Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-25

ZK-03-2009-25.doc  ZK-03-2009-25pr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-03-2009-25
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Vyskytná
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává darování pozemku zastavěného parkovištěm z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná.
Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel od obce Vyskytná žádost o bezúplatný převod dle GP
č. 282-121/2008 nově odděleného pozemku par. č. 2210/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 325 m2 v k. ú. a obci Vyskytná. Tento pozemek vznikl oddělením z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2210 v k. ú. a obci Vyskytná, který Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vede ve vlastnictví kraje Vysočina a ve správě příspěvkové organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Na pozemku par. č. 2210/3 se nachází část parkoviště, které obec vybudovala v rámci přestavby bývalé administrativní budovy na bytový dům. Parkoviště bylo vybudováno mimo stávající silnici v souladu se stanoviskem příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Usnesením č. 0183/06/2009/RK ze dne 10. 2. 2009 rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 2210 v k. ú. a obci Vyskytná dle GP č. 282-121/2008 nově označené jako pozemek par. č. 2210/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 325 m2 na úřední desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru darování na úřední desce proběhlo ve dnech 18. 2. 2009 až 23. 3. 2009.
Návrh řešení OM navrhuje darovat dle GP č. 282-121/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2210/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 325 m2 v k. ú. a obci Vyskytná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně.
Návrh předpokládá rozhodnout převést darem nově oddělený pozemek do vlastnictví obce a schválit dodatek zřizovací listiny, kterým bude převáděný pozemek vyjmut se správy příspěvkové organizace kraje Vysočina s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
StanoviskaUsnesením č. 0183/06/2009/RK ze dne 10. 2. 2009 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem dle GP č. 282-121/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2210/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 325 m2 v k. ú. a obci Vyskytná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná.
KSÚS Vysočiny souhlasí s darováním pozemku do vlastnictví obce.
ODSH souhlasí s darováním pozemku obci Vyskytná.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 282-121/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2210/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 325 m2 v k. ú. a obci Vyskytná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná;
schvaluje
dodatek č. 329 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz