Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Zastupitelstva Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009, které se bude konat dne 12.05.2009 v 11:00 hod. v sídle Kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2009
2. Zpráva o činnosti rady kraje
3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
4. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
6. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
8. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
9. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
11. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
14. Převod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Telč
16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
17. Vyřazení části silnice III/01819 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví obce Čáslavsko
18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč
19. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
21. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
22. Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Počátky
23. Prodej pozemku v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč
24. Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
25. Darování pozemku v k. ú. a obci Vyskytná
26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
27. Darování pozemku v k. ú. a obci Panské Dubenky
28. Prodej pozemku v k. ú. Záseka a obci Netín
29. Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
30. Darování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
31. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
32. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
33. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
34. Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
35. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
36. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
37. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
38. Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
39. Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
40. Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
41. Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42
42. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
43. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
45. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
46. Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
47. Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
48. Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
49. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
50. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
51. Poskytnutí dotací obcím dle Zásad č. 5/09 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
52. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
53. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
54. Projektový záměr na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
55. Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
56. Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
57. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
59. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
61. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
64. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
68. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
74. Změny ve školském rejstříku
75. Změny ve zřizovacích listinách
76. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2008
77. Úprava finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009
78. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
79. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2009
80. FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
81. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
82. Rozprava členů zastupitelstva


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz