Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 11/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 11/2012, které se konalo dne 13. 3. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 13. 3. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost P. Krčála.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
51. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
52. Návrh na zařazení nové akce „Muzeum Vysočiny Třebíč oprava brány a restaurování kamenného portálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 a schválení rozpočtového opatření;
53. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 2) „III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3“;
54. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 3) "II/130 Miletín most ev. č. 130-011“;
55. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 4) „II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016“.
Dále byl předložen návrh na stažení materiálu 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem - stavba Chodník v obci Svatoslav z projednávání (Zdrojové materiály: RK-11-2012-03.doc, RK-11-2012-03, př. 1).
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 10/2012
 2. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
 1. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
 2. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okříšky
 3. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 4. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 6. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1.
 8. Zřízení věcného břemene na majetku Kraje Vysočina, převod pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 9. Koupě pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
 10. Změna usnesení 0488/11/2011/RK
 11. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 12. Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 13. Změna Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
 14. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
 15. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
 16. Žádost o spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO z Programu EFEKT
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce
 18. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
 19. Projekt - Harmonizace při opatrování dětí
 20. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 21. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 22. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2012
 23. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
 25. Návrh na poskytnutí dotace - účast na Mezinárodní hokejové škole 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 26. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 27. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 28. Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015
 29. Změna usnesení č. 2015/40/2011/RK - prodloužení termínu vývozu a prezentace 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
 30. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
 31. Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 32. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
 33. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 34. Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
 35. Profil Kraje Vysočina - březen 2012
 36. Podlicenční smlouva
 37. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
 38. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012
 39. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
 40. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
 41. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 42. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
 43. Změny ve školském rejstříku
 44. Podpora učebních oborů
 45. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
 46. Pozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020
 47. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
 48. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
 49. Návrh na zařazení nové akce „Muzeum Vysočiny Třebíč oprava brány a restaurování kamenného portálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 a schválení rozpočtového opatření
 50. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 2) „III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3“
 51. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 3) "II/130 Miletín most ev. č. 130-011“
 52. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 4) „II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016“
 53. Rozprava členů rady
Usnesení 0459/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 10/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02, 04 13, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Majetkoprávní příprava stavby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 6. stavba
Usnesení 0460/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít v rámci přípravy stavby II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 6. stavba nájemní smlouvu dle materiálu RK-11-2012-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-02.doc, RK-11-2012-02, př. 1, RK-11-2012-02, př. 2

04. Smlouva o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
Usnesení 0461/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-11-2012-04, př. 1;
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina neprodleně uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli, v rozsahu materiálu RK-11-2012-04, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 20. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-04.doc, RK-11-2012-04, př. 1

05. Koupě pozemku v k. ú. a obci Okříšky
Usnesení 0462/11/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-05.doc, RK-11-2012-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0463/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-11-2012-06, př. 1 a RK-11-2012-06, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-06.doc, RK-11-2012-06, př. 1, RK-11-2012-06, př. 2

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0464/11/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-11-2012-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-11-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 05. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-07.doc, RK-11-2012-07, př. 1

08. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0465/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit jednání s vlastníky vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv o koupi pozemků v rozsahu dle materiálu RK-11-2012-08, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu RK-11-2012-08, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-08.doc, RK-11-2012-08, př. 1

09. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s použitím prostředků státního rozpočtu - změna usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK
Usnesení 0466/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0349/05/2008/ZK, ve znění usnesení 0473/07/2008/ZK, 0096/02/2009/ZK, 0200/03/2009/ZK a 0361/05/2009/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-05-2008-62, př. 1 do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy od vlastníků aktuálně evidovaných v katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-09.doc

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1.
Usnesení 0467/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve zvýšení přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 900 tis. Kč při současném snížení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 1 900 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-10.doc

11. Zřízení věcného břemene na majetku Kraje Vysočina, převod pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0468/11/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 03. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-11.doc, RK-11-2012-11, př. 1

12. Koupě pozemků v k. ú. a obci Přibyslav
Usnesení 0469/11/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-12.doc, RK-11-2012-12, př. 1

13. Změna usnesení 0488/11/2011/RK
Usnesení 0470/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0488/11/2011/RK takt, že text
Rada kraje rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina na straně vlastníka silnice II/354 a pozemku par. č. 1058 v k. ú. Nové Město na Moravě a městem Nové Město na Moravě na straně investora stavby smlouvu zakládající právo provést stavbu dvou přechodů na ul. Křičkova v Novém Městě na Moravě za podmínky, že město Nové Město na Moravě uhradí kraji Vysočina částku požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod v souvislosti s porušením smluvních povinností k projektu II/354 Nové Město - Svratka (CZ.1.11/1.1.00/02.00901)
nahradit textem:
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka silnice II/354 a pozemků par. č. 1058 a par. č. 136/4 v k. ú. Nové Město na Moravě a městem Nové Město na Moravě na straně investora stavby smlouvu zakládající právo provést stavbu jednoho přechodu pro chodce na ul. Křičkova - Smetanova a místa pro přecházení Křičkova - Drobného v Novém Městě na Moravě za podmínky, že město Nové Město na Moravě uhradí Kraji Vysočina částku požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod v souvislosti s porušením smluvních povinností k projektu II/354 Nové Město - Svratka (CZ.1.11/1.1.00/02.00901).
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-13.doc, RK-11-2012-13, př. 1

50. Nabytí pozemků pro akci II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 4. stavba - změna spočívající v koupi pozemku pro směnu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem nabýt pozemek v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0471/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemek par. č. 3731 - vodní plocha, rybník o výměře 389 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví města Velké Meziříčí do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 19 450 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-50.doc, RK-11-2012-50, př. 1

52. Návrh na zařazení nové akce „Muzeum Vysočiny Třebíč oprava brány a restaurování kamenného portálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 a schválení rozpočtového opatření
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě doplňující informace k návrhu zařadit shora uvedenou akci do rozpočtu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0472/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Muzeum Vysočiny Třebíč oprava brány a restaurování kamenného portálu" do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek spočívající ve snížení přílohy M7 Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních organizací částku 170 000 Kč při současném navýšení přílohy M3 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v kulturních organizacích o částku 170 000 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-52

14. Návrh rozpočtového opatření - odvod z investičního fondu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0473/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 356 625 Kč v souvislosti s odvodem z investičního fondu u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace při současném zvýšení výdajové části rozpočtu kraje - kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o stejnou částku 356 625 Kč;
  • u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace stanovení závazného ukazatele Odvod z investičního fondu ve výši 356 625 Kč z důvodu zapojení zdrojů nemocnice do rozpočtu kraje k úhradě nákladů vzniklých vícepracemi u investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení z rozpočtu kraje;
ukládá
řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizaci, podle § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje ve výši 356 625 Kč k financování vzniklých víceprací u investiční akce Nemocnice Jihlava - stavební úpravy gynekologicko-porodnického oddělení .
odpovědnost: odbor zdravotnictví, majetkový odbor, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 03. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-14.doc

15. Změna zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit dodatek uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0474/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. XX Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2012-15, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-15.doc, RK-11-2012-15, př. 1

16. Změna Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, seznámil radu kraje s navrhovanou změnou organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0475/11/2012/RK
Rada kraje
vydává
Dodatek č. 1 Organizačního řádu Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-11-2012-16, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-16.doc, RK-11-2012-16, př. 1, RK-11-2012-16, př. 2

17. Návrh rozpočtového opatření - půjčka pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na úhradu DPH z projektu EPC
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnila E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví. Závěrem rozsáhlé diskuse rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty 1.
Usnesení 0476/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
  • zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice o částku 12 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, za účelem poskytnutí půjčky dle materiálu RK-11-2012-17, př. 2 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 12 000 000 Kč;
  • zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o půjčce pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-11-2012-17, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 9. 2016
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-17.doc, RK-11-2012-17, př. 1, RK-11-2012-17, př. 2, RK-11-2012-17, př. 3

18. Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Úklidové služby a dodávky
I. Šmídová, vedoucí oddělení hospodářské správy, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zahájit zadávací řízení na danou nadlimitní veřejnou zakázku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0477/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby Úklidové služby a dodávky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-11-2012-18, př. 1;
jmenuje
členy hodnotící komise a jejich náhradníky nadlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky dle materiálu RK-11-2012-18, př. 2;
stanoví,
  • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby Úklidové služby a dodávky plní hodnotící komise;
  • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby Úklidové služby a dodávky posoudí hodnotící komise;
ukládá
oddělení hospodářské správy zajistit řádný průběh zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby Úklidové služby a dodávky dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této nadlimitní veřejné zakázky na služby a v navržených termínech.
odpovědnost: OddHS
termín: 30. 09. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-18.doc, RK-11-2012-18, př. 1, RK-11-2012-18, př. 2

19. Žádost o spolufinancování projektu Studie proveditelnosti zařízení pro energetické využití odpadů ZEVO z Programu EFEKT
E. Navrátilová, úřednice oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí projektový záměr Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0478/11/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
projektový záměr Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO dle materiálu RK-11-2012-19, př. 1upr1;
rozhoduje
podat žádost o spolufinancování Studie proveditelnosti zařízení na energetické využití odpadu ZEVO do Programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu dle materiálů RK-11-2012-19, př. 2, RK-11-2012-19, př. 3upr1, RK-11-2012-19, př. 4, RK-11-2012-19, př. 5RK-11-2012-19, př. 6;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-19, př. 5.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-19.doc, RK-11-2012-19, př. 1, RK-11-2012-19, př. 2, RK-11-2012-19, př. 3, RK-11-2012-19, př. 4, RK-11-2012-19, př. 5, RK-11-2012-19, př. 6

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - Vyhodnocení Výzvy č. 6/2012 - zemědělské akce
J. Matějek předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0479/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
  • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-11-2012-20, př. 3;
  • * neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj, v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007-2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatků č. 1 a 2, dle materiálu RK-11-2012-20, př. 4;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-11-2012-20, př. 5.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-20.doc, RK-11-2012-20, př. 1, RK-11-2012-20, př. 2, RK-11-2012-20, př. 3, RK-11-2012-20, př. 4, RK-11-2012-20, př. 5

21. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnil J. Mikyna vedoucí oddělení vodního hospodářství odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0480/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2012-21, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-21.doc, RK-11-2012-21, př. 1

22. Projekt - Harmonizace při opatrování dětí
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít Dohodu o spolupráci mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci daného projektu. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0481/11/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-22, př. 3, části 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • schválit účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Harmonizace při opatrování dětí v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 3.352 €; tj. cca 83.800 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč);
  • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu RK-11-2012-22, př. 2;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či z jiných zdrojů v maximální výši 837.900 Kč (1 euro = 25,0 Kč) na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Harmonizace při opatrování dětí; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Harmonizace při opatrování dětí;
  • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-22, př. 3, části 1.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-22.doc, RK-11-2012-22, př. 1, RK-11-2012-22, př. 2, RK-11-2012-22, př. 3

23. Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0482/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 50 000 Kč s určením pro Psychocentrum - manželskou a rodinnou poradnu Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 50 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz na rok 2012 u Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, ve výši 50 000 Kč na úhradu kampaně Domácí násilí domů nepatří...tam, kde je násilí, není domov.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitelka Psychocentra - manželské a rodinné poradny Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-23.doc, RK-11-2012-23, př. 1, RK-11-2012-23, př. 2

24. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v Kraji Vysočina na kalendářní rok 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, seznámil radu kraje s uvedeným návrhem rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0483/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • vyhradit si rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
  • rozhodnout poskytnout dotace pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 16 762 200,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálů RK-11-2012-24, př. 1, RK-11-2012-24, př. 2 a RK-11-2012-24, př. 3;
  • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu RK-11-2012-24, př. 4;
  • schválit rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci dle materiálu RK-11-2012-24, př. 5.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-24.doc, RK-11-2012-24, př. 1, RK-11-2012-24, př. 2, RK-11-2012-24, př. 3, RK-11-2012-24, př. 4, RK-11-2012-24, př. 5, RK-11-2012-24, př. 6

25. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2012
J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit shora uvedený návrh grantového programu. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0484/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Investujme v sociálních službách 2012 dle materiálu RK-11-2012-25, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-25.doc, RK-11-2012-25, př. 1, RK-11-2012-25, př. 2

26. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dar dobročinnému fondu ViZa. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0485/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu RK-11-2012-26, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-26.doc, RK-11-2012-26, př. 1, RK-11-2012-26, př. 2, RK-11-2012-26, př. 3, RK-11-2012-26, př. 4

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0486/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • rozhodnout poskytnout dotaci ve výši 35 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, se sídlem Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČO: 75070961, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy dorostenců v házené dle materiálu RK-11-2012-27, př. 3;
  • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 35 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 35 000 Kč dle materiálů RK-11-2012-27, RK-11-2012-27, př. 1, RK-11-2012-27, př. 2 a RK-11-2012-27, př. 3.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-27.doc, RK-11-2012-27, př. 1, RK-11-2012-27, př. 2, RK-11-2012-27, př. 3

28. Návrh na poskytnutí dotace - účast na Mezinárodní hokejové škole 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0487/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce ve výši 176 153 Kč HC Dukla Jihlava, s. r. o., se sídlem Tolstého 23, 586 01 Jihlava, IČO: 25514750, na krytí nákladů souvisejících s dopravou na Mezinárodní hokejovou školu 2012, dle materiálu RK-11-2012-28, př. 2;
odpovědnost: OSH, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-28.doc, RK-11-2012-28, př. 1, RK-11-2012-28, př. 2

29. Dotace na obnovu kulturních památek v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovala radu kraje o návrhu poskytnout dotace na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina v roce 2012. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0488/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • vyhradit si rozhodnout poskytnout dotace na obnovu kulturních památek žadatelům v souladu se zásadami, u kterých je výše částky do 200 000 Kč;
  • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-29, př. 1;
  • rozhodnout neposkytnout dotace na obnovu kulturních památek v souladu se zásadami žadatelům uvedeným v materiálu RK-11-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-29.doc, RK-11-2012-29, př. 1, RK-11-2012-29, př. 2

30. Dotace městům s památkami UNESCO v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje poskytnout dotace městům s památkami UNESCO. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0489/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout městům Třebíč, Telč a Žďár nad Sázavou dotace z kapitoly Kultura, § 3322 Zachování a obnova kulturních památek v souladu se zásadami na realizaci projektů v rámci zabezpečení, ochrany, zachování a prezentace památek UNESCO podle materiálu RK-11-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-30.doc, RK-11-2012-30, př. 1

31. Koncepce výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje ke schválení návrh shora uvedeného koncepčního dokumentu. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0490/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
Koncepci výkonu regionálních funkcí v Kraji Vysočina v letech 2012 - 2015 dle materiálu RK-11-2012-31, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-31.doc, RK-11-2012-31, př. 1

32. Změna usnesení č. 2015/40/2011/RK - prodloužení termínu vývozu a prezentace 3 sbírkových předmětů ze sbírky Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě na výstavě v zahraničí
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, upřesnila radě kraje žádost ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě o prodloužení schváleného termínu vývozu a prezentace 3 sbírkových předmětů na výstavě v zahraničí. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0491/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 2015/40/2011/RK ze dne 6. 12. 2011 a to tak, že ruší část textu usnesení, který zní dle materiálu RK-40-2011-30, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác v termínu od 26. 1. 2012 do 15. 4. 2012 a nahrazuje ho textem, který zní dle materiálu RK-11-2012-32, př. 1, na výstavě Pocta Picassovi konané v Galérii mesta Bratislavy - Pálffyho palác v termínu od 15. 3. 2012 do 29. 4. 2012 (s vývozní lhůtou do 17. 6. 2012).
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Oblastní galerie
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-32.doc, RK-11-2012-32, př. 1

33. Souhlas s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje informace k předloženému návrhu na vyslovení souhlasného stanoviska s uzavřením smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0492/11/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o výpůjčce 2 uměleckých děl ze sbírkového fondu příspěvkové organizace Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 31. 12. 2015, dle materiálu RK-11-2012-33, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horácké galerie v Novém Městě na Moravě
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-33.doc, RK-11-2012-33, př. 1

34. Projekt Vysočina fandí kultuře - propagace, předfinancování česko-rakouského projektu a s tím související návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o půjčce s Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací. Projednávání se zúčastnila O. Čermáková, vedoucí oddělení památkové péče odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0493/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • rozhodnout poskytnout půjčku ve výši 602 353 Kč s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci, za účelem realizace projektu Vysočina fandí kultuře -propagace dle materiálu RK-11-2012-34, př. 1;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 602 400 Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2012, kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí půjčky s určením pro Vysočina Tourism, příspěvkovou organizaci na financování projektu Vysočina Fandí kultuře - propagace .
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-34.doc, RK-11-2012-34, př. 1

35. Poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout dotace místním akčním skupinám. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0494/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje dotace místním akčním skupinám uvedeným v materiálu RK-11-2012-35, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu RK-11-2012-35, př. 1, za podmínek stanovených v Pravidlech Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-35.doc, RK-11-2012-35, př. 1

36. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na globální grant financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0495/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 1.1. OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 12 025 068,33 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-36.doc

37. Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu schválit účast Kraje Vysočina jako partnera shora uvedeného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0496/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • schválit účast Kraje Vysočina jako partnera projektu Euroregion Dunaj - Vltava - konkrétně v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 16 000 €, tj. 400 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 25,0 Kč);
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně s tím, že finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby projektu;
  • rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci dle materiálu RK-11-2012-37, př. 1;
  • prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-37, př. 2 část první;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-11-2012-37, př. 2 část druhá;
ukládá
odboru regionálního rozvoje připravit a předložit řídícímu orgánu Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 projektovou žádost ve spolupráci s partnery projektu Euroregion Dunaj - Vltava - konkrétně , s dovětkem, že v případě neschválení financování tohoto projektu zastupitelstvem kraje, bude tato projektová žádost stažena.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-37.doc, RK-11-2012-37, př. 1, RK-11-2012-37, př. 2, RK-11-2012-37, př. 3

38. Profil Kraje Vysočina - březen 2012
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0497/11/2012/RK
Rada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit další aktualizaci Profilu Kraje Vysočina na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina ve čtvrtém čtvrtletí roku 2012;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu Kraje Vysočina dle materiálu RK-11-2012-38, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-38.doc, RK-11-2012-38, př. 1, RK-11-2012-38, př. 2

39. Podlicenční smlouva
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje k projednání návrh uzavřít podlicenční smlouvu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0498/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít podlicenční smlouvu dle materiálu RK-11-2012-39, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-39.doc, RK-11-2012-39, př. 1, RK-11-2012-39, př. 2

40. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 0045/01/2012/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0499/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje změnit usnesení 0045/01/2012/ZK tak, že se v Tabulce č. 1 materiálu ZK-01-2012-44, př. 3 v řádku pod pořadovým číslem 6. částka požadované výše finanční podpory v Kč 3 449 244,40 a částka doporučené výše finanční podpory v Kč 3 449 244,40 ruší a nahrazují částkou požadované výše finanční podpory v Kč 3 145 654 a částkou doporučené výše finanční podpory v Kč 3 145 654.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-40.doc, RK-11-2012-40, př. 1, RK-11-2012-40, př. 2

L. Joukl podal radě kraje doplňující informace k materiálům odboru dopravy a silničního hospodářství. K bodům 53 55 nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

53. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 2) „III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3“
Usnesení 0500/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Stavby 01, mosty“ pro část 2) „III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3“, dle materiálu RK-11-2012-53, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Stavby 01, mosty“ pro část 2) „III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3“ uchazeči SDS EXMOST spol. s r. o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 49454501, v souladu s materiálem RK-11-2012-53, př. 2;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-53, RK-11-2012-53, př. 1, RK-11-2012-53, př. 2

54. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 3) "II/130 Miletín most ev. č. 130-011“
Usnesení 0501/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Stavby 01, mosty“ pro část 2) „II/130 Miletín most ev. č. 130-011“, dle materiálu RK-11-2012-54, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Stavby 01, mosty“ pro část 2) „II/130 Miletín most ev. č. 130-011“ uchazeči MADOS MT s. r. o., se sídlem Kostelec nad Orlicí, Lupenice 51, PSČ 517 41, IČ: 25297899, v souladu s materiálem RK-11-2012-54, př. 2;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-54, RK-11-2012-54, př. 1, RK-11-2012-54, př. 2

55. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 4) „II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016“
Usnesení 0502/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Stavby 01, mosty“ pro část 4) „II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016“, dle materiálu RK-11-2012-55, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Stavby 01, mosty“ pro část 4) „II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016“ uchazeči STRABAG a. s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744 (Odštěpný závod Vysočina, Myslotínská 313, 393 01 Pelhřimov), v souladu s materiálem RK-11-2012-55, př. 2;
ukládá
Odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-55, RK-11-2012-55, př. 1, RK-11-2012-55, př. 2

41. Návrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu jmenovat komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0503/11/2012/RK
Rada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol v roce 2012 ve složení podle materiálu RK-11-2012-41, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-41.doc, RK-11-2012-41, př. 1, RK-11-2012-41, př. 2, RK-11-2012-41, př. 3

42. Stanovisko zřizovatele k výuce předmětu v cizím jazyce
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem vyslovit souhlasné stanovisko k žádosti Střední školy stavební Třebíč o povolení výuky předmětu dějiny architektury v anglickém jazyce. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0504/11/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s výukou předmětu dějiny architektury v anglickém jazyce na Střední škole stavební Třebíč, Kubišova 1214/9, 674 01 Třebíč od 1. 9. 2013.
odpovědnost: OŠMS
termín: 13. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-42.doc, RK-11-2012-42, př. 1, RK-11-2012-42, př. 2

43. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Výroční monitorovací zpráva za rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání výroční monitorovací zprávu za rok 2011. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0505/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční monitorovací zprávu projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině za rok 2011 dle materiálů RK-11-2012-43, př. 1 a RK-11-2012-43, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-43.doc, RK-11-2012-43, př. 1, RK-11-2012-43, př. 2

44. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0506/11/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 5 960 Kč u organizace zřizované krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-11-2012-44, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-44.doc, RK-11-2012-44, př. 1, RK-11-2012-44, př. 2

45. Projektový záměr příspěvkové organizace Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému projektovému záměru shora uvedené příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0507/11/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů dle materiálů RK-11-2012-45, př. 1, RK-11-2012-45, př. 2 za podmínky schválení záměru poskytnout finanční podporu zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
  • vzít na vědomí informaci o projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů dle materiálů RK-11-2012-45, př. 1 a RK-11-2012-45, př. 2;
  • schválit záměr poskytnout Vysočině Education, školskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisku služeb školám, příspěvkové organizaci v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 100 000 Kč, pokud bude schválen projekt Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů;
  • schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci ve výši 10% celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 208 600 Kč (8 344 EUR) na realizaci projektu Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-13.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-45.doc, RK-11-2012-45, př. 1, RK-11-2012-45, př. 2, RK-11-2012-45, př. 3, RK-11-2012-45, př. 4, RK-11-2012-45, př. 5

46. Změny ve školském rejstříku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s navrhovanými změnami ve školském rejstříku. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0508/11/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u středních škol zřizovaných Krajem Vysočina označenými v materiálu RK-11-2012-46, př. 1 kódy 1A, 2A;
ukládá
OŠMS předložit žádosti o změny ve školském rejstříku škol a školských zařízení zřizovaných krajem na příslušný správní orgán.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 16. 4. 2012 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-46.doc, RK-11-2012-46, př. 1

47. Podpora učebních oborů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k rozhodnutí jmenovitý seznam žádostí žáků středních škol, kteří splnili kritéria stanovená Pravidly Rady Kraje Vysočina pro přiznání motivačního stipendia. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0509/11/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy dle materiálu RK-11-2012-47, př. 3 na poskytnutí motivačních stipendií žákům uvedeným v materiálu RK-11-2012-47, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-47.doc, RK-11-2012-47, př. 1, RK-11-2012-47, př. 2, RK-11-2012-47, př. 3

48. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje k projednání návrh dvou variant Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty B.
Usnesení 0510/11/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
  • schválit úkoly A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-11-2012-48, př. 1upr1;
  • vzít na vědomí úkol C.3 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-11-2012-48, př. 1upr1;
  • vzít na vědomí opatření k úkolům A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8, A.9, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C.1, C.2, C.3, C.4, C.5 v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Kraje Vysočina 2012 dle materiálu RK-11-2012-48, př. 1upr1;
ukládá
OŠMS nabídnout dokument k vyjádření širšímu okruhu subjektů a seznámit s došlými náměty zastupitelstvo kraje na květnovém zasedání.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března 2012 zveřejnit DZKV 2012 a odeslat na MŠMT
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-48.doc, RK-11-2012-48, př. 1, RK-11-2012-48, př. 2

51. Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola obchodu a služeb Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému projektovému záměru dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0511/11/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s realizací projektového záměru Střední školy obchodu a služeb Jihlava dle materiálů RK-11-2012-51, př. 1, RK-11-2012-51, př. 2 za podmínky schválení záměru poskytnout finanční podporu zastupitelstvem kraje;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o projektu „Udržitelný jídelníček realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel“ dle materiálů RK-11-2012-51, př. 1 a RK-11-2012-51, př. 2;
 • schválit záměr poskytnout Střední škole obchodu a služeb Jihlava v roce 2012 bezúročnou půjčku z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů za účelem předfinancování projektu ve výši maximálně 1 300 000 Kč, pokud bude schválen projekt dle materiálů RK-11-2012-51, př. 1 a RK-11-2012-51, př. 2;
 • schválit závazek kraje na zabezpečení zdrojů krytí finanční spoluúčasti pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava ve výši 10% celkových způsobilých výdajů, to je max. do výše 147 000Kč (6 005 EUR) na realizaci projektu „Udržitelný jídelníček realizace trvalé udržitelnosti ve stravovacích zařízeních za zvláštního zohlednění regionálních, sezónních a ekologických potravin a čerstvě připravovaných jídel” dle materiálů RK-11-2012-51, př. 1 a RK-11-2012-51, př. 2 v Operačním programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-13.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-51, RK-11-2012-51, př. 1, RK-11-2012-51, př. 2, RK-11-2012-51, př. 3, RK-11-2012-51, př. 4, RK-11-2012-51, př. 5

49. Pozice krajů ČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020
M. Hyský předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s přijatou pozicí Rady AKČR k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0512/11/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o pozici Rady AKČR ze dne 2. 3. 2012 k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020 dle materiálů RK-11-2012-49, př. 1 a RK-11-2012-49, př. 2;
souhlasí
s přijatou pozicí Rady AKČR ze dne 2. 3. 2012 k postupu přípravy ČR na kohezní politiku 2014 - 2020 dle materiálu RK-11-2012-49, př. 1.
odpovědnost: rada kraje
termín: 13. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-11-2012-49.doc, RK-11-2012-49, př. 1, RK-11-2012-49, př. 2

56. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 11/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 20. 3. 2012, v 7:30 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 11/2012 dne 13. 3. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 14. 3. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz