůjčce zdravotnických prostředků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0553/12/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
OZ, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-34.doc

35. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně informace o hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2011
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s výsledky hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2011. Z jednání se omluvil L. Joukl. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0554/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • výsledky hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2011 dle materiálu RK-12-2012-35, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace a jeho následné zapojení na snížení neuhrazené ztráty minulých let ve výši dle materiálu RK-12-2012-35, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu u Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2012-35, př. 1;
 • převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu ve výši 127 640,83 Kč a do fondu odměn ve výši 7 444 Kč u Dětského domova Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizace dle materiálu RK-12-2012-35, př. 1;
bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření zdravotnických zařízení dle materiálu RK-12-2012-35, př. 2 a komentář k výsledkům hospodaření dle materiálu RK-12-2012-35, př. 3;
ukládá
ředitelům zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina převést do rezervního fondu a fondu odměn ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 a následně použít převod do rezervního fondu na neuhrazenou ztrátu minulých let (syntetický účet 432) dle materiálu RK-12-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
termín: do 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-35.doc, RK-12-2012-35, př. 1, RK-12-2012-35, př. 2, RK-12-2012-35, př. 3

36. Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje návrh zadání veřejné zakázky „Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina – stavební úpravy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0555/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-12-2012-36, př. 1, RK-12-2012-36, př. 2, RK-12-2012-36, př. 3, RK-12-2012-36, př. 4, RK-12-2012-36, př. 5, RK-12-2012-36, př. 6;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy dle doplněného materiálu RK-12-2012-36, př. 10;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy posoudí hodnotící komise;
pověřuje
společnost RTS, a. s., Lazaretní 13, Brno, výkonem zadavatelských činností dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v tomto zadávacím řízení v rozsahu mandátní smlouvy dle materiálu RK-12-2012-36, př. 8 a k zastupování zadavatele při uveřejňování údajů v Informačním systému veřejných zakázek dle materiálu RK-12-2012-36, př. 9;
bere na vědomí
předpokládaný harmonogram zadávacího řízení dle materiálu RK-12-2012-36, př. 7;
ukládá
odboru zdravotnictví zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky a v navržených termínech.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-36.doc, RK-12-2012-36, př. 1, RK-12-2012-36, př. 2, RK-12-2012-36, př. 3, RK-12-2012-36, př. 4, RK-12-2012-36, př. 5, RK-12-2012-36, př. 6, RK-12-2012-36, př. 7, RK-12-2012-36, př. 8, RK-12-2012-36, př. 9, RK-12-2012-36, př. 10

37. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0556/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 000 Kč s určením pro Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkovou organizaci, při současném snížení položky 6901 - Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 2 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace o částku 2 000 000 Kč v souvislosti s pořízením nových elektricky polohovatelných pečovatelských lůžek, pasivních antidekubitních matrací a příslušenství.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-37.doc, RK-12-2012-37, př. 1

38. Žádost o dofinancování spoluúčasti projektů Centra multikulturního vzdělávání, o.s., sociální služby Sociální rehabilitace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o žádosti Centra multikulturního vzdělávání, o.s., o poskytnutí dotace na dofinancování spoluúčasti dvou projektů. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0557/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4344 Sociální rehabilitace o částku 200 000 Kč při současném snížení § 4357 Domovy o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4344 Sociální rehabilitace, Centru multikulturního vzdělávání, o.s., IČO: 22666516, dle materiálu RK-12-2012-38, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-38.doc, RK-12-2012-38, př. 1, RK-12-2012-38, př. 2, RK-12-2012-38, př. 3

39. Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, předložil radě kraje na vědomí informace o veřejných zakázkách zadaných v rámci působnosti odboru sociálních věcí ve 4. čtvrtletí 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0558/12/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Mgr. et. Bc. Petrem Krčálem, radním Kraje Vysočina, v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-12-2012-39, př. 2;
 • informaci o veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 000 Kč zadaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina v oblasti působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 dle materiálu RK-12-2012-39, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 20. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-39.doc, RK-12-2012-39, př. 1, RK-12-2012-39, př. 2

40. Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci při vzdělávání seniorů uzavřené s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0559/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-12-2012-40, př. 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-40.doc, RK-12-2012-40, př. 1, RK-12-2012-40, př. 2

42. Žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh podání Protokolu o provedení změny a souhlasu se změnou uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0560/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
podat Protokol o provedení změny a souhlas se změnou projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-12-2012-42, př. 1 Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Protokol o provedení změny a souhlas se změnou projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče dle materiálu RK-12-2012-42, př. 1 Úřadu regionální rady Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-42.doc, RK-12-2012-42, př. 1

V. Novotný navrhl projednání bodů 43 a 44 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

43. Žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu Příroda Vysočiny je naší učebnou, reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0015 v rámci OP VK
Usnesení 0561/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět Žádosti o podstatnou změnu projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0015, příjemce podpory Chaloupky o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání, týkající se navýšení zálohové platby.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-43.doc, RK-12-2012-43, př. 1, RK-12-2012-43, př. 2

44. Žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu, reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086 v rámci OP VK
Usnesení 0562/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
nevyhovět Žádosti o podstatnou změnu projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086, příjemce podpory Chaloupky o.p.s., školského zařízení pro zájmové a další vzdělávání, týkající se navýšení zálohové platby.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-44.doc, RK-12-2012-44, př. 1, RK-12-2012-44, př. 2

45. Monitorovací zpráva projektu KVALITA 10
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o doplnění monitorovací zprávy projektu „Řízení lidských zdrojů v podmínkách Krajského úřadu Kraje Vysočina – KVALITA 10“ dle požadavků Ministerstva vnitra ČR. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0563/12/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-12-2012-45, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-12-2012-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 26. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-45.doc, RK-12-2012-45, př. 1

46. Předložení žádostí o finanční podporu v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s návrhem předložení projektových žádostí o finanční podporu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0564/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
projektové žádosti v oblasti podpory 5.1 s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II, v oblasti podpory 5.2 s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II a v oblasti podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit finální projektové žádostí v oblasti podpory 5.1 s názvem Řízení, kontrola, monitorování a hodnocení GG OP VK v Kraji Vysočina II, v oblasti podpory 5.2 s názvem Informovanost a publicita GG OP VK v Kraji Vysočina II a v oblasti podpory 5.3 s názvem Posilování absorpční kapacity GG OP VK v Kraji Vysočina II k projednání v Hodnotící komisi OP VK.
odpovědnost: ORR
termín: 4. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-46.doc, RK-12-2012-46, př. 1, RK-12-2012-46, př. 2, RK-12-2012-46, př. 3

47. Rozhodnutí o změně č. 2 a č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 z OPLZZ k projektu Kvalita 09
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0565/12/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s Rozhodnutími o změně č. 2 a č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle materiálů RK-12-2012-47, př. 1 a RK-12-2012-47, př. 2;
potvrzuje,
že byl Kraj Vysočina seznámen se zněními Rozhodnutí o změně č. 2 a č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace reg. č. CZ.1.04/4.1.00/42.00004 dle materiálů RK-12-2012-47, př. 1 a RK-12-2012-47, př. 2, vyslovuje s nimi svůj souhlas a zavazuje se k jejich plnění a ke splnění stanovených podmínek.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-47.doc, RK-12-2012-47, př. 1, RK-12-2012-47, př. 2, RK-12-2012-47, př. 3

V. Novotný navrhl projednání bodů 48 a 49 v bloku.
K předkládaným bodům odboru regionálního rozvoje nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

48. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
Usnesení 0566/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-12-2012-48, př. 1upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise;
 • že hodnotící komise posoudí kvalifikaci veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina, dle materiálu RK-12-2012-48, př. 2.
odpovědnost: ORR, OSV, OSMS, ODSH, OZ, OKPPCR, OddHS
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-48.doc, RK-12-2012-48, př. 1, RK-12-2012-48, př. 2

49. Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
Usnesení 0567/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se Zadávací dokumentací veřejné zakázky dle materiálu RK-12-2012-49, př. 1upr1;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami plní hodnotící komise;
 • že hodnotící komise posoudí kvalifikaci veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina;
jmenuje
hodnotící komisi veřejné zakázky s názvem Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina, dle materiálu RK-12-2012-49, př. 2.
odpovědnost: ORR, OSV, OSMS, ODSH, OZ, OKPPCR, OddHS
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-49.doc, RK-12-2012-49, př. 1, RK-12-2012-49, př. 2

50. Poskytnutí dotací školám, mikroregionu a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0568/12/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-12-2012-50, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-12-2012-50, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-12-2012-50, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-12-2012-50, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina;
 • neposkytnout dotaci žadateli uvedenému v materiálu RK-12-2012-50, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-50.doc, RK-12-2012-50, př. 1, RK-12-2012-50, př. 2

51. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh změny výše uvedeného usnesení, týkajícího se schválení výsledků 3. výzvy globálního grantu „Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0569/12/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0045/01/2012/ZK tak, že se v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 v řádku pod pořadovým číslem 8. částka požadované výše finanční podpory v Kč 3 319 188,89 a částka doporučené výše finanční podpory v Kč 3 319 188,89 ruší a nahrazují částkou požadované výše finanční podpory v Kč 3 319 118,89 a částkou doporučené výše finanční podpory v Kč 3 319 118,89.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-51.doc, RK-12-2012-51, př. 1

52. Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 3. monitorovací zprávy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh prohlášení skutečností uvedených v rámci 3. monitorovací zprávy monitorující 3. a 4. Monitorovací období projektu „Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0570/12/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené ve 3. monitorovací zprávě v rámci realizace projektu Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu Kraje Vysočina - Kvalita 09 dle materiálů RK-12-2012-52, př. 1upr1, RK-12-2012-52, př. 2 a RK-12-2012-52, př. 3;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-12-2012-52, př. 1upr1 a RK-12-2012-52, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-52.doc, RK-12-2012-52, př. 1, RK-12-2012-52, př. 2, RK-12-2012-52, př. 3

53. Projekty v oblasti životního prostředí pro Ministerstvo životního prostředí v rámci přípravy na programovací období 2014+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s navrženým přehledem obecných projektů se stanovením významnosti. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0571/12/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
seznam klíčových projektů za oblast životního prostředí a jejich prioritizaci dle materiálu RK-12-2012-53, př. 3.
odpovědnost: OŽP, OLVHZ, ORR
termín: 21. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-53.doc, RK-12-2012-53, př. 1, RK-12-2012-53, př. 2, RK-12-2012-53, př. 3

54. Veřejná zakázka na služby k akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ryšavý informoval radu kraje o předloženém materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0572/12/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-54.doc

V. Novotný navrhl projednání bodů 55 a 56 v bloku.
K předkládaným bodům odboru životního prostředí nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

55. Veřejná zakázka na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
Usnesení 0573/12/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-55.doc

56. Veřejná zakázka na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
Usnesení 0574/12/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-56.doc

57. Přihláška do programu Národní ceny kvality České republiky (model CAF) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
E. Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje návrh přihlášení Kraje Vysočina do programu Národní ceny kvality s modelem CAF. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0575/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o přihlášení Kraje Vysočina do programu Národní ceny kvality s modelem CAF. Národní cena kvality je realizována prostřednictvím orgánu kraje - Krajského úřadu Kraje Vysočina dle materiálu RK-12-2012-57, př. 1;
 • po akceptaci přihlášky ze strany Sdružení pro oceňování kvality uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-12-2012-57, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Krajský úřad, § 6172 Činnost regionální správy o částku 36 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 36 600 Kč určenou na úhradu přihlášky do programu Národní ceny kvality s modelem CAF.
odpovědnost: odbor analýz a podpory řízení
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-57.doc, RK-12-2012-57, př. 1, RK-12-2012-57, př. 2

58. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu a V. Kotrbová, vedoucí oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků EU, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o způsobu zadání nadlimitní veřejné zakázky „Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0576/12/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-12-2012-58, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek dle doplněného materiálu RK-12-2012-58, př. 2;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek posoudí hodnotící komise;
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-12-2012-58, př. 3;
ukládá
řediteli Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-58.doc, RK-12-2012-58, př. 1, RK-12-2012-58, př. 2, RK-12-2012-58, př. 3

41. Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb, informoval radu kraje o žádosti Města Telč o poskytnutí dotace na provoz sociálního zařízení Domova pro seniory. Rada kraje přijala návrh usnesení dle předloženého upraveného materiálu.
Usnesení 0577/12/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 Domovy o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč;
 • rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu RK-12-2012-41, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-12-2012-41.doc, RK-12-2012-41, př. 1, RK-12-2012-41, př. 2, RK-12-2012-41, př. 3

66. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 12/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 3. 4. 2012, v 10:30 hod.



Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 12/2011 dne 20. 3. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 22. 3. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz