Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do zastupitelstva 3/2009 - 12.05.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zpráva o činnosti rady kraje
03Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
04Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
05Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
06Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
07Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
08Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
09Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
10Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
11Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
12Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
13Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
14Převod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
15Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Telč
16Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
17Vyřazení části silnice III/01819 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví obce Čáslavsko
18Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč
19Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
20Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
21Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
22Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Počátky
23Prodej pozemku v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč
24Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
25Darování pozemku v k. ú. a obci Vyskytná
26Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
27Darování pozemku v k. ú. a obci Panské Dubenky
28Prodej pozemku v k. ú. Záseka a obci Netín
29Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
30Darování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
31Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
32Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
33Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
34Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
35Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
36Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
37Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
38Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
39Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
40Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
41Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42
42Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
43Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
44Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
45Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
46Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
47Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
48Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
49Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
50Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
51Poskytnutí dotací obcím dle Zásad č. 5/09 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
52Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
53Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
54Projektový záměr na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
55Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
56Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
57Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
59Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
60Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
61Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
62Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
63Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
64Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
65Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
66Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
67Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
68Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
69Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
70Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
71Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
72Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
73Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
74Změny ve školském rejstříku
75Změny ve zřizovacích listinách
76FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2008
77Úprava finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009
78FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
79FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2009
80FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
81Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz