Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-68

ZK-03-2009-68.doc  ZK-03-2009-68pr1.doc  ZK-03-2009-68pr2.doc  ZK-03-2009-68pr3.doc  ZK-03-2009-68pr4.doc  ZK-03-2009-68pr5.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-03-2009-68
NázevNávrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá M. Kružíková
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká rozdělení systémové dotace 1 000 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol.
Dle Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol č. 16/08 (dále jen Zásady ) bylo do 31. 1. 2009 předloženo 20 žádostí od 17 základních uměleckých škol (dále jen ZUŠ).
Přehled zaslaných žádostí ZUŠ je zpracován v materiálu ZK-03-2009-68, př. 1. Komise jmenovaná radou kraje (usnesení č. 0141/05/2009/RK) posoudila zaslané žádosti o dotaci dne 26. 2. 2009 na základě kritérií uvedených v materiálu ZK-03-2009-68, př. 4 a navrhla poskytnutí dotací ZUŠ uvedeným v materiálu ZK-03-2009-68, př. 3 v celkové výši 1 000 tis. Kč. Hodnocení jednotlivých žádostí je zpracováno v materiálu ZK-03-2009-68, př. 2.
Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 je v kapitole Školství, mládeže a sportu na poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol všech zřizovatelů počítáno s 1 000 tis. Kč.
Návrh řešení Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje:

1. Rozhodnout poskytnout dotaci Základní umělecké škole Velké Meziříčí dle materiálu ZK-03-2009-68, př.3, tabulka č. 4 v celkové výši 300 tis. Kč.

2. Schválit nové znění Zásad dle mat ZK-03-2009-68, př. 5.
Stručný přehled provedených změn:
Čl. 4 byl doplněn o odstavec 5 - zaokrouhlování požadované částky na stokoruny.
Čl. 8 - opravena zrušující ustanovení.
V podpisech provedena změna jména hejtmana a radní pro oblast školství.
StanoviskaEkonomický odbor: Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3231 Základní umělecké školy (ÚZ 00306) byla na pořízení a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol schválena částka 1 000 tis. Kč.
Rada kraje: na svém 13. zasedání dne 14. 4. 2009 usnesením č. 0549/13/2009/RK
rozhodla
poskytnout dotaci organizacím vykonávajícím činnost základní umělecké školy z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy v celkové výši 700 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu
RK-13-2009-36, př. 3, tabulka č. 1, 2 a 3;
schválila
změnu závazného ukazatele Investiční dotace dle tabulky č. 2 materiálu
RK-13-2009-36, př. 3;
doporučila
zastupitelstvu kraje:
* rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy Základní umělecké škole Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dle materiálu RK-13-2009-36, př. 3, tabulka 4 ve výši 300 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;
* schválit nové znění Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu RK-13-2009-36, př. 5.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy Základní umělecké škole Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dle materiálu
ZK-03-2009-68, př. 3, tabulka 4 ve výši 300 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;
schvaluje
nové znění Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2009-68, př. 5.
Odpovědnost OŠMS, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz