Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-15

ZK-03-2009-15.doc  ZK-03-2009-15pr1.xls  ZK-03-2009-15pr2.xls  ZK-03-2009-15pr3.doc  ZK-03-2009-15pr4.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-03-2009-15
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Telč
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuTento materiál projednává přijetí daru pozemků zastavěných silnicemi II/112 a III/40610 v k. ú. a obci Telč do vlastnictví kraje Vysočina a darování pozemků zastavěných chodníky a využívaných pro veřejnou zeleň a veřejné prostranství do vlastnictví města Telč.
Kraj Vysočina byl v letech 2006 a 2007 investorem akce II/112, III/40610 Telč, ulice Slavíčkova, Staňkova, Masarykova - rekonstrukce . Touto akcí došlo k posunutí středu kruhové křižovatky a k rekonstrukci uvedených silnic. Město Telč zároveň provedlo rekonstrukci, příp. výstavbu chodníků podél rekonstruovaných komunikací.
Odbor majetkový (dále jen OM) po dokončení akce nechal zaměřit dotčené části silnic a chodníků geometrickým plánem č. 1274-499/2004 (dále jen GP).
Na základě uvedeného GP se zjistilo, že pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př.1 (výměra celkem 91 m2) jsou zastavěny tělesy silnic II/112 a III/40610, které jsou ve vlastnictví kraje Vysočina. Vlastníkem pozemků je město Telč.
Na základě uvedeného GP se dále zjistilo, že pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př.2 (výměra celkem 2 813 m2) jsou zastavěny chodníky ve vlastnictví města Telč, případně jsou využívány pro veřejnou zeleň a veřejné prostranství. Vlastníkem pozemků je kraj Vysočina.
Usnesením č. 0389/11/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 rada kraje rozhodla zahájit jednání s městem Telč o vzájemném darování pozemků a zveřejnit záměr darování pozemků dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 2 na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina. Zveřejnění záměru darování proběhlo ve dnech 25. 4. 2008 až 26. 5. 2008.
Usnesením UZ 134-10/14/2008 ze dne 15. 12. 2008 zastupitelstvo města Telč schválilo uzavření darovací smlouvy na pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 2.
Usnesením č. UZ 141-8/15/2009 ze dne 16. 2. 2009 zastupitelstvo města Telč schválilo uzavření darovací smlouvy na pozemky ZK-03-2009-15, př. 1. Zveřejnění záměru darování na úřední desce Městského úřadu Telč proběhlo ve dnech 12. 12. 2008 až 27. 12. 2008.
Návrh řešení OM navrhuje přijmout darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př.1 z vlastnictví města Telč do vlastnictví kraje Vysočina.
OM dále navrhuje darovat pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př.2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč.
Těmito převody bude sjednoceno vlastnictví realizovaných staveb a pozemků jimi zastavěných.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout přijmout dar pozemků dle materiálu ZK-03-2009-15, př.1, rozhodnout darovat pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př.2 a schválit dodatky zřizovací listiny, kterými bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření (dříve do správy) Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny.
StanoviskaUsnesením č. 0389/11/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 1 z vlastnictví města Telč do vlastnictví kraje Vysočina;
Usnesením č. 0389/11/2008/RK ze dne 1. 4. 2008 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků dle GP;
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
* nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 1 z vlastnictví města Telč do vlastnictví kraje Vysočina;
* převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
schvaluje
* dodatek č. 317 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 3;
* dodatek č. 318 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 4.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz