Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-69

ZK-03-2009-69.doc  ZK-03-2009-69pr1.xls  ZK-03-2009-69pr2.xls  ZK-03-2009-69pr3.xls  ZK-03-2009-69pr4.xls  ZK-03-2009-69pr5.doc
Číslo materiálu69
Číslo jednacíZK-03-2009-69
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuZe státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí nebo kraji na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (dále jen přímé výdaje na vzdělávání).
Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT ČR rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2009 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Tímto rozpisem MŠMT ČR stanovilo pro kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2009 ve výši 3 736 780 tis. Kč.
Současně s normativním rozpisem přímých výdajů byly z úrovně MŠMT ČR rozepsány finanční prostředky na rozvojový program Podpora řešení dopadu meziročního snížení počtu žáků a podpora řešení specifických problémů (dále jen Hustota a Specifika) ve výši 38 378 tis. Kč. V předcházejících letech byl tento rozvojový program součástí závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání.
OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Školám a školským zařízením zřizovaným krajem Vysočina bylo rozepsáno celkem 1 366 242 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 330 309 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 40 229 tis. Kč je zatím v souladu s metodikou MŠMT ČR nerozepsána v rezervě. Informace o rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je obsahem přílohy 5.
V této etapě rozpisu rozpočtu byly částečně zapojeny i prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika. Prostředky byly použity na krytí zvýšených výdajů na asistenty pedagoga pro zdravotně postižené děti, žáky a studenty, na krytí zvýšených výdajů sklářských oborů, vybraných máločetných oborů a dále na zvýšení normativního rozpočtu mzdových prostředků DDM ve výši 10,- Kč na potencionálního klienta v DDM. Celkem bylo rozepsáno z tohoto rozvojového programu 13 856 tis. Kč. Zbývající částka ve výši
24 522 tis. Kč je zatím ponechána v rezervě.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 17. 12. 2008 rozpočet kraje Vysočina na rok 2009, který zahrnoval i předpokládaný objem přímých výdajů na vzdělávání ve výši 3 772 078 tis. Kč. Protože prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika jsou v roce 2009 rozepsány jako samostatná účelová dotace a nejsou součástí závazných ukazatelů přímých výdajů na vzdělávání, je potřeba snížit rozpočtovaný objem přímých výdajů a navýšit rozpočet kraje o samostatnou účelovou dotaci Hustota a Specifika.
Návrh řešení Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí
* rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 366 242 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 330 309 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 2;
* rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 8 853 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 5 003 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 4.
StanoviskaRada kraje projednala materiál dne 14. 4. 2009 s usnesením č. 0548/13/2009/RK:
Rada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 35 298 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 dle materiálu RK-13-2009-35, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 38 378 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a specifika dle materiálu RK-13-2009-35, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
* rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 366 242 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 330 309 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35, př. 2;
* rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 8 853 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 5 003 tis. Kč dle materiálu RK-13-2009-35, př. 4.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
bere na vědomí
* rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 366 242 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 330 309 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 2;
* rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 8 853 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 5 003 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz