Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 16/2006 - 23.05.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Darování pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
03Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Odborné učiliště a Praktická škola Černovice - Oprava oken a fasády"
04Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Dětský domov Senožaty - Oprava oken a fasády"
05Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Domov mládeže Pelhřimov-Oprava sociálního zařízení"
06Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Domov důchodců Třebíč, Kubešova, úprava ÚT"
07Zakázka kraje na zhotovitele stavby "SOŠ, SOU zemědělské a technické a Učiliště Humpolec - Rekonstrukce kotelny"
08Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště Žďár n. S.- Rekonstrukce ÚT"
09Koupě pozemku v k. ú. a obci Černov
10Koupě pozemku v k. ú. a obci Nová Buková
11Zahájení jednání o koupi pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
12Zahájení jednání o nabytí pozemku v k. ú. Olešnička a obci Štěpánov nad Svratkou
13Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
14Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací, na stavbu "Domov důchodců Humpolec - Oprava oken"
15Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací na stavbu "Domov důchodců Proseč Obořiště - Vestavba podkroví hájovna", návrh na provedení rozpočtového opatření
16Souhlas se stavbou a darování pozemků v k. ú. Láz u Nových Syrovic a obci Láz
17Změna usnesení č. 0022/01/2006/ZK
18Zakázka kraje na stavební práce na stavbu "II/344 Dolní Krupá, bodová závada"
19Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
20Darování pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
21Kácení stromů pro vedení VN v k. ú. Helenín
22Nabytí pozemků v k. ú. a obci Rudolec
23Veřejná zakázka na stavební práce - provedení stavby "III/3791a Velká Bíteš Kostelní ulice"
24Zakázka kraje "II/405 Jihlava - Příseka, vynucená překládka sdělovacích kabelů"
25Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, návrh na provedení rozpočtového opatření
26Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
27Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací, na stavbu "SOŠ, SOU a OU Třešť - oprava oken domova mládeže"
28Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Oblastní galerie Vysočiny Jihlava - oprava elektroinstalace"
29Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Gymnázium Jihlava - oprava oken"
30Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu "Gymnázium Jihlava - rekonstrukce topného systému"
31Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Oslavice a k. ú. Velké Meziříčí po ukončení stavby silnice II/360 Velké Meziříčí- obchvat, 2. a 3. stavba
32Zveřejnění záměru výpůjčky majetku kraje
33Návrh na provedení rozpočtového opatření - Nemocnice Havlíčkův Brod
34Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky na stavební práce na stavbu ,,VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ústředního topení"
35Informace o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na financování činnosti krajského koordinátora romských poradců
37Zpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - duben 2006
38Stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací
39Vyřazení nepotřebného materiálu v Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
40Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
41Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
41upr1Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
42Návrh systému hmotné zainteresovanosti ředitelů nemocnic na rok 2006
43Návrh partnerství v projektu "Výzkum zdravotních a sociálních potřeb seniorů: očekávání a míra spokojenosti seniorů s kvalitou a dostupností zdravotnických a sociálních služeb"
44Žádost o vyjádření a spolupráci při realizaci regionálního projektu
45Hospicové hnutí Vysočina - žádost o poskytnutí dotace na podporu pilotního projektu systémový rozvoj paliativní péče v kraji Vysočina - hospicová péče v rodinném pokoji (druhá fáze projektu "rodinný pokoj")
46Stanovení platu
47Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 1. stupni vybraných základních škol - PILOT 1
48Návrh na provedení rozpočtového opatření
49Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí investiční dotace ZŠ a MŠ při zdravotnických zařízeních Havlíčkův Brod
50Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Školního statku Humpolec
50upr1Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Školního statku Humpolec
51Návrh na stanovení odměny
52Návrh na stanovení odměny
53Stanovení platu
54Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na zajišťování standardních Informačních a komunikačních technologií ve školách v roce 2006
55Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
56Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu škol a školských zařízení, změna závazných ukazatelů
57Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora Šachového centra talentované mládeže Vysočiny
58Talent Vysočiny 2006
59Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
60FOND VYSOČINY - Návrh grantového programu Certifikace - osvědčení 2006
61Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
62Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
63Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
64Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
65Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
66Návrh poptávky na zpracování studií na úseku silničního hospodářství, návrh na provedení rozpočtového opatření
66upr1Návrh poptávky na zpracování studií na úseku silničního hospodářství
67Žádosti o prodloužení smluv o závazku veřejné služby na zabezpečení základní dopravní obslužnosti drážní dopravou v územním obvodu kraje Vysočina veřejnou drážní osobní dopravou
68Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
69Fond Vysočiny - grantový program EDICE VYSOČINY IV.
70Vyhodnocení ankety "Zlatá jeřabina" - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2005
71Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "PORTA 2006"
72Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "ZPĚVÁČCI 2006"
73Souhlas se zápůjčkou Třebíčského malovaného betlému ve skříňce od autora Antonína Žamberského na výstavu v Prudniku v období od 2. do 4. června 2006
74Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - darování pohárů pro vítěze Oblastní výstavy německých ovčáků
75Informace o postupu na přípravě vzniku Regionální rady - harmonogram úkolů
76FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2006" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
77Převod pozemků letiště Havlíčkův Brod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz