Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-10

ZK-03-2009-10.doc  ZK-03-2009-10pr1.xls  ZK-03-2009-10pr2.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíZK-03-2009-10
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval D. Buřičová
PředkládáJ. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuLidské zdroje patří k základnímu vstupu celého systému poskytování zdravotní péče. Celorepublikově nemocnice řeší problém nedostatku zaměstnanců jak na poli lékařů, tak na poli nelékařských zdravotnických pracovníků. Je proto nezbytně nutné věnovat této oblasti patřičnou pozornost i v našem kraji. Po hlubší analýze situace v nemocnicích, která je uvedena v materiálu ZK-03-2009-10, př. 2 je zřejmé, že v nemocnicích postupně přibývá problémů s personálním obsazením některých profesí.
Na tuto situaci již bylo poukázáno i ve Zdravotním plánu kraje Vysočina. Zde byly v rámci priority 1 - Lidské zdroje zdravotního systému (cílem této priority je vytvářet vhodné podmínky k udržení kvalifikovaných lékařů a dalšího zdravotnického personálu možnost profesního a prohlubujícího - dalšího vzdělávání a zlepšit věkové složení lékařů) v rámci Opatření 1.1 Stabilizace lidských zdrojů definována mimo jiných aktivita uplatňovat finanční i nefinanční motivaci .
Návrh řešení Vzhledem k zabezpečení stabilizace lidských zdrojů v nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina se zastupitelstvu kraje navrhuje poskytnout nemocnicím dotaci na provoz na pokrytí nákladů na navýšení platů zaměstnanců tak, že pro lékaře bude určena částka 1 000,- Kč a pro všechny ostatní zaměstnance 500,- Kč na měsíc. Dotace bude pokrývat i příslušné odvody a pokryje takto stanovené náklady od dubna do prosince 2009.
V následujícím roce by byla realizace tohoto navýšení platů úzce závislá na hospodářském výsledku a ekonomické situaci nemocnic. Konkrétní výše tohoto eventuálního navýšení platů by byla také úměrná k výši vytvořeného finančního objemu ušetřených finančních prostředků při realizaci společných nákupů vhodných komodit ve zdravotnických zařízeních.
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0647/15/2009/RK doporučila zastupitelstvu kraje poskytnout dotaci pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci ve výši 7 113,8 tis. Kč, pro Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci ve výši 7 950 tis. Kč, pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci ve výši 4 480,6 tis. Kč, pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 6 399,1 tis. Kč a pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci ve výši 6 331 tis. Kč, schválit odpovídající rozpočtové opatření a navýšení závazných ukazatelů Příspěvek na provoz pro vyjmenované nemocnice.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro:
- Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 7 113,8 tis. Kč;
- Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 7 950 tis. Kč;
- Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 4 480,6 tis. Kč;
- Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 6 399,1 tis. Kč;
- Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 6 331 tis. Kč;
schvaluje
­ v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 32 274,5 tis. Kč při současném snížení položky Poplatky v nemocnicích o stejnou částku 32 274,5 tis. Kč s určením pro:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 7 113,8 tis. Kč;
* Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci 7 950 tis. Kč;
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 4 480,6 tis. Kč;
* Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 6 399,1 tis. Kč;
* Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 6 331 tis. Kč;
­ navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
* Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 7 113,8 tis. Kč;
* Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci 7 950 tis. Kč;
* Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 4 480,6 tis. Kč;
* Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 6 399,1 tis. Kč;
* Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 6 331 tis. Kč
s určením na pokrytí osobních nákladů v nemocnicích dle materiálu ZK-03-2009-10, př. 1.
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 2009- 12- 30
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz