Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2010

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2010 konaného dne 22. 6. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 40 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 22. 6. 2010;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2010
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 38 členů zastupitelstva kraje. Dále omluvil pozdější příchod P. Kučerové a J. Slámečky.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: P. Antonín, L. Brož, J. Fischerová, M. Popelka, M. Rusová.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
103. Nabytí pozemků pro akci „ZZS kraje Vysočina výjezdové stanoviště Polná“
104. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
105. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
106. FOND VYSOČINY Bezpečné metropolitní sítě 2010 schválení navržených podpor
a návrh na vyřazení bodu 89. (ZK-04-2010-89.doc, ZK-04-2010-89, př. 1, ZK-04-2010-89, př. 2), který je totožný s bodem 88.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2010
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 5. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
 6. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
 7. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 8. 3. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 9. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
 11. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
 12. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 14. Úprava finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 16. Nové projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury pro spolufinancování z ROP Jihovýchod
 17. Návrh na zavedení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
 18. Darování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
 19. Darování pozemku v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
 20. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Putimov
 22. Darování nemovitostí - k. ú. Střelecká, obec Dobronín
 23. Darování pozemku v k. ú. a obci Rapotice
 24. Darování pozemku v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod - změna usnesení 123/03/2003/ZK
 25. Darování pozemku v k. ú. Velký Dešov a obci Dešov
 26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kojčice
 27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
 28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
 29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš - změna usnesení č. 0252/04/2009/ZK
 31. Vzájemné převody pozemků v k. ú. a obci Třebíč
 32. Darování vodovodního a kanalizačního řadu na ulici Manželů Curieových v Třebíči
 33. Přijetí daru pozemků v k. ú. Ohrazenice na Moravě a obci Jaroměřice na Moravě a v k. ú. a obci Jaroměřice na Moravě
 34. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 35. Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
 36. Úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Náměšť nad Oslavou a v k. ú. Velká Bíteš
 37. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž - změna usnesení 0105/02/2010/ZK
 38. Výkup pozemků v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 39. Výkup pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
 40. Nabytí porostů na pozemcích pro akci II/388 Bobrová - Zvole
 41. Koupě pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
 42. Výkup pozemků v k. ú. a obci Kejžlice
 43. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jeřišno
 44. Výkup pozemků v k. ú. Závidkovice a obci Světlá nad Sázavou
 45. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Ostrov nad Oslavou
 46. Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
 47. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
 48. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
 49. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
 50. Majetkoprávní vypořádání pozemků a převod vyřazených úseků silnic II. a III. třídy v k. ú. a obci Třebíč
 51. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jihlava, k. ú. Staré Hory a k. ú. Helenín
 52. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě - k. ú. Jimramov
 53. Změna usnesení 0491/06/2009/ZK, darování nemovitého majetku a změna smlouvy o převzetí vzdělávací činnosti DDM Havlíčkův Brod
 54. Změna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
 55. Změna usnesení č. 0534/07/2009/ZK
 56. Změna hospodaření u svěřeného majetku v k. ú. Jihlava
 57. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M8
 59. Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 60. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
 61. Schválení vlastního podílu na investiční akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, pro účely žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
 62. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 63. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
 64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace na podporu provozování sociálních služeb
 65. Schválení aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina
 66. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
 67. Partnerská smlouva k projektu De-Lan
 68. Projekty kraje Vysočina spolufinancované z Integrovaného operačního programu
 69. Projekt CEMSDI - grantová dohoda
 70. FOND VYSOČINY - Bioodpady 2010 - schválení navržených podpor
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
 72. Realizace akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov
 73. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - předfinancování projektu
 74. Sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
 75. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
 76. Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII
 77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010
 78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
 79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
 80. Změny ve zřizovací listině
 81. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 82. Změny ve školském rejstříku
 83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina
 84. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
 85. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
 87. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
 88. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - podpora projektu Centrum zelených vědomostí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 1. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 2. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
 3. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - poskytnutí dotací
 4. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 5. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
 6. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
 7. Dodatek ke smlouvě o půjčce
 8. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010
 9. Centrum popularizace vědy Vysočina
 10. Stanovení termínů jednání
 11. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2010
 12. Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 007/04/2010/KV ze dne 10. 5. 2010
 13. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 - II.
 14. Nabytí pozemků pro akci „ZZS kraje Vysočina výjezdové stanoviště Polná“
 15. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 16. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
 17. FOND VYSOČINY Bezpečné metropolitní sítě 2010 schválení navržených podpor
 18. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0236/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Stanislav Šíp, RSDr. Karel Tvrdý
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0237/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Stanislava Šípa a RSDr. Karla Tvrdého ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek k předloženým písemným zápisům ze zasedání rady kraje otevřel rozpravu.
M. Vystrčil požádal o zaslání protokolu z kontroly Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (usnesení 0845/17/2010/RK) a zaslání přehledu poskytnutých finančních darů žadatelům za uhrazené regulační poplatky (usnesení 0695/14/2010/RK).
Předsedající požadavky akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0238/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, seznámil v krátkosti zastupitele s předloženým materiálem, obsahujícím mj. informace o možnostech přístupu k intranetové síti úřadu, školení eGovernmentu a informace o umístění krajského úřadu v soutěži Úřad roku „Půl na půl“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-03.doc, ZK-04-2010-03, př. 1, ZK-04-2010-03, př. 2, ZK-04-2010-03, př. 3

04. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek seznámil zastupitele s předloženým návrhem odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010 dle materiálu ZK-04-2010-04, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-04.doc, ZK-04-2010-04, př. 1

05. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010 dle materiálu ZK-04-2010-05, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 1. 12. 2009 - 31. 5. 2010 dle materiálu ZK-04-2010-05, př. 2.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-05.doc, ZK-04-2010-05, př. 1, ZK-04-2010-05, př. 2

06. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
J. Běhounek informoval zastupitele o žádostech obcí o poskytnutí dotace z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0242/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu ZK-04-2010-06, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu ZK-04-2010-06, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu ZK-04-2010-06, př. 3;
zamítá
žádosti obcí o poskytnutí dotace na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část dle materiálu ZK-04-2010-06, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-06.doc, ZK-04-2010-06, př. 1, ZK-04-2010-06, př. 2, ZK-04-2010-06, př. 3, ZK-04-2010-06, př. 4

07. Návrh na poskytnutí peněžitého daru Moravskoslezskému kraji, Olomouckému kraji a Zlínskému kraji - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0243/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout peněžitý dar Moravskoslezskému kraji IČ 70890692 ve výši 500 000 Kč, Zlínskému kraji IČ 70891320 ve výši 250 000 Kč a Olomouckému kraji IČ 60609460 ve výši 250 000 Kč na obnovu území, které bylo zasaženo ničivou povodní, dle materiálů ZK-04-2010-07, ZK-04-2010-07, př. 1, ZK-04-2010-07, př. 2, ZK-04-2010-07, př. 3 a ZK-04-2010-07, př. 4;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy o částku 1 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o částku 1 000 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-07.doc, ZK-04-2010-07, př. 1, ZK-04-2010-07, př. 2, ZK-04-2010-07, př. 3, ZK-04-2010-07, př. 4

08. 3. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh vyhlášení třetího ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina „Bezpečná nemocnice“. Současně navrhl úpravu přílohy 1. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0244/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení třetího ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice. Do této soutěže se mohou přihlásit lůžková zdravotnická zařízení, která mají sídlo na území ČR. Vítězné projekty budou oceněny Cenou hejtmana kraje Vysočina;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení projektů přihlášených lůžkových zdravotnických zařízení dle materiálu ZK-04-2010-08, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-08.doc, ZK-04-2010-08, př. 1, ZK-04-2010-08, př. 2

09. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava.
M. Vystrčil namítl, že navržené usnesení není po formální stránce správně, proto nebude pro tento návrh hlasovat.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0245/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
za podmínky vydání Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu uzavřít Smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-04-2010-09, př. 1;
schvaluje
 • převod finančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo úvěru do rozpočtu kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 51 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány na základě žádosti nemocnice prokazatelně doložené dokladem o finančním závazku;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 9 000 000 Kč;
 • závazný ukazatel Investiční dotaci pro Nemocnic Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE
termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 28 hlasy, proti 0, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-09.doc, ZK-04-2010-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - finanční výpomoc obcím s vysokým podílem školních dětí
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh finanční výpomoci obcím s vysokým podílem školních dětí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0246/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2010-10, př. 1;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3113 Základní školy o částku 55 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o stejnou částku 55 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace obcím na pomoc s krytím provozních nákladů základního školství dle materiálu ZK-04-2010-10, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-10.doc, ZK-04-2010-10, př. 1

99. Stanovení termínů jednání
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí navrhované termíny zasedání rady kraje, zastupitelstva kraje, termíny setkání rady kraje s poslanci a senátory, se starosty obcí II. a III. stupně, termín projednávání rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 v politických klubech a další plánované akce na druhé pololetí roku 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0247/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
stanovení termínů jednání na II. pololetí 2010.
odpovědnost: OSH
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-99.doc

11. Návrh na uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky
Na zasedání se dostavila P. Kučerová. V. Novotný seznámil zastupitele s návrhem uzavření smlouvy o přijetí úvěru od Evropské investiční banky.
K. Pačiska a Z. Dobrý sdělili zastupitelům kladné stanovisko rozpočtové komise a finančního výboru k navrhovanému uzavření úvěrové smlouvy.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o financování dle materiálu ZK-04-2010-11, př. 3 na realizaci projektu Regionální infrastruktura Vysočiny B;
pověřuje
hejtmana kraje Vysočina k podpisu smlouvy o financování mezi krajem Vysočina a EIB dle materiálu ZK-04-2010-11, př. 3.
odpovědnost: OE
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-11.doc, ZK-04-2010-11, př. 1, ZK-04-2010-11, př. 2, ZK-04-2010-11, př. 3, ZK-04-2010-11, př. 4

12. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému rozpočtovému výhledu kraje Vysočina na období 2011 - 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0249/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 1;
bere na vědomí
 • rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na období 2011 až 2013 dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 2;
 • přehled předpokládaných příjmů a výdajů na spolufinancování projektů z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2010-12, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-12.doc, ZK-04-2010-12, př. 1, ZK-04-2010-12, př. 2, ZK-04-2010-12, př. 3

13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout finanční prostředky nemocnicím kraje Vysočina za účelem zlepšení jejich finanční situace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0250/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout ve smyslu § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, peněžitý dar pro:
  • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, IČ 00179540 ve výši 84 600 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-13, př. 1;
  • Nemocnici Jihlavu, příspěvkovou organizaci, IČ 00090638 ve výši 197 750 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-13, př. 2;
  • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, IČ 00511951 ve výši 95 700 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-13, př. 3;
  • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, IČ 00839396 ve výši 69 350 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-13, př. 4;
  • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, IČ 00842001 ve výši 82 750 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-13, př. 5;
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši poskytnutých darů z Fondu strategických rezerv do rozpočtu kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice s tím, že prostředky se budou převádět postupně dle aktuálních možností.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-13.doc, ZK-04-2010-13, př. 1, ZK-04-2010-13, př. 2, ZK-04-2010-13, př. 3, ZK-04-2010-13, př. 4, ZK-04-2010-13, př. 5

14. Úprava finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010 - návrh na provedení rozpočtového opatření
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh úpravy finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2010 v souvislosti s přípravou vyhlášení dalšího kola grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0251/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • úpravu poměrného rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2010 dle materiálu ZK-04-2010-14, př. 2;
 • převod prostředků ve výši 7 mil. Kč z rozpočtu kraje na rok 2010 z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva do Fondu Vysočiny za účelem vyhlášení dalšího kola grantového programu Rozvoj podnikatelů.
odpovědnost: V. Novotný, ORR, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-14.doc, ZK-04-2010-14, př. 1, ZK-04-2010-14, př. 2, ZK-04-2010-14, př. 3

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Doprava.
V. Kodet a S. Cejpek vyjádřili nesouhlas s výběrem akcí určených k financování.
S. Šíp upozornil na nedostačující specifikaci nákladů a požádal o zaslání upřesňujícího písemného materiálu.
M. Vystrčil požádal o objasnění způsobu financování vybraných staveb.
L. Joukl k vzneseným dotazům uvedl, že vybrané akce byly schváleny dopravní komisí a současně objasnil způsob jejich financování. K požadavku S. Šípa přislíbil zaslat písemnou odpověď.
V. Kodet upřesnil, že dopravní komise návrhy akcí schvaluje, ale nerozhoduje o pořadí jejich provedení.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0252/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 41 000 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 41 000 000 Kč;
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 500 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o částku 9 500 000 Kč a dále položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů o částku 5 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci, o částku 41 000 000 Kč s určením na opravy povrchů silnic v oblasti Podoubraví;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 14 500 000 Kč s určením na výdaje spojené s výběrovým řízením, vypracováním diagnostických průzkumů, projektových dokumentací, úhradou správních poplatků za zajištění stavebních povolení a realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálech ZK-04-2010-15, př. 1 a ZK-04-2010-15, př. 2.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 2, zdrželo se 8.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-15.doc, ZK-04-2010-15, př. 1, ZK-04-2010-15, př. 2

16. Nové projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury pro spolufinancování z ROP Jihovýchod
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje ke schválení nové projektové záměry z oblasti dopravní infrastruktury. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv na zvláštní účty projektů II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje; II/392 Velké Meziříčí - Tasov; II/402 Třešť - křiž. s I/38; II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje v celkové maximální výši 430 mil. Kč. Finance budou uvolňovány postupně dle aktuální potřeby každého projektu;
zavazuje se,
že v případě nedostatku zdrojů ve Fondu strategických rezerv bude předfinancování projektů II/385 křiž. s I/19 - Dolní Rožínka - hranice kraje; II/392 Velké Meziříčí - Tasov; II/402 Třešť - křiž. s I/38; II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje zajištěno prostřednictvím úvěru.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-16.doc, ZK-04-2010-16, př. 1

09. Poskytnutí půjčky pro Nemocnici Jihlava, p. o. na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu - revokace usnesení 0245/04/2010/ZK
Na základě námitky M. Vystrčila hejtman kraje předložil zastupitelům kraje návrh revokovat usnesení k bodu 9 a schválit upravený návrh usnesení.
Zastupitelstvo kraje návrh na revokaci schválilo pro 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 2 a přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0254/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
revokuje
usnesení 0245/04/2010/ZK;
rozhoduje
za podmínky vydání Registrace a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Modernizace a obnova přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu:
 • schválit převod finančních prostředků ve výši 51 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv nebo úvěru do rozpočtu kraje na rok 2010 do kapitoly Zdravotnictví na § 3522 - Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí půjčky v částce 51 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, na financování projektu modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava předloženého do Integrovaného operačního programu s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány na základě žádosti nemocnice prokazatelně doložené dokladem o finančním závazku;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 - Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00054) o částku 9 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci při současném snížení položky 6901 - Rezervy kapitálových výdajů (ÚZ 00054) o stejnou částku 9 000 000 Kč;
 • schválit závazný ukazatel Investiční dotaci pro Nemocnic Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 9 000 000 Kč.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE
termín: 30. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-09.doc, ZK-04-2010-09, př. 1

17. Návrh na zavedení integrovaného dopravního systému kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Doprava
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu na zavedení integrovaného dopravního systému dopravní obslužnosti území kraje Vysočina.
K návrhu integrovaného dopravního systému vyslovili své názory V. Kodet, J. Karas, M. Vystrčil, K. Pačiska.
Závěrem diskuse předsedající přednesl návrh usnesení.
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o zavedení integrovaného dopravního systému dopravní obslužnosti území kraje Vysočina a jeho financování dle materiálů ZK-04-2010-17, př. 1, ZK-04-2010-17, př. 2 a ZK-04-2010-17, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava spočívající ve zvýšení § 2299 Ostatní záležitosti v dopravě o částku 3 500 000 Kč při současném snížení § 2212 Silnice o částku 3 500 000 Kč;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci integrovaného dopravního systému dle materiálů ZK-04-2010-17, př. 1, ZK-04-2010-17, př. 2 a ZK-04-2010-17, př. 3.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 1. 1. 2012
Návrh usnesení nebyl schválen. Pro 19 hlasů, proti 6, zdrželo se 13.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-17.doc, ZK-04-2010-17, př. 1, ZK-04-2010-17, př. 2, ZK-04-2010-17, př. 3

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 18 31, 33, 34, 37 45, 47 52, 54 - 59 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

18. Darování pozemků v k. ú. a obci Rynárec
Usnesení 0255/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 997/15 - ostatní plocha, silnice o výměře 2415 m2, par. č. 997/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 1963 m2, par. č. 997/24 - ostatní plocha, silnice o výměře 16 m2 a par. č. 1010/18 - ostatní plocha, silnice o výměře 370 m2 v k. ú. a obci Rynárec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rynárec;
schvaluje
dodatek č. 475 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-18, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-18.doc, ZK-04-2010-18, př. 1, ZK-04-2010-18, př. 2

19. Darování pozemku v k.ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov
Usnesení 0256/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vedený ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 364 o výměře 1748 m2 v k. ú. Kyjov u Černé, obec Kyjov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kyjov;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 488 Krajské správy a údržby sinic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-04-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-19.doc, ZK-04-2010-19, př. 1, ZK-04-2010-19, př. 2

20. Darování pozemku v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0257/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 4176-127/2006 nově oddělený pozemek par. č. 1512/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 5 506 m2 v k. ú. a obci Třebíč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, Nusle;
schvaluje
dodatek č. 476 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-20.doc, ZK-04-2010-20, př. 1, ZK-04-2010-20, př. 2

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Putimov
Usnesení 0258/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 688/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 2139 m2 a par. č. 688/31 - ostatní plocha, silnice o výměře 553 m2 v k. ú. a obci Putimov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Putimov;
schvaluje
dodatek č. 472 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-21.doc, ZK-04-2010-21, př. 1, ZK-04-2010-21, př. 2

22. Darování nemovitostí - k. ú. Střelecká, obec Dobronín
Usnesení 0259/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek st. par. č. 65 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 561 m2, pozemek par. č. 72/1 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 370 m2 a budovu - objekt bydlení č. p. 261 stojící na pozemku st. par. č. 65, včetně všech součástí a příslušenství v k. ú. Střelecká, obec Dobronín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dobronín;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 6 Domova důchodců Ždírec, příspěvková organizace dle materiálu ZK-04-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-22.doc, ZK-04-2010-22, př. 1, ZK-04-2010-22, př. 2

23. Darování pozemku v k. ú. a obci Rapotice
Usnesení 0260/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 1557/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2602 m2 v k. ú. a obci Rapotice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Rapotice;
schvaluje
Dodatek č. 449 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-23, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-23.doc, ZK-04-2010-23, př. 1, ZK-04-2010-23, př. 2

24. Darování pozemku v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod - změna usnesení 123/03/2003/ZK
Usnesení 0261/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit text usnesení č. 123/03/2003/ZK ze dne 17. 6. 2003 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • darování dílu a pozemku par. č. 759 o výměře 138 m2 sloučeného do pozemku par. č. 854/1 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod městu Havlíčkův Brod;
 • dodatek č. 12 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu ZK-03-2003-28, př. 1
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle GP č. 341-1070/2010 nově oddělený pozemek par. č. 759/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 138 m2 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 12 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-24.doc, ZK-04-2010-24, př. 1, ZK-04-2010-24, př. 2

25. Darování pozemku v k. ú. Velký Dešov a obci Dešov
Usnesení 0262/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem dle geometrického plánu č. 246-7785/2010 nově utvořený pozemek par. č. 4863/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 179 m2 v k. ú. Velký Dešov a obci Dešov, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Dešov;
schvaluje
Dodatek č. 467 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-25, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-25.doc, ZK-04-2010-25, př. 1, ZK-04-2010-25, př. 2

26. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Kojčice
Usnesení 0263/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 1218/12 - ostatní plocha, silnice o výměře 144 m2 a par. č. 1218/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 231 m2 a dále dle GP č. 299-493/2009 nově oddělené pozemky par. č. 1218/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 920 m2, par. č. 1218/16 - ostatní plocha, silnice o výměře 168 m2 a par. č. 1218/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 84 m2 v k. ú. a obci Kojčice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR;
 • nabýt darem dle GP č. 299-493/2009 nově oddělený díl a o výměře 128 m2 a díl c o výměře 123 m2 v k. ú. a obci Kojčice z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina s tím, že převáděné nemovitosti nebudou užívány komerčně, budou sloužit veřejně prospěšným účelům a v případě, že obdarovaný převede touto smlouvou získaný majetek na třetí osobu ve lhůtě kratší než 10 let od jeho nabytí, je povinen zaplatit prostřednictvím dárce do státního rozpočtu částku ve výši 100 % z ceny majetku zjištěné v době převodu;
schvaluje
 • dodatek č. 463 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-26, př. 1;
 • dodatek č. 464 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-26, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-26.doc, ZK-04-2010-26, př. 1, ZK-04-2010-26, př. 2, ZK-04-2010-26, př. 3

27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a Chrtníč
Usnesení 0264/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 555/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 26 m2, par. č. 555/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 a par. č. 555/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2, oddělené geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1180 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Chrtníč;
 • nabýt darem pozemek par. č. 555/11 - ostatní plocha, silnice o výměře 14 m2 oddělený geometrickým plánem č. 142-164/2008 z pozemku PK par. č. 1218/15 v k. ú. a obci Chrtníč z vlastnictví obce Chrtníč do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 473 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-27, př. 1;
 • dodatek č. 474 zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-27, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-27.doc, ZK-04-2010-27, př. 1, ZK-04-2010-27, př. 2, ZK-04-2010-27, př. 3

28. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Počátky
Usnesení 0265/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-28, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Počátky;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-28, př. 2 z vlastnictví města Počátky do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 465 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-28, př. 3;
 • dodatek č. 466 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-28, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-28.doc, ZK-04-2010-28, př. 1, ZK-04-2010-28, př. 2, ZK-04-2010-28, př. 3, ZK-04-2010-28, př. 4, ZK-04-2010-28, př. 5

29. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0266/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Ledeč nad Sázavou;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 2 z vlastnictví města Ledeč nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 468 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 3;
 • dodatek č. 469 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 4;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou dle materiálu ZK-04-2010-29, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-29.doc, ZK-04-2010-29, př. 1, ZK-04-2010-29, př. 2, ZK-04-2010-29, př. 3, ZK-04-2010-29, př. 4, ZK-04-2010-29, př. 5, ZK-04-2010-29, př. 6

30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Velká Bíteš - změna usnesení č. 0252/04/2009/ZK
Usnesení 0267/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0252/04/2009/ZK ze dne 16. 6. 2009 tak, že text:
Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2009-14, př. 3
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje schvaluje dodatek č. 336 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-30.doc, ZK-04-2010-30, př. 1

31. Vzájemné převody pozemků v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0268/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30.září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-31.doc, ZK-04-2010-31, př. 1, ZK-04-2010-31, př. 2, ZK-04-2010-31, př. 3, ZK-04-2010-31, př. 4, ZK-04-2010-31, př. 5

33. Přijetí daru pozemků v k. ú. Ohrazenice na Moravě a obci Jaroměřice na Moravě a v k. ú. a obci Jaroměřice na Moravě
Usnesení 0269/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-33, př. 1 z vlastnictví města Jaroměřice nad Rokytnou do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 470 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-33, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-33.doc, ZK-04-2010-33, př. 1, ZK-04-2010-33, př. 2, ZK-04-2010-33, př. 3

34. Prodej části pozemku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0270/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-34.doc, ZK-04-2010-34, př. 1, ZK-04-2010-34, př. 2, ZK-04-2010-34, př. 3, ZK-04-2010-34, př. 4, ZK-04-2010-34, př. 5

37. Koupě pozemků v areálu ÚSP pro dospělé Věž v k. ú. a obci Věž - změna usnesení 0105/02/2010/ZK
Usnesení 0271/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-37.doc, ZK-04-2010-37, př. 1, ZK-04-2010-37, př. 2, ZK-04-2010-37, př. 3

38. Výkup pozemků v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Usnesení 0272/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-38.doc, ZK-04-2010-38, př. 1

39. Výkup pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
Usnesení 0273/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-39.doc, ZK-04-2010-39, př. 1

40. Nabytí porostů na pozemcích pro akci II/388 Bobrová - Zvole
Usnesení 0274/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně porosty na pozemcích v rozsahu a za cenu dle materiálu ZK-04-2010-40, př. 1 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-40.doc, ZK-04-2010-40, př. 1

41. Koupě pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
Usnesení 0275/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-41.doc, ZK-04-2010-41, př. 1

42. Výkup pozemků v k. ú. a obci Kejžlice
Usnesení 0276/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-42.doc, ZK-04-2010-42, př. 1, ZK-04-2010-42, př. 2, ZK-04-2010-42, př. 3, ZK-04-2010-42, př. 4

43. Výkup pozemku v k. ú. a obci Jeřišno
Usnesení 0277/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-43.doc, ZK-04-2010-43, př. 1, ZK-04-2010-43, př. 2

44. Výkup pozemků v k. ú. Závidkovice a obci Světlá nad Sázavou
Usnesení 0278/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-44.doc, ZK-04-2010-44, př. 1, ZK-04-2010-44, př. 2, ZK-04-2010-44, př. 3

45. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Ostrov nad Oslavou
Usnesení 0279/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a městysem Ostrov nad Oslavou smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže převést darem do vlastnictví městyse Ostrov nad Oslavou části pozemků par. č. 2197/1 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/20 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/21 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/25 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/27 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/28 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/29 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/34 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/38 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/41 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/42 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/48 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/49 ostatní plocha, silnice, par. č. 2197/50 ostatní plocha, silnice a par. č. 2203/1 ostatní plocha, silnice v k. ú. a obci Ostrov nad Oslavou dotčených stavbou Chodník a společná stezka pro cyklisty a chodce ke hřbitovu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-45.doc, ZK-04-2010-45, př. 1

47. Majetkoprávní vypořádání pozemků po ukončení stavby II/353 D1 - Rytířsko - Jamné
Usnesení 0280/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: OM
termín: 31.8.2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-47.doc, ZK-04-2010-47, př. 1

48. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Salačova Lhota - obchvat
Usnesení 0281/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-04-2010-48, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-48.doc, ZK-04-2010-48, př. 1, ZK-04-2010-48, př. 2

49. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/128 Lukavec - obchvat
Usnesení 0282/04/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-49.doc, ZK-04-2010-49, př. 1, ZK-04-2010-49, př. 2, ZK-04-2010-49, př. 3

50. Majetkoprávní vypořádání pozemků a převod vyřazených úseků silnic II. a III. třídy v k. ú. a obci Třebíč
Usnesení 0283/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-50, př. 1 z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem stavbu komunikace včetně mostů a dalších součástí a příslušenství v ulicích Bedřicha Václavka, Třída Smila Osovského a Cyrilometodějská (dříve silnice III/36062) na části pozemků par. č. 1507/5, par. č. 1461/4, par. č. 1461/8, par. č. 1461/5, par. č. 1461/6, na celých pozemcích par. č. 1507/4, par. č. 1507/1 a na části pozemku par. č. 1512/1 v k. ú. a obci Třebíč, stavbu komunikace včetně součástí a příslušenství v ulicích Brněnská a Velkomeziříčská (dříve úsek silnice II/360) na dle GP č. 4273-3619/2007 nově oddělených pozemcích par. č. 1521/74, par. č. 1521/103, dále na pozemcích par. č. 1521/4, par. č. 1521/10, par. č. 1521/18, par. č. 1521/9, par. č. 1521/6, par. č. 1521/5, par. č. 1521/37, par. č. 1521/35, na části pozemků par. č. 1512/8, par. č. st. 499/1, par. č. st. 499/2, par. č. 1512/1, na celých pozemcích par. č. 1521/23, par. č. 1521/36, par. č. 1512/22, par. č. 1460/19, par. č. 1460/32, par. č. 1340/9, par. č. 1512/2, par. č. 1512/26, par. č. 1014/16, par. č.1026/14 a par. č. 1026/15 a na části pozemků par. č. 1526 a par. č. 1522/1, vše v k. ú. a obci Třebíč a dále pozemky dle materiálu ZK-04-2010-50, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
 • dodatek č. 486 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-50, př. 3;
 • dodatek č. 487 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-50, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-50.doc, ZK-04-2010-50, př. 1, ZK-04-2010-50, př. 2, ZK-04-2010-50, př. 3, ZK-04-2010-50, př. 4, ZK-04-2010-50, př. 5

51. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Jihlava, k. ú. Staré Hory a k. ú. Helenín
Usnesení 0284/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava;
schvaluje
 • dodatek č. 489 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 3;
 • dodatek č. 490 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 4;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-51, př. 5.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-51.doc, ZK-04-2010-51, př. 1, ZK-04-2010-51, př. 2, ZK-04-2010-51, př. 3, ZK-04-2010-51, př. 4, ZK-04-2010-51, př. 5, ZK-04-2010-51, př. 6

52. Majetkoprávní vypořádání pozemku po stavbě - k. ú. Jimramov
Usnesení 0285/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 1225/38 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 150 m2 oddělený dle geometrického plánu č. 344 - 178/2009 z pozemku par. č. 1225/1 v k. ú. a obci Jimramov z vlastnictví městyse Jimramov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 491 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-04-2010-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 1. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-52.doc, ZK-04-2010-52, př. 1

54. Změna usnesení č. 0081/02/2008/ZK
Usnesení 0286/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0081/02/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2008-27upr1, př. 1upr1 se pozemek zaměřený geometrickým plánem č. 1710-180/2007 par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 162 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem nahrazuje pozemkem zaměřeným geometrickým plánem č. 1920-N319/2009 par. č. 763/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 101 m2 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-54.doc, ZK-04-2010-54, př. 1

55. Změna usnesení č. 0534/07/2009/ZK
Usnesení 0287/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0534/07/2009/ZK tak, že text:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2322/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 001 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina
se nahrazuje textem:
Zastupitelstvo kraje rozhoduje nabýt darem pozemek par. č. 2322/9 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 875 m2 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod, nově oddělený geometrickým plánem č. 6269-134/2010 z pozemku par. č. 2322/1 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-55.doc, ZK-04-2010-55, př. 1

56. Změna hospodaření u svěřeného majetku v k. ú. Jihlava
Usnesení 0288/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 471 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-56, př. 1;
 • dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava dle materiálu ZK-04-2010-56, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-56.doc, ZK-04-2010-56, př. 1, ZK-04-2010-56, př. 2, ZK-04-2010-56, př. 3

57. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Usnesení 0289/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 14 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2010-57, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-57.doc, ZK-04-2010-57, př. 1

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloze M8
Usnesení 0290/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, příloha M8 - Investice v sociálních věcech o 12 800 tis.Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 12 800 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-58.doc

59. Přijetí finančního daru od města Ledeč nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0291/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4221 Investiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy) rozpočtu kraje o částku 4 921 550 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-59.doc

32. Darování vodovodního a kanalizačního řadu na ulici Manželů Curieových v Třebíči
L. Joukl představil zastupitelům záměr kraje darovat do vlastnictví města Třebíč vodovodní a kanalizační řad na ulici Manželů Curieových v Třebíči. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0292/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem vodovodní řad v celkové délce cca 479 m v členění potrubí PE 90 - délka 110 m, potrubí PE-110 - délka 179 m a potrubí PE-125 - délka 200 m včetně 7-mi zemních hydrantů a kanalizační řad v celkové délce 998 m v členění stoka A - délka 487 m, stoka A-1 - délka 172 m, stoka A-2 - délka 150,5 m, stoka A-2-1 - délka 20,5 m, stoka A-3 - délka 139 m, stoka A-3-1 - délka 29 m, nacházející se na ulici Manželů Curieových v Třebíči z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč.
schvaluje
Dodatek č. 5 Zřizovací listiny Střední průmyslové školy Třebíč dle materiálu ZK-04-2010-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-32.doc, ZK-04-2010-32, př. 1, ZK-04-2010-32, př. 2

35. Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Nemovitý majetek
L. Joukl seznámil zastupitele s předloženým návrhem nabytí pozemků pro realizaci akce „Přístavba k domovu důchodců Ždírec“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0293/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
úplatně nabýt pozemky par. č. 8/1 - ost. plocha, zeleň o výměře 3 486 m2, par. č. 899/2 - ost. plocha, manipulační plocha o výměře 208 m2, st. par. č. 99 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 26 m2 a st. par. č. 98 - zast. plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 32 m2 v k.ú. Ždírec na Moravě, obec Ždírec z vlastnictví obce Ždírec do vlastnictví kraje Vysočina za celkovou dohodnutou cenu 1 125 600 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-35.doc, ZK-04-2010-35, př. 1

36. Úplatné nabytí nemovitostí v k. ú. Náměšť nad Oslavou a v k. ú. Velká Bíteš
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje materiál týkající se nabytí nemovitostí pro realizaci projektu „Transformace ÚSP Jinošov“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0294/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt úplatně:
 • pozemky par. č. 2975/3 - orná půda o výměře 862 m2 nově oddělený dle GP č. 1758 -122/2009, par. č. 4528/1 - orná půda o výměře 857 m2 nově oddělený dle GP č. 1758 -122/2009 v k. ú. a obci Velká Bíteš z vlastnictví města Velká Bíteš do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 800 000 Kč;
 • pozemky par. č. 10002/43 - orná půda o výměře 302 m2, par. č. 1002/49 - orná půda o výměře 271 m2, par. č. 1002/50 - orná půda o výměře 520 m2, par. č. 1002/59 - orná půda o výměře 274 m2 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou za dohodnutou kupní cenu 783 500 Kč a budovu č.p. 115 stojící na pozemku st. par. č. 13, včetně pozemku st. par. č. 13 - zast. plocha a nádvoří o výměře 731 m2 v k.ú. a obci Náměšť nad Oslavou za dohodnutou kupní cenu 2 344 170 Kč z vlastnictví města Náměšť nad Oslavou do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-36.doc, ZK-04-2010-36, př. 1

46. Uzavření budoucí kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu a požádal o úpravu přílohy č. 1. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0295/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a společností ENERGOKLASTR CTT Vysočina - obecně prospěšná společnost, se sídlem Slavkov u Brna, U Mlýna 1075, 684 1 Vyškov, IČ: 292 01 055 smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej pozemku par. č. 399/10 - orná půda o výměře 20 405 m2 v k.ú. Hruškové Dvory, obec Jihlava za dohodnutou kupní cenu ve výši 9 182 250 Kč dle materiálu ZK-04-2010-46, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-46.doc, ZK-04-2010-46, př. 1, ZK-04-2010-46, př. 2

53. Změna usnesení 0491/06/2009/ZK, darování nemovitého majetku a změna smlouvy o převzetí vzdělávací činnosti DDM Havlíčkův Brod
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem změny usnesení a v souvislosti s volbou nového starosty města Havlíčkův Brod. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0296/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-53.doc, ZK-04-2010-53, př. 1, ZK-04-2010-53, př. 2, ZK-04-2010-53, př. 3, ZK-04-2010-53, př. 4

103. Nabytí pozemků pro akci „ZZS kraje Vysočina výjezdové stanoviště Polná“
L. Joukl podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0297/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky st. par. č. 721 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 232 m2 a st. par. č. 722 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 392 m2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví města Polná do vlastnictví kraje Vysočina;
 • bezúplatně nabýt pozemek par. č. 1485/3 ost. plocha, jiná plocha o výměře 652 m2 oddělený GP č. 1709-121/2010 z pozemku par. č. 1485/2 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
pro realizaci stavby „ZZS kraje Vysočina výjezdové stanoviště Polná“.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-103, ZK-04-2010-103, př. 1

60. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz
P. Krčál informoval zastupitele o návrhu dodatku Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0298/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2010-60, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 1. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-60.doc, ZK-04-2010-60, př. 1

61. Schválení vlastního podílu na investiční akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec, pro účely žádosti o dotaci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb
P. Krčál podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0299/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o přípravě investičního záměru Přístavba k Domovu důchodců Ždírec dle materiálů ZK-04-2010-61 a ZK-04-2010-61, př. 1;
schvaluje
závazek kraje zabezpečit vlastní zdroje a finanční spoluúčast Vysočina na akci Přístavba k Domovu důchodců Ždírec ve výši 30 % nákladů akce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-61.doc, ZK-04-2010-61, př. 1

62. Návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
Ze zasedání se omluvil J. Běhounek. P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0300/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši 190 000,-Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2010-62, př. 2;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2010-62, př. 3.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31.7.2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-62.doc, ZK-04-2010-62, př. 1, ZK-04-2010-62, př. 2, ZK-04-2010-62, př. 3

63. Schválení předfinancování projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informace o projektu Transformace Ústavu sociální péče Jinošov, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0301/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o projektu Transformace ÚSP Jinošov dle materiálu ZK-04-2010-63, př. 2;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Transformace ÚSP Jinošov v celkové hodnotě max. 7 000 000 Kč na přípravu a částečnou realizaci projektu. Finance budou uvolňovány v průběhu 1. etapy postupně dle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-63.doc, ZK-04-2010-63, př. 1, ZK-04-2010-63, př. 2

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci - poskytnutí dotace pro nestátní neziskové organizace na podporu provozování sociálních služeb
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0302/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci pro poskytovatele sociálních služeb v celkové výši 200 800,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2010-64, př. 1;
schvaluje
ruší
usnesení zastupitelstva kraje č. 0157/02/2010/ZK v části týkající se rozhodnutí poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci pro organizaci Agentura domácí zdravotní péče Třebíč s. r. o., IČ 28341341 ve výši 150 000 Kč.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 20. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-64.doc, ZK-04-2010-64, př. 1, ZK-04-2010-64, př. 2, ZK-04-2010-64, př. 3

65. Schválení aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje Vysočina
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0303/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 2010 dle materiálu ZK-04-2010-65, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-65.doc, ZK-04-2010-65, př. 1

104. Poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu poskytnutí dotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0304/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 2 012 600 Kč na podporu projektů v oblasti dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby dle materiálu ZK-04-2010-104, př. 1;
schvaluje
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2010-104, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 2 012 600 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j.n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 012 600 Kč.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-104, ZK-04-2010-104, př. 1, ZK-04-2010-104, př. 2

66. Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina v uplynulém období
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0305/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zprávu o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina za uplynulé období dle § 7 odst. 2 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů pro aktualizaci Zásad územního rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2010-66, př. 1.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: 30. 11. 2011
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-66.doc, ZK-04-2010-66, př. 1, ZK-04-2010-66, př. 2

67. Partnerská smlouva k projektu De-Lan
Z. Ryšavý informoval zastupitelstvo kraje o předloženém návrhu uzavření partnerské smlouvy k mezinárodnímu projektu De-Lan. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0306/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
uzavřít partnerskou smlouvu projektu De-Lan dle materiálu ZK-04-2010-67, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-67.doc, ZK-04-2010-67, př. 1, ZK-04-2010-67, př. 2

68. Projekty kraje Vysočina spolufinancované z Integrovaného operačního programu
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0307/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • realizaci projektů Vnitřní integrace úřadu, Digitalizace a ukládání a Digitální mapa veřejné správy dle Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace výzvy Integrovaného operačního programu č. 8;
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 65 mil. Kč na zvláštní účty kraje Vnitřní integrace úřadu, Digitalizace a ukládání a Digitální mapa veřejné správy s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-68.doc

69. Projekt CEMSDI - grantová dohoda
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh grantové dohody k projektu CEMSDI. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0308/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít grantovou dohodu k projektu CEMSDI dle materiálu ZK-04-2010-69, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-69.doc, ZK-04-2010-69, př. 1, ZK-04-2010-69, př. 2

70. FOND VYSOČINY - Bioodpady 2010 - schválení navržených podpor
Z. Ryšavý informoval zastupitele o návrhu řídícího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Bioodpady 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0309/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 31. července 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-70.doc, ZK-04-2010-70, př. 1, ZK-04-2010-70, př. 2, ZK-04-2010-70, př. 3, ZK-04-2010-70, př. 4

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina (ISNOV)
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0310/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Životní prostředí, § 3729 - Ostatní nakládání s odpady o částku 2 375 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Strategické a koncepční materiály o částku 2 375 tis. Kč určenou na realizaci projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v kraji Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-71.doc, ZK-04-2010-71, př. 1

72. Realizace akce Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov Budkov
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje materiál řešící spolufinancování a předfinancování projektu na akci Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov Budkov. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0311/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy a stavu projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2 500 000 Kč na zvláštní účet Revitalizace parků k předfinancování a spolufinancování realizace projektu Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina - Dětský domov - Budkov, s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-72.doc, ZK-04-2010-72, př. 1, ZK-04-2010-72, př. 2

73. Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky - předfinancování projektu
Z. Ryšavý podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0312/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu Implementace soustavy Natura 2000 v kraji Vysočina - lesy a rybníky ve výši max. 5 846 000 Kč s tím, že tyto finanční prostředky budou sloužit k financování projektu v průběhu realizace tak, aby kryly postupně nabíhající náklady projektu předtím, než proběhnou jednotlivé platby z Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-73.doc

106. FOND VYSOČINY Bezpečné metropolitní sítě 2010 schválení navržených podpor
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh řídícího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu „Bezpečné metropolitní sítě 2010“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0313/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OI
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-106, ZK-04-2010-106, př. 1, ZK-04-2010-106, př. 2, ZK-04-2010-106, př. 3

74. Sloučení Hradu Kámen, příspěvkové organizace s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh sloučení uvedených příspěvkových organizací zřizované krajem na úseku kultury.
V. Kodet vyjádřil nesouhlas s navrhovaným způsobem sloučení.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0314/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
sloučit Hrad Kámen, příspěvkovou organizaci s Muzeem Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizací dnem 1. 1. 2011 dle materiálu ZK-04-2010-74, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor majetkový, odbor ekonomický, ředitel Hradu Kámen, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 1. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 1, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-74.doc, ZK-04-2010-74, př. 1, ZK-04-2010-74, př. 2

75. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace - změna závazného data ukončení realizace akce
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené s obcí Jasenice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0315/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2010-75, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-75.doc, ZK-04-2010-75, př. 1, ZK-04-2010-75, př. 2

76. Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí finanční dotace v rámci grantového programu Edice Vysočiny VII.
S. Cejpek navrhl doplnění příloh 1 a 2 do návrhu usnesení. T. Škaryd souhlasil s návrhem S. Cejpka a zastupitelstvo kraje hlasovalo o upraveném návrhu usnesení.
Usnesení 0316/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-76.doc, ZK-04-2010-76, př. 1, ZK-04-2010-76, př. 2, ZK-04-2010-76, př. 3, ZK-04-2010-76, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 77, 79, 80, 82, 85, 86, 88 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

77. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2010
Usnesení 0317/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2010-77, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-77.doc, ZK-04-2010-77, př. 1

79. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0318/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Basketbalovému klubu Jihlava, Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 62797972 ve výši 18 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu ZK-04-2010-79, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-79.doc, ZK-04-2010-79, př. 1

80. Změny ve zřizovací listině
Usnesení 0319/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Gymnázium Chotěboř dle materiálu ZK-04-2010-80, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-80.doc, ZK-04-2010-80, př. 1

82. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0320/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označených v materiálu ZK-04-2010-82, př. 1 kódy 1A, B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 15. 7. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-82.doc, ZK-04-2010-82, př. 1

85. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0321/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 1. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-85.doc, ZK-04-2010-85, př. 1, ZK-04-2010-85, př. 2, ZK-04-2010-85, př. 3, ZK-04-2010-85, př. 4, ZK-04-2010-85, př. 5, ZK-04-2010-85, př. 6, ZK-04-2010-85, př. 7, ZK-04-2010-85, př. 8, ZK-04-2010-85, př. 9, ZK-04-2010-85, př. 10, ZK-04-2010-85, př. 11, ZK-04-2010-85, př. 12, ZK-04-2010-85, př. 13, ZK-04-2010-85, př. 14, ZK-04-2010-85, př. 15, ZK-04-2010-85, př. 16, ZK-04-2010-85, př. 17, ZK-04-2010-85, př. 18, ZK-04-2010-85, př. 19, ZK-04-2010-85, př. 20

86. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovním mistrovství
Usnesení 0322/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ 75070961 ve výši 15 000 Kč na podporu účasti na sportovním mistrovství dle materiálu ZK-04-2010-86, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-86.doc, ZK-04-2010-86, př. 1

88. Komplexní využití některých nemovitostí v majetku kraje v Bystřici nad Pernštejnem - podpora projektu Centrum zelených vědomostí - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Usnesení 0323/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout Městu Bystřice nad Pernštejnem peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 3 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-88, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-88.doc, ZK-04-2010-88, př. 1, ZK-04-2010-88, př. 2

78. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0324/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-04-2010-78, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce dle materiálu ZK-04-2010-78, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-78.doc, ZK-04-2010-78, př. 1, ZK-04-2010-78, př. 2

81. Poskytnutí systémové podpory městům dle zásad zastupitelstva kraje - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy s městem Havlíčkův Brod. V souvislosti s volbou nového starosty města Havlíčkův Brod doporučila úpravu přílohy č. 1 tohoto materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0325/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout městu Havlíčkův Brod peněžitý dar z kapitoly Školství, mládeže a sportu ve výši 171 000 Kč dle materiálu ZK-04-2010-81, př. 1upr1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-81.doc, ZK-04-2010-81, př. 1

83. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem finanční podpory a opatření k zajištění úspěšné realizace a dokončení uvedeného grantového projektu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0326/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout půjčku Gymnáziu dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, IČ 62540041, ve výši 2 500 000 Kč na zajištění průběžného financování projektu CZ.1.07/1.1.01/02.0012 Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 2 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 6409 Ostatní činnosti jinde nespecifikované o částku 2 500 000 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, odbor regionálního rozvoje, ředitel Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147
termín: do 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-83.doc, ZK-04-2010-83, př. 1, ZK-04-2010-83, př. 2, ZK-04-2010-83, př. 3

84. Studie dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem studie dopadů demografického vývoje.
M. Vystrčil se zajímal o obsah připravované studie a požádal o konkretizaci zadaného úkolu OŠMS.
M. Kružíková přiblížila zastupitelům představu obsahu připravované studie a M. Vystrčilovi přislíbila po zpracování analýzy OŠMS zaslat přesnou formulaci zadaného úkolu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0327/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
uložení OŠMS úkolu zpracovat studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.
odpovědnost: OŠMS
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-84.doc, ZK-04-2010-84, př. 1, ZK-04-2010-84, př. 2

87. Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí účelové investiční dotace městu Třebíč na dofinancování akce Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0328/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci Městu Třebíč, IČ 00290629 na akci Regenerace sportoviště Horka-Domky, I. Etapa - baseballové hřiště ve výši 5 000 tis. Kč dle materiálu ZK-04-2010-87, př. 3;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost, o částku 5 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 000 tis. Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 30 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-87.doc, ZK-04-2010-87, př. 1, ZK-04-2010-87, př. 2, ZK-04-2010-87, př. 3

90. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek seznámil zastupitele s návrhem podpory na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0329/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu ZK-04-2010-90, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-90.doc, ZK-04-2010-90, př. 1

91. Změna Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovanou změnou uvedených Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0330/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce dle materiálu ZK-04-2010-91, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-91.doc, ZK-04-2010-91, př. 1, ZK-04-2010-91, př. 2, ZK-04-2010-91, př. 3

92. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - poskytnutí dotací
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o předloženém seznamu subjektů a jejich projektů navržených či nenavržených k poskytnutí dotací. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0331/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-92.doc, ZK-04-2010-92, př. 1, ZK-04-2010-92, př. 2, ZK-04-2010-92, př. 3

93. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu a upravené příloze č. 2. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0332/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v zapojení zůstatku ZBÚ - podzemní vody ve výši 2 300 000 Kč do rozpočtu kraje na rok 2010 kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 Pitná voda obcím na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II, dle materiálu ZK-04-2010-93, př. 2upr1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci stavby vodního díla z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2010-93, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-93.doc, ZK-04-2010-93, př. 1, ZK-04-2010-93, př. 2 ZK-04-2010-93, př. 3

94. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh udělení ceny Vesnice Vysočiny obci Vír. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0333/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Vír, okr. Žďár nad Sázavou.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 20. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-94.doc, ZK-04-2010-94, př. 1, ZK-04-2010-94, př. 2

95. Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje podrobnosti k navrhovanému záměru pokračovat v aktualizaci Programu rozvoje kraje.
M. Vystrčil seznámil zastupitele se stanoviskem výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0334/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
3. verzi SWOT analýzy a Programové části Programu rozvoje kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2010-95, př. 2;
ukládá
Radě kraje Vysočina pokračovat v aktualizaci Program rozvoje kraje Vysočina dle harmonogramu obsaženém v materiálu ZK-04-2010-95, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-95.doc, ZK-04-2010-95, př. 1, ZK-04-2010-95, př. 2, ZK-04-2010-95, př. 3

96. Dodatek ke smlouvě o půjčce
M. Hyský informoval zastupitele o předloženém návrhu dodatku ke smlouvě o půjčce uzavřené s Energetickou agenturou Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0335/04/2010/ZK
Zastupitelstvu kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce s Energetickou agenturou Vysočina, se sídlem Křížová 2, Jihlava, IČ: 70938334 dle materiálu ZK-04-2010-96, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-96.doc, ZK-04-2010-96, př. 1, ZK-04-2010-96, př. 2, ZK-04-2010-96, př. 3

97. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout finanční dotace žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2010“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0336/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2010-97, př. 1;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2010-97, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-97.doc, ZK-04-2010-97, př. 1, ZK-04-2010-97, př. 2

98. Centrum popularizace vědy Vysočina
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít partnerské smlouvy a zdůvodnil předložené úpravy příloh. Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0337/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace o projektu dle materiálu ZK-04-2010-98, př. 1upr1;
schvaluje
 • finanční rámec projektu dle materiálu ZK-04-2010-98, př. 2upr1;
 • závazek podílet se na budoucím spolufinancování projektu, a to zejména na úhradě provozních nákladů projektu dle materiálu ZK-04-2010-98, př. 3;
 • převod finančních prostředků ve výši max. 484 mil. Kč z cizích zdrojů na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Centrum popularizace vědy Vysočina s tím, že finanční prostředky budou uvolňovány postupně podle aktuální potřeby projektu;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2010-98, př. 8;
rozhoduje
poskytnout dotaci příjemcům uvedeným v materiálech ZK-04-2010-98, př. 4upr1, ZK-04-2010-98, př. 5upr1, ZK-04-2010-98, př. 6upr1, ZK-04-2010-98, př. 7upr1, ve výši a za podmínek uvedených v materiálech ZK-04-2010-98, př. 4upr1, ZK-04-2010-98, př. 5upr1, ZK-04-2010-98, př. 6upr1, ZK-04-2010-98, př. 7upr1.
odpovědnost: ORR, OE, OM
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-98.doc

100. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2010
I. Rohovský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2010 navrhovaným kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0338/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-04-2010-100, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-100.doc, ZK-04-2010-100, př. 1, ZK-04-2010-100, př. 2

101. Stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 007/04/2010/KV ze dne 10. 5. 2010
Z. Dobrý předložil zastupitelstvu kraje na vědomí stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina k uvedenému usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina.
V. Kodet objasnil zastupitelům standardní postup kontrolního výboru při provádění kontroly činnosti finančního výboru.
Závěrem diskuse zastupitelstvo kraje hlasovalo o návrhu usnesení.
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
stanovisko Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina ze dne 18. 5. 2010 k usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 007/04/2010/KV;
ukládá
Legislativnímu výboru Zastupitelstva kraje Vysočina přezkoumat Pravidla kontrolní činnosti výborů zastupitelstva kraje, schválená ZK-05-2001-13, př. 1, v souvislosti s chybějící úpravou postupu při námitce podjatosti.
odpovědnost: legislativní výbor
termín: 22. 6. 2010
Návrh usnesení nebyl schválen. Pro 22 hlasy, proti 1, zdrželo se 9.
Na základě námitky Z. Bečkové, že nebyl zaznamenán výsledek jejího hlasování, navrhl předsedající, aby zastupitelé znovu hlasovali o návrhu usnesení
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a opakovaně hlasovalo o návrhu usnesení.
Návrh usnesení nebyl schválen. Pro 22 hlasy, proti 1, zdrželo se 10.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-101.doc

105. Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Kodet předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy o provedení kontroly č. 2/2010 a č. 4/2010 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0339/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zápisy o provedení kontroly č. 2/2010 a 4/2010 předložené Kontrolním výborem Zastupitelstva kraje Vysočina dle materiálů ZK-04-2010-105, př. 1 a ZK-04-2010-105, př. 2.
odpovědnost: předseda kontrolního výboru
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 31 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-105

102. FOND VYSOČINY - grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 - II.
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh grantového programu na zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení technologií, výrobních zařízení, případně rozšíření podnikatelských prostor. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0340/04/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Rozvoj podnikatelů 2010 II. dle materiálu ZK-04-2010-102, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II ve složení:
ČSSD Libor Joukl (HB);
KDU-ČSL Miroslav Vrbka (TR); Karel Pacal (ZR);
KSČM Pavel Hodač (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
ODS Zbyněk Pípal (PE); Pavel Trvaj (TR);
 • Miroslava Báňu (ZR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II;
 • garantem grantového programu Rozvoj podnikatelů 2010 - II odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Olgu Wiesnerovou s právem hlasovacím a Ivetu Fryšovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2010-102.doc, ZK-04-2010-102, př. 1

107. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.


V. Novotný poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2010 s tím, že příští zasedání se bude konat 21. 9. 2010.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Stanislav Šíp        …..………………………………….……Karel Tvrdý, RSDr.        ……...……………………………………

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2010.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2010 dne 22. 6. 2010.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 2. 7. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz