Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 9/2012

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 9/2012, které se konalo dne 28. 2. 2012 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2012
Přítomno 9 členů rady viz prezenční listina ze dne 28. 2. 2012.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení materiálu „Smlouva zakládající právo stavby chodníku v ulici Slovanského bratrství v Pelhřimově“ do navrženého programu jednání:
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 8/2012
 2. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
 3. Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
 4. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
 5. Návrh na zařazení nové akce SŠ technická Jihlava - oprava střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 6. Změna usnesení 0824/18/2011/RK
 7. Informace o zavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
 8. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř .
 9. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
 10. Veřejná zakázka Analýza procesů v oblasti správy ICT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
 11. Změna usnesení - Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
 12. Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
 13. Poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému Kraje Vysočina
 14. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
 15. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
 16. Informace radě kraje o kontrole v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
 17. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 18. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci přístrojového vybavení pro intenzivní péči pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 19. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci vybavení (nábytku) pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu 2012
 22. Změna usnesení č. 0284/07/2012/RK
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
 26. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 3. ročník
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
 28. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2012
 29. Projekt LDA V4 - uzavření partnerských smluv
 30. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
 32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
 33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy ve volejbale juniorů 2012
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Ochutnejte Vysočinu
 36. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
 37. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2012
 38. Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s.r.o. pro rok 2012 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2011
 39. Informace o změnách některých skutečností v rámci projektu Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment
 40. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
 41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
 42. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
 43. Organizační řád Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
 44. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 7. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
 45. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina
 46. Podkladové materiály pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci přípravy dalšího programovací období 2014+
 47. Smlouva zakládající právo stavby chodníku v ulici Slovanského bratrství v Pelhřimově
 48. Rozprava členů rady
Usnesení 0343/09/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 8/2012 nebyly vzneseny žádné připomínky.

K bodům 02 08, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

02. Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 0344/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálů RK-09-2012-02, př. 1 a RK-09-2012-02, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 7. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-02.doc, RK-09-2012-02, př. 1, RK-09-2012-02, př. 2

03. Darování pozemků v k. ú. a obci Měřín
Usnesení 0345/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1370/5 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 533 m2, par. č. 1370/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 791 m2, par. č. 1370/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 a par. č. 1370/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2, utvořených z původního pozemku par. č. 1370 v k. ú. Měřín, dle geometrického plánu č. 862-26/2011 do vlastnictví městyse Měřín na úřední desce krajského úřadu;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č. 1370/5 - ostatní plocha, ost. komunikace o výměře 533 m2, par. č. 1370/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 791 m2, par. č. 1370/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 180 m2 a par. č. 1370/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 48 m2, utvořených z původního pozemku par. č. 1370 v k. ú. Měřín, dle geometrického plánu č. 862-26/2011 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví městyse Měřín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: duben 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-03.doc, RK-09-2012-03, př. 1

04. Návrh na rozhodnutí o odepsání investic z majetkové evidence
Usnesení 0346/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku a jeho odepsání z účetní evidence v členění:
  • Přestavba objektu Tř. Legionářů 9 na admin. budovu KrÚ v hodnotě 36 200 Kč;
  • ÚSP Jinošov - rekonstrukce stravovacího zařízení v hodnotě 593 215 Kč;
  • Domov důchodců Proseč-Obořiště - rekonstrukce administrativní budovy v hodnotě 57 120 Kč;
  • Akademie, VOŠ, Gy a SOŠ Světlá nad Sázavou - studna Lipnice nad Sázavou v hodnotě 58 860 Kč;
 • neuplatnit právo na náhradu škody v celkové výši 745 395 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-04.doc

05. Návrh na zařazení nové akce SŠ technická Jihlava - oprava střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0347/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci SŠ technická Jihlava - oprava střechy do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v navýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1-Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 1 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti, j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-05.doc, RK-09-2012-05, př. 1

06. Změna usnesení 0824/18/2011/RK
Usnesení 0348/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0824/18/2011/RK tak, že u pozemků ve vlastnictví České republiky - Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno se nahrazuje nájemní cena 5 Kč/m2/rok novou nájemní cenou 9 Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-06.doc

07. Informace o zavření dodatku smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Pavilon urgentní a intenzivní péče
Usnesení 0349/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
 • rozhodnutí o zadání veřejné zakázky na dodatečné stavební práce na akci Pavilon urgentní a intenzivní péče dodavateli původních stavebních prací;
 • uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na akci Pavilon urgentní a intenzivní péče.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-07.doc, RK-09-2012-07, př. 1

08. Majetkoprávní příprava stavby II/345 Golčův Jeníkov - Chotěboř
Usnesení 0350/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít nájemní smlouvy s vlastníky pozemků v rozsahu, na dobu a za podmínek dle materiálu RK-09-2012-08, př. 3;
 • uzavřít smlouvy o výpůjčce s vlastníky pozemků v rozsahu a na dobu dle materiálu RK-09-2012-08, př. 4;
 • uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků uvedených v materiálu RK-09-2012-08, př. 5 jako povinnými z věcného břemene a společností Telefónica Czech Republic, a. s. a společností ČEZ Distribuce a. s. jako oprávněnými z věcného břemene za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby sdělovacího vedení a kabelů NN s tím, že účastníkem smluv bude i Kraj Vysočina jako stavebník vynucených přeložek, za podmínek dle materiálu RK-09-2012-08, př. 5;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-08.doc, RK-09-2012-08, př. 1, RK-09-2012-08, př. 2, RK-09-2012-08, př. 3, RK-09-2012-08, př. 4, RK-09-2012-08, př. 5

09. Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh vyslovit souhlasné stanovisko s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého a movitého majetku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0351/09/2012/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy na užívání nemovitého a movitého majetku dle materiálu RK-09-2012-09, př. 1.
odpovědnost: ředitel Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, odbor majetkový
termín: 10. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-09.doc, RK-09-2012-09, př. 1

47. Smlouva zakládající právo stavby chodníku v ulici Slovanského bratrství v Pelhřimově
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu v k. ú. a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0352/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Pelhřimov smlouvu zakládající městu Pelhřimov právo provést stavbu „II/602 Pelhřimov ul. Slovanského Bratrství“ na částech pozemků par. č. 1676/1, par. č. 1957/4, par. č. 3388/1, par. č. 3388/9, par. č. 3405/4 a par. č. 3510/1 v k. ú. a obci Pelhřimov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 5. březen 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-47

10. Veřejná zakázka Analýza procesů v oblasti správy ICT - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad
E. Janoušková, ředitelka sekce ekonomiky a podpory, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí záměr vyhlášení uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0353/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
záměr vyhlášení veřejné zakázky Analýza procesů v oblasti správy ICT dle materiálu RK-09-2012-10, př. 1;
ukládá
ředitelce Sekce ekonomiky a podpory Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit administraci veřejné zakázky Analýza procesů v oblasti správy ICT;
schvaluje
rozpočtové opatření dle materiálu RK-09-2012-10, př. 2.
odpovědnost: ředitelka sekce ekonomiky a podpory
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-10.doc, RK-09-2012-10, př. 1, RK-09-2012-10, př. 2

11. Změna usnesení - Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje k projednání návrh na změnu usnesení 0068/02/2012/RK. V průběhu jednání odešel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0354/09/2012/RK
Rada kraje
mění
usnesení 0068/02/2012/RK ze dne 10. 1. 2012 tak, že materiál RK-02-2012-13, př. 1 bude nahrazen materiálem RK-09-2012-11, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel KSÚSV
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-11.doc, RK-09-2012-11, př. 1

12. Žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury předkládaný do ROP NUTS 2 Jihovýchod
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje ke schválení žádost o poskytnutí podpory na projekt dopravní infrastruktury. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0355/09/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství předložit žádost o podporu projektu II/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-12.doc, RK-09-2012-12, př. 1

13. Poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému Kraje Vysočina
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje schválit návrh uvedených Zásad. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0356/09/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na dopravní infrastrukturu letišť zařazených v integrovaném záchranném systému v Kraji Vysočina dle materiálu RK-09-2012-13, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-13.doc, RK-09-2012-13, př. 1, RK-09-2012-13, př. 2

14. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci projektu silniční infrastruktury podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh vzít na vědomí a prohlásit skutečnosti při podání žádosti o platbu a monitorovací zprávy daného projektu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0357/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-09-2012-14, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2012-14, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 1. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-14.doc, RK-09-2012-14, př. 1

15. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt z oblasti dopravní infrastruktury
P. Bartoš, vedoucí oddělení správy komunikací odboru dopravy a silničního hospodářství, předložil radě kraje návrh uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z ROP JV na daný projekt. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0358/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt II/409 Panské Dubenky - most ev. č. 409-016 dle materiálu RK-09-2012-15, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-15.doc, RK-09-2012-15, př. 1

16. Informace radě kraje o kontrole v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
E. Tomášová, vedoucí oddělení zdravotní péče odboru zdravotnictví, S. Měrtlová, vedoucí oddělení zdravotní správy odboru zdravotnictví, předložily radě kraje návrh vzít na vědomí informace o kontrole shora uvedené příspěvkové organizace. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0359/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
ukládá
řediteli Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, realizaci opatření dle materiálů RK-09-2012-16, př. 8 a RK-09-2012-16, př. 9;
doporučuje
řediteli krajského úřadu uložit provedení následné veřejnosprávní kontroly Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-16.doc, RK-09-2012-16, př. 1, RK-09-2012-16, př. 2, RK-09-2012-16, př. 3, RK-09-2012-16, př. 4, RK-09-2012-16, př. 5, RK-09-2012-16, př. 6, RK-09-2012-16, př. 7, RK-09-2012-16, př. 8, RK-09-2012-16, př. 9

K bodům 17 - 19, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

17. Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 0360/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení na dodávku a instalaci vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-09-2012-17, př. 1, RK-09-2012-17, př. 2, RK-09-2012-17, př. 3, RK-09-2012-17, př. 4, RK-09-2012-17, př. 5 a RK-09-2012-17, př. 6;
schvaluje
realizaci investiční a neinvestiční akce Vybavení pro operační sály pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-17.doc, RK-09-2012-17, př. 1, RK-09-2012-17, př. 2, RK-09-2012-17, př. 3, RK-09-2012-17, př. 4, RK-09-2012-17, př. 5, RK-09-2012-17, př. 6

18. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci přístrojového vybavení pro intenzivní péči pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 0361/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení na dodávku a instalaci přístrojového vybavení pro intenzivní péče pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-09-2012-18, př. 1, RK-09-2012-18, př. 2, RK-09-2012-18, př. 3, RK-09-2012-18, př. 4, RK-09-2012-18, př. 5 a RK-09-2012-18, př. 6;
schvaluje
realizaci investiční akce Dodávka a instalace přístrojového vybavení pro intenzivní péči pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-18.doc, RK-09-2012-18, př. 1, RK-09-2012-18, př. 2, RK-09-2012-18, př. 3, RK-09-2012-18, př. 4, RK-09-2012-18, př. 5, RK-09-2012-18, př. 6

19. Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku a instalaci vybavení (nábytku) pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Usnesení 0362/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
znění zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení na dodávku a instalaci vybavení (nábytku) pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, dle materiálů RK-09-2012-19, př. 1, RK-09-2012-19, př. 2, RK-09-2012-19, př. 3, RK-09-2012-19, př. 4, RK-09-2012-19, př. 5, RK-09-2012-19, př. 6, RK-09-2012-19, př. 7, RK-09-2012-19, př. 8 a RK-09-2012-19, př. 9;
schvaluje
realizaci investiční a neinvestiční akce Dodávka a instalace vybavení (nábytku) pro Pavilon urgentní a intenzivní péče (PUIP) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
termín: 31. 7. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-19.doc, RK-09-2012-19, př. 1, RK-09-2012-19, př. 2, RK-09-2012-19, př. 3, RK-09-2012-19, př. 4, RK-09-2012-19, př. 5, RK-09-2012-19, př. 6, RK-09-2012-19, př. 7, RK-09-2012-19, př. 8, RK-09-2012-19, př. 9

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0363/09/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3114 Speciální základní školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši 661 763,60 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u:
  • Základní školy Humpolec, Husova 391, IČO 70844585 o částku 181 791,60 Kč,
  • Základní školy, Speciálně pedagogického centra a Školní družiny U Trojice 2104, Havlíčkův Brod IČO 70838593, o částku 283 344 Kč,
  • Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, IČO 70832811, o částku 196 628 Kč
na financování způsobilých výdajů v rámci projektu „EU peníze školám“ dle materiálu RK-09-2012-20.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: únor 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-20.doc

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - Příspěvek na účast studentů na Pražském studentském summitu 2012
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu poskytnout finanční prostředky jednotlivým školám kraje za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí studentů na Pražském studentském summitu 2012. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0364/09/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3121 Gymnázia o částku 16 500 Kč a § 3122 Střední odborné školy o částku 1 500 Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00038) o částku 18 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem za účelem pokrytí části nákladů spojených s účastí na Pražském studentském summitu dle materiálu RK-09-2012-21, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-21.doc, RK-09-2012-21, př. 1, RK-09-2012-21, př. 2

22. Změna usnesení č. 0284/07/2012/RK
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh změnit usnesení č. 0284/07/2012/RK. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0365/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0284/07/2012/RK ze dne 17. 2. 2012, a to tak, že v materiálu RK-07-2012-02, př. 1 se zrušuje část týkající se jmenování konkursní komise příslušející k Hotelové škole Třebíč (označení komise KK29) a nahrazuje se jmenováním konkursní komise příslušející k Hotelové škole Třebíč dle materiálu RK-09-2012-22, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 5. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-22.doc, RK-09-2012-22, př. 1

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0366/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 145 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-09-2012-23, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-23.doc, RK-09-2012-23, př. 1, RK-09-2012-23, př. 2, RK-09-2012-23, př. 3, RK-09-2012-23, př. 4

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel P. Krčál. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0367/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 43 670 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-09-2012-24, př. 5;
rozhoduje
neposkytnout dotaci ve výši 14 500 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle tabulky 2 materiálu RK-09-2012-24, př. 5.
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-24.doc, RK-09-2012-24, př. 1, RK-09-2012-24, př. 2, RK-09-2012-24, př. 3, RK-09-2012-24, př. 4, RK-09-2012-24, př. 5

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční příspěvky na realizaci soutěže S Vysočinou do Evropy
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0368/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o spolupráci se společností VOLKSBANK CZ, a. s., IČO: 25083325, dle materiálu RK-09-2012-25, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o spolupráci se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617, dle materiálu RK-09-2012-25, př. 2;
 • uzavřít darovací smlouvu se společností Aon Central and Eastern Europe a. s., IČO: 47123672, dle materiálu RK-09-2012-25, př. 3;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 - Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 220 000 Kč a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 183 330 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 - Ostatní finanční operace o částku 36 670 Kč) rozpočtu kraje dle materiálů RK-09-2012-25, př. 1 a RK-09-2012-25, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2321 Přijaté neinvestiční dary) a zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání) rozpočtu kraje o peněžní dar ve výši 100 000 Kč dle materiálu RK-09-2012-25, př. 3.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 6. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-25.doc, RK-09-2012-25, př. 1, RK-09-2012-25, př. 2, RK-09-2012-25, př. 3

26. Soutěž S Vysočinou do Evropy - 3. ročník
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem poskytnout dary finalistům 3. ročníku soutěže „S Vysočinou do Evropy“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0369/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o nákladech finálové části 3. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-09-2012-26, př. 1;
rozhoduje
poskytnout věcné dary finalistům 3. ročníku soutěže S Vysočinou do Evropy dle materiálu RK-09-2012-26, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 7. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-26.doc, RK-09-2012-26, př. 1, RK-09-2012-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2012 dle schválených pravidel rady kraje
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0370/09/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz v celkové výši 63 520 Kč u organizací zřizovaných krajem dle tabulky č. 1 materiálu RK-09-2012-27, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže: - organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČO 72052414 na realizaci postupového kola soutěže ve výši 8 400 Kč dle tabulky č. 2 materiálu RK-09-2012-27, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-27.doc, RK-09-2012-27, př. 1, RK-09-2012-27, př. 2, RK-09-2012-27, př. 3, RK-09-2012-27, př. 4, RK-09-2012-27, př. 5

28. FOND VYSOČINY - grantový program Informační a komunikační technologie 2012
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina. V průběhu jednání odešla M. Kružíková. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0371/09/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Informační a komunikační technologie 2012 dle materiálu RK-09-2012-28, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 03. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-28.doc, RK-09-2012-28, př. 1, RK-09-2012-28, př. 2

29. Projekt LDA V4 - uzavření partnerských smluv
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít partnerské smlouvy na projekt LDA-V4. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0372/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem s občanským sdružením ICT UNIE o. s., Sdružení pro Informační Technologie a Telekomunikace, IČO: 67982492, dle materiálu RK-09-2012-29, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o partnerství s finančním příspěvkem s městem Moldava nad Bodvou, IČO: 00324451, dle materiálu RK-09-2012-29, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 03. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-29.doc, RK-09-2012-29, př. 1, RK-09-2012-29, př. 2

30. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, zdůvodnila radě kraje navrhovanou úpravu předložených Pravidel. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0373/09/2012/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0171/04/2012/RK;
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro pronajímání nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2012-30, př. 1;
svěřuje
 • v souladu s § 59 odst. 1 písm. l) a § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru sekretariátu hejtmana, rozhodování o uzavírání nájemních smluv dle Čl. 7 odst. 1 materiálu RK-09-2012-30, př. 1;
 • v souladu s § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Krajskému úřadu Kraje Vysočina, řediteli krajského úřadu, rozhodování o provozních nákladech a nákladech na činnosti související s pronájmem prostor v sídle Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2012-30, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-30.doc, RK-09-2012-30, př. 1

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0374/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 30 tis. Kč Viktoru Němečkovi jako projev uznání a poděkování za reprezentaci Kraje Vysočina v rámci XVII. ročníku mezinárodní astronomické olympiády v Soulu v Jižní Koreji dle materiálu RK-09-2012-31, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 30 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 30 tis. Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-31.doc, RK-09-2012-31, př. 1, RK-09-2012-31, př. 2, RK-09-2012-31, př. 3

32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - finanční příspěvek na realizaci soutěže Poznej Vysočinu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, seznámila radu kraje s návrhem uzavřít smlouvu o spolupráci se společností PSJ, a. s. a společností VOLKSBANK CZ, a. s. V průběhu jednání přišla M. Kružíková. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0375/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálů RK-09-2012-32, př. 1 a RK-09-2012-32, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání, položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků) o částku 250 000 Kč a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 208 330 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 Ostatní finanční operace o částku 41 670 Kč) rozpočtu kraje dle materiálů RK-09-2012-32, př. 1 a RK-09-2012-32, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-32.doc, RK-09-2012-32, př. 1, RK-09-2012-32, př. 2

33. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančních darů Konfederaci politických vězňů, Českému svazu bojovníků za svobodu, Vojenskému sdružení rehabilitovaných, Svazu důchodců ČR a Moravskoslezskému svazu vojenských táborů nucených prací
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, informovala radu kraje o návrhu poskytnout finanční dary shora uvedeným subjektům. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0376/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dary subjektům a ve výši dle materiálu RK-09-2012-33, př. 2upr1 na základě vzorové darovací smlouvy dle materiálu RK-09-2012-33, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo o částku 100 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 100 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 4. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-33.doc, RK-09-2012-33, př. 1, RK-09-2012-33, př. 2, RK-09-2012-33, př. 3

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání kvalifikačního turnaje na mistrovství Evropy ve volejbale juniorů 2012
J. Běhounek předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0377/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 50 000 Kč společnosti Volejbal 2011, s. r. o., se sídlem Zátopkova 100/2, 160 00 Praha 6, IČO: 24735604, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním kvalifikačního turnaje na Mistrovství Evropy ve volejbale juniorů 2012 dle materiálu RK-09-2012-34, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 50 000 Kč při současném zvýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 50 000 Kč dle materiálů RK-09-2012-34, RK-09-2012-34, př. 1 a RK-09-2012-34, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-34.doc, RK-09-2012-34, př. 1, RK-09-2012-34, př. 2, RK-09-2012-34, př. 3

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání akce Ochutnejte Vysočinu
T. Škaryd předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0378/09/2012/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 70 000 Kč občanskému sdružení European Centre for Ecology and Tourism, Radniční 14, Tišnov, IČO: 68728948, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním akce OCHUTNEJTE VYSOČINU dle materiálu RK-09-2012-35, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j. n. o částku 70 000 Kč při současném zvýšení § 2143 Cestovní ruch o částku 70 000 Kč dle materiálu RK-09-2012-35.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-35.doc, RK-09-2012-35, př. 1, RK-09-2012-35, př. 2, RK-09-2012-35, př. 3

36. Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Ryšavý podal radě kraje doplňující komentář k předloženému projektu. Projednávání se zúčastnili P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0379/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) - analytická, návrhová a směrná část dle materiálů RK-09-2012-36, př. 1 a RK-09-2012-36, př. 2;
ukládá
radnímu pro oblast životního prostředí a odboru životního prostředí provádět úkony vedoucí k naplnění smlouvy o spolupráci, k implementaci doporučení pro realizaci aktivit projektu a k realizaci projektu dle dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) - analytická, návrhová a směrná část uvedené v materiálech RK-09-2012-36, př. 1 a RK-09-2012-36, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • vzít na vědomí dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) - analytická, návrhová a směrná část dle materiálů RK-09-2012-36, př. 1 a RK-09-2012-36, př. 2;
 • vyjádřit souhlas s pokračováním prací na projektu dle dokumentace Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina (ISNOV) - analytická, návrhová a směrná část uvedené v materiálech RK-09-2012-36, př. 1 a RK-09-2012-36, př. 2.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-36.doc, RK-09-2012-36, př. 1, RK-09-2012-36, př. 2, RK-09-2012-36, př. 3

37. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2012
Z. Ryšavý předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem určeného pro obce, městyse, města a právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání. Projednávání se zúčastnili P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0380/09/2012/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bioodpady 2012 dle materiálu RK-09-2012-37, př. 1.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. května 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-37.doc, RK-09-2012-37, př. 1, RK-09-2012-37, př. 2

38. Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL, s. r. o. pro rok 2012 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2011
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o realizaci projektu Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0381/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu o realizaci projektu Kraje Vysočina se společností ASEKOL s. r. o. s názvem Rozvoj sběru použitých elektrozařízení v roce 2011 dle materiálu RK-09-2012-38, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 k Dohodě o partnerství a vzájemné spolupráci na projektu Rozvoj sběru použitých elektrozařízení se společností ASEKOL s. r. o. pro rok 2012, dle materiálu RK-09-2012-38, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-38.doc, RK-09-2012-38, př. 1, RK-09-2012-38, př. 2

39. Informace o změnách některých skutečností v rámci projektu Comparison of methods and standards for applied biodiversity assessment
Z. Ryšavý předložil radě kraje návrh vzít na vědomí informace o zabezpečení přípravy projektu Biomonitoring území Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnili P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0382/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektu Biomonitoring území Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2012-39, př. 1 v oblasti mapování krajiny, v rámci programu Finanční mechanismy EHP/Norska 2009 - 2014;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina připravit žádost o spolufinancování projektu Biomonitoring území Kraje Vysočina z programu Finanční mechanismy EHP/Norska 2009 - 2014.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 28. 02. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-39.doc, RK-09-2012-39, př. 1

40. Doklady (prohlášení zadavatele) požadované k Rozhodnutí o poskytnutí dotace a k Smlouvě o poskytnutí podpory v Operačním programu Životní prostředí pro projekt Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.c
Z. Ryšavý sdělil radě kraje doplňující detaily k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnili P. Bendová, vedoucí oddělení technické kontroly ŽP odboru životního prostředí, M. Brom, úředník úseku strukturálních fondů EU odboru životního prostředí. V průběhu jednání odešel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0383/09/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-09-2012-40, př. 1 a RK-09-2012-40, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 28. 02. 2012
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-40.doc, RK-09-2012-40, př. 1, RK-09-2012-40, př. 2

41. Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. V průběhu jednání přišel V. Novotný. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0384/09/2012/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Primární prevence o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 4 224 862,45 Kč určenou na financování projektu Podpora systému primární prevence sociálně patologických jevů - individuální projekt.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-41.doc

42. Postup ředitele příspěvkové organizace do vyššího platového stupně
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelce příspěvkové organizace Kraje Vysočina s účinností od 1. 3. 2012. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0385/09/2012/RK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 1. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-42.doc, RK-09-2012-42, př. 1, RK-09-2012-42, př. 2

43. Organizační řád Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, seznámila radu kraje s návrhem vydat nový organizační řád dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0386/09/2012/RK
Rada kraje
vydává
Organizační řád Domova důchodců Ždírec, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-09-2012-43, př. 1.
odpovědnost: ředitelka Domova důchodců Ždírec, odbor sociálních věcí
termín: 1. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-43.doc, RK-09-2012-43, př. 1

44. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 7. monitorovacího období projektu RECOM CZ - AT
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0387/09/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2012-44, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-44.doc, RK-09-2012-44, př. 1

45. Prohlášení k žádosti o platbu v rámci vyúčtování 4. monitorovacího období projektu Technická pomoc Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0388/09/2012/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2012-45, př. 1.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 28. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-45.doc, RK-09-2012-45, př. 1

46. Podkladové materiály pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci přípravy dalšího programovací období 2014+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0389/09/2012/RK
Rada kraje
bere na vědomí
hierarchizaci tématických oblastí v návaznosti na strategické dokumenty Kraje Vysočina dle materiálu RK-09-2012-46, př. 1;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit hierarchizaci tématických oblastí za Kraj Vysočina Ministerstvu pro místní rozvoj ČR dle materiálu RK-09-2012-46, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 29. 2. 2012
Usnesení bylo přijato 9 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-09-2012-46.doc, RK-09-2012-46, př. 1

48. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 9/2012 s tím, že další zasedání se bude konat dne 6. 3. 2012, v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.
MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje Vysočina


Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 9/2012 dne 28. 2. 2012.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 2. 2012 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz