Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-03-2009-30

ZK-03-2009-30.doc  ZK-03-2009-30pr1.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíZK-03-2009-30
NázevDarování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá L. Joukl
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší darování pozemků kraje do vlastnictví obce Lípa.
Na odbor majetkový se obrátila obec Lípa se žádostí o bezúplatný převod pozemků par. č. 1574/22, par. č. 1574/23, par. č. 1574/24 a par. č. 1574/25 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa. Pozemky byly odděleny geometrickým plánem č. 501-357/2008 vyhotoveným na náklady obce z pozemku par. č. 1574/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa. Požadované pozemky jsou zastavěny chodníkem, který obec zrealizovala v roce 1994, v témže roce byl chodník i zkolaudován, ale pozemky nebyly majetkově vypořádány.
Pozemek par. č. 1574/4, z něhož jsou odděleny pozemky par. č. 1574/22, par. č. 1574/23, par. č. 1574/24 a par. č. 1574/25 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou byl dán do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, resp. podle Rozhodnutí o sloučení příspěvkových organizací vydaného krajem Vysočina a schváleného Zastupitelstvem kraje Vysočina usnesením č. 0523/08/2006/ZK ze dne 7. 11. 2006, účinného od 1. 1. 2007, byl svěřen do správy organizace s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.
Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod je pozemek veden na LV 302 pro dané k.ú. a obec.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje požadované pozemky obci Lípa darovat. Pozemky neslouží jako pozemky silniční, jsou zastavěny chodníkem ve vlastnictví obce a pro kraj, resp. Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny jsou nepotřebné. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Darované pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou užívány komerčně. Zákonná podmínka pro převod pozemků je dle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, tj. zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu proběhla ve dnech 23. 3. - 23. 4. 2009. V případě, že o darování bude kladně rozhodnuto, bude dodatkem zřizovací listiny KSÚSV upraven rozsah svěřeného majetku.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem požadované pozemky do vlastnictví obce Lípa a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.
StanoviskaUsnesením 0390/10/2009/RK rada kraje rozhodla zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 1574/22 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 1574/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 219 m2, par. č. 1574/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2 a par. č. 1574/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 272 m2, oddělené GP č. 501-357/2008 z pozemku par. č. 1574/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa a doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky par. č.1574/22 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 1574/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 219 m2, par. č. 1574/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2 a par. č. 1574/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 272 m2, oddělené GP č. 501-357/2008 z pozemku par. č. 1574/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa.
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Havlíčkův Brod souhlasí s převodem pozemků. Uvádí, že výstavbou chodníku v minulosti ztratily charakter silničních pozemků.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s bezúplatným převodem pozemků zastavěných chodníkem do vlastnictví obce Lípa.
Návrh usneseníZastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č.1574/22 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 1574/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 219 m2, par. č. 1574/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2 a par. č. 1574/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 272 m2, oddělené GP č. 501-357/2008 z pozemku par. č. 1574/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
schvaluje
dodatek č. 335 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu
ZK-03-2009-30, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín červenec 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz