Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 10/2012 - 06.03.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Urbanov
03Darování pozemků v k. ú. Kamenička a obci Kamenice
04Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Stonařov a následný převod částí pozemků
05Prodej pozemku v k. ú Hybrálec
06Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
07Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
08Ukončení nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem České republiky v k. ú. Dolní Krupá
09Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Slavíkovice u Jemnice, obec Slavíkovice
10Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Jihlava
11Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu - k.ú. Jihlava, Bedřichov u Jihlavy
12Smlouva zakládající právo provést stavbu v k. ú. Opatov na Moravě a obci Opatov
13Partnerská dohoda v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE) a financování projektu
14Partnerská dohoda v projektu RAILHUC - Railway Hub Cities and TEN-T network (OP Nadnárodní spolupráce - CENTRAL EUROPE)
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - předfinancování výdajů v rámci projektů Technické pomoci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
16Porušení rozpočtové kázně příjemců podpory v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
17Porušení rozpočtové kázně příjemce podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (příspěvková organizace kraje)
18Směrnice Zprostředkujícího subjektu pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
19Projekt Evropský region Dunaj - Vltava - konkrétně
20Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
21FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2012
22Návrh na rozdělení dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
23Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v Kraji Vysočina
24Spolupráce v rámci projektu Zásah bez hranic
25Návrh na rozdělení části disponibilního zůstatku kraje z roku 2011
26Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - prosinec 2011
27Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce z kapitoly Zemědělství a návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zemědělství
28Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
29Fond Vysočiny - grantový program Regionální kultura 2012
30Propagace Kraje Vysočina na veletrhu cestovního ruchu Mobil Salon a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Kultura
31Dotace na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
32FOND VYSOČINY - grantový program Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2012
33Dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura
34Dohoda o převodu investorství akce I/34 Česká Bělá - most ev. č. 34 - 046
35FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2012
36Návrh na rozčlenění trasy komunikace II/602 v úseku Jihlava - Pelhřimov
37FOND VYSOČINY - grantový program Podpora budování dětských dopravních hřišť 2012
38Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2012
39Návrh na poskytnutí dotací obcím Kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2012
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2012
41Návrh Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS - Kraj Vysočina na požární ochranu v roce 2012 - návrh na provedení rozpočtového opatření
42Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva
43Zadávací řízení na nadlimitní veřejné zakázky Propagační předměty a Zajištění cateringových služeb
44Návrh na udělení ceny Kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
45Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů prevence kriminality Kraje Vysočina - Podpůrný sociální program pro osoby vracející se z výkonu trestu odnětí svobody a Koordinace činnosti a odborné vzdělávání členů pracovní skupiny prevence kri
46Vyřazení movitého majetku Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
47Zapojení Kraje Vysočina do neziskového sdružení Evropských regionálních a lokálních zdravotnických institucí (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA, ASBL)
48Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lokality s kuňkou ohnivou - předfinancování projektu
49Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - dvanáct lokalit - předfinancování projektu
50Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - označení hranic lokalit se základní ochranou - předfinancování projektu
51Žádost o schválení podstatné změny projektu
52Projekt - Aktivní seniorská politika Vysočina - Dolní Rakousko
53Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
54Souhlas s uzavřením smlouvy
55Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
56Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2012
57Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
59Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Kraji Vysočina za školní rok 2010/2011 a kalendářní rok 2011
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na realizaci projektu Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
61Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na realizaci projektu Vzdělávání ředitelů SŠ kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na soutěže a přehlídky MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
64Projekt Vzdělávání energetiků na Vysočině - Roční specifikace aktivit pro rok 2012
65Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny
66Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - neinvestiční dotace MŠMT (rozvojový program Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2011 - Excelence středních škol 2011) a změna závazných ukazatelů u organ
67Informace o plnění dílčích úkolů v rámci usnesení č. 0456/06/2011/ZK Budoucnost a další rozvoj jaderné energetiky v Kraji Vysočina
68Informace o uzavření dodatků smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Domov důchodců Ždírec - rekonstrukce
69Veřejná zakázka na služby Výkon činností koordinátora BOZP
70Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky Stavby - 01, mosty část 1) II/150 Havlíčkův Brod - most ev.č. 150-026
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz