Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2009

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009 konaného dne 12. 5. 2009 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava
Přítomni:
- 42 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 12. 5. 2009;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2009
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje.
Z jednání zastupitelstva kraje byli omluveni M. Plodík, J. Karas, J. Vlach.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Nebyly vzneseny návrhy na doplnění programu jednání a zastupitelstvo kraje hlasovalo o navrženém programu:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2009
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
 5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
 6. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
 8. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
 9. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
 10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 11. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
 12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
 14. Převod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
 15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Telč
 16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
 17. Vyřazení části silnice III/01819 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví obce Čáslavsko
 18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč
 19. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
 21. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
 22. Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Počátky
 23. Prodej pozemku v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč
 24. Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
 25. Darování pozemku v k. ú. a obci Vyskytná
 26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
 27. Darování pozemku v k. ú. a obci Panské Dubenky
 28. Prodej pozemku v k. ú. Záseka a obci Netín
 29. Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
 30. Darování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
 31. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
 32. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
 33. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
 34. Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
 35. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
 36. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 37. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
 38. Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
 39. Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
 40. Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
 41. Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42
 42. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
 43. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
 45. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
 46. Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
 47. Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
 48. Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 49. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
 50. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
 51. Poskytnutí dotací obcím dle Zásad č. 5/09 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 52. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
 53. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
 54. Projektový záměr na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
 55. Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 56. Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
 57. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
 59. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
 60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
 61. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
 63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
 64. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
 65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 68. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
 70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
 72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
 73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
 74. Změny ve školském rejstříku
 75. Změny ve zřizovacích listinách
 76. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2008
 77. Úprava finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009
 78. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
 79. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2009
 80. FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
 81. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
 82. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0156/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Zdeňka Bečková, Ing. Pavel Hájek.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0157/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Zdeňku Bečkovou a Ing. Pavla Hájka ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zápis ze  zasedání zastupitelstva č. 2/2009 byl schválen bez připomínek.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek k předloženým zápisům ze zasedání rady kraje krátce informoval o:
 • setkání s TOP podnikateli kraje Vysočina;
 • plánovaných návštěvách a prezentacích kraje na Ukrajině a v Bruselu;
 • slavnostním zahájení Dolnorakouské zemské výstavy;
 • zasedání Rady Asociace krajů ČR.
Své úvodní slovo zakončil informací o jmenování nové vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství a jmenování ředitele Nemocnice Jihlava.
K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0158/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, představil přítomným zastupitelům novou vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, Ing. Hanu Strnadovou a k předloženým písemným podkladům otevřel rozpravu.
K předložené zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0159/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: Ředitel krajského úřadu
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-03.doc, ZK-03-2009-03, př. 1, ZK-03-2009-03, př. 2, ZK-03-2009-03, př. 3

04. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008
J. Běhounek předložil zastupitelům na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0160/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2008 dle materiálu ZK-03-2009-04, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-04.doc, ZK-03-2009-04, př. 1

05. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS -poskytnutí dotací obcím na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0161/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-03-2009-05, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku o částku 1 568 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, §6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 568 600 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-03-2009-05, př. 2;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotací na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 dle materiálu ZK-03-2009-05, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-05.doc, ZK-03-2009-05, př. 1, ZK-03-2009-05, př. 2, ZK-03-2009-05, př. 3

06. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem poskytnout dotaci níže uvedené příspěvkové organizaci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0162/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o., IČ 47366630 ve výši 11 278 tis. Kč na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, p. o. v roce 2009;
schvaluje
 • v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 11 278 tis. Kč pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení rezervy provozních prostředků (položka 5901) o stejnou částku 11 278 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, p. o. o částku 11 278 tis. Kč s určením na realizaci projektu mobilní podpory výjezdů zdravotnické záchranné služby v roce 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický a ředitelka ZZS KV
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-06.doc

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0163/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 v celkové výši 1 550 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to těmto obcím:
 • Golčův Jeníkov (IČ 267406) 150 000 Kč;
 • Přibyslav (IČ 268097) 150 000 Kč;
 • Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 150 000 Kč;
 • Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 150 000 Kč;
 • Počátky (IČ 248843) 150 000 Kč;
 • Moravské Budějovice (IČ 289931) 150 000 Kč;
 • Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 150 000 Kč;
 • Želetava (IČ 290751) 150 000 Kč;
 • Nové Město na Moravě (IČ 294900) 150 000 Kč;
 • Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 150 000 Kč;
 • Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-07.doc, ZK-03-2009-07, př. 1, ZK-03-2009-07, př. 2

08. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0164/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • aktuální informace o vývoji spolupráci mezi krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí Ukrajiny;
 • informace o aktualizaci webových stránek spolupráce kraje Vysočina a Zakarpatské oblasti Ukrajiny;
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálu ZK-03-2009-08, př. 10.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-08.doc, ZK-03-2009-08, př. 1, ZK-03-2009-08, př. 2, ZK-03-2009-08, př. 3, ZK-03-2009-08, př. 4, ZK-03-2009-08, př. 6, ZK-03-2009-08, př. 8

09. Návrh na úpravu zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženými návrhy dodatků zřizovacích listin nemocnic zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0165/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 10 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-09, př. 1;
 • Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-09, př. 2;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-09, př. 3;
 • Dodatek č. 11 Zřizovací listiny Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-09, př. 4.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-09.doc, ZK-03-2009-09, př. 1, ZK-03-2009-09, př. 2, ZK-03-2009-09, př. 3, ZK-03-2009-09, př. 4

10. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
J. Běhounek informoval zastupitele o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví.
J. Vondráček se dotázal zda se při zvyšování mzdových prostředků ve zdravotnictví počítá s navýšením mzdových prostředů i v sociální sféře.
M. Vystrčil navázal na předřečníka s dotazem na způsob a postup vyplácení navýšených mzdových prostředků v dalších oborech a příspěvkových organizacích kraje a řešení situace v následujícím roce.
J. Běhounek uvedl, že v sociální sféře i v dalších oborech nebylo prozatím k tomuto kroku přistoupeno, neboť lidské zdroje jsou v ostatních oborech dostatečně stabilní. K rozdělování navýšených mzdových prostředků dodal, že kompetence jsou v rukou samotných ředitelů nemocnic. Situace v příštím roce bude řešena na základě hospodářských výsledků nemocnic a spokojenosti pacientů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0166/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 7 113,8 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 7 950 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 4 480,6 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 6 399,1 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 6 331 tis. Kč;
schvaluje
  • v rámci výdajové časti rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 32 274,5 tis. Kč při současném snížení položky Poplatky v nemocnicích o stejnou částku 32 274,5 tis. Kč s určením pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 7 113,8 tis. Kč;
 • Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci 7 950 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 4 480,6 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 6 399,1 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 6 331 tis. Kč;
 • navýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci 7 113,8 tis. Kč;
 • Nemocnic Jihlavu, příspěvkovou organizaci 7 950 tis. Kč;
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci 4 480,6 tis. Kč;
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci 6 399,1 tis. Kč;
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci 6 331 tis. Kč
s určením na pokrytí osobních nákladů v nemocnicích dle materiálu ZK-03-2009-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 1, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-10.doc, ZK-03-2009-10, př. 1, ZK-03-2009-10, př. 2

11. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na dovybavení krajského komplexního onkologického centra - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava na dovybavení krajského komplexního onkologického centra. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0167/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-03-2009-11, př. 1;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 81 451 000,- Kč z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2009 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 81 451 000,- Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra komplexní onkologické péče Nemocnice Jihlava.
odpovědnost: odbor zdravotnictví , odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, p. o.
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-11.doc, ZK-03-2009-11, př. 1, ZK-03-2009-11, př. 2

12. Rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2009 v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
J. Běhounek seznámil zastupitele s předloženým návrhem rozpočtového opatření v souvislosti s poskytnutím mimořádné finanční pomoci pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0168/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí daru pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu ZK-03-2009-12, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dary dle materiálu ZK-03-2009-12, př. 2 pro pozůstalé obětí v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci uvedené v materiálu ZK-03-2009-12, př. 1, a to ve výši dle materiálu ZK-03-2009-12, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o částku 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položka Nespecifikovaná rezerva o částku 400 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-12, př. 1.
odpovědnost: OZ, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-12.doc, ZK-03-2009-12, př. 2

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje pravidelnou Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v uplynulém období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0169/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2009 dle materiálu ZK-03-2009-13, př. 1 a materiálu ZK-03-2009-13, př. 2.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-13.doc, ZK-03-2009-13, př. 1

14. Převod dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0170/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Katalog opatření při řešení převodu dlouhodobého movitého majetku z vlastnictví kraje do vlastnictví nemocnic dle materiálu ZK-03-2009-14, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-14.doc, ZK-03-2009-14, př. 1

Předsedající přednesl návrh schválit body 15 30, 32 36, 38 - 48 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Telč
Usnesení 0171/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 1 z vlastnictví města Telč do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
schvaluje
 • dodatek č. 317 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 3;
 • dodatek č. 318 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-15, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-15.doc, ZK-03-2009-15, př. 1, ZK-03-2009-15, př. 2, ZK-03-2009-15, př. 3, ZK-03-2009-15, př. 4

16. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nové Město na Moravě
Usnesení 0172/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem části nově utvořených pozemků - díl z o výměře 5 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 153/1), díl x o výměře 80 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 153/1), díl p o výměře 49 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 157), díl k o výměře 34 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 550/1), díl l o výměře 2 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 550/1), díl i o výměře 31 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 550/3), díl ad o výměře 171 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 1381), díl f o výměře 2 m2 (z par. č. 136/1 do nové par. č. 1467) a díl r o výměře 103 m2 (z par. č. 616/2 do nové par. č. 136/2), vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu č. 2286-200/2008, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
 • nabýt darem části nově utvořených pozemků - díl o o výměře 1 m2 (z par. č. 550/2 do nové par. č. 136/1), díl h o výměře 60 m2 (z par. č. 550/3 do nové par. č. 136/1) a díl aa o výměře 9 m2 (z par. č. 1381 do nové par. č. 136/1), vše v k. ú. a obci Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu č. 2286-200/2008 z vlastnictví města Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 319 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-16, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-16.doc, ZK-03-2009-16, př. 1

17. Vyřazení části silnice III/01819 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví obce Čáslavsko
Usnesení 0173/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 636/4 o výměře 91 m2 a PK par. č. 632/1 o výměře 3 327 m2 včetně komunikace na těchto pozemcích postavené, součástí a příslušenství v k. ú. Štědrovice a obci Čáslavsko z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Čáslavsko;
schvaluje
dodatek č. 320 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-17, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. červen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-17.doc, ZK-03-2009-17, př. 1

18. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč
Usnesení 0174/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 353/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 715 m2 a par. č. 353/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 28 m2, vše v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč vzniklé dle geometrického plánu č. 148-220/2008 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Budeč;
 • nabýt darem par. č. 353/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 17 m2 a par. č. 353/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 396 m2, vše v k. ú. Budeč u Žďáru nad Sázavou a obci Budeč z vlastnictví obce Budeč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
Dodatek č. 321 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-18.doc, ZK-03-2009-18, př. 1

19. Darování pozemku v k. ú. a obci Želiv
Usnesení 0175/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1351/9, ostatní plocha silnice o výměře 3102 m2, oddělený geometrickým plánem č. 508-397/2008 z pozemku par. č. 1351/1 v k. ú. a obci Želiv z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Želiv;
schvaluje
dodatek č. 322 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2009-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-19.doc, ZK-03-2009-19, př. 1

20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
Usnesení 0176/03/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. červenec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-20.doc

21. Darování pozemků zastavěných chodníky v k. ú. a obci Pikárec
Usnesení 0177/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 842/5 o výměře 413 m2, par. č. 842/13 o výměře 18 m2, par. č. 842/14 o výměře 12 m2, par. č. 842/18 o výměře 410 m2, par. č. 842/20 o výměře 18 m2, par. č. 842/26 o výměře 155 m2, par. č. 842/32 o výměře 26 m2, par. č. 842/38 o výměře 129 m2 a par. č. 842/17 o výměře 47 m2, všechny ostatní plocha ostatní komunikace a pozemek par. č. 826/4, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 373 m2, vzniklý dle geometrického plánu č. 216-49/2007 všechny v k. ú. a obci Pikárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Pikárec;
schvaluje
 • Dodatek č. 324 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-21, př. 1;
 • Dodatek č. 325 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-21, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-21.doc, ZK-03-2009-21, př. 1, ZK-03-2009-21, př. 2

22. Vyřazení silnice III/13217 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Počátky
Usnesení 0178/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem silnici III/13217 včetně součástí a příslušenství a pozemky par. č. 324 - ost. plocha, silnice o výměře 4 226 m2 v k. ú. Heřmaneč u Počátek a par. č. 1118/2 - ost. plocha, silnice o výměře 5 085 m2 v k. ú. Počátky, obec Počátky z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky, IČ 00248843;
schvaluje
dodatek č. 326 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-22.doc, ZK-03-2009-22, př. 1

23. Prodej pozemku v k. ú. Hranice u Malče a obci Maleč
Usnesení 0179/03/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-23.doc

24. Darování pozemků v k. ú. a obci Lesonice
Usnesení 0180/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem části pozemků ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 552/15 a par. č. 553 v k. ú. a obci Lesonice dle GP č. 200-4932/2008 nově označené jako pozemek par. č. 552/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 5 m2 a dle GP č. 179-9417/2004 nově označené jako pozemky par. č. 552/18 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 370 m2 a par. č. 553/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 100 m2 a dále díly h+k o výměře 172 m2, díl d o výměře 150 m2 a díly a+c+o o výměře 269 m2 v k. ú. a obci Lesonice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lesonice;
schvaluje
dodatek č. 328 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-24.doc, ZK-03-2009-24, př. 1

25. Darování pozemku v k. ú. a obci Vyskytná
Usnesení 0181/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 282-121/2008 nově oddělený pozemek par. č. 2210/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 325 m2 v k. ú. a obci Vyskytná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Vyskytná;
schvaluje
dodatek č. 329 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-25.doc, ZK-03-2009-25, př. 1

26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy
Usnesení 0182/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem dle GP č. 70-22/2009 nově oddělený pozemek par. č. 282/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 172 m2 v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy z vlastnictví obce Rozsochy do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem dle GP č. 70-22/2009 nově oddělený díl a o výměře 37 m2 a díl d o výměře 1 m2 z pozemku par. č. 282/1 v k. ú. Blažejovice u Rozsoch a obci Rozsochy z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rozsochy;
schvaluje
 • dodatek č. 330 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-26, př. 1;
 • dodatek č. 331 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-26.doc, ZK-03-2009-26, př. 1, ZK-03-2009-26, př. 2

27. Darování pozemku v k. ú. a obci Panské Dubenky
Usnesení 0183/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 941/11 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 v k. ú. a obci Panské Dubenky nově odměřený geometrickým plánem č. 93 - 101-5245/2008 z pozemku par. č. 941/1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Panské Dubenky;
schvaluje
dodatek č. 332 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2009-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-27.doc, ZK-03-2009-27, př. 1

28. Prodej pozemku v k. ú. Záseka a obci Netín
Usnesení 0184/03/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-28.doc,

29. Vyřazení silnice III/02326 ze silniční sítě a její převod včetně pozemků do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0185/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1155/5 - ost. plocha, dráha o výměře 2952 m2 v k. ú. a obci Náměšť nad Oslavou a silnici III/02326 na tomto pozemku postavenou, včetně všech součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Náměšť nad Oslavou;
schvaluje
dodatek č. 334 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2009-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-29.doc, ZK-03-2009-29, př. 1

30. Darování pozemků - k. ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa
Usnesení 0186/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č.1574/22 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 26 m2, par. č. 1574/23 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 219 m2, par. č. 1574/24 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 109 m2 a par. č. 1574/25 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 272 m2v, oddělené GP č. 501-357/2008 z pozemku par. č. 1574/4 v k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu, obec Lípa z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lípa;
schvaluje
dodatek č. 335 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-03-2009-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-30.doc, ZK-03-2009-30, př. 1

32. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky
Usnesení 0187/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Zašovice - Okříšky v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-03-2009-32, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-32.doc

33. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě II/406 Salavice - úprava křižovatky
Usnesení 0188/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1109/12, ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 51 m2 v k. ú. Salavice a obci Třešť z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třešť.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-33.doc

34. Nabytí pozemku v k. ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou a obci Výčapy
Usnesení 0189/03/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-34.doc

35. Koupě pozemku v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou v rámci stavby III/4045 most ev. č. 4045-1 přes Přísecký potok za obcí Puklice
Usnesení 0190/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt koupí pozemek par. č. 121 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. Svatoslav nad Jihlavou a obci Luka nad Jihlavou z vlastnictví ČR a práva hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/9, 501 68 Hradec Králové do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 2 610,- Kč s tím, že kraj Vysočina uhradí prodávajícímu náklady spojené s převodem ve výši 2 810,- Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-35.doc

36. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
Usnesení 0191/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2009-36, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny dle oceňovacích předpisů platných ke dni uzavření kupní smlouvy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-36.doc, ZK-03-2009-36, př. 1

37. Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v k. ú. Trnava u Třebíče a obci Trnava
Usnesení 0192/03/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-37.doc

39. Prodej pozemku v k. ú. a obci Těchobuz
Usnesení 0193/03/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-39.doc

40. Nabytí pozemku v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš
Usnesení 0194/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 358/4, orná půda o výměře 1201 m2 oddělený geometrickým plánem č. 237-24/2009 z pozemku par. č. 358/3 v k. ú. Košíkov a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za účelem vybudování a provozování výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina podle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-40.doc, ZK-03-2009-40, př. 1

41. Předání movitých věcí k hospodaření Střední uměleckoprůmyslové škole Jihlava - Helenín, Hálkova 42
Usnesení 0195/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 6 Zřizovací listiny Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín, Hálkova 42, dle materiálu ZK-03-2009-41, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-41.doc, ZK-03-2009-41, př. 1

42. Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0196/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
prohlašuje,
že nemovitosti dle materiálu ZK-03-2009-42, př. 1, požadované k bezúplatnému převodu z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina, jsou pro činnost školského zařízení Školního statku Humpolec, Dusilov 384, zařazeného do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení, pro tento subjekt nezbytné a že převod nemovitostí pro tento subjekt je i ve výhledu v souladu s koncepcí školství kraje.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-42.doc, ZK-03-2009-42, př. 1

43. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0197/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2009-43, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-43.doc, ZK-03-2009-43, př. 1

44. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0341/05/2008/ZK
Usnesení 0198/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0341/05/2008/ZK ze dne 16. 9. 2008 tak, že v materiálu ZK-05-2008-54, př. 1 se v řádcích s pořadovými čísly 51 a 52 dle GP č. 183-22/2006 nově oddělený pozemek par. č. 1672/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 987 m2 v k. ú. Horní Bobrová nahrazuje dle GP č. 201-87/2008 nově odděleným pozemkem par. č. 1672/26 - ostatní plocha, silnice o výměře 946 m2 v k. ú. Horní Bobrová.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-44.doc

45. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení č. 0166/03/2007/ZK a č. 0231/04/2007/ZK
Usnesení 0199/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
pozemek par. č. 1072/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 448 m2 v k. ú. Měřín nabude kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek:
  1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí;
  2. V případě, že se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení;
  3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
  4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
  5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost ;
 • změnit usnesení č. 0231/04/2007/ZK ze dne 26. 6. 2007 tak, že materiálu ZK-04-2007-30, př. 1 se doplňuje o text:
pozemek par. č 251 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2 v k. ú. Měřín nabude kraj Vysočina z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví bezúplatným převodem za těchto podmínek:
  1. Nabyvatel se zavazuje, že o pozemek bude řádně pečovat, užívat jej pouze jako související silniční pozemek k odvodnění přilehlé komunikace č. II/602, umístěné na pozemku par. č. 1370 a navazující křižovatky se silnicí III/35433, nebude jej využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani jej k takovým účelům nepronajímat, nezcizit je, to vše po dobu 10 let ode dne nabytí;
  2. V případě, že se pro nabyvatele stane tato nemovitost před uplynutím této lhůty nepotřebná a nevyužije ji ani k možnému jinému druhu veřejné služby a ani k jiné činnosti, která je dle zvláštních zákonů veřejnou službou nebo veřejným úkolem, které je nabyvatel povinen plnit, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím převodce cenu, kterou nemovitost měla ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostí dle svého uvážení;
  3. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady;
  4. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení převodcem písemně vyzván;
  5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-45.doc

46. Změna usnesení 0349/05/2008/ZK
Usnesení 0200/03/2009/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-46.doc

47. Změna usnesení 0089/02/2009/ZK
Usnesení 0201/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0089/02/2009ZK tak, že v materiálu ZK-02-2009-25, př. 1 se u nabývaných pozemků par. č. 575/6, par. č. 575/7, par. č. 575/8 a par. č. 575/9 v k. ú. Písečné, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 1325 a par. č. 1326/1 v k. ú. Radešínská Svratka a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 415/1, par. č. 418 a par. č. 419 v k. ú. Bojanov u Dolní Libochové nahrazuje původní vlastník pozemků - ČR Pozemkový fond ČR (LV 10002) novým vlastníkem, kterým je - ČR Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (LV 60000).
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-47.doc

48. Změna usnesení zastupitelstva kraje v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Usnesení 0202/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 0027/01/2009/ZK, 0030/01/2009/ZK, 0078/02/2009/ZK, 0079/02/2009/ZK, 0087/02/2009/ZK, 0318/05/2008/ZK, 0326/05/2008/ZK, 0347/05/2008/ZK, 0358/05/2008/ZK, 0412/06/2007/ZK, 0464/07/2007/ZK, kterými byly schváleny dodatky zřizovacích listiny příspěvkových organizací kraje Vysočina tak, že pojem předáván do správy se v dodatcích zřizovacích listin nahrazuje pojmem předáván k hospodaření .
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-48.doc

31. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/405 Okříšky - průtah
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu.
V. Kodet a S. Cejpek ve svých příspěvcích vyjádřili své názory na realizaci nového průtahu městysem Okříšky, majetkoprávní řešení dotčených pozemků s vlastníky nemovitostí.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0203/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě kupní mezi krajem Vysočina jako budoucím kupujícím a vlastníky nemovitostí jako budoucími prodávajícími na části nemovitostí dotčených stavbou II/405 Okříšky - průtah v katastrálním území Okříšky v rozsahu a za podmínek dle materiálu
ZK-03-2009-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 1, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-31.doc

38. Darování části kanalizační přípojky do vlastnictví města Telč
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem a doplnil částku v příloze 1 tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0204/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem část kanalizační přípojky sloužící domovu mládeže Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč v úseku od revizní šachty Š2, včetně této šachty do kanalizačního sběrače A z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-03-2009-38, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-38.doc, ZK-03-2009-38, př. 1

49. Globální granty kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - dodatky ke smlouvám
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít dodatky ke smlouvám o realizaci grantového projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0205/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 3;
zmocňuje
Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-49.doc, ZK-03-2009-49, př. 1, ZK-03-2009-49, př. 2, ZK-03-2009-49, př. 3, ZK-03-2009-49, př. 4

50. Návrh na změnu obsazení orgánů RRAV za kraj Vysočina
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh na změnu obsazení orgánů Regionální rozvojové agentury Vysočina za kraj Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0206/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
nominuje
 • Ing. Bc. Martina Hyského členem Valného shromáždění Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina;
 • Ing. Bc. Martina Hyského členem Předsednictva Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina;
 • Ing. Vladimíra Novotného členem kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555, za kraj Vysočina,
a to s účinností ke dni nejbližšího zasedání Valného shromáždění, Předsednictva a kontrolní komise Regionální rozvojové agentury Vysočina, zájmového sdružení právnických osob, se sídlem Křížová 2, 58601 Jihlava, IČ: 70857555.
odpovědnost: ORR
termín: 13. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-50.doc, ZK-03-2009-50, př. 1

51. Poskytnutí dotací obcím dle Zásad č. 5/09 na podporu místní Agendy 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení seznam akcí navržených k podpoře. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0207/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-03-2009-51, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2009-51, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-03-2009-51, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-03-2009-51, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-51.doc

52. Projekt technologického centra kraje Vysočina spolufinancovaný IOP
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení projekt Technologického centra. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0208/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • realizaci projektu Technologického centra dle materiálu ZK-03-2009-52, př. 1;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 25,9 mil. Kč na zvláštní účet kraje Technologické centrum s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-03-2009-52, př. 2.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-52.doc, ZK-03-2009-52, př. 1, ZK-03-2009-52, př. 2

53. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina do Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému Projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0209/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2009-53, př. 1 a materiálu ZK-03-2009-53, př. 2, v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 2 mil. Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina, Odboru sociálních věcí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu ZK-03-2009-53, př. 1, k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor sociálních věcí, odbor školství a mládeže
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-53.doc, ZK-03-2009-53, př. 1, ZK-03-2009-53, př. 2

54. Projektový záměr na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvu kraje s Projektovým záměrem na úspory energií v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0210/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti úspor energie v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2009-54, př. 1 a materiálu ZK-03-2009-54, př. 2, v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv ve výši max. 10 mil. Kč na zvláštní účet kraje Realizace úspor energie;
ukládá
Odboru životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina a Odboru majetkovému Krajského úřadu kraje Vysočina připravit projekty uvedené v materiálu ZK-03-2009-54, př. 1, k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-54.doc, ZK-03-2009-54, př. 1, ZK-03-2009-54, př. 2

55. Úprava textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Z. Ryšavý informoval zastupitele o úpravách v textu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0211/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2009-55, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-55.doc, ZK-03-2009-55, př. 1, ZK-03-2009-55, př. 2

56. Návrh na projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje k projednání Územně analytické podklady kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0212/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Důvodovou zprávu dle materiálu ZK-03-2009-56, př. 1;
projednává
Územně analytické podklady kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti dle materiálu ZK-03-2009-56, př. 2;
ukládá
odboru ÚPSŘ zajištění zapracování výsledků projednání Územně analytických podkladů kraje Vysočina do podkladu pro pořízení aktualizace Zásad územního rozvoje kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-56.doc, ZK-03-2009-56, př. 1, ZK-03-2009-56, př. 2

57. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení finanční příspěvky na hospodaření v lesích pro období 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0213/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití ve znění Dodatku č. 1 a 2 podle materiálu ZK-03-2009-57, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-57.doc, ZK-03-2009-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství - dotace na drobné vodohospodářské ekologické akce
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0214/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zemědělství, § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly, položka 6901 Rezervy kapitálových výdajů o částku 20 mil. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 20 mil. Kč určenou na pokrytí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-58.doc

59. Poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina, o. s. na údržbu značení pěších tras v kraji Vysočina
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na poskytnutí dotace Klubu českých turistů Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0215/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci KČT Vysočina, o. s. se sídlem Na Kopci 22, 586 01 Jihlava, IČ 47366737, na zajištění obnovy a údržby značení pěších tras v kraji Vysočina v roce 2009 v maximální výši 200 tis. Kč z kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 Cestovní ruch, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace podle materiálu ZK-03-2009-59, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-59.doc, ZK-03-2009-59, př. 1, ZK-03-2009-59, př. 2

60. Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou úpravou přílohy 1 a požádal o její schválení. Zastupitelstvo kraje požadavek akceptovalo a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0216/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 dle materiálu ZK-03-2009-60, př. 1upr1;
uděluje
Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2008 včetně finančního ocenění subjektům dle materiálu ZK-03-2009-60, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu ZK-03-2009-60, př. 3 s určením pro subjekty podle materiálu ZK-03-2009-60, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-60.doc, ZK-03-2009-60, př. 1, ZK-03-2009-60, př. 2, ZK-03-2009-60, př. 3

Předsedající přednesl návrh schválit body 61, 63, 64 v bloku v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

61. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
Usnesení 0217/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009;
schvaluje
jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie;
přijímá
 • závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy;
 • závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2009 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-61.doc, ZK-03-2009-61, př. 1

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na pasporty místních komunikací
Usnesení 0218/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 414 884,- Kč na pasporty místních komunikací, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací podle materiálů ZK-03-2009-63, př. 1 a ZK-03-2009-63, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 414 900 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 414 900 Kč dle materiálu ZK-03-2009-63, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-63.doc, ZK-03-2009-63, př. 1, ZK-03-2009-63, př. 2

64. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF na projekt Severojižní propojení kraje Vysočina - 2
Usnesení 0219/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu dle materiálu ZK-03-2009-64, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-64.doc, ZK-03-2009-64, př. 1

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření.
K problematice údržby průjezdných úseků obcí vyjádřili své názory J. Kučera, K. Pačiska, M. Vystrčil.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0220/03/2009/ZK
zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 518 434,- Kč na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina podle materiálů ZK-03-2009-62, př. 1 a ZK-03-2009-62, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice o částku 519 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 519 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-62.doc, ZK-03-2009-62, př. 1, ZK-03-2009-62, př. 2

65. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou a Přibyslav na rekonstrukci a opravy místních komunikací
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k navrhovanému rozpočtovému opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0221/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci:
 • městu Havlíčkův Brod ve výši 14 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí místní komunikace dle materiálu ZK-03-2009-65, př. 2;
 • městu Ledeč nad Sázavou ve výši 14 mil. Kč na opravu místních komunikací dle materiálu ZK-03-2009-65, př. 3;
 • městu Přibyslav ve výši 24 mil. Kč na úhradu nákladů souvisejících s opravou místních komunikací dle materiálu ZK-03-2009-65, př. 4;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava, § 2212 Silnice dle materiálu ZK-03-2009-65, př. 5.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-65.doc, ZK-03-2009-65, př. 1, ZK-03-2009-65, př. 2, ZK-03-2009-65, př. 3, ZK-03-2009-65, př. 4, ZK-03-2009-65, př. 5

Předsedající přednesl návrh schválit body 66 75 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0222/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 v celkové výši 10 000 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2009-66, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-66.doc, ZK-03-2009-66, př. 1

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0223/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Jihlavskému plaveckému klubu AXIS, E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63438216 v celkové výši 40 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2009-67, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-67.doc

68. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0224/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy Základní umělecké škole Velké Meziříčí, příspěvková organizace, dle materiálu ZK-03-2009-68, př. 3, tabulka 4 ve výši 300 tis. Kč na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol;
schvaluje
nové znění Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2009-68, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-68.doc, ZK-03-2009-68, př. 1, ZK-03-2009-68, př. 2, ZK-03-2009-68, př. 3, ZK-03-2009-68, př. 4, ZK-03-2009-68, př. 5

69. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2009 a na rozvojový program Hustota a Specifika
Usnesení 0225/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 1 366 242 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 2 330 309 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj ve výši 8 853 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce ve výši 5 003 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-69, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-69.doc, ZK-03-2009-69, př. 1, ZK-03-2009-69, př. 2, ZK-03-2009-69, př. 3, ZK-03-2009-69, př. 4, ZK-03-2009-69, př. 5

70. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohled
Usnesení 0226/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci 2. etapy rozvojového programu Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na kvalitu jejich práce právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizuje kraj v celkové výši 7 005 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-70, př. 1, právnickým osobám vykonávajícím činnost škol, které zřizují obce v celkové výši 37 367 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-70, př. 2 a soukromým školám v celkové výši 598 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-70, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-70.doc, ZK-03-2009-70, př. 1, ZK-03-2009-70, př. 2, ZK-03-2009-70, př. 3

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -dotace na Ověřování vzdělávání podle školních vzdělávacích programů vypracovaných na základě rámcového vzdělávacího programu pro základní školy speciální
Usnesení 0227/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků v rámci programu Ověřování vzdělávání podle ŠVP vypracovaných na základě RVP pro základní školy speciální ve výši 108 594 Kč Základní škole speciální Jihlava, Březinova 31 (IČ 70888396).
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-71.doc

72. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2009
Usnesení 0228/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-03-2009-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-72.doc, ZK-03-2009-72, př. 1

73. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků
Usnesení 0229/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Posílení úrovně odměňování nepedagogických pracovníků pro Mateřskou školu Mozaika, Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, IČ 70993165.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-73.doc

74. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0230/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-03-2009-74, př. 1, kódy 1A,B,C,D,E, 1F,G,H,I,J,K, 2A, 2B,C,D, 4A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2009 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-74.doc, ZK-03-2009-74, př. 1

75. Změny ve zřizovacích listinách
Usnesení 0231/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Základní školy a Praktické školy Chotěboř, dle materiálu ZK-03-2009-75, př. 1;
 • Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Střední odborné školy Nové Město na Moravě, dle materiálu ZK-03-2009-75, př. 2;
 • Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Dětského domova, Senožaty 199, dle materiálu ZK-03-2009-75, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-75.doc, ZK-03-2009-75, př. 1, ZK-03-2009-75, př. 2, ZK-03-2009-75, př. 3

76. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2008
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení závěrečnou zprávu o čerpání podpory za rok 2008. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0232/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2008 dle materiálu ZK-03-2009-76, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-76.doc, ZK-03-2009-76, př. 1, ZK-03-2009-76, př. 1a, ZK-03-2009-76, př. 2a, ZK-03-2009-76, př. 3a, ZK-03-2009-76, př. 4a, ZK-03-2009-76, př. 5a, ZK-03-2009-76, př. 6a, ZK-03-2009-76, př. 7a, ZK-03-2009-76, př. 8a1-3, ZK-03-2009-76, př. 9a, ZK-03-2009-76, př. 10a1, ZK-03-2009-76, př. 10a2, ZK-03-2009-76, př. 10a3, ZK-03-2009-76, př. 10a4, ZK-03-2009-76, př. 11a

77. Úprava finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009
V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje navrhovanou úpravu finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0233/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2009 dle materiálu ZK-03-2009-77, př. 2.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-77.doc, ZK-03-2009-77, př. 1, ZK-03-2009-77, př. 2, ZK-03-2009-77, př. 3

Předsedající přednesl návrh schválit body 78 81 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

78. FOND VYSOČINY - grantový program Naše školka
Usnesení 0234/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Naše školka dle materiálu ZK-03-2009-78, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Naše školka ve složení:
ODS Marie Škvařilová (TR); Věra Matějíčková (ZR);
KDU-ČSL Petr Kesl (PE); Oldřich Uhlíř (ZR);
ČSSD Dagmar Hromádková (ZR);
KSČM Ladislav Brož (PE); Josef Zahradníček (TR);
 • Vladimíra Černého (ČSSD, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu Naše školka;
 • garantem grantového programu Naše školka odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Dušana Vichra s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 12. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-78.doc, ZK-03-2009-78, př. 1

79. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2009
Usnesení 0235/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj malých podnikatelů 2009 . dle materiálu ZK-03-2009-79, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009 ve složení:
ODS Zbyněk Pípal (PE);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Miroslav Houška (PE);
ČSSD Libor Joukl (HB); Zdeněk Chlád (HB);
KSČM Zdeněk Dobrý (HB); Pavel Hodač (PE);
 • Jana Nekulu (ODS, TR) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009;
 • garantem grantového programu Rozvoj malých podnikatelů 2009 Odbor regionálního rozvoje a Olgu Wiesnerovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-79.doc, ZK-03-2009-79, př. 1

80. FOND VYSOČINY - Grantový program DOBROVOLNICTVÍ A KOORDINACE SOCIÁLNÍ VÝPOMOCI V OBCÍCH 2009
Usnesení 0236/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 dle materiálu ZK-03-2009-80, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 ve složení:
ODS Jana Kouřilová (HB); Martina Bártová (TR);
KDU-ČSL Ladislav Bárta (ZR);
ČSSD Karel Pačiska (ZR); Lenka Kuchařová (PE);
KSČM Ladislav Nováček (PE); Blanka Vyhnalíková (HB);
 • Jiřího Vondráčka (KDU-ČSL, HB) předsedou řídicího výboru grantového programu Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009;
 • garantem grantového programu Dobrovolnictví a koordinace sociální výpomoci v obcích 2009 odbor sociálních věcí a zástupcem garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-80.doc, ZK-03-2009-80, př. 1

81. Fond Vysočiny - grantový program Obnova památkově chráněných území 2009
Usnesení 0237/03/2009/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Obnova památkově chráněných území 2009 na podporu obnovy objektů, které nejsou kulturními památkami, ale nachází se na území městských památkových rezervací a zón v objemu 2 000 tis. Kč dle materiálu ZK-03-2009-81, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Obnova památkově chráněných území 2009 ve složení:
ODS Hana Müllerová (JI); Rostislav Novák (TR);
KDU-ČSL Jaroslav Poborský (HB); Bohumil Tripal (JI);
ČSSD Pavel Antonín (HB); Miroslav Báňa (ZR);
KSČM Marie Rusová (ZR);
 • Jana Slámečku (KSČM, ZR) předsedou řídicího výboru grantového programu Obnova památkově chráněných území 2009,
 • garantem grantového programu Obnova památkově chráněných území 2009 odbor kultury a památkové péče a Olgu Čermákovou zástupcem garanta s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 15. 5. 2009
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2009-81.doc, ZK-03-2009-81, př. 1

82. Rozprava
Bez rozsáhleší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009 s tím, že příští zasedání se bude konat dne 16. 6. 2009.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Ověřovatelé zápisu:

Zdeňka Bečková        ……...……………………………………

Ing. Pavel Hájek        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2009 dne 12. 5. 2009.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová, dne 22. 5. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz