Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-14

ZK-03-2009-14.doc  ZK-03-2009-14pr1.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-03-2009-14
NázevPřevod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
Zpracoval A. Krištofová, M. Palán
Předkládá V. Novotný
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá otázkou převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic zřizovaných krajem. Nemovitý majetek ve vlastnictví kraje budou nemocnice nadále užívat na základě smlouvy o nájmu.
Novela zákona č. 235//2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platná od 1. 1. 2009, znamená, že kraj se stane v letošním roce plátcem DPH a tato skutečnost bude mít dopady do jeho hospodaření. Druhou významnou legislativní změnou je novela zákona č. 250/2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, platná od 1. 4. 2009, která přiznává příspěvkovým organizacím právo nabývat (vlastnit) majetek pro výkon činností, pro které byly zřízeny.
Nemocnice zřizované krajem hospodaří s dlouhodobým (investičním) majetkem ve vlastnictví kraje na základě nájemních smluv. V případě zachování stávajícího nájemního vztahu k tomuto majetku bude dopad do hospodaření těchto subjektů činit cca 30 mil. Kč ročně. Z tohoto hlediska je dále ekonomicky neudržitelné zachovávat stávající systém užívání majetku za úplatu, tedy ve formě nájemného. To v daném případě znamená využít nové právní úpravy zákona č. 250/2000 Sb. (§ 27) a rozhodující část tohoto majetku, tedy movité věci převést do vlastnictví nemocnic zřizovaných krajem. Toto opatření umožní nemocnicím jako vlastníkovi vedle účetních odpisů pro tvorbu zdrojů investičního fondu uplatnit pro daňové účely daňové odpisy jako uznatelný náklad. Pro úplnost zbývá uvést, že tohoto efektivního cíle nelze dosáhnout cestou darováním majetku (tj. bezúplatným převodem), neboť tomu brání § 27 písm. ch) zákona č. 586/1992 Sb., tedy, že takto nabytý majetek je vyloučen z (daňového) odepisování.
K dosažení výše uvedené daňové uznatelnosti daňových odpisů je jediným možným opatřením provést tento převod majetku kraje do vlastnictví nemocnic jeho prodejem, tedy na základě úplatného převodu podle kupní smlouvy. K vyloučení faktoru tzv. spojených osob (§ 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb.) při stanovení kupní ceny je nutné stanovení ceny převáděného majetku soudním znalcem. V daném případě ocenění majetku provedl soudní znalec Ing. K. Sankot. Prodej majetku bude pro nemocnice znamenat zvýšenou potřebu zdrojů k úhradě kupní ceny, kterými v současnosti nedisponují a z tohoto důvodu se navrhuje sjednat její splatnost se závazkovou dobou delší než jeden rok. Východiskem za dané situace je posílení zdrojů nemocnic ve formě zvýšené tvorby jejich rezervního fondu, neboť v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. je zdrojem tvorby fondu příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření a též i peněžní dary nebo případné poskytnutí investiční půjčky.
V našem případě vedle úplatného převodu majetku, jehož předmětem je prodej majetku oceněného cenou obvyklou (tržní hodnota) převyšující částku 40 tis. Kč, se dále navrhuje bezúplatný převod movitých věcí do vlastnictví nemocnic. Jedná se o tu část dlouhodobého majetku, kterou nemocnice užívají také v nájemním vztahu, ale jeho zůstatková cena se v důsledku účetního odpisování snížila na úroveň nižší než 40 tis. Kč a dále o majetek oceněný znalcem v tržní hodnotě do 40 tis. Kč. Možnost bezúplatného převodu majetku vyplývá z § 27 odst. 5 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb. a zbývá k tomu jen dodat, že naprostá většina tohoto majetku je zcela odepsána, tedy jeho zůstatková hodnota je velmi nízká, většinou nulová.
Návrh řešení Ekonomický odbor krajského úřadu předkládá materiál ZK-03-2009-14, př. 1 - Katalog opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic, který řeší převod vlastnického práva z kraje na nemocnice. Změna vlastnictví vytváří předpoklady, aby nemocnice měly stejná práva na uznání všech nákladů vynaložených k dosažení zdanitelných příjmů včetně práva na uplatnění daňových odpisů z majetku, jako je mají státní příspěvkové organizace.
StanoviskaPřevod movitých věcí do vlastnictví nemocnic byl projednán ve finančním výboru dne
30. 3. 2009 a v rozpočtové komisi dne 3. 4. 2009 a oba orgány souhlasí s navrhovaným postupem.
Rada kraje na svém jednání dne 14. 4. 2009 přijala usnesení č. 0523/13/2009/RK, ve kterém doporučila zastupitelstvu kraje schválit Katalog opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic dle materiálu
ZK-03-2009-14, př. 1.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
schvaluje
Katalog opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic dle materiálu ZK-03-2009-14, př. 1.
* *
Odpovědnost odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz