Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-21

ZK-03-2009-21.doc  ZK-03-2009-21pr1.doc  ZK-03-2009-21pr2.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíZK-03-2009-21
NázevDarování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
Zpracoval M. Slánský
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuJedná se o darování pozemků zastavěných chodníky vlastnictví obce.
Kraj Vysočina je na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí MDS č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemků par. č. 842 - ost. plocha, silnice o výměře 19 142 m2 a 826 - ost. plocha, silnice o výměře 16 599 m2, oba v k. ú. a obci Pikárec.
Obec Pikárec vystavěla na základě souhlasu rady kraje podle usnesení 0516/15/2004/RK ze dne 27. 4. 2004 na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina par. č. 842 v k. ú. a obci Pikárec chodníky. Po dokončení stavby nechala obec na vlastní náklady zaměřit chodníky geometrickým plánem č. 168-164/2004. Tímto zaměřením bylo zjištěno, že chodník dále zasahuje výměrou 2 m2 i do pozemku par. č. 826 v témže k. ú. a obci, který je rovněž ve vlastnictví kraje Vysočina a které usnesení 0516/15/2004/RK neřešilo.
Tento geometrický plán oddělil z pozemku par. č. 842 nově pozemky zastavěné chodníkem s druhem pozemku a využitím ostatní plocha, ostatní komunikace par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2 a par. č. 842/38 o výměře 129 m2. Z pozemku par. č. 826 odměřil díl f o výměře 2 m2 a spolu s nově odděleným dílem g pozemku par. č. 842 o výměře 45 m2 ho sloučil do nového pozemku par. č. 842/17-ost. plocha, ostatní komunikace o výměře 47 m2. Geometrický plán byl zapsán do katastru nemovitostí.
Obec pokračovala v další výstavbě chodníků a odbor majetkový obdržel žádost obce Pikárec o majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 826/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2 v k. ú. a obci Pikárec, který vznikl oddělením z původních pozemků par. č. 826/1 a par. č. 826/3 dle geometrického plánu č. 216-49/2007. Také tento pozemek je již zastavěn nově vybudovaným chodníkem.
Záměr darovat výše uvedené pozemky byl zveřejněn ve dnech 20. 5. 2004 až 21. 6. 2004 (zastavěné části pozemku par. č. 842 v k. ú. Pikárec), ve dnech 19. 2. 2007 až 23. 3. 2007 (zastavěná část pozemku par. č. 826 v k. ú. Pikárec) a ve dnech 9. 2. 2009 až 11. 3. 2009 (zastavěný nově vzniklý pozemek 826/4).
Návrh řešení OM navrhuje pozemky zastavěné chodníky převést do vlastnictví obce darem. Pozemky jsou zastavěné veřejně prospěšnou stavbou ve vlastnictví obce. Převodem pozemků bude sjednoceno vlastnictví pozemku a stavby na nich.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky, které jsou zastavěny chodníkem z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, kterými se převáděné pozemky vyjmou ze správy organizace.
StanoviskaRada kraje usnesením 0516/15/2004/RK souhlasila se stavbou bezbariérových přístupů z pěší zóny do silnic II/360 a III/36043 na pozemku par. č. 842 v k. ú. a obci Pikárec a schválila zveřejnění záměru darovat touto stavbou zastavěné části pozemku par. č. 842 v k. ú. a obci Pikárec obci Pikárec.
Rada kraje usnesením č. 0194/06/2007 RK rozhodla zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 826 v k. ú. a obci Pikárec a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky vzniklé dle geometrického plánu 168-164/2004, par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2 a par. č. 842/38 o výměře 129 m2 a par. č. 842/17 o výměře 47 m2, všechny ostatní plocha ostatní komunikace , z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec.
Rada kraje usnesením 0121/05/2009/RK rozhodla zveřejnit záměr darovat pozemek par. č. 826/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2 v k. ú. a obci Pikárec, vzniklý dle geometrického plánu č. 216-49/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek par. č. 826/4 -ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2 v k. ú. a obci Pikárec, vzniklý dle geometrického plánu č. 216-49/2007 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec
S převodem pozemků vyslovily souhlas jak ODSH tak majetkový správce.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2, par. č. 842/38 o výměře 129 m2 a par. č. 842/17 o výměře 47 m2, všechny ostatní plocha ostatní komunikace a pozemek par. č. 826/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2, vzniklý dle geometrického plánu č. 216-49/2007 všechny v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
schvaluje
Dodatek č. 324 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-21, př. 1;
Dodatek č. 325 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-21, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz