Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 12/2012 - 20.03.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění
03Vyřazení silnice III/15223 ze silniční sítě silnic III. tříd
04Veřejná zakázka na stavební práce OA a JŠ s právem státní jazykové zkoušky Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace
05Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Puklice
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Nevcehle
07Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/405 Brtnice - Zašovice
08Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pavlov
09Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek - změna z přílohy M 3 do přílohy M 1
10Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
11Dodatek č. 1 ke smlouvě zakládající právo provést stavbu - k. ú. Dobrá Voda u Křižanova
12Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
13Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
14Návrh na zařazení nové akce do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - investice ve zdravotnictví, návrh na provedení rozpočtového opatření
15Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Poříčí u Bolechova, obec Křelovice
16Veřejná zakázka na Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací
17Poskytnutí daru vítězům krajské soutěže s názvem Poznej Vysočinu 2012
18Souhlas s uzavřením dlouhodobých smluv o výpůjčce sbírkových předmětů do expozice Hradu Kámen, pobočky Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
19Změna zařazení výdajů na technický dozor stavebníka na akci Zámek Třebíč - modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic
20Zpráva o činnosti příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu - schválení výsledku hospodaření za rok 2011 včetně rozdělení do peněžních fondů organizací
21Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na rok 2012
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace z ERDF pro individuální projekt INTERREG IVC - OSEPA
23Návrh finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina, na rok 2012
24Návrh na zařazení akce do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
25Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/602 Pelhřimov - ul. Slovanského bratrství
26Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 02, komunikace
27Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 04, komunikace
28Zpráva o následných veřejnosprávních kontrolách vykonaných v roce 2011
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - financování aktivit v rámci programu Prevence rizikového chování 2012
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
31Návrh finančního plánu příspěvkových organizací kapitoly Školství, mládeže a sportu zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2012
32Stanovení platu ředitele Dětského domova, Rovečné 40
33Návrh na realizaci investiční akce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
34Smlouva o výpůjčce zdravotnických prostředků pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
35Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření včetně informace o hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných Krajem Vysočina za rok 2011
36Veřejná zakázka Standardy operačního řízení ZZS kraje Vysočina - stavební úpravy
37Návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u Domova pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace
38Žádost o dofinancování spoluúčasti projektů Centra multikulturního vzdělávání, o.s., sociální služby Sociální rehabilitace - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
39Informace o veřejných zakázkách v rámci působnosti odboru sociálních věcí za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
40Dodatek smlouvy o vzájemné spolupráci při vzdělávání seniorů
41Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
41upr1Žádost o poskytnutí půjčky na provoz Domova pro seniory Telč - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
42Žádost o změny v projektu Pavilon urgentní a intenzivní péče
43Žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu Příroda Vysočiny je naší učebnou , reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0015 v rámci OP VK
44Žádost o schválení podstatné změny v grantovém projektu Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu , reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0086 v rámci OP VK
45Monitorovací zpráva projektu KVALITA 10
46Předložení žádostí o finanční podporu v oblastech podpory 5.1, 5.2 a 5.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
47Rozhodnutí o změně č. 2 a č. 3 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace r. č.: CZ.1.04/4.1.00/42.00004 z OPLZZ k projektu Kvalita 09
48Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky elektrické energie pro Kraj Vysočina
49Veřejná zakázka o sdružených službách dodávky zemního plynu pro Kraj Vysočina
50Poskytnutí dotací školám, mikroregionu a neziskovým organizacím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
51Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0045/01/2012/ZK
52Projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina - Kvalita 09 - podání 3. monitorovací zprávy
53Projekty v oblasti životního prostředí pro Ministerstvo životního prostředí v rámci přípravy na programovací období 2014+
54Veřejná zakázka na služby k akcím projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
55Veřejná zakázka na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit
56Veřejná zakázka na služby k projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou
57Přihláška do programu Národní ceny kvality České republiky (model CAF) - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
58Zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku Výběr poradce v oblasti veřejných zakázek - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
59Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na zajištění kulturních a vzdělávacích akcí pořádaných krajem
60Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu v k. ú. Koňkovice
61Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
62Návrh konkursní komise na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu v souvislosti se zrušenými organizacemi
64Veřejná zakázka na stavební práce na akci Stavby - 03, opěrné zdi
65Návrh změny akcí v příloze D1 Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2012 a rozpočtové opatření
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz