Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-11

ZK-03-2009-11.doc  ZK-03-2009-11pr1.doc  ZK-03-2009-11pr2.pdf
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-03-2009-11
NázevPoskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh
Popis problémuEvropská komise dne 20. prosince 2007 schválila Integrovaný operační program (IOP). Program je zaměřen na podporu národních, systémových projektů a tento aspekt se promítá i do oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví. Za řízení a provádění části činnosti týkající se této oblasti intervence, která je implementována jako globální grant, odpovídá Ministerstvo zdravotnictví. Cílem je dosažení odpovídající úrovně modernizace a kvality technického zázemí a přístrojového vybavení (zdravotnické prostředky) pro udržení a zvyšování standardů kvality poskytované zdravotní péče, standardů bezpečnosti provozu a ochranu zdraví osob v systému zdravotní péče a to pro oblasti s nejhoršími hodnotami ukazatelů kvality a úspěšnosti péče v ČR ve srovnání s EU. Podporovanou aktivitou je mimo jiné modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí.
Nemocnice Jihlava, p. o., která je zařazena ve Věstníku č. 6/2006 do sítě komplexních onkologických center, uspěla se svou žádostí o poskytnutí finančních prostředků. Celkově jí bude poskytnuta dotace ve výši 81 451 tis. Kč na nákup lineárního urychlovače, klinické dozimetrie, IN VIVO dozimetrie, portálové dozimetrie a magnetické rezonance. Nyní probíhá závěrečná fáze přípravy na vyhlášení výběrového řízení tak, aby k profinancování došlo v roce 2009.
Návrh řešení Zastupitelstvo kraje Vysočina již v období příprav žádosti nemocnice o poskytnutí finančních prostředků usnesením č. 0184/03/2008/ZK schválilo závazek kraje Vysočina zajistit prostředky na předfinancování projektu dovybavení krajského komplexního onkologického centra (KOC) v Nemocnici Jihlava, p. o. předkládaného do Integrovaného operačního programu ve výši 100 mil. Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu na počátku a v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Integrovaného operačního programu. Finanční prostředky budou zárukou toho, že nedojde k deficitu finančních zdrojů v průběhu realizace projektu.
Protože projekt byl schválen (rozhodnutí je uvedeno v materiálu ZK-03-2009-11, př. 2), je nyní potřeba rozhodnout o způsobu poskytnutí finančních prostředků Nemocnici Jihlava, p. o. na předfinancování projektu a zabezpečit návratnost poskytnutých finančních prostředků po platbách z Integrovaného operačního programu.
V navrhovaném rozpočtovém opatření je doporučováno zastupitelstvu kraje schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši 81 451 000,- Kč do rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Dále je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-03-2009-11, př. 1 pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, z důvodu předfinancování a realizace projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava . (Rozhodování o uzavírání půjček je v souladu s § 36 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o krajích ), vyhrazeno zastupitelstvu kraje).
StanoviskaRada kraje usnesením č. 0646/15/2009/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Smlouvu o půjčce a schválit převod finančních prostředků ve výši 81 451 000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 81 451 000,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava .
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-03-2009-11, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 81 451 000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 81 451 000,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava .
Odpovědnost odbor zdravotnictví , odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.
Termín 30. 6. 2010
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz