Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2010

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2010 konaného dne 11. 5. 2010 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 43 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 11. 5. 2010;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2010
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 42 členů zastupitelstva kraje. Dále omluvil pozdější příchod Z. Ryšavého.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Soukup, M. Popelka.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byl předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
75. FOND VYSOČINY grantový program „Investujme v sociálních službách“ do programu jednání;
76. Podpora rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2010
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Poskytnutí daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
 5. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
 6. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009
 7. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
 8. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
 9. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
 10. Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
 11. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
 12. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009
 13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2010
 14. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2009
 15. Dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
 16. Prodej pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov
 17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Košetice
 18. Vzájemné darování pozemků a komunikací v k. ú. Červená Řečice a Popelištná a obci Červená Řečice
 19. Darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
 20. Darování ideální části pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
 21. Darování pozemků v k. ú. a obci Lavičky
 22. Převod vyřazované části silnice III/3921 do vlastnictví obce Petráveč
 23. Převod pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje
 24. Vykoupení pozemku pro rozšíření silnice v k. ú. a obci Pavlov
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
 26. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Louka u Jemnice a obci Jemnice
 28. Darování pozemků v k. ú. a obci Polná
 29. Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
 30. Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina - smlouvy uzavírané s městem Přibyslav
 31. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
 32. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 33. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věžná
 34. Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
 35. Nabytí pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
 36. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 2. stavba
 37. Nabytí stavebních objektů SO 103 - Úprava křižovatky pro napojení v ZÚ - k.ú. Město Žďár v rámci stavby I/19 - Žďár nad Sázavou, Mělkovice, obchvat a SO 901.2 vegetační úpravy silnic III. třídy v rámci stavby I/38 - Havlíčkův Brod- jihovýchodní obchvat
 38. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pístov u Jihlavy, k. ú. Hosov u Jihlavy
 39. Žádost obce Velký Beranov o převod místní komunikace v k. ú. Velký Beranov a Bradlo do vlastnictví kraje Vysočina
 40. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jinošov
 41. Smlouva o společném postupu zadavatelů s Městem Velká Bíteš - zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská
 42. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
 44. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a Městem Třebíč
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu
 47. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2010
 48. Žádost obce Světnov o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova 2010
 49. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 50. Soutěž o SKUTEK ROKU 2009
 51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika
 52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2010
 56. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319
 57. Změny ve školském rejstříku
 58. Změny ve zřizovací listině
 59. Záměr na ukončení zřizování plaveckých škol
 60. Převod vzdělávací činnosti domu dětí a mládeže z kraje na město Chotěboř
 61. Fond Vysočiny - Sportoviště 2010 - schválení navržených podpor
 62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 63. Návrh na řešení ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd včetně vypořádání všech majetkoprávních otázek a finančního podílu kraje na rekonstrukci objektu
 64. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
 65. Příslib poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
 66. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
 67. Partnerské smlouvy k projektům PreCo a OSEPA
 68. Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
 69. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
 70. Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010
 71. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009
 72. Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 73. Záměr předložit 2 projekty do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací včetně rozpočtového opatření k zajištění předfinancování obou projektů
 74. Prodloužení termínu vrácení půjčky na realizaci projektu zřizovateli ze strany Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
 75. FOND VYSOČINY grantový program „Investujme v sociálních službách“ do programu jednání
 76. Podpora rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava
 77. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0159/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Pavla Kučerová, Ivo Rohovský
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0160/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Pavlu Kučerovou a Iva Rohovského ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2010.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek doplnil předloženou zprávu o další informace týkající se:
 • návštěvy Tchajwanské delegace v kraji Vysočina
 • zasedání Rady Asociace krajů České republiky v Libereckém a Zlínském kraji
 • soutěže pro děti základních škol s názvem “Poznej Vysočinu”
 • zdravotnické mise do Izraele
 • udělení ceny Českého zavináče kraji Vysočina
 • představení nového vlaku pro Vysočinu
Závěrem otevřel rozpravu.
V. Kodet požádal o poskytnutí přílohy k bodu 73. Vzdání se funkce ředitele Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, projednávaného radou kraje 20. 4. 2010.
J. Běhounek vznesený požadavek akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0161/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-02.doc

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, předložil zastupitelům písemnou informaci o činnosti krajského úřadu za uplynulé období.
M. Vystrčil požádal o poskytnutí písemných informací ohledně výsledků periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení a výsledku auditu veřejných zakázek malého rozsahu na majetkovém odboru.
Z. Kadlec přislíbil M. Vystrčilovi zaslání požadovaných písemných informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0162/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-03.doc, ZK-03-2010-03, př. 1, ZK-03-2010-03, př. 2, ZK-03-2010-03, př. 3

04. Poskytnutí daru Policii ČR - Krajskému ředitelství policie Vysočina
J. Běhounek upřesnil zastupitelstvu kraje předložený materiál týkající se poskytnutí daru Krajskému ředitelství policie kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0163/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar dle materiálů ZK-03-2010-04, př. 1, ZK-03-2010-04, př. 1a, ZK-03-2010-04, př. 1b a ZK-03-2010-04, př. 1c.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 42 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-04.doc, ZK-03-2010-04, př. 1, ZK-03-2010-04, př. 1a, ZK-03-2010-04, př. 1b, ZK-03-2010-04, př. 1c

05. Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o navrhované volbě přísedícího krajského soudu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0164/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
pana Mgr. Bc. Jana Štefáčka do funkce přísedícího Krajského soudu v Hradci Králové.
odpovědnost: hejtman kraje, OSH
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-05.doc, ZK-03-2010-05, př. 1, ZK-03-2010-05, př. 2

06. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0165/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2009 dle materiálu ZK-03-2010-06, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-06.doc, ZK-03-2010-06, př. 1

07. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2009
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0166/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2010 v celkové výši 1 550 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to těmto obcím:
 • Golčův Jeníkov (IČ 267406)        150 000 Kč;
 • Přibyslav (IČ 268097)        150 000 Kč;
 • Světlá nad Sázavou (IČ 268321)        150 000 Kč;
 • Ždírec nad Doubravou (IČ 268542)        150 000 Kč;
 • Počátky (IČ 248843)        150 000 Kč;
 • Moravské Budějovice (IČ 289931)        150 000 Kč;
 • Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507)        150 000 Kč;
 • Želetava (IČ 290751)        150 000 Kč;
 • Nové Město na Moravě (IČ 294900)        150 000 Kč;
 • Žďár nad Sázavou (IČ 295841)        150 000 Kč;
 • Nový Rychnov (IČ 248738)        50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-07.doc, ZK-03-2010-07, př. 1, ZK-03-2010-07, př. 2

09. Návrh na udělení ceny kraje Vysočina ve formě Záslužné medaile kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit ceny kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile kraje Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0167/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
medaile dle materiálu ZK-03-2010-09, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-09.doc, ZK-03-2010-09, př. 1

10. Vzdělávání praktických lékařů - žádost o finanční pomoc na dokončení specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít smlouvu o půjčce s žadatelem MUDr. T. Kubátem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0168/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o půjčce dle materiálu ZK-03-2010-10, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-10.doc, ZK-03-2010-10, př. 1

11. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek č. 14 zřizovací listiny uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0169/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-11, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: do 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-11.doc, ZK-03-2010-11, př. 1

76. Podpora rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava
J. Běhounek seznámil zastupitele s návrhem přijetí podpůrného usnesení, které by jasně vyjádřilo zásadní zájem kraje Vysočina na dalším rozvoji VŠPJ, včetně rozšiřování studijních oborů v oblastech pro kraj potřebných bakalářských oborů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0170/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o stanovisku akreditační komise k akreditaci studijních oborů dle ZK-03-2010-76, př. 1;
nesouhlasí
s tím, aby VŠPJ byla v rozporu se schválenými programovými dokumenty kraje omezována v rozšiřování nabídky pro další rozvoje kraje životně důležitých, potřebných a žádaných studijních oborů;
podporuje
všechny potřebné kroky VŠPJ, které povedou zejména k rychlé akreditaci oboru Regionální rozvoj a správa;
upozorňuje,
že rozvoj a rozšiřování oborů studia VŠPJ a s tím spojená výchova absolventů bakalářského studia v pro kraj potřebných oborech (například Regionální rozvoj a správa, strojírenské obory) je jednou z nutných podmínek budoucího úspěšného rozvoje kraje Vysočina a že jakékoliv necitlivé administrativní rozhodnutí by v tomto smyslu mohlo budoucí rozvoj kraje významně negativně ovlivnit.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-76, ZK-03-2010-76, př. 1

12. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2009
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k návrhu závěrečného účtu za rok 2009.
Z. Dobrý informoval zastupitele o doporučení finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0171/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2009 bez výhrad;
schvaluje
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-12.doc, ZK-03-2010-12, př. 1

13. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2010
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje na vědomí měsíční zprávu o plnění rozpočtu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0172/03/2010/ZK
Zastupitelstvu kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina v období leden - březen 2010 materiál ZK-03-2010-13, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 11. květen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-13.doc, ZK-03-2010-13, př. 1

14. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2009
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2009.
M. Vystrčil tlumočil zastupitelům doporučení výboru regionálního rozvoje.
Z. Dobrý připojil doporučení finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0173/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2009 dle materiálu ZK-03-2010-14, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-14.doc, ZK-03-2010-14, př. 1, ZK-03-2010-14, př. 1a, ZK-03-2010-14, př. 2a, ZK-03-2010-14, př. 3a, ZK-03-2010-14, př. 4a, ZK-03-2010-14, př. 5a, ZK-03-2010-14, př. 6a, ZK-03-2010-14, př. 7a, ZK-03-2010-14, př. 8a1-3, ZK-03-2010-14, př. 9a, ZK-03-2010-14, př. 10a1, ZK-03-2010-14, př. 10a2, ZK-03-2010-14, př. 10a3, ZK-03-2010-14, př. 10a4, ZK-03-2010-14, př. 11a

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 29, 31 - 40 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. Dodatky Zřizovacích listin příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
Usnesení 0174/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 7 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-15, př. 1;
 • dodatek č. 6 Zřizovací listiny Domova důchodců Humpolec, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-15, př. 2;
 • dodatek č. 443 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-15, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-15.doc, ZK-03-2010-15, př. 1, ZK-03-2010-15, př. 2, ZK-03-2010-15, př. 3

16. Prodej pozemku v k. ú. Pavlov u Ledče nad Sázavou a obci Pavlov
Usnesení 0175/03/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-16.doc

17. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Košetice
Usnesení 0176/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-17, př. 1 v k. ú. a obci Košetice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Košetice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-17, př. 2 v k. ú. a obci Košetice z vlastnictví obce Košetice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 445 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-17, př. 3;
 • dodatek č. 446 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-17, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-17.doc, ZK-03-2010-17, př. 1, ZK-03-2010-17, př. 2, ZK-03-2010-17, př. 3, ZK-03-2010-17, př. 4, ZK-03-2010-17, př. 5

18. Vzájemné darování pozemků a komunikací v k. ú. Červená Řečice a Popelištná a obci Červená Řečice
Usnesení 0177/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 1 a komunikaci na těchto pozemích postavenou, t. j. vyřazený úsek silnice III/11235 od křižovatky se silnicí II/112 v Červené Řečici po křižovatku se silnicí III/11239 v délce 3,746 km, včetně součástí a příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Červená Řečice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 2 a komunikaci na těchto pozemcích postavenou, t. j. část místní komunikace od křižovatky se silnicí III/12927 až na hranici katastrálních území Popelištná - Svépravice v délce 0,805 km nově zařazenou do silniční sítě pod č. III/12912 včetně součástí a příslušenství z vlastnictví města Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • Dodatek č. 447 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 3;
 • Dodatek č. 448 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-18, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-18.doc, ZK-03-2010-18, př. 1, ZK-03-2010-18, př. 2, ZK-03-2010-18, př. 3, ZK-03-2010-18, př. 4, ZK-03-2010-18, př. 5

19. Darování pozemků v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou
Usnesení 0178/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky, dle geometrických plánů č. 911-400/2009, 912-12/2010 a 918-46/2010, par. č. 1660/4 -ostatní plocha, jiná plocha o výměře 240 m2, par. č. 1660/5 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 406 m2, par. č. 1576/7 - ostatní, jiná plocha o výměře 167 m2, par. č. 1576/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 12 m2, par. č. 1660/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1453 m2, vše v k. ú. a obci Luka nad Jihlavou, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou;
schvaluje
Dodatek č. 450 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-19.doc, ZK-03-2010-19, př. 1, ZK-03-2010-19, př. 2

20. Darování ideální části pozemku v k. ú. Český Herálec a obci Herálec
Usnesení 0179/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem id. část 3/32 pozemku pozemku par. č. 230/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1606 m2 v k. ú. Český Herálec a obci Herálec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
schvaluje
Dodatek č. 451 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-20, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-20.doc, ZK-03-2010-20, př. 1, ZK-03-2010-20, př. 2

21. Darování pozemků v k. ú. a obci Lavičky
Usnesení 0180/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 172 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 303 m2 a par. č. 269 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 181 m2, vše v k. ú. a obci Lavičky, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Lavičky;
schvaluje
Dodatek č. 452 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-21, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-21.doc, ZK-03-2010-21, př. 1, ZK-03-2010-21, př. 2

22. Převod vyřazované části silnice III/3921 do vlastnictví obce Petráveč
Usnesení 0181/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem vyřazenou silnici III/3921 v délce 0,728 km od uzlu 2431A052 po uzel 2431A094 ležící na pozemcích par. č. 596/1 a par. č. 596/2 v k. ú. a obci Petráveč včetně silničního příslušenství z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Petráveč;
schvaluje
dodatek č. 453 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2010-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-22.doc, ZK-03-2010-22, př. 1, ZK-03-2010-22, př. 2

23. Převod pozemků do vlastnictví Jihomoravského kraje
Usnesení 0182/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky ležící pod silnicemi II. a III. tříd na území Jihomoravského kraje dle materiálu ZK-03-2010-23, př. 1 a část mostu ev. č. 387-012 nacházející se v k. ú. Ujčov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Jihomoravského kraje;
schvaluje
dodatek č. 454 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-23, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-23.doc, ZK-03-2010-23, př. 1, ZK-03-2010-23, př. 2, ZK-03-2010-23, př. 3

24. Vykoupení pozemku pro rozšíření silnice v k. ú. a obci Pavlov
Usnesení 0183/03/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-24.doc

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0184/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem dle GP č. 338-442/2009 nově oddělené pozemky par. č. 759/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 130 m2, par. č. 759/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 218 m2 a par. č. 759/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 217 m2 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
 • nabýt darem dle GP č. 338-442/2009 nově oddělený pozemek par. č. 759/8 - ostatní plocha, silnice o výměře 27 m2 v k. ú. Šmolovy u Havlíčkova Brodu a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví města Havlíčkův Brod do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 456 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-25, př. 1;
 • dodatek č. 457 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-25, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-25.doc, ZK-03-2010-25, př. 1, ZK-03-2010-25, př. 2, ZK-03-2010-25, př. 3

26. Přijetí daru pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0185/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 2490/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 368 m2 v k. ú. a obci Humpolec z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina, s tím, že předmětné nemovitosti nebude využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům on sám, ani je nebude k takovým účelům pronajímat, nepřevede do vlastnictví třetích osob ani je jinak nezcizí po dobu nejméně deseti let a nezatíží je během této doby zřízením zástavního práva;
schvaluje
dodatek č. 458 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-26.doc, ZK-03-2010-26, př. 1, ZK-03-2010-26, př. 2

27. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Louka u Jemnice a obci Jemnice
Usnesení 0186/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-27, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Jemnice;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2010-27, př. 2 z vlastnictví města Jemnice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 459 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-27, př. 3;
 • dodatek č. 460 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-27, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-27.doc, ZK-03-2010-27, př. 1, ZK-03-2010-27, př. 2, ZK-03-2010-27, př. 3, ZK-03-2010-27, př. 4, ZK-03-2010-27, př. 5

28. Darování pozemků v k. ú. a obci Polná
Usnesení 0187/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 2510/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 796 m2, díl b pozemku par.č. 2510/9 o výměře 111 m2, díl a pozemku ZE-původ PK par. č. 2510/8 o výměře 1 102 m2 a par. č. 2510/15 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 62 m2, oddělené GP č. 1624-44/2010 z pozemku par. č. 2510/9 a pozemku ZE-původ PK par. č. 2510/8 v k. ú. a obci Polná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Polná;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 461 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočina dle materiálu ZK-03-2010-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-28.doc, ZK-03-2010-28, př. 1, ZK-03-2010-28, př. 2

29. Darování pozemků v k. ú. a obci Okrouhlice
Usnesení 0188/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 272/26 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 93 m2, díl a pozemku par. č. 272/3 o výměře 30 m2 oddělených geometrickým plánem č. 378 - 1246/2009 z pozemku par. č. 272/3 a dále pozemky par. č. 359/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 5 m2, par. č. 359/7 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 265 m2 a par. č. 368/6 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 90 m2 oddělených geometrickým plánem č. 334 - 1302/2007 z pozemků par. č. 359/2 a par. č. 368/2 vše v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 462 Zřizovací listiny Krajské správy a údržba silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2010-29, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. srpna 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-29.doc, ZK-03-2010-29, př. 1, ZK-03-2010-29, př. 2

31. Předání majetku k hospodaření Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina, příspěvkové organizaci
Usnesení 0189/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2010-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-31.doc, ZK-03-2010-31, př. 1

32. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0190/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2010-32, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-32.doc, ZK-03-2010-32, př. 1

33. Výkup pozemků v k. ú. a obci Věžná
Usnesení 0191/03/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-33.doc

34. Výkup pozemků v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 0192/03/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-34.doc

35. Nabytí pozemků v k. ú. Ronov nad Sázavou a obci Přibyslav
Usnesení 0193/03/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: srpen 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-35.doc

36. Majetkoprávní příprava pro stavbu II/351, II/350, III/3507 Polná - Slavětín, 2. stavba
Usnesení 0194/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání mluv v rozsahu dle materiálu ZK-03-2010-36, př. 1 a za kupní cenu ve výši 63 Kč/m2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-36.doc, ZK-03-2010-36, př. 1, ZK-03-2010-36, př. 2

37. Nabytí stavebních objektů SO 103 - Úprava křižovatky pro napojení v ZÚ - k.ú. Město Žďár v rámci stavby I/19 - Žďár nad Sázavou, Mělkovice, obchvat a SO 901.2 vegetační úpravy silnic III. třídy v rámci stavby I/38 - Havlíčkův Brod- jihovýchodní obchvat do vlastnictví kraje
Usnesení 0195/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt po dokončení stavby I/19 - Žďár nad Sázavou, Mělkovice, obchvat, na základě výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina stavební objekt SO 103 - Úprava křižovatky pro napojení v začátku úseku vybudovaný v rámci této stavby a formou Závazného prohlášení dle materiálu ZK-03-2010-37, př. 1 se k tomuto majetkoprávnímu úkonu zavázat;
 • nabýt po dokončení stavby I/38 Havlíčkův Brod - jihovýchodní obchvat na základě výzvy Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina stavební objekt SO 901.2 - vegetační úpravy u silnice III/03811 vybudovaný v rámci této stavby a formou Závazného prohlášení dle materiálu ZK-03-2010-37, př. 2 se k tomuto majetkoprávnímu úkonu zavázat.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. června 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-37.doc, ZK-03-2010-37, př. 1, ZK-03-2010-37, př. 2, ZK-03-2010-37, př. 3

38. Smlouva o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Pístov u Jihlavy, k. ú. Hosov u Jihlavy
Usnesení 0196/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného a společností Nákupní centrum Jihlava, s. r. o., se sídlem ve Znojmě, Pontassievská 918/1, PSČ 669 02, IČ: 276 77 087 na straně budoucího dárce, kterou bude po realizaci převedena do vlastnictví kraje Vysočina stavba Obchodní centrum Jihlava - lokalita Pelhřimovská - stavba kruhové křižovatky, dostavba a přestavba křižovatek, včetně všech pozemků touto stavbou zastavěných.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-38.doc, ZK-03-2010-38, př. 1

39. Žádost obce Velký Beranov o převod místní komunikace v k. ú. Velký Beranov a Bradlo do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0197/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neuzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Velký Beranov smlouvu o budoucí darovací smlouvě na převod místní komunikace Velký Beranov - Bradlo do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-39.doc, ZK-03-2010-39, př. 1

40. Prodej nemovitého majetku v k. ú. a obci Jinošov
Usnesení 0198/03/2010/ZK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 43 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-40.doc

30. Výjezdové stanoviště ZZS kraje Vysočina - smlouvy uzavírané s městem Přibyslav
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh darovacích smlouvy s městem Přibyslav upravující podmínky zřízení a provozu výjezdového stanoviště ZZS kraje Vysočina v Přibyslavi.
M. Vystrčil požádal o písemné vyjádření k výpočtu kompenzace nákladů vynaložených krajem Vysočina na technické zhodnocení uvedené budovy.
J. Běhounek přislíbil M. Vystrčilovi poskytnutí požadovaných písemných informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0199/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem hodnotu technického zhodnocení ve výši 5 377 026,20 Kč, odpovídající výši výdajů uhrazených krajem Vysočina na technické zhodnocení budovy č. p. 15 Bechyňovo náměstí, Přibyslav, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Přibyslav podle darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2010-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-30.doc, ZK-03-2010-30, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 41, 43, 44 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

41. Smlouva o společném postupu zadavatelů s Městem Velká Bíteš - zadání veřejné zakázky na stavební práce III/3791 Velká Bíteš - Vlkovská
Usnesení 0200/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Vysočinou a Městem Velká Bíteš smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-03-2010-41, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-41.doc, ZK-03-2010-41, př. 1

43. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - poskytnutí dotací obcím na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
Usnesení 0201/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Doprava, § 2212 Silnice v celkové výši 670 108 Kč na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina obcím, jejichž žádosti splnily podmínky stanovené v Zásadách zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina dle materiálů
ZK-03-2010-43, př. 1 a ZK-03-2010-43, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-43.doc, ZK-03-2010-43, př. 1, ZK-03-2010-43, př. 2

44. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a Městem Třebíč
Usnesení 0202/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a Městem Třebíč smlouvu o společném postupu zadavatelů dle materiálu ZK-03-2010-44, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a SH
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-44.doc, ZK-03-2010-44, př. 1

42. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem uzavřít smlouvu se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů.
J. Doležal vyjádřil nesouhlas s financováním oprav uvedených úseků silnic.
L. Joukl konstatoval, že jmenované úseky silnic spadají do páteřní sítě kraje, na jejíž budování a rekonstrukci lze čerpat finanční prostředky z EU.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0203/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010;
schvaluje
jmenovité akce uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie;
přijímá
 • závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli ve výši, v jaké podle Smlouvy č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010 uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy;
 • závazek k vrácení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele uvedených v příloze č. 2 Smlouvy č. 136P/2010 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2010.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-42.doc, ZK-03-2010-42, př. 1

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření.
M. Vystrčil přednesl za politický klub ODS procesní návrh, aby rada kraje v obdobných případech vždy požádala zastupitelstvo kraje o zmocnění k jednorázovému rozpočtovému opatření bez určení výše převodu na kapitolu.
J. Běhounek vyjádřil souhlas s návrhem M. Vystrčila. Rovněž V. Novotný vznesený návrh akceptoval. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0204/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 400 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 2 400 000 Kč určenou na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele elektrické energie.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-45.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci rozpočtu kraje Vysočina na rok 2010 - Dodávka komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu
V. Novotný upřesnil zastupitelstvu kraje uvedený návrh rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0205/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení výdajů kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 2 400 000 Kč při současném zvýšení výdajů kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje o částku 2 400 000 Kč určenou na dodávku komplexních služeb k výběru dodavatele zemního plynu.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-46.doc

47. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2010
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout finanční dotace žadatelům v rámci grantového programu „Naše školka 2010“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0206/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-47, př. 1;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-47, př. 2.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-47.doc, ZK-03-2010-47, př. 1, ZK-03-2010-47, př. 2

48. Žádost obce Světnov o změnu účelu dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova 2010
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s žádostí obce Světnov o změnu účelu použití dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0207/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
zamítá
změnu účelu použití dotace přidělené v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0142/02/2010/ZK ze dne 23. 3. 2010 obci Světnov z původního účelu použití Přeložka vodovodního řadu na nový účel použití Výměna oken na obecním úřadě a kulturním domě v obci Světnov.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdrželi se 4.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-48.doc, ZK-03-2010-48, př. 1

49. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh ke schválení seznam akcí navržených k podpoře. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0208/03/2010/ZK
Zastupitelstvu kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-03-2010-49, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-03-2010-49, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-03-2010-49, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-03-2010-49, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
 • neposkytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-49, př. 2.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-49.doc

50. Soutěž o SKUTEK ROKU 2009
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje na vědomí konečné výsledky soutěže Skutek roku 2009 dle výsledků hlasování a udělit Ceny kraje Vysočina za Skutek roku 2009. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0209/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
konečné výsledky soutěže Skutek roku 2009 dle materiálu ZK-03-2010- 50, př. 3;
vyhrazuje si
rozhodnout o poskytnutí darů fyzickým a právnickým osobám, které se umístily na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích Soutěže o skutek roku 2009 dle materiálu ZK-03-2010-50, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dar fyzickým a právnickým osobám, které se umístily na 1. - 3. místě v jednotlivých kategoriích Soutěže o skutek roku 2009 dle materiálu ZK-03-2010-50, př. 2;
uděluje
Ceny kraje Vysočina za Skutek roku 2009 fyzickým a právnickým osobám, které se umístily na 1.-3. místě v jednotlivých kategoriích Soutěže o skutek roku 2009 dle materiálu ZK-03-2010-50, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-50.doc, ZK-03-2010-50, př. 1, ZK-03-2010-50, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 51 55, 57 61 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2010 a na rozvojový program Hustota a Specifika
Usnesení 0210/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2010-51, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2010-51, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2010-51, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2010-51, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-51.doc, ZK-03-2010-51, př. 1, ZK-03-2010-51, př. 2, ZK-03-2010-51, př. 3, ZK-03-2010-51, př. 4, ZK-03-2010-51, př. 5

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0211/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 298 500 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 323 500 Kč na 2. čtvrtletí 2010 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-52.doc

53. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0212/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost Sportovnímu klubu OK Jihlava, o. s., E. Rošického 6, 586 01 Jihlava, IČ 63442566 ve výši 48 000 Kč na podporu pořádání sportovního mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2010-53, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-53.doc, ZK-03-2010-53, př. 1

54. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora převodu vzdělávacích činností základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích v roce 2010
Usnesení 0213/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávací činnosti základních uměleckých škol a školských služeb středisek volného času a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a na školních sportovištích dle materiálu ZK-03-2010-54, př. 2;
 • vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-03-2010-54, př. 5;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 2 678 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu ZK-03-2010-54, př. 4, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2010-54, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-54.doc, ZK-03-2010-54, př. 1, ZK-03-2010-54, př. 2, ZK-03-2010-54, př. 3, ZK-03-2010-54, př. 4, ZK-03-2010-54, př. 5

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora zajištění vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami ve školách zřizovaných obcemi v roce 2010
Usnesení 0214/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodů vzdělávací činnosti základních škol vzdělávajících žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z kraje na obce a na podporu obcí při zabezpečování vzdělávání těchto žáků dle materiálu ZK-03-2010-55, př. 2;
 • vzorovou darovací smlouvu dle materiálu ZK-03-2010-55, př. 4;
rozhoduje
poskytnout dary v celkové výši 3 183 tis. Kč z prostředků kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání (ÚZ 00304) obcím dle materiálu ZK-03-2010-55, př. 3, na základě darovací smlouvy dle materiálu ZK-03-2010-55, př. 4.
odpovědnost: OSMS, OE
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-55.doc, ZK-03-2010-55, př. 1, ZK-03-2010-55, př. 2, ZK-03-2010-55, př. 3, ZK-03-2010-55, př. 4

57. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0215/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměrem změny ve školském rejstříku u školy zřizované krajem Vysočina označeném v materiálu ZK-03-2010-57, př. 1 kódem 1A.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2010 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-57.doc, ZK-03-2010-57, př. 1

58. Změny ve zřizovací listině
Usnesení 0216/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední školy Pelhřimov, dle materiálu ZK-03-2010-58, př. 1.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-58.doc, ZK-03-2010-58, př. 1, ZK-03-2010-58, př. 2

59. Záměr na ukončení zřizování plaveckých škol
Usnesení 0217/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr zrušit příspěvkové organizace kraje Plavecká škola Jihlava a Plavecká škola Třebíč dnem 30. 6. 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-59.doc, ZK-03-2010-59, př. 1

60. Převod vzdělávací činnosti domu dětí a mládeže z kraje na město Chotěboř
Usnesení 0218/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
záměr poskytnout peněžitý dar městu Choteboř ve výši 2 000 000 Kč v souvislosti s převodem vzdělávací činnosti Junioru - domu dětí a mládeže, střediska volného času, Chotěboř, Tyršova 793 z kraje na město na podporu řešení prostorové situace za podmínky oboustranného schválení smluv o převodu činnosti Junioru - domu dětí a mládeže, střediska volného času, Chotěboř, Tyršova 793 z kraje na město.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-60.doc, ZK-03-2010-60, př. 1

61. Fond Vysočiny - Sportoviště 2010 - schválení navržených podpor
Usnesení 0219/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-61.doc, ZK-03-2010-61, př. 1, ZK-03-2010-61, př. 2

56. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání - Základní umělecká škola Pacov, Španovského 319
M. Kružíková upřesnila zastupitelstvu kraje návrh převést činnosti ZUŠ zřizované krajem Vysočina na město Pacov.
J. Hulák konstatoval, že v příloze darovací smlouvy je inventurní soupis majetku opět uveden bez hodnot.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0220/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 3. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-56.doc, ZK-03-2010-56, př. 1, ZK-03-2010-56, př. 2, ZK-03-2010-56, př. 3, ZK-03-2010-56, př. 4, ZK-03-2010-56, př. 5

62. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotaci jednotlivým členským sdružením Všesportovního kolegia kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0221/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2010 v celkové výši 3 657 679,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2010-62, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-62.doc, ZK-03-2010-62, př. 1, ZK-03-2010-62, př. 2, ZK-03-2010-62, př. 3, ZK-03-2010-62, př. 4, ZK-03-2010-62, př. 5

63. Návrh na řešení ukončení provozování Domova důchodců Velký Újezd včetně vypořádání všech majetkoprávních otázek a finančního podílu kraje na rekonstrukci objektu
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným řešením ukončit provozování Domova důchodců Velký Újezd. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0222/03/2010/ZK
Zastupitelsko kraje
schvaluje
smlouvu o spolupráci mezi krajem Vysočina a Kongregací milosrdných sester III. řádu Sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČ: 00406473, dle materiálu ZK-03-2010-63, př. 1;
rozhoduje
poskytnout investiční dotaci ve výši 10 mil. Kč Kongregací milosrdných sester III. řádu Sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně, IČ: 00406473, dle materiálu ZK-03-2010-63, př. 2;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, položka 6323 - Investiční transfery církvím a náboženským společnostem o částku 10 000 000 Kč s určením pro Kongregaci Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 10 000 000 Kč;
rozhoduje
zrušit Domov důchodců Velký Újezd, příspěvkovou organizaci, dle materiálu ZK-03-2010-63, př. 3;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na výmaz Domova důchodců Velký Újezd, příspěvkové organizace, z obchodního rejstříku a oznámit zrušení příspěvkové organizace Ústřednímu věstníku České republiky.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický, ředitel DD Velký Újezd, p.o.
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-63.doc, ZK-03-2010-63, př. 1, ZK-03-2010-63, př. 2, ZK-03-2010-63, př. 3

75. FOND VYSOČINY grantový program „Investujme v sociálních službách“
P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem na vyhlášení grantového programu na podporu realizace investičních akcí určeného pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby. Zastupitelstvo kraje jmenovalo členy řídícího výboru daného grantového programu a přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0223/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program „Investujme v sociálních službách“ dle materiálu ZK-03-2010-75, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu „Investujme v sociálních službách“ ve složení:
ČSSD Július Bárta (HB);
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB); Antonín Holub (JI);
KSČM Kamil Vejvoda (ZR); Ladislav Nováček (PE);
ODS Alena Hostašová (TR); Vítězslav Schrek (JI);
 • Pavlu Kučerovou (ČSSD, PE) předsedkyní řídicího výboru grantového programu „Investujme v sociálních službách“;
 • garantem grantového programu „Investujme v sociálních službách“ odbor sociálních věcí a zástupce garanta Mgr. Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Bc. Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-75, ZK-03-2010-75, př. 1

64. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0224/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
změnu Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2010-64, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-64.doc, ZK-03-2010-64, př. 1, ZK-03-2010-64, př. 2

65. Příslib poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu schválit spolufinancování akcí zařazených Mze v roce 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0225/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
příslib poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2010 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II a zařazené krajem do kategorie 1 včetně žádosti č. 15 zařazené do kategorie 2 ve výši min. 10 % nákladů staveb dle materiálu ZK-03-2010-65, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-65.doc, ZK-03-2010-65, př. 1, ZK-03-2010-65, př. 2

66. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle Zásad z rozpočtu kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0226/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3, dle materiálu ZK-03-2010-66, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 11. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-66.doc, ZK-03-2010-66, př. 1

67. Partnerské smlouvy k projektům PreCo a OSEPA
Na zasedání se dostavil Z. Ryšavý a informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít partnerské smlouvy k projektům PreCo a OSEPA. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0227/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 30. 6. 2010
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-67.doc, ZK-03-2010-67, př. 1, ZK-03-2010-67, př. 2, ZK-03-2010-67, př. 3, ZK-03-2010-67, př. 4

68. Projekt Biodiverzita do Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů do Operačního programu Životní prostředí „Biodiverzita.“ Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0228/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace maloplošných zvláště chráněných území/ evropsky významných lokalit v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1 500 000 Kč pro projektovou přípravu na zvláštní účet projektu Biodiverzita;
ukládá
odboru životního prostředí připravit pět projektů uvedených v materiálu ZK-03-2010-68, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 30. 9. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-68.doc, ZK-03-2010-68, př. 1

69. Projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II. do Operačního programu Životní prostředí
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o zabezpečení přípravy projektů do Operačního programu Životní prostředí „Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0229/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o zabezpečení přípravy projektů kraje Vysočina v oblasti revitalizace parků v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu ZK-03-2010-69, př. 1 v rámci Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 600 000 Kč na zvláštní účet kraje Revitalizace parků II.;
ukládá
odboru životního prostředí a odboru sociálních věcí připravit projekty uvedené v materiálu ZK-03-2010-69, př. 1 k předložení do Operačního programu Životní prostředí.
odpovědnost: odbor životního prostředí a odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2010
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-69.doc, ZK-03-2010-69, př. 1

70. Fond Vysočiny - finanční dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem týkající si poskytnutí finančních dotací žadatelům v rámci grantového programu „Památkově chráněná území 2010“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0230/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-70, př. 3,
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Památkově chráněná území 2010 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2010-70, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-70.doc, ZK-03-2010-70, př. 1, ZK-03-2010-70, př. 2, ZK-03-2010-70, př. 3, ZK-03-2010-70, př. 4

71. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009
T. Škaryd upřesnil zastupitelstvu kraje návrh udělit Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009 vítězům 6. ročníku ankety Zlatá jeřabina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0231/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
konečné výsledky ankety Zlatá jeřabina - Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009 dle materiálu ZK-03-2010-71, př. 1;
uděluje
Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2009 včetně finančního ocenění subjektům dle materiálu ZK-03-2010-71, př. 2;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura dle materiálu ZK-03-2010-71, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče; odbor ekonomický
termín: 30. 7. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-71.doc, ZK-03-2010-71, př. 1, ZK-03-2010-71, př. 2, ZK-03-2010-71, př. 3

72. Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace na aktivity související s oslavami 150. výročí narození Gustava Mahlera. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0232/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319 Ostatní záležitosti kultury:
 • Statutárnímu městu Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 28 Jihlava, IČ: 00286010 ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Otevření Parku Gustava Mahlera a odhalení pomníku Gustava Mahlera dle materiálu ZK-03-2010-72, př. 3;
 • Obci Kaliště, Kaliště 92, 394 51 Kaliště, IČ: 00248363 ve výši 25 000 Kč na realizaci Slavnostního koncertu u příležitosti 150. výročí narození Gustava Mahlera dle materiálu ZK-03-2010-72, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 11. 2010
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-72.doc, ZK-03-2010-72, př. 1, ZK-03-2010-72, př. 2, ZK-03-2010-72, př. 3, ZK-03-2010-72, př. 4

73. Záměr předložit 2 projekty do výzvy Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací včetně rozpočtového opatření k zajištění předfinancování obou projektů
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení uvedené projektové záměry. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0233/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
znění obsahu projektů Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 a Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 předkládaných Vysočina Tourism, příspěvkovou organizací v Regionálním operačním programu NUTS 2 Jihovýchod, oblast podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu, dle materiálů ZK-03-2010-73, př. 1 a ZK-03-2010-73, př. 2;
schvaluje
v rámci výdajové části rozpočtu kraje rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2143 - Cestovní ruch za účelem poskytnutí dvou půjček v celkové částce 12 730 tis. Kč pro Vysočinu Tourism, příspěvkovou organizaci, na financování projektů s názvem: Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v částce 7 525 tis. Kč a Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 v částce 5 205 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 12 730 tis. Kč;
rozhoduje
 • uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu ZK-03-2010-73, př. 3;
 • uzavřít Smlouvu o půjčce na předfinancování projektu Prezentace turistické nabídky kraje Vysočina do roku 2013 dle materiálu ZK-03-2010-73, př. 4.
odpovědnost: ORR, OE, ředitel VT
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-73.doc, ZK-03-2010-73, př. 1, ZK-03-2010-73, př. 2, ZK-03-2010-73, př. 3, ZK-03-2010-73, př. 4

74. Prodloužení termínu vrácení půjčky na realizaci projektu zřizovateli ze strany Vysočina Tourism, příspěvkové organizace
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít dodatek ke Smlouvě o půjčce. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0234/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 Smlouvy o půjčce dle materiálu ZK-03-2010-74, př. 3.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 5. 2010
Usnesení bylo přijato 43 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-74.doc, ZK-03-2010-74, př. 1, ZK-03-2010-74, př. 2, ZK-03-2010-74, př. 3

08. Program prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 - II. část
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh zásad na poskytnutí dalších dotací obcím v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010.
D. Oulehla sdělil zastupitelům souhlasné stanovisko legislativního výboru.
Na základě návrhu M. Vystrčila byl v návrhu Zásad, Čl. 5, odst. 1 doplněn text „..a podle zatížení jednotlivých obcí kriminalitou“. Předkladatel takto upravený návrh Zásad akceptoval a zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0235/03/2010/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dalších dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2010 dle materiálu ZK-03-2010-08, př. 1upr1;
vyhlašuje
Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu kraje Vysočina na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2010 dle materiálu ZK-03-2010-08, př. 2.
odpovědnost: OSH
termín: do 31. 12. 2010
Usnesení bylo přijato 41 hlasem, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2010-08.doc, ZK-03-2010-08, př. 1, ZK-03-2010-08, př. 2, ZK-03-2010-08, př. 2a

77. Rozprava členů zastupitelstva
J. Doležal hovořil k problematice zadávacích podmínek pro výběrová řízení na stavby silnic kraje Vysočina.
I. Rohovský přítomné zastupitele informoval o činnosti Výboru pro udělování medailí a o průběhu příprav vyhlášení Nejvyššího ocenění kraje Vysočina.
Z. Ryšavý poděkoval zastupitelům a starostům obcí za podporu záměru třídění odpadů měst a obcí.


Závěrem rozpravy J. Běhounek poděkoval zastupitelům za konstruktivní a racionální přístup s tím, že další jednání se bude konat 22. 6. 2010.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Pavla Kučerová        ……...……………………………………

Ivo Rohovský        …..………………………………….……

Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2010.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2010 dne 11. 5. 2010.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 19. 5. 2010 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz