Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 30/2005 - 27.09.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na další postup při zpracování analýzy potřeb
03Návrh na rozdělení rezervy dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina a Okresním sdružením hasičů ČMS a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2005 v celkové výši 100 000,- Kč
04Prodej pozemků v k. ú. a obci Humpolec
05Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Lidmaň
06Výkup pozemků v k. ú. a obci Jaroměřice nad Rokytnou
07Výkup pozemků v k. ú. a obci Střítež pod Křemešníkem
08Návrh na provedení rozpočtového opatření - II/360, II/388 Bobrová
09Návrh na provedení rozpočtového opatření - II/344 Dolní Krupá, bodová závada
10Vzájemné darování nemovitého majetku mezi krajem Vysočina a městem Přibyslav
11Výstavba chodníku v k. ú. a obci Puklice
12Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
13Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Štěměchy
14Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Bystřice nad Pernštejnem
15Návrh na provedení rozpočtového opatření - SÚS Žďár nad Sázavou
16Výkup pozemku v k. ú. a obci Vyklantice
17Oprava chodníku v k. ú. a obci Horní Loučky
18Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
19Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina trvale dotčených stavbou silnice "II/352 Polná - přeložka", změna ceny nabývané nemovitosti.
20Převod pozemku a silnice III/36047 v k. ú. Kozlov u Křižanova
21Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
22Darování pozemků v k. ú. a obci Sedletín, změna usnesení
23Prodej pozemků v k. ú. a obci Jihlava
24Stavba "Domov důchodců Velké Meziříčí - Úpravy klidových ploch", návrh dodavatele stavby na zrušení smlouvy o dílo
25Investiční záměry do Operačního programu Průmysl a podnikání
26Návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava - financování měřicích míst pro vážení vozidel na silnicích a kanalizace v obci Strážek
27Návrh na financování technologie GPS u SÚS kraje
28Návrh na provedení rozpočtového opatření - ,,Škody po přívalových deštích" pro SÚS Havlíčkův Brod a SÚS Pelhřimov
29Grantový program Veřejná doprava 2004 - žádost Města Polná
30Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - srpen 2005
31Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
32Poznávací cesty po Vysočině
33Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
34Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Národní program zdraví
35Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2005
36Žádost obce Obrataň o mimořádnou dotaci
37Zabezpečení rozvoje Pedagogického centra Vysočina
38Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP
39Letní tábory na Vysočině - dotace Radě dětí a mládeže kraje Vysočina
40Dofinancování evropských projektů v roce 2005
41Učební a kompenzační pomůcky - návrh rozpočtového opatření a návrh změny rozpočtu PO kraje
42Změny v rejstříku škol a školských zařízení
43Návrh na stanovení odměny
44Kurzy pro získání základního vzdělání, kurzy k získání základů vzdělání
45Zabezpečení činnosti krajského koordinátora pro oblast autismu
46Povolení výjimky z počtu žáků na třídu
47Smlouva o výpůjčce - projekt METNET
48FOND VYSOČINY - Grantový program "Webové stránky měst a obcí III"
49FOND VYSOČINY - Grantový program "BEZPEČNOST ICT"
50Hodnocení akcí v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
51Grantová schémata kraje pro opatření 1.1. SROP - 2. výzva - zapracované úpravy I, vyhlášení 2. kola výzev
52Vyřazení majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
53Delegování zástupců zřizovatele do hodnotící komise
54Vyřazení majetku v Dětském domově Kamenice nad Lipou, příspěvkové organizaci
55Návrh na provedení rozpočtového opatření - Rozšíření protialkoholní záchytné stanice
56Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
57Návrh rozpočtového opatření na rok 2005 ve prospěch kapitoly - Sociální věci v souvislosti s úpravou platových tarifů dle nařízení vlády č. 307/2005 Sb.
58Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
59Projekt Čisté povodí Svratky
60Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na pořízení pohárů pro tři nejlepší vystavovatele - "Šampiony Vysočiny"
61Veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby "II/405 Jihlava - Příseka" - změna usnesení
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz