Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-62

ZK-03-2009-62.doc  ZK-03-2009-62pr1.xls  ZK-03-2009-62pr2.doc
Číslo materiálu62
Číslo jednacíZK-03-2009-62
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
Zpracoval J. Králová
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší poskytnutí dotace obcím v kraji Vysočina na zajištění údržby veřejné zeleně na veřejných prostranstvích v průjezdních úsecích obcí podél silnic II. a III. tříd.
Zastupitelstvo kraje Vysočina dne 12. 2. 2008 schválilo usnesením č. 0031/01/2008/ZK Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina č. 03/08 (dále jen Zásady ).
V termínu stanoveném Zásadami požádalo o poskytnutí dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina celkem 68 obcí. Odbor dopravy a silničního hospodářství posoudil správnost předložených žádostí, jejich soulad se Zásadami a přijal následující závěr: Podmínky stanovené v Zásadách splnilo všech 68 žadatelů a součet jimi požadovaných dotací činí celkem 518 434,- Kč. Seznam těchto žadatelů je uveden v materiálu ZK-03-2009-62, př. 1.
Návrh řešení V Rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009, schváleném usnesením č. 0448/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 je v kapitole Doprava, bodě Další možné požadavky ODSH v roce 2009 , uvedeno, že částka určená na tyto dotace v roce 2009 dosáhne maximálně výše 1 000 tis. Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách podle materiálu ZK-03-2009-62, př. 1 a dle materiálu ZK-03-2009-62, př. 2 (vzorová smlouva) a schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, ORJ 1000, § 2212 - Silnice o částku požadované dotace obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina ve výši 519 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku.
StanoviskaOdbor ekonomický
V Návrhu rozpočtu 2009 - včetně komentáře , v kapitole Doprava, v Dalších možných požadavcích ODSH je na dotace obcím na údržbu veřejné zeleně uvažováno s částkou maximálně 1 000 tis. Kč. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva ke dni 21. 4. 2009 je 76 130 tis. Kč.
Rada kraje na svém jednání dne 28. dubna 2009 schválila usnesení č. 0638/15/2009/RK, ve kterém doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 518 434,- Kč na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina podle materiálu RK-15-2009-51, př. 1 a RK-15-2009-51, př. 2 a schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 519 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 519 000 Kč.
Návrh usnesenízastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 518 434,- Kč na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina podle materiálů
ZK-03-2009-62, př. 1 a ZK-03-2009-62, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 519 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 519 000 Kč.
- - -
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz