Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 10/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 10/2012, které se konalo dne 6. 3. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2012
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 6. 3. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil náměstek hejtmana V. Novotný a omluvil nepřítomnost J. Běhounka.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do programu jednání:
69. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP“
70. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 1) „II/150 Havlíčkův Brod most ev.č. 150-026“
a návrh na vyřazení bodu:
19. Projekt Evropský region Dunaj - Vltava konkrétně (Zdrojové materiály: RK-10-2012-19.doc)
Rada kraje předložené návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 9/2012
 2. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Urbanov
 3. Darování pozemků v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
 4. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Stonařov a následný převod částí pozemků
 5. Prodej pozemku v k. ú Hybrálec
 6. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 7. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 8. Ukončení nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem České republiky v k. ú. Dolní Krupá
 9. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Slavíkovice u Jemnice, obec Slavíkovice
 10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Jihlava
 11. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Jihlava, Bedřichov u Jihlavy
 12. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Opatov na Moravě a obci Opatov
 13. Partnerská dohoda v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE) a financování projektu
 14. Partnerská dohoda v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 16. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 17. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvková organizace kraje)
 18. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 19. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 20. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012
 21. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 22. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
 23. Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
 24. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
 25. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011
 26. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
 27. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 28. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2012
 29. Propagace Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Mobil Salon a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Kultura
 30. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 31. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
 32. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
 33. Dohoda o převodu investorství akce I/34 Česká Bělá - most ev. č. 34 - 046
 34. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012
 35. Návrh na rozčlenění trasy komunikace II/602 v úseku Jihlava - Pelhřimov
 36. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
 37. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012
 38. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
 39. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
 40. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 41. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
 42. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty a Zajištění cateringových služeb
 43. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
 44. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina - Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny prevence kriminality
 45. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 46. Zapojení Kraje Vysočina do neziskového sdružení Evropských regionálních a lokálních zdravotnických institucí (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA, ASBL)
 47. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou - předfinancování projektu
 48. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - předfinancování projektu
 49. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - předfinancování projektu
 50. Žádost o schválení podstatné změny projektu
 51. Projekt - Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
 53. Souhlas s uzavřením smlouvy
 54. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2012
 56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2012
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
 58. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 63. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2012
 64. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011) a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
 66. Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
 67. Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
 68. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP“
 69. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 1) „II/150 Havlíčkův Brod most ev.č. 150-026“
 70. Rozprava členů rady
Usnesení 0390/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 6. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 9/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 02 12 v bloku.
K předkládaným bodům odboru majetkového nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Urbanov
Usnesení 0391/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-10-2012-02, př. 1 do vlastnictví obce Urbanov;
 • zahájit jednání s obcí Urbanov o darování pozemků dle materiálu RK-10-2012-02, př. 2 z vlastnictví obce Urbanov do vlastnictví Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky dle materiálu RK-10-2012-02, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Urbanov;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-10-2012-02, př. 2 z vlastnictví obce Urbanov do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-02.doc, RK-10-2012-02, př. 1, RK-10-2012-02, př. 2, RK-10-2012-02, př. 3

03. Darování pozemků v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
Usnesení 0392/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1542/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 508 m2, par. č. 1542/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1377 m2, par. č. 1542/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 610 m2, par. č. 1542/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1542/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 367 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 1542/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 28239 m2, vše v k. ú. Kamenička a obci Kamenice, dle geometrického plánu č. 153-783/2011, do vlastnictví obce Kamenice na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1542/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 508 m2, par. č. 1542/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1377 m2, par. č. 1542/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 610 m2, par. č. 1542/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 74 m2 a par. č. 1542/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 367 m2, které byly nově utvořeny z pozemku par. č. 1542/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 28239 m2, vše v k. ú. Kamenička a obci Kamenice, dle geometrického plánu č. 153-783/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kamenice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-03.doc, RK-10-2012-03, př. 1

04. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Stonařov a následný převod částí pozemků
Usnesení 0393/10/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou úpravy silnice v obci Stonařov na par. č. 1219 a par. č. 1220, vše v k. ú. a obci Stonařov v rozsahu předložené projektové dokumentace II/402 Stonařov - průtah;
rozhoduje
 • zveřejnit záměr darovat do vlastnictví městyse Stonařov části pozemků par. č. 1219 a par. č. 1220, vše v k. ú. a obci Stonařov;
 • uzavřít s městysem Stonařov smlouvu zakládající městysi Stonařov právo provést stavbu svých objektů v rámci stavby II/402 Stonařov - průtah.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-04.doc, RK-10-2012-04, př. 1

05. Prodej pozemku v k. ú Hybrálec
Usnesení 0394/10/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-05.doc, RK-10-2012-05, př. 1

06. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0395/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými dle materiálu RK-10-2012-06, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 11. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-06.doc, RK-10-2012-06, př. 1

07. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0396/10/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-10-2012-07, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích dle materiálu RK-10-2012-07, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 4. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-07.doc, RK-10-2012-07, př. 1

08. Ukončení nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem České republiky v k. ú. Dolní Krupá
Usnesení 0397/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
ukončit nájemní smlouvu č. 26N10/18 uzavřenou mezi Českou republikou - Pozemkovým fondem ČR a Vysočinou na užívání částí pozemků PK par. č. st. 37, EN par. č. 81 a PK par. č. 1491/33 v k. ú. a obci Dolní Krupá v měsíci květnu 2010 dohodou k 29. 2. 2012.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. března 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-08.doc

09. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Slavíkovice u Jemnice, obec Slavíkovice
Usnesení 0398/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 699/1 - ost. plocha, silnice pro stavbu Místní komunikace par. č. 606/18 v obci Slavíkovice do vlastnictví obce Slavíkovice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Slavíkovice, ve které se kraj zaváže darovat obci Slavíkovice části pozemku par. č. 699/1 - ost. plocha silnice pro realizaci stavby Chodník podél silnice II/408 v obci Slavíkovice a stavby Místní komunikace par.č. 606/18 v obci Slavíkovice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-09.doc

10. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Jihlava
Usnesení 0399/10/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou Výstavba areálu podlahářství Šťáva, ul. Znojemská v k. ú. Jihlava, kterou bude dotčen pozemek par. č. 5994/1 v k. ú. Jihlava;
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a Bořivojem Šťávou smlouvu zakládající Bořivoji Šťávovi právo provést stavbu Výstavba areálu podlahářství Šťáva, ul. Znojemská v k. ú. Jihlava kterou bude dotčen pozemek par. č. 5994/1 v k. ú. Jihlava;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Bořivojem Štávou, na straně investora stavby Výstavba areálu podlahářství Šťáva, ul. Znojemská v k.ú. Jihlava a budoucího dárce a Krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného, v níž se budoucí dárce zaváže darovat Kraji Vysočina nový připojovací a odbočovací pruh silnice II/523 včetně pozemků v k. ú. Jihlava těmito pruhy zastavěnými.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-10.doc

11. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Jihlava, Bedřichov u Jihlavy
Usnesení 0400/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně vlastníka silnice II/352 a pozemku par. č. 2657/1 - ost. plocha, silnice v k. ú. Bedřichov u Jihlavy a pozemku par. č. 6259/1 - ost. plocha, silnice, v k. ú. Jihalva a společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o, Střítež 3, IČ: 26087961 na straně investora stavby smlouvu zakládající právo provést stavbu komunikačního připojení logistického areálu na silnici II/352 za podmínky, že investor uhradí Kraji Vysočina částku požadovanou Úřadem Regionální rady Jihovýchod v souvislosti s porušením smluvních povinností k projektu Přeložka silnice II/352 Jihlava-Heroltice (CZ.1.11/1.1.00/02.00880).dle materiálu RK-10-2012-11, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 30. dubna 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-11.doc, RK-10-2012-11, př. 1, RK-10-2012-11, př. 2

12. Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Opatov na Moravě a obci Opatov
Usnesení 0401/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s městysem Opatov smlouvu zakládající Kraji Vysočina právo provést stavbu III/4036 Opatov - rekonstrukce silnice na pozemcích par. č. 4487/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9055 m2, par. č. 4487/18 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2, par. č. 4487/19 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 413 m2, par. č. 4487/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 9210 m2, par. č. 4487/23 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2684 m2, par. č. 8/2 - ostatní plocha, neplodná o výměře 2514 m2, par. č. st. 51 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 94 m2, a dále na pozemcích vedených ve zjednodušené evidenci par. č. 948 - o výměře 5012 m2 a par. č. 4487/21 - o výměře 2537 m2, vše v k. ú. Opatov na Moravě a obci Opatov v rozsahu projektové dokumentace.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-12.doc, RK-10-2012-12, př. 1

68. Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na výše uvedenou akci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0402/10/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o:
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce dodavateli původních stavebních prací;
 • uzavření dodatků č. 3 a č. 4 Smlouvy o dílo na akci Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 6. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-68.doc, RK-10-2012-68, př. 1

69. Veřejná zakázka na služby „Výkon činností koordinátora BOZP“
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0403/10/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 26. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-69.doc

13. Partnerská dohoda v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE) a financování projektu
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES a P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložili radě kraje návrh uzavření výše uvedené Partnerské dohody projektu CEC5 v rámci Operačního programu Nadnárodní spolupráce, kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem a návrh financování tohoto projektu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0404/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-10-2012-13, př. 1;
 • schválit navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů o 4 000 000 Kč na zvláštní účet kraje CEC5 určený na financování projektu na celkových maximálně 24 000 000 Kč; tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu.
odpovědnost: ORR, OM
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-13.doc, RK-10-2012-13, př. 1, RK-10-2012-13, př. 2

14. Partnerská dohoda v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem uzavření Partnerské dohody projektu RAILHUC. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0405/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Partnerskou dohodu dle materiálu RK-10-2012-14, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-14.doc, RK-10-2012-14, př. 1, RK-10-2012-14, př. 2

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0406/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
 • převod finančních prostředků ve výši 500 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.1 II (§ 3299) za účelem předfinancování projektových výdajů na administraci globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby;
 • převod finančních prostředků ve výši 130 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.2 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby;
 • převod finančních prostředků ve výši 150 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet navazujícího projektu TP OP VK 5.3 II (§3299) za účelem předfinancování projektových výdajů souvisejících s realizací globálních grantů Kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s tím, že tyto prostředky budou uvolňovány dle potřeby.
odpovědnost: ORR, EO
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-15.doc

16. Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, informovali radu kraje o porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0407/10/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-16.doc

17. Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvková organizace kraje)
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0408/10/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-17.doc

18. Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje ke schválení formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0409/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
formální úpravy Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-10-2012-18, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 19. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-18.doc, RK-10-2012-18, př. 1

20. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, předložili radě kraje návrh přidělení dotace žadatelům dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
V souvislosti s projednávaným materiálem oznámil Z. Ryšavý ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb. osobní střet zájmů.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0410/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-10-2012-20, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-10-2012-20, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-10-2012-20, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-10-2012-20, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-20.doc, RK-10-2012-20, př. 1

21. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem vyhlášení grantového programu na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0411/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Rozvoj podnikatelů 2012 dle materiálu RK-10-2012-21, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-21.doc, RK-10-2012-21, př. 1, RK-10-2012-21, př. 2

22. Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0412/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Územní rozvoj - Program obnovy venkova dotace obcím uvedeným v materiálu RK-10-2012-22, př. 1, v maximální výši uvedené v materiálu RK-10-2012-22, př. 1, za podmínek stanovených v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-22.doc, RK-10-2012-22, př. 1

23. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES a K. Kotrba, vedoucí oddělení právního a krajského živnostenského úřadu, předložili radě kraje k projednání žádost o podporu občanského sdružení KOUS Vysočina o.s. Rada kraje přijala po rozsáhlé diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0413/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje sdružení KOUS Vysočina, Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice, IČO: 22734686 ve výši 300 000 Kč na podporu činnosti dle materiálu RK-10-2012-23, př. 3upr1 a ve výši 200 000 Kč na Mimořádnou podporu projektů NNO mimo grantové programy Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2012-23, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-23.doc, RK-10-2012-23, př. 1, RK-10-2012-23, př. 2, RK-10-2012-23, př. 3, RK-10-2012-23, př. 4, RK-10-2012-23, př. 5

24. Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování a P. Tlustoš, pracovník oddělení ekonomicko právního pro čerpání prostředků ES, seznámili radu kraje s návrhem uzavření smluv o spolupráci v projektu „Zásah bez hranic“ v rámci Fondu malých projektů Operačního programu Cíl 3, Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0414/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-10-2012-24, př. 1upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-10-2012-24, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-24.doc, RK-10-2012-24, př. 1, RK-10-2012-24, př. 2

25. Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje návrh převodu části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2011 do Fondu strategických rezerv. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0415/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod části disponibilního zůstatku základního běžného účtu z roku 2011 ve výši 250 000 000 Kč do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-25.doc

26. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011
J. Kopecká, vedoucí oddělení rozpočtu a financování, předložila radě kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0416/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011 dle materiálu RK-10-2012-26, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 31. března 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-26.doc, RK-10-2012-26, př. 1

27. Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, seznámili radu kraje s předloženým návrhem poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0417/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce v celkové výši 40 309 911 Kč dle materiálu RK-10-2012-27, př. 2upr1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím a svazku obcí z kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu RK-10-2012-27, př. 4;
 • schválit vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2012-27, př. 3;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zemědělství spočívající ve zvýšení § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly o částku 7 000 000 Kč při současném snížení § 2310 Pitná voda o částku 7 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-27.doc, RK-10-2012-27, př. 1, RK-10-2012-27, př. 2, RK-10-2012-27, př. 3, RK-10-2012-27, př. 4

28. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
P. Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství a J. Mikyna, vedoucí oddělení vodního hospodářství, informovali radu kraje o seznamu žádostí o poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0418/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-10-2012-28, př. 3;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-10-2012-28, př. 4;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-10-2012-28, př. 1;
 • rozhodnout neposkytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, dle materiálu RK-10-2012-28, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-28.doc, RK-10-2012-28, př. 1, RK-10-2012-28, př. 2, RK-10-2012-28, př. 3, RK-10-2012-28, př. 4

29. Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu kulturních akcí v oblasti neprofesionálního umění. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0419/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Regionální kultura 2012 dle materiálu RK-10-2012-29, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-29.doc, RK-10-2012-29, př. 1, RK-10-2012-29, př. 2

30. Propagace Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Mobil Salon a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s návrhem propagace Kraje Vysočina na veletrhu Mobil Salon v Českých Budějovicích. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0420/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch o částku 30 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 30 000 Kč určenou na výdaje související s prezentací kraje na veletrhu Mobil Salon.
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 15. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-30.doc

31. Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, seznámila radu kraje s vyhodnocením žádostí doručených v rámci vyhlášených Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0421/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-10-2012-31, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 2143 Cestovní ruch provozovatelům turistických informačních center dle materiálu RK-10-2012-31, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-31.doc, RK-10-2012-31, př. 1, RK-10-2012-31, př. 2, RK-10-2012-31, př. 3

32. FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložila radě kraje návrh grantového programu na podporu rozvoje zážitkové turistiky na území Kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0422/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012 dle materiálu RK-10-2012-32, př. 1.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-32.doc, RK-10-2012-32, př. 1, RK-10-2012-32, př. 2

33. Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
K. Lisá, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podala radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0423/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • poskytnout dotace z kapitoly Kultura, § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2012-33, př. 1;
 • neposkytnout dotace v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí č. 15/2010 žadatelům uvedeným v materiálu RK-10-2012-33, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-33.doc, RK-10-2012-33, př. 1, RK-10-2012-33, př. 2, RK-10-2012-33, př. 3, RK-10-2012-33, př. 4

34. Dohoda o převodu investorství akce I/34 Česká Bělá - most ev. č. 34 - 046
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámil radu kraje s návrhem uzavření dohody o převodu investorství ke stavbě: „I/34 Česká Bělá most ev. č. 34-046“. V průběhu jednání odešel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0424/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dohodu o převodu investorství ke stavbě: I/34 Česká Bělá - most ev. č. 34-046 dle materiálu RK-10-2012-34, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-34.doc, RK-10-2012-34, př. 1

35. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, předložil radě kraje návrh grantového programu na podporu zvýšení bezpečnosti a snížení rizik provozu na silnicích I., II. a III. třídy v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0425/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bezpečná silnice 2012 dle materiálu RK-10-2012-35, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-35.doc, RK-10-2012-35, př. 1, RK-10-2012-35, př. 2

36. Návrh na rozčlenění trasy komunikace II/602 v úseku Jihlava - Pelhřimov
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, informoval radu kraje o návrhu změny usnesení 0471/06/2009/ZK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0426/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0471/06/2009/ZK tak, že materiál ZK-06-2009-55, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-10-2012-36, př. 3.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-36.doc, RK-10-2012-36, př. 1, RK-10-2012-36, př. 2, RK-10-2012-36, př. 3

37. FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámil radu kraje s návrhem grantového programu na podporu zvýšení bezpečnosti dětí v silničním provozu na pozemních komunikacích v Kraji Vysočina a snížení rizika úrazu dětí v silničním provozu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0427/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012 dle materiálu RK-10-2012-37, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-37.doc, RK-10-2012-37, př. 1, RK-10-2012-37, př. 2

70. Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Stavby 01, mosty“ část 1) „II/150 Havlíčkův Brod most ev.č. 150-026“
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací, seznámil radu kraje se závěry a s doporučením hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0428/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Stavby 01, mosty“ pro část 1) „II/150 Havlíčkův Brod most ev.č. 150-026“, dle materiálu RK-10-2012-70, př. 1;
rozhoduje
přidělit podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Stavby 01, mosty“ pro část 1) „II/150 Havlíčkův Brod most ev.č. 150-026“ uchazeči SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, 602 00 Brno, IČ: 49454501, v souladu s materiálem RK-10-2012-70, př. 2;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit oznámení výsledku zadávacího řízení v souladu se zákonem a zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 1. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-70.doc, RK-10-2012-70, př. 1, RK-10-2012-70, př. 2

46. Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, předložila radě kraje návrh vyřazení nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace. V průběhu jednání přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0429/10/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace:
 • Server 2000 AC Mercury 5000, r. v. 2000, pořizovací cena 378 555,- Kč;
 • Stroj podlahový mycí Kärcher BD450, r. v. 1996, pořizovací cena 104 310,- Kč;
 • Kotel BK4 + příslušenství BK4, r. v. 1981, pořizovací cena 500 100,- Kč;
 • Zařízení BZ.4PBSO hoher BK4, r. v. 1998, pořizovací cena 140 540,- Kč.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-46.doc, RK-10-2012-46, př. 1

47. Zapojení Kraje Vysočina do neziskového sdružení Evropských regionálních a lokálních zdravotnických institucí (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA, ASBL)
S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy, informovala radu kraje o předloženém návrhu vstupu Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena do sdružení EUREGHA, ASBL počínaje rokem 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0430/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
 • vzít na vědomí informaci o přizvání Kraje Vysočina ke členství v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities dle materiálu RK-10-2012-47;
 • rozhodnout o podání přihlášky k účasti Kraje Vysočina jako plnohodnotného člena v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities s tím, že ke vzniku členství dojde dnem rozhodnutí Valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health Authorities o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena, resp. dnem kdy bude udělen souhlas Ministerstva vnitra ČR s členstvím Kraje Vysočina v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities, pokud k udělení souhlasu dojde později než k rozhodnutí Valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health Authorities o přijetí Kraje Vysočina za plnoprávného člena; a
 • prohlásit skutečnosti uvedené v přihlášce ke členství dle materiálu RK-10-2012-47, př. 2;
 • uložit hejtmanovi Kraje Vysočina účastnit se, v případě vzniku členství, jednání valné hromady neziskového sdružení European Regional and Local Health Authorities;
ukládá
Krajskému úřadu Kraje Vysočina odboru sekretariátu hejtmana požádat Ministerstvo vnitra ČR o udělení souhlasu s členstvím Kraje Vysočina v neziskovém sdružení European Regional and Local Health Authorities dle § 28 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-47.doc, RK-10-2012-47, př. 1, RK-10-2012-47, př. 2, RK-10-2012-47, př. 3

38. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, seznámili radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0431/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012 dle materiálu RK-10-2012-38, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-38.doc, RK-10-2012-38, př. 1

39. Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0432/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-10-2012-39, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-10-2012-39, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-10-2012-39, př. 5;
 • rozhodnout neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-10-2012-39, př. 3;
 • zamítnout žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012 dle materiálu RK-10-2012-39, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-39.doc, RK-10-2012-39, př. 1, RK-10-2012-39, př. 2, RK-10-2012-39, př. 3, RK-10-2012-39, př. 4, RK-10-2012-39, př. 5

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0433/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 3 103 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím Kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2012 v celkové výši 1 050 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • Město Golčův Jeníkov (IČ 267406) 100 000 Kč;
 • Město Přibyslav (IČ 268097) 100 000 Kč;
 • Město Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 100 000 Kč;
 • Město Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 100 000 Kč;
 • Město Počátky (IČ 248843) 100 000 Kč;
 • Město Moravské Budějovice (IČ 289931) 100 000 Kč;
 • Město Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 100 000 Kč;
 • Obec Želetava (IČ 290751) 100 000 Kč;
 • Město Nové Město na Moravě (IČ 294900) 100 000 Kč;
 • Město Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 100 000 Kč;
 • Městys Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-40.doc, RK-10-2012-40, př. 1, RK-10-2012-40, př. 2

41. Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, seznámili radu kraje s předloženými návrhy Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0434/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina - příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2012 dle materiálu RK-10-2012-41, př. 1;
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2012 dle materiálu RK-10-2012-41, př. 2;
 • rozhodnout poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část:
 • neinvestiční dotaci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina, IČ 86553216 ve výši 1 680 000 Kč dle materiálu RK-10-2012-41, př. 3;
 • neinvestiční dotaci obcím v celkové výši 4 184 000 Kč za účelem rozvoje akceschopnosti jednotek sdružení dobrovolných hasičů obcí zařazených do plošného pokrytí Kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2012-41, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-41.doc, RK-10-2012-41, př. 1, RK-10-2012-41, př. 2, RK-10-2012-41, př. 3, RK-10-2012-41, př. 4

45. Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina - Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny prevence kriminality
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, J. Pokorný a P. Dvořák, pracovníci oddělení krizového řízení a bezpečnosti, podali radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0435/10/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • informaci o Strategii prevence kriminality ČR na léta 2012 až 2015 dle materiálu RK-10-2012-45, př. 1;
 • žádosti obcí Kraje Vysočina o státní dotaci na realizaci projektů prevence kriminality 2012 dle materiálu RK-10-2012-45, př. 2;
rozhoduje
podat žádost o dotaci ze státního rozpočtu na realizaci projektu prevence kriminality Kraje Vysočina Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a projektu Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny prevence kriminality dle materiálu RK-10-2012-45, př. 3;
souhlasí
 • s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektu Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-10-2012-45, př. 3a;
 • s finanční spoluúčastí Kraje Vysočina na realizaci projektu Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny prevence kriminality ve výši 10 000 Kč dle materiálu RK-10-2012-45, př. 3b.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-45.doc, RK-10-2012-45, př. 1, RK-10-2012-45, př. 2, RK-10-2012-45, př. 3, RK-10-2012-45, př. 3a, RK-10-2012-45, př. 3b, RK-10-2012-45, př. 4, RK-10-2012-45, př. 5

42. Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0436/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva dle materiálu RK-10-2012-42, př. 1.
odpovědnost: OSH
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-42.doc, RK-10-2012-42, př. 1, RK-10-2012-42, př. 2

43. Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty a Zajištění cateringových služeb
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh zadání výše uvedených nadlimitních veřejných zakázek. V průběhu jednání odešel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0437/10/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
jmenuje
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty dle materiálu RK-10-2012-43, př. 5;
 • členy hodnotící komise a jejich náhradníky u nadlimitní veřejné zakázky Zajištění cateringových služeb dle materiálu RK-10-2012-43, př. 12;
stanoví,
 • že funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami u nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty i u nadlimitní veřejné zakázky Zajištění cateringových služeb plní hodnotící komise;
 • že kvalifikaci u nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty i u nadlimitní veřejné zakázky Zajištění cateringových služeb posoudí hodnotící komise.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 6. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-43.doc, RK-10-2012-43, př. 1-12

44. Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhy na udělení ceny Kraje Vysočina formou „Záslužné medaile kraje Vysočina“. V průběhu jednání přišel Z. Ryšavý. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0438/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout udělit cenu Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina dle materiálu RK-10-2012-44, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-44.doc, RK-10-2012-44, př. 1

48. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou - předfinancování projektu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, informoval radu kraje o návrhu předfinancování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina lokality s kuňkou ohnivou“, schváleného k podpoře z Operačního programu Životní prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0439/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou ve výši max. 1 604 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-48.doc

49. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - předfinancování projektu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, seznámil radu kraje s návrhem předfinancování výše uvedeného projektu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0440/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit ve výši max. 6 006 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-49.doc

50. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - předfinancování projektu
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh předfinancování projektu „Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina označení hranic lokalit se základní ochranou“. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0441/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou ve výši max. 1 781 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-50.doc

51. Žádost o schválení podstatné změny projektu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o podání žádosti o schválení podstatné změny - přechod z verze č. 3, platné od 21. 10. 2009, na verzi č. 5 Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0442/10/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
podání žádosti o schválení podstatné změny - přechod z verze č. 3, platné od 21. 10. 2009, na verzi č. 5 Příručky pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, platné od 09. 08. 2011, v rámci Individuálního projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů realizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-10-2012-51, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí postupovat dle materiálu RK-10-2012-51, př. 1 a administrativně zajistit změny, které z něj vyplývají.
odpovědnost: OSV
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-51.doc, RK-10-2012-51, př. 1

52. Projekt - Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0443/10/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSV
termín: 14. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0444/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 717 277,80 Kč určenou pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, IČO 60418443 o částku 717 277,80 Kč na financování způsobilých výdajů projektu v rámci OP VK dle materiálu RK-10-2012-53.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-53.doc

54. Souhlas s uzavřením smlouvy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, informovali radu kraje o žádosti Střední školy stavební Třebíč o vyjádření souhlasu s dlouhodobým pronájmem kopírovacích strojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0445/10/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o dlouhodobém pronájmu kopírovacích strojů Konica Minolta, software a licence dle materiálu RK-10-2012-54, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Střední školy stavební Třebíč.
termín: 1. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-54.doc, RK-10-2012-54, př. 1

55. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem vyřazení nepotřebného majetku způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0446/10/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s bezúplatným převodem automatické průmyslové pračky R 10 Primus, inventární číslo HIM 94 a vyřazením serveru IBM, inventární číslo HIM 78 z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč dle materiálu RK-10-2012-55.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč.
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-55.doc

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0447/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 31 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 31 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů souvisejících se zajištěním vzdělávání žáků a žákyň s těžšími formami zdravotního postižení ve školách zřizovaných obcemi;
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-56.doc, RK-10-2012-56, př. 1, RK-10-2012-56, př. 2, RK-10-2012-56, př. 3

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu podpory. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0448/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dary v celkové výši 6 305 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu RK-10-2012-57, př. 2, na základě darovací smlouvy dle materiálu RK-10-2012-57, př. 3;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 136 tis. Kč městu Bystřice nad Pernštejnem smlouvou dle materiálu RK-10-2012-57, př. 4;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 241 tis. Kč městu Chotěboř smlouvou dle materiálu RK-10-2012-57, př. 5;
 • rozhodnout poskytnout dar ve výši 284 tis. Kč městu Třebíč smlouvou dle materiálu RK-10-2012-57, př. 6.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-57.doc, RK-10-2012-57, př. 1, RK-10-2012-57, př. 2, RK-10-2012-57, př. 3, RK-10-2012-57, př. 4, RK-10-2012-57, př. 5, RK-10-2012-57, př. 6

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0449/10/2012/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu Velké Meziříčí ve výši 69 000 Kč a Střední škole technické Jihlava ve výši 125 000 Kč dle materiálu RK-10-2012-58;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3121 Gymnázia, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 69 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia) o částku 69 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3123 Střední odborná učiliště a učiliště, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 125 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) o částku 125 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 43 000 Kč při současném snížení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) o částku 43 000 Kč;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 69 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 69 000 Kč Gymnáziu Velké Meziříčí, IČO 48895393 na pokrytí odpisů z nemovitého majetku;
 • zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 125 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 125 000 Kč Střední škole technické Jihlava, IČO 13695461 na pokrytí odpisů z nemovitého a movitého majetku;
 • snížení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 43 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 43 000 Kč Střední průmyslové škole Třebíč, IČO 66610702 z důvodů snížení odpisů z nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Gymnázia Velké Meziříčí, ředitel Střední školy technické Jihlava, ředitel Střední průmyslové školy Třebíč
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-58.doc

59. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0450/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Výroční zprávu o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011 dle materiálu RK-10-2012-59, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do konce března odeslat na MŠMT a zveřejnit na webových stránkách kraje.
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-59.doc, RK-10-2012-59, př. 1

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s předloženým návrhem dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0451/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1 869 075,51 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČO 00836591 o částku 1 869 075,51 Kč na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-60.doc

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0452/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 793 782,80 Kč určenou pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Vysočinu Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvkovou organizaci, IČO 75140349 o částku 793 782,80 Kč na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-61.doc

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem poskytnutí dotace na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0453/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR ve výši 1 370 000 Kč na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2012 dle materiálu RK-10-2012-62, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 64 000 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-10-2012-62, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-10-2012-62, př. 1 na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží a přehlídek vyhlášených MŠMT pro rok 2012 ve výši 1 370 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-62.doc, RK-10-2012-62, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0454/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 26 200 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-10-2012-63, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže: organizaci Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace, IČO 72549246 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 20 000 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-10-2012-63, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-63.doc, RK-10-2012-63, př. 1, RK-10-2012-63, př. 2, RK-10-2012-63, př. 3, RK-10-2012-63, př. 4

64. Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, seznámili radu kraje s návrhem dodatku ke smlouvě, jehož obsahem je Roční specifikace aktivit pro rok 2012 projektu „Vzdělávání energetiků na Vysočině“. Rada kraje přijala po krátké diskusi upravený návrh usnesení.
Usnesení 0455/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci při realizaci a financování společného projektu Vzdělávání energetiků na Vysočině dle materiálu RK-10-2012-64, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: březen 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-64.doc, RK-10-2012-64, př. 1

65. Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh poskytnutí dotace organizaci Active středisko volného času, příspěvková organizace, na náklady spojené s organizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0456/10/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 ve výši 120 000 Kč na náklady spojené s realizací a slavnostním vyhlášením ocenění Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny dle vzorové smlouvy v materiálu RK-10-2012-65, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-65.doc, RK-10-2012-65, př. 1

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011) a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu a K. Ubr, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel J. Matějek. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0457/10/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR ve výši 716 520 Kč na platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru dle materiálu RK-10-2012-66, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u krajem zřizovaných příspěvkových organizací o poskytnuté finanční prostředky v celkové výši 648 280 Kč dle tabulky 1 materiálu RK-10-2012-66, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků organizacím uvedeným v materiálu RK-10-2012-66, př. 1 na platy pedagogických pracovníků středních škol, kteří se podíleli na vzdělávání talentovaného žáka v hodnoceném oboru ve výši 716 520 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-66.doc, RK-10-2012-66, př. 1

67. Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil radě kraje na vědomí Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0458/10/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina; dle materiálů RK-10-2012-67, RK-10-2012-67, př. 1, RK-10-2012-67, př. 2, RK-10-2012-67, př. 3, RK-10-2012-67, př. 4 a RK-10-2012-67, př. 5.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 27. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-10-2012-67.doc, RK-10-2012-67, př. 1, RK-10-2012-67, př. 2, RK-10-2012-67, př. 3, RK-10-2012-67, př. 4, RK-10-2012-67, př. 5

71. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný ukončil zasedání rady kraje č. 10/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 13. 3. 2012, v 9:00 hod.Ing. Vladimír Novotný
náměstek hejtmana Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 10/2011 dne 6. 3. 2012.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 3. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz