Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2017

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2017, které se konalo dne 27. 6. 2017 v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2017
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 27. 6. 2017.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek a omluvil nepřítomnost V. Novotného.
K programu jednání nebyly vzneseny návrhy na jeho úpravu a rada kraje přijala navržený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2017
 2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - elektronická řídicí kontrola, rozšíření informačního systému GINIS
 3. Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
 4. Kraje pro bezpečný internet 2017
 5. Nadační příspěvek a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
 6. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
 7. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
 8. Peněžní účelové dary a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
 9. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
 10. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, souhlas s bezúplatným převodem
 11. Souhlas s realizací opravy heliportu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 12. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2018-2020
 13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
 14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotační program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
 15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
 16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2016
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
 18. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
 19. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku zdravotnictví
 20. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 21. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
 22. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
 23. Podmínky kolektivních smluv Krajské knihovny Vysočiny a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 24. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - motocykl
 25. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2018-2020
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
 27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
 28. Projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
 29. Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
 30. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
 31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
 32. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
 33. Návrh na poskytnutí daru Radě seniorů České republiky, z. s. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 34. Aktualizace Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace a podání projektových žádostí Transformace Domova Háj II. a III. do 49. výzvy IROP
 35. Poskytnutí dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. na poskytování sociálních služeb - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
 36. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2018 - 2020
 37. Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2017
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - příjem finančního daru od statutárního města Jihlava
 39. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
 40. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 41. Čestné prohlášení o bankovním účtu
 42. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Jihlava - Dvorce
 43. Ukončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
 44. Nařízení rady kraje č. x/2017, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
 45. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury -informace o uzavření smlouvy č. 566S/2017
 46. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a úprava seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě
 47. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
 48. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2017
 49. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
 50. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
 51. Návrh na změnu usnesení 1336/24/2016/RK
 52. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 53. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
 54. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
 55. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
 56. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
 57. Uzavření Smlouvy o napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní - k. ú. Nové Město na Moravě
 58. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
 59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
 60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
 61. Potvrzení zřizovatele na žádost o dotaci pro příspěvkovou organizaci Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
 62. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
 63. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
 64. Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
 65. Soutěž Cihla k cihle
 66. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
 67. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 68. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
 69. Stanovení počtu členů školské rady
 70. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 71. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 72. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
 73. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
 74. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2017
 75. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
 76. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na úspory energií podané do 39. výzvy OPŽP
 77. Kotlíkové dotace - sazebník finančních oprav
 78. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 79. Žádost o dotaci na nákup kondenzačních kotlů pro vytápění
 80. Dohoda s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 81. Souhlas s pronájmem nemovitostí, ve které došlo k výměně zdroje tepla, pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
 82. Informace o zahájení zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
 83. Projekt na posílení biodiverzity
 84. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
 85. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 86. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
 87. Rozprava členů rady
Usnesení 1154/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
navržený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 27. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2017 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - elektronická řídicí kontrola, rozšíření informačního systému GINIS
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Informatika. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1155/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Informatika, § 6172 Činnost regionální správy o částku 500 000 Kč na realizaci projektu elektronické řídicí kontroly (rozšíření informačního systému GINIS) při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: OI, OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-02.doc

03. Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, upřesnil radě kraje návrh poskytnout dotaci Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1156/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout Spolku pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s. (zkráceně BISON, z. s.) dotaci ve výši 100 tis. Kč za podmínek stanovených v materiálu RK-22-2017-03, př. 1upr1, a to jako členský příspěvek.
odpovědnost: OI
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-03.doc, RK-22-2017-03, př. 1

04. Kraje pro bezpečný internet 2017
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, seznámil radu kraje s návrhem uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1157/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o poskytnutí dotace s jednotlivými kraji dle materiálů RK-22-2017-04, př. 3upr1, RK-22-2017-04, př. 4upr1, RK-22-2017-04, př. 5upr1, RK-22-2017-04, př. 6upr1, RK-22-2017-04, př. 7upr1, RK-22-2017-04, př. 8upr1, RK-22-2017-04, př. 9upr1, na základě žádosti o poskytnutí dotace na projekt KPBI dle materiálu RK-22-2017-04, př. 2upr1;
bere na vědomí
plán realizace projektu Kraje pro bezpečný internet dle materiálu RK-22-2017-04, př. 1.
odpovědnost: OI
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-04.doc, RK-22-2017-04, př. 1, RK-22-2017-04, př. 2, RK-22-2017-04, př. 3, RK-22-2017-04, př. 4, RK-22-2017-04, př. 5, RK-22-2017-04, př. 6, RK-22-2017-04, př. 7, RK-22-2017-04, př. 8, RK-22-2017-04, př. 9

K bodům 05 08, odboru zdravotnictví, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

05. Nadační příspěvek a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1158/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a darovací smlouvy pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2017-05, př. 1 a RK-22-2017-05, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 7. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-05.doc, RK-22-2017-05, př. 1, RK-22-2017-05, př. 2

06. Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1159/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžních účelových darů pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2017-06, př. 1, RK-22-2017-06, př. 2, RK-22-2017-06, př. 3, RK-22-2017-06, př. 4, RK-22-2017-06, př. 5 a RK-22-2017-06, př. 6.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 7. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-06.doc, RK-22-2017-06, př. 1, RK-22-2017-06, př. 2, RK-22-2017-06, př. 3, RK-22-2017-06, př. 4, RK-22-2017-06, př. 5, RK-22-2017-06, př. 6

07. Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1160/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovací smlouvy pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, dle materiálu RK-22-2017-07, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 7. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-07.doc, RK-22-2017-07, př. 1

08. Peněžní účelové dary a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Usnesení 1161/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s přijetím peněžních účelových darů a nadačního příspěvku pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-22-2017-08, př. 1, RK-22-2017-08, př. 2 a RK-22-2017-08, př. 3.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 7. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-08.doc, RK-22-2017-08, př. 1, RK-22-2017-08, př. 2, RK-22-2017-08, př. 3

09. Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1162/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, na bezúplatný převod majetku uvedeného v materiálu RK-22-2017-09, př. 1 do vlastnictví kraje;
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2017-09, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-09.doc, RK-22-2017-09, př. 1

10. Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, souhlas s bezúplatným převodem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh souhlasit s vyřazením nepotřebného majetku dané příspěvkové organizace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1163/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením nepotřebného majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, uvedeného v materiálu RK-22-2017-10, př. 1;
 • s bezúplatným převodem na příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-10.doc, RK-22-2017-10, př. 1

11. Souhlas s realizací opravy heliportu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, informovala radu kraje o návrhu schválit realizaci opravy heliportu Nemocnice Nové Město na Moravě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1164/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
realizaci opravy heliportu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-21-2017-11.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor majetkový, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-11.doc

12. Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2018-2020
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací na období 2018-2020. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1165/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2018-2020 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2017-12, př. 1, RK-22-2017-12, př. 2, RK-22-2017-12, př. 3, RK-22-2017-12, př. 4, RK-22-2017-12, př. 5, RK-22-2017-12, př. 6, RK-22-2017-12, př. 7 a RK-22-2017-12, př. 8;
bere na vědomí
položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 20182020 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina dle materiálů RK-22-2017-12, př. 1, RK-22-2017-12, př. 2, RK-22-2017-12, př. 3, RK-22-2017-12, př. 4, RK-22-2017-12, př. 5, RK-22-2017-12, př. 6, RK-22-2017-12, př. 7RK-22-2017-12, př. 8.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitelé zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-12.doc, RK-22-2017-12, př. 1, RK-22-2017-12, př. 2, RK-22-2017-12, př. 3, RK-22-2017-12, př. 4, RK-22-2017-12, př. 5, RK-22-2017-12, př. 6, RK-22-2017-12, př. 7, RK-22-2017-12, př. 8

13. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1166/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice, ÚZ 35442) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Péče o děti a dorost“ ve výši 240 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 240 000 Kč určenou na úhradu nákladů spojených s realizací projektu „Kojení start optimální výživy 2017“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 27. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-13.doc, RK-22-2017-13, př. 1, RK-22-2017-13, př. 2

14. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotační program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1167/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR v rámci dotačního programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“ v celkové výši 410 262,08 Kč (ÚZ 35438);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2017 pro:
 • Nemocnici Jihlava příspěvkovou organizaci, o částku 229 603,08 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, o částku 180 659 Kč
na úhradu nákladů spojených s realizací projektů podaných v rámci programu „Bezpečnost a kvalita zdravotní péče“.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-14.doc, RK-22-2017-14, př. 1, RK-22-2017-14, př. 2

15. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1168/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 80 000 Kč (ÚZ 35015);
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 80 000 Kč, určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-22-2017-15, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 27. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-15.doc, RK-22-2017-15, př. 1, RK-22-2017-15, př. 2

16. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2016
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1169/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3549 - Ostatní speciální zdravotnická péče) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 446 440,67 Kč na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2016.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-16.doc

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1170/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • u dotčených žadatelů byly splněny všechny podmínky pro zařazení do stipendijního programu dle materiálů RK-22-2017-17, př. 1, RK-22-2017-17, př. 2, RK-22-2017-17, př. 3;
 • o zařazení žadatelů Magdalény Váňové, Kateřiny Hájkové a Davida Honzárka do stipendijního programu
 • o uzavření Smlouvy o poskytnutí stipendia poskytnutí stipendia a o uzavření budoucí pracovní smlouvy dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendií pro účely zajištění lékařů v Kraji Vysočina (stipendijní program) č. 05/2017 ze dne 21. 3. 2017 s žadateli;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví spočívající ve snížení § 3522  Ostatní nemocnice o částku 150 tis. Kč při současném zvýšení § 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví o částku 150 tis. Kč s určením na úhradu motivačních stipendií.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-17.doc, RK-22-2017-17, př. 1, RK-22-2017-17, př. 2, RK-22-2017-17, př. 3, RK-22-2017-17, př. 4, RK-22-2017-17, př. 5

18. Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic kraje. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1171/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-18, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, oddělení řízení lidských zdrojů, ředitelky/ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-18.doc, RK-22-2017-18, př. 1, RK-22-2017-18, př. 2, RK-22-2017-18, př. 3

19. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku zdravotnictví
S. Měrtlová, vedoucí odboru zdravotnictví, předložila radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku zdravotnictví. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1172/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: OZ, OddŘLZ
termín: červen 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-19.doc, RK-22-2017-19, př. 1, RK-22-2017-19, př. 2, RK-22-2017-19, př. 3

20. Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, informovala radu kraje o návrhu stanovit plat ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1173/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-20.doc, RK-22-2017-20, př. 1, RK-22-2017-20, př. 2, RK-22-2017-20, př. 3, RK-22-2017-20, př. 4, RK-22-2017-20, př. 5, RK-22-2017-20, př. 6

21. Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh stanovit plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1174/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výsledky hodnocení ředitelek/ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-22-2017-21, př. 1, RK-22-2017-21, př. 2, RK-22-2017-21, př. 3, RK-22-2017-21, př. 4, RK-22-2017-21, př. 5, RK-22-2017-21, př. 6, RK-22-2017-21, př. 7, RK-22-2017-21, př. 8, RK-22-2017-21, př. 9, RK-22-2017-21, př. 10;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, plat ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálu RK-22-2017-21, př. 13.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-21.doc, RK-22-2017-21, př. 1, RK-22-2017-21, př. 2, RK-22-2017-21, př. 3, RK-22-2017-21, př. 4, RK-22-2017-21, př. 5, RK-22-2017-21, př. 6, RK-22-2017-21, př. 7, RK-22-2017-21, př. 8, RK-22-2017-21, př. 9, RK-22-2017-21, př. 10, RK-22-2017-21, př. 11, RK-22-2017-21, př. 12, RK-22-2017-21, př. 13, RK-22-2017-21, př. 14

22. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017 žadatelům. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1175/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2017-22, př. 1;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy s žadateli dle materiálu RK-22-2017-22, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2017-22, př. 2;
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • rozhodnout poskytnout dotace v rámci grantového programu „Regionální kultura 2017“ žadatelům uvedeným v materiálu RK-22-2017-22, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2017-22, př. 5.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-22.doc, RK-22-2017-22, př. 1, RK-22-2017-22, př. 2, RK-22-2017-22, př. 3, RK-22-2017-22, př. 4, RK-22-2017-22, př. 5

23. Podmínky kolektivních smluv Krajské knihovny Vysočiny a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1176/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-23.doc, RK-22-2017-23, př. 1, RK-22-2017-23, př. 2, RK-22-2017-23, př. 3, RK-22-2017-23, př. 3a, RK-22-2017-23, př. 4

24. Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - motocykl
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, sdělil radě kraje bližší podrobnosti k návrhu zařadit danou akci Muzea Vysočiny Pelhřimov do zásobníku akcí k realizaci. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1177/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-24.doc, RK-22-2017-24, př. 1, RK-22-2017-24, př. 2

25. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2018-2020
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2018-2020. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1178/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2018-2020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-22-2017-25, př. 1, RK-22-2017-25, př. 2, RK-22-2017-25, př. 3, RK-22-2017-25, př. 4, RK-22-2017-25, př. 5, RK-22-2017-25, př. 6, RK-22-2017-25, př. 7 a RK-22-2017-25, př. 8, RK-22-2017-25, př. 9, RK-22-2017-25, př. 10;
bere na vědomí
položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 20182020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu dle materiálů RK-22-2017-25, př. 1, RK-22-2017-25, př. 2, RK-22-2017-25, př. 3, RK-22-2017-25, př. 4, RK-22-2017-25, př. 5, RK-22-2017-25, př. 6, RK-22-2017-25, př. 7 a RK-22-2017-25, př. 8, RK-22-2017-25, př. 9, RK-22-2017-25, př. 10.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitelé příspěvkových organizací na úseku kultury a cestovního ruchu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-25.doc, RK-22-2017-25, př. 1, RK-22-2017-25, př. 2, RK-22-2017-25, př. 3, RK-22-2017-25, př. 4, RK-22-2017-25, př. 5, RK-22-2017-25, př. 6, RK-22-2017-25, př. 7, RK-22-2017-25, př. 8, RK-22-2017-25, př. 9, RK-22-2017-25, př. 10

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje návrh poskytnout dotaci Horáckému folklornímu sdružení Jihlava. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1179/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura, § 3319  Ostatní záležitosti kultury Horáckému folklornímu sdružení, z.s. se sídlem Strojírenská 9/8, Staré Hory, 586 01 Jihlava, IČO 60545721, dle materiálu RK-22-2017-26, př. 2;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-22-2017-26, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-26.doc, RK-22-2017-26, př. 1, RK-22-2017-26, př. 2

27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
L. Seidl, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Projednávání se zúčastnila I. Schallnerová, vedoucí oddělení kultury odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1180/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 6402 - Finanční vypořádání minulých let, položka 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi) o částku 274 710 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií) rozpočtu kraje o částku 274 710 Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci za účelem pokrytí části nákladů na restaurování unikátního cyklu obrazů ze Sbírky Muzea Vysočiny Jihlava pobočka Telč dle materiálu RK-22-2017-27, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace o částku 274 710 Kč k pokrytí části nákladů na restaurování unikátního cyklu obrazů ze Sbírky Muzea Vysočiny pobočka Telč v roce 2017.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-27.doc, RK-22-2017-27, př. 1, RK-22-2017-27, př. 2

28. Projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, předložila radě kraje návrh schválit realizaci projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1181/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Projektový záměr projektu „Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina“ dle materiálu RK-22-2017-28, př. 1;
rozhoduje
předložit žádost o podporu dle materiálu RK-22-2017-28, př. 1 do výzvy č. 58 Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC) Operačního programu Zaměstnanost 2014 2020.
odpovědnost: OAPŘ
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-28.doc, RK-22-2017-28, př. 1

29. Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
D. Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, zdůvodnila radě kraje předložený návrh stanovit odměnu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina. Projednávání se zúčastnila I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1182/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměnu ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2017-29, př. 2.
odpovědnost: OAPŘ, OddŘLZ
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-29.doc, RK-22-2017-29, př. 1, RK-22-2017-29, př. 2, RK-22-2017-29, př. 3

30. Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku sociálních služeb. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1183/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb dle materiálu RK-22-2017-30, př. 1.
odpovědnost: OSV, OddŘLZ
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-30.doc, RK-22-2017-30, př. 1, RK-22-2017-30, př. 2

31. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1184/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem, položka 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 244 032,07 Kč (evropský podíl - ÚZ 104513013 ve výši 218 344,48 Kč, státní podíl - ÚZ 104113013 ve výši 25 687,59 Kč) určenou pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 244 032,07 Kč u Domova Háj, příspěvkové organizace, na financování projektu „Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj“ dle oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí.
odpovědnost: OSV, EO, ředitelka Domova Háj, p. o.
termín: 27. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-31.doc, RK-22-2017-31, př. 1

32. Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje návrh schválit úpravu čerpání fondu investic u dané příspěvkové organizace. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1185/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
použití fondu investic u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace, pro rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-32, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitel Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-32.doc, RK-22-2017-32, př. 1

33. Návrh na poskytnutí daru Radě seniorů České republiky, z. s. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, informovala radu kraje o žádosti Rady seniorů České republiky o poskytnutí finančního daru na podporu mezinárodních sportovních her seniorů. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1186/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar z kapitoly Sociální věci, § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (ÚZ 00515) ve výši 25 000 Kč Radě seniorů České republiky z. s. s., Praha 3, Žižkov, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, IČ: 63829797, dle materiálu RK-22-2017-33, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-33.doc, RK-22-2017-33, př. 1, RK-22-2017-33, př. 2

34. Aktualizace Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace a podání projektových žádostí Transformace Domova Háj II. a III. do 49. výzvy IROP
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, sdělila radě kraje podrobnosti k návrhu schválit aktualizaci Transformačního plánu Domova Háj. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1187/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
aktualizaci Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2017-34, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí podání projektových žádostí „Transformace Domova Háj II.“ a „Transformace Domova Háj III.“ dle materiálů RK-22-2017-34, př. 2 a RK-22-2017-34, př. 3, a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 49.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 27. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-34.doc, RK-22-2017-34, př. 1, RK-22-2017-34, př. 2, RK-22-2017-34, př. 3, RK-22-2017-34, př. 4

35. Poskytnutí dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. na poskytování sociálních služeb - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 1188/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve snížení § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 200 000 Kč při současném zvýšení § 4372 - Krizová pomoc o částku 200 000 Kč;
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4372 - Krizová pomoc, organizaci Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s., IČO: 25918974 na službu Krizová pomoc ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-22-2017-35, př. 1;
 • uzavřít veřejnosprávní smlouvu s žadatelem dle materiálu RK-22-2017-35, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-35.doc, RK-22-2017-35, př. 1, RK-22-2017-35, př. 2

36. Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2018 - 2020
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit střednědobé plány příspěvkových organizací na úseku sociální péče na období 2018 - 2020. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1189/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2018 - 2020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálu RK-22-2017-36, př. 1;
bere na vědomí
položkové rozpisy akcí (investičních i neinvestičních), plány lidských zdrojů a plány rozvoje činností na období 2018 2020 pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče dle materiálů RK-22-2017-36, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-36.doc, RK-22-2017-36, př. 1

37. Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2017
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, zdůvodnila radě kraje návrh vyhlásit druhé kolo dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2017. Projednávání se zúčastnil R. Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb odboru sociálních věcí. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1190/22/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
Mimořádnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu dle materiálu RK-22-2017-37, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-37.doc, RK-22-2017-37, př. 1

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - příjem finančního daru od statutárního města Jihlava
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1191/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-22-2017-38, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4121  Neinvestiční přijaté transfery od obcí) a výdajů (kapitola Zastupitelstvo kraje § 6223  Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)) rozpočtu kraje o finanční dar od statutárního města Jihlava ve výši 42 161 Kč na spolufinancování akce Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu 2017.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-38.doc, RK-22-2017-38, př. 1

39. Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh poskytnout věcný dar prezidentovi České republiky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1192/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-39.doc, RK-22-2017-39, př. 1

40. Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1193/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zastupitelstvo kraje, žadatelům na akce a ve výši dle materiálu RK-22-2017-40, př. 1;
 • uzavřít s žadateli veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2017-40, př. 2;
 • schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje dle materiálu RK-22-2017-40, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 31. 3. 2018
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-40.doc, RK-22-2017-40, př. 1, RK-22-2017-40, př. 2

41. Čestné prohlášení o bankovním účtu
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1194/22/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2017-41, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-41.doc, RK-22-2017-41, př. 1

42. Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Jihlava - Dvorce
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém materiálu. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1195/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace obsažené v materiálu RK-22-2017-42, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2017-42, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-42.doc, RK-22-2017-42, př. 1, RK-22-2017-42, př. 2

43. Ukončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1196/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu II/150 Havlíčkův Brod Okrouhlice ve výši 16 178,07 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2017 do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení Projektu a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-43.doc, RK-22-2017-43, př. 1

44. Nařízení rady kraje č. x/2017, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti Krajské správy a údržby silnic Vysočiny o změnu v neudržovaných úsecích silnic pro plán zimní údržby 2017/2018. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1197/22/2017/RK
Rada kraje
vydává
Nařízení Rady Kraje Vysočina č. x/2017, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí dle materiálu RK-22-2017-44, př. 2.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 10. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-44.doc, RK-22-2017-44, př. 1, RK-22-2017-44, př. 2

45. Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury -informace o uzavření smlouvy č. 566S/2017
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informaci o uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1198/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o uzavření smlouvy č. 566S/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, která je přílohou materiálu RK-22-2017-45, př. 1.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-45.doc, RK-22-2017-45, př. 1

46. Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a úprava seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, předložila radě kraje ke schválení navrhované změny akcí zařazených v kapitole Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1199/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • změnu názvu a staničení již zařazené jmenovité akce v kapitole Doprava, příloze D1A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-46, př. 1, odstavce č. 1;
 • vyřazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-46, př. 1, odstavce č. 2;
 • zařazení jmenovitých akcí do kapitoly Doprava, přílohy D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 dle materiálu RK-22-2017-46, př. 1, odstavce č. 3;
 • změnu staničení již zařazené jmenovité akce v kapitole Doprava, účelově určených na zajištění oprav po zimě realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-22-2017-46, př. 4;
bere na vědomí
 • aktualizovanou přílohu D1 A - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a oprav mostů realizovaných KSÚSV dle materiálu RK-22-2017-46, př. 2;
 • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí na zajištění oprav po zimě, který je přílohou RK-22-2017-46, př. 4.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-46.doc, RK-22-2017-46, př. 1, RK-22-2017-46, př. 2, RK-22-2017-46, př. 3, RK-22-2017-46, př. 4

47. Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhem zařadit níže uvedené akce do kapitoly Doprava. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1200/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit jmenovité akce:
 • II/602 Jabloňov průtah;
 • II/602 Ruda průtah,
do kapitoly Doprava, přílohy D2 Investice v dopravě.
odpovědnost: ODSH, OE
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-47.doc

48. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2017
J. Pavlík podal radě kraje doplňující komentář k návrhu vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden květen 2017. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1201/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden květen 2017.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-48.doc, RK-22-2017-48, př. 1

49. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
E. Rydvalová, vedoucí oddělení vnitřní kontroly, zdůvodnila radě kraje návrh schválit aktualizaci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1202/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí dle materiálu RK-22-2017-49, př. 1.
odpovědnost: oddVK
termín: 27. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-49.doc, RK-22-2017-49, př. 1, RK-22-2017-49, př. 2

K bodům 50 57, 86, odboru majetkového, nebyly vzneseny žádné požadavky na rozpravu a rada kraje schválila návrhy usnesení uvedených bodů v bloku.

50. Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
Usnesení 1203/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-22-2017-50, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-50.doc, RK-22-2017-50, př. 1

51. Návrh na změnu usnesení 1336/24/2016/RK
Usnesení 1204/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
změnit usnesení 1336/24/2016/RK tak, že v materiálu RK-24-2016-44, př. 2 u smlouvy o zřízení služebnosti pod pořadovým číslem 8, se pozemek par. č. 385 v katastrálním území Radostovice u Lipničky nahrazuje pozemkem par. č. 385/1 v katastrálním území Radostovice u Lipničky a název oprávněného se mění z RWE GasNet, s.r.o. na GasNet, s.r.o.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-51.doc

52. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 1205/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích dle materiálu RK-22-2017-52, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavbu na pozemcích dle materiálu RK-22-2017-52, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemků dle materiálu RK-22-2017-52, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-52.doc, RK-22-2017-52, př. 1

53. Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
Usnesení 1206/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat dodavatele TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, Jihlava, PSČ 586 01, IČO 42634296 k uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky „Úspory energií SŠ PTA Jihlava“ a
ukládá
odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-53.doc, RK-22-2017-53, př. 1, RK-22-2017-53, př. 2

54. Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
Usnesení 1207/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným za podmínek dle materiálu RK-22-2017-54, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-54.doc, RK-22-2017-54, př. 1

55. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
Usnesení 1208/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darovat pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžnice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
 • převést darem pozemky v k.ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Věžnice;
 • nabýt darem pozemky v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice dle materiálu RK-22-2017-55, př. 1 z vlastnictví obce Věžnice do vlastnictví Kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 12. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-55.doc, RK-22-2017-55, př. 1, RK-22-2017-55, př. 2, RK-22-2017-55, př. 3, RK-22-2017-55, př. 3a

56. Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
Usnesení 1209/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením smluv dle materiálů RK-22-2017-56, př. 1, RK-22-2017-56, př. 2, RK-22-2017-56, př. 3 a RK-22-2017-56, př. 4.
odpovědnost: ředitelka Domova Žďírec, příspěvkové organizace, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace, odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-56.doc, RK-22-2017-56, př. 1, RK-22-2017-56, př. 2, RK-22-2017-56, př. 3, RK-22-2017-56, př. 4

57. Uzavření Smlouvy o napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní - k. ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 1210/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Krajem Vysočina a společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní dle materiálu RK-22-2017-57, př. 1.
odpovědnost: OM
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-57.doc, RK-22-2017-57, př. 1

86. Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
Usnesení 1211/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít s Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 471 14 983 nájemní smlouvu na části pozemků par. č. 2781/4 a par. č. 2781/5 v k. ú. Velké Meziříčí v rozsahu dle materiálu RK-22-2017-86, př. 1 pro stavbu „II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028“ za roční nájemné ve výši 1984 Kč bez DPH + DPH v zákonné výši, a to na dobu od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-86.doc, RK-22-2017-86, př. 1

58. Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2017/2018 níže uvedené studenty. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1212/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit do stipendijního programu Kraje Vysočina pro školní rok 2017/2018:
 • Mikuláše Festu, studenta Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-22-2017-58, př. 2;
 • Barboru Stýblovou, studentku Gymnázia dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, na základě žádosti uvedené v materiálu RK-22-2017-58, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 08. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-58.doc, RK-22-2017-58, př. 1, RK-22-2017-58, př. 2, RK-22-2017-58, př. 3, RK-22-2017-58, př. 4

59. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu Dětského domova Jemnice. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1213/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením průmyslové pračky Elektrolux Wascator WE66MP, pořízené v roce 1998, inventární číslo 8, pořizovací cena 103 950 Kč, zůstatková cena 1 Kč z majetku kraje způsobem navrženým Dětským domovem, Jemnice, Třešňová 748 dle materiálu RK-22-2017-59.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Dětského domova, Jemnice, Třešňová 748
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-59.doc

60. Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh souhlasit s vyřazením níže uvedeného nepotřebného majetku dle návrhu Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1214/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
 • s vyřazením počítačové učebny VT2, pořízené v roce 2003, inventární číslo DHM/0000051, pořizovací cena 450 000 Kč, zůstatková cena 1 Kč;
 • s vyřazením Hardwarového vybavení učebny JU, pořízeného v roce 1994, inventární číslo DHM/0000038, pořizovací cena 113 475 Kč, zůstatková cena 0 Kč
z majetku kraje způsobem navrženým Gymnáziem a Obchodní akademií Pelhřimov dle materiálu RK-22-2017-60.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-60.doc

61. Potvrzení zřizovatele na žádost o dotaci pro příspěvkovou organizaci Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o předloženém materiálu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1215/22/2017/RK
Rada kraje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu RK-22-2017-61, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-61.doc, RK-22-2017-61, př. 1

62. Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k návrhu schválit střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období let 2018 2020. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1216/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
střednědobý výhled rozpočtu (plán nákladů a výnosů) školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-62, př. 1;
bere na vědomí
ostatní části střednědobých plánů školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-62, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé školských příspěvkových organizací
termín: 31. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-62.doc, RK-22-2017-62, př. 1, RK-22-2017-62, př. 2

63. Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s žádostí Základní školy Pelhřimov o udělení souhlasu s uzavřením dvou darovacích smluv. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1217/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s uzavřením darovacích smluv o poskytnutí peněžního daru pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326 dle materiálů RK-22-2017-63, př. 1 a RK-22-2017-63, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelka Základní školy Pelhřimov, Komenského 1326
termín: 30. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-63.doc, RK-22-2017-63, př. 1, RK-22-2017-63, př. 2, RK-22-2017-63, př. 3

64. Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu.
Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1218/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
změnu závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-22-2017-64, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: červenec 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-64.doc, RK-22-2017-64, př. 1

65. Soutěž Cihla k cihle
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu vyhlásit 1. ročník soutěže „Cihla k cihle“. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1219/22/2017/RK
Rada kraje
vyhlašuje
1. ročník soutěže „Cihla k cihle“;
schvaluje
propozice soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-22-2017-65, př. 1;
bere na vědomí
informaci o nákladech 1. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-22-2017-65, př. 2;
rozhoduje
poskytnout věcné dary účastníkům 1. ročníku soutěže „Cihla k cihle“ dle materiálu RK-22-2017-65, př. 3.
odpovědnost: OŠMS
termín: září 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-65.doc, RK-22-2017-65, př. 1, RK-22-2017-65, př. 2, RK-22-2017-65, př. 3, RK-22-2017-65, př. 4

66. Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s návrhem rozhodnout o způsobu zadání uvedené veřejné zakázky malého rozsahu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1220/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o způsobu zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-22-2017-66, př. 1, RK-22-2017-66, př. 2, RK-22-2017-66, př. 3, RK-22-2017-66, př. 4RK-22-2017-66, př. 5;
jmenuje
členy komise pro otevírání obálek, hodnotící komise dle materiálu RK-22-2017-66, př. 6;
ukládá
Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka zařízení pro badatelská centra ve vybraných gymnáziích Kraje Vysočina“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky.
odpovědnost: OŠMS
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-66.doc, RK-22-2017-66, př. 1, RK-22-2017-66, př. 2, RK-22-2017-66, př. 3, RK-22-2017-66, př. 4, RK-22-2017-66, př. 5, RK-22-2017-66, př. 6, RK-22-2017-66, př. 7

67. Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotací v rámci Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež subjektům. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1221/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ve výši 282 520 Kč na realizaci projektů v rámci programu „Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úrovni“;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 121 080 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 -  Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 121 080 Kč na zajištění podílu Kraje Vysočina na spolufinancování projektů;
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-67.doc, RK-22-2017-67, př. 1, RK-22-2017-67, př. 2, RK-22-2017-67, př. 3

68. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o návrhu souhlasit s úpravou použití fondu investic příspěvkových organizací za odvětví školství na rok 2017. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1222/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-68.doc, RK-22-2017-68, př. 1, RK-22-2017-68, př. 2, RK-22-2017-68, př. 3, RK-22-2017-68, př. 4

69. Stanovení počtu členů školské rady
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, zdůvodnil radě kraje návrh stanovit počet členů školské rady s účinností od 1. 7. 2017. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1223/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o sloučení školských rad při školách, které budou k 1. 7. 2017 na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 0219/03/2017/ZK ze dne 9. 5. 2017, sloučeny do nástupnické organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť;
stanoví
s účinností od 1. 7. 2017 do konce stávajícího funkčního období počet členů školské rady u nástupnické organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třešť, podle materiálu RK-22-2017-69, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-69.doc, RK-22-2017-69, př. 1

70. Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení navrhované rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1224/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŠMS; OE
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-70.doc, RK-22-2017-70, př. 1, RK-22-2017-70, př. 2, RK-22-2017-70, př. 3, RK-22-2017-70, př. 4

71. Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Projednávání se zúčastnili J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1225/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 37 000 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle materiálu RK-22-2017-71, př. 3;
 • uzavřít veřejnoprávní smlouvy dle materiálů RK-22-2017-71, př. 1 a RK-22-2017-71, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu; odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-71.doc, RK-22-2017-71, př. 1, RK-22-2017-71, př. 2, RK-22-2017-71, př. 3

72. Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
K. Ubr, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, upřesnil radě kraje návrh stanovit odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací kraje na úseku školství. Projednávání se zúčastnili I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, J. Hadravová, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu, O. Králík, vedoucí oddělení hospodaření krajského školství odboru školství, mládeže a sportu, L. Stejskal, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1226/22/2017/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 134 a § 113 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku školství zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-22-2017-72, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 15. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-72.doc, RK-22-2017-72, př. 1, RK-22-2017-72, př. 2, RK-22-2017-72, př. 3, RK-22-2017-72, př. 4

73. Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnily I. Hanáková Kosourová, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů, I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1227/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu pro realizaci Kotlíkových dotací, a to na dobu určitou do 31. 12. 2020;
stanoví
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 7. 2017 na 455 zaměstnanců;
schvaluje
 • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2017 pro zaměstnance realizující projekty spolufinancované z Evropské unie o částku 375 000 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Ostatní finanční operace, § 6330 - Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně o částku 15 000 Kč na převod finančních prostředků do Sociálního fondu při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 15 000 Kč.
odpovědnost: ORR, OE, OddŘLZ, OddKŽÚ
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-73.doc

74. FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2017
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh poskytnout dotace v rámci grantového programu Inovační vouchery 2017 žadatelům. V průběhu jednání odešla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1228/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 30. 9. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-74.doc, RK-22-2017-74, př. 1, RK-22-2017-74, př. 2

75. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1229/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na Kraj Vysočina za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2017-75, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-75.doc, RK-22-2017-75, př. 1

76. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na úspory energií podané do 39. výzvy OPŽP
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh rozhodnout o poskytnutí dotace pro projekty na úspory energií podané do 39. výzvy OŽPZ. V průběhu jednání přišla J. Fialová. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1230/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2017-76, př. 1 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií ZZS Kraje Vysočina“ a RK-22-2017-76, př. 2 Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Úspory energií Nemocnice Jihlava“.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-76.doc, RK-22-2017-76, př. 1, RK-22-2017-76, př. 2

77. Kotlíkové dotace - sazebník finančních oprav
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh schválit sazebník finančních oprav. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1231/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-77.doc, RK-22-2017-77, př. 1, RK-22-2017-77, př. 2

78. Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1232/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-22-2017-78, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-78.doc, RK-22-2017-78, př. 1, RK-22-2017-78, př. 2, RK-22-2017-78, př. 3, RK-22-2017-78, př. 4

79. Žádost o dotaci na nákup kondenzačních kotlů pro vytápění
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, seznámila radu kraje s žádostí Základní školy a Mateřské školy Nové Syrovice o poskytnutí dotace na nákup kondenzačních plynových kotlů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1233/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci na základě žádosti uvedené v materiálu RK-22-2017-79, př. 1.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-79.doc, RK-22-2017-79, př. 1

80. Dohoda s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, informovala radu kraje o návrhu uzavřít dohodu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1234/22/2017/RK
Neveřejný materiál – odůvodnění neveřejnosti materiálu je uvedeno v poslední příloze materiálu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 8. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-80.doc, RK-22-2017-80, př. 1, RK-22-2017-80, př. 2

81. Souhlas s pronájmem nemovitostí, ve které došlo k výměně zdroje tepla, pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, upřesnila radě kraje návrh souhlasit s pronájmem nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla, pořízeného v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1235/22/2017/RK
Rada kraje
souhlasí
s pronájmem nemovitostí, ve které došlo k výměně zdroje tepla pořízeného dle Smluv o poskytnutí dotace PR01537.1413 a PR01537.0565 za splnění podmínky, že více než polovina podlahové plochy nemovitosti bude i nadále odpovídat požadavkům na trvalé rodinné bydlení a bude k tomuto účelu určena.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-81.doc, RK-22-2017-81, př. 1, RK-22-2017-81, př. 2, RK-22-2017-81, př. 3, RK-22-2017-81, př. 4, RK-22-2017-81, př. 5

82. Informace o zahájení zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, předložila radě kraje návrh vzít na vědomí informace o zahájení zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1236/22/2017/RK
Rada kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu RK-22-2017-82 související se zahájením zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+.
odpovědnost: ORR
termín: 27. 6. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-82.doc

83. Projekt na posílení biodiverzity
I. Fryšová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. Projednávání se zúčastnila E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1237/22/2017/RK
Rada kraje
schvaluje
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálech RK-22-2017-83, př. 3 a RK-22-2017-83, př. 4;
rozhoduje
předložit projektovou žádost dle materiálu RK-22-2017-83, př. 1.
odpovědnost: ORR, OŽPZ
termín: 14. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-83.doc, RK-22-2017-83, př. 1, RK-22-2017-83, př. 2, RK-22-2017-83, př. 3, RK-22-2017-83, př. 4, RK-22-2017-83, př. 5

84. Výběr dodavatele na veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, informovala radu kraje o návrhu rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky uvedené veřejné zakázky v souladu s výsledkem hodnocení nabídek provedeném hodnotící komisí. V průběhu jednání odešel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1238/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat Konsorcium - Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava, IČO: 71009396 a ENVItech Bohemia s.r.o., se sídlem Ovocná 1021/34, 161 00 Praha 6, IČO: 47119209 založené Společenskou smlouvou uzavřenou dne 31. 5. 2017 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku „Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023“;
ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
odpovědnost: OŽPZ
termín: 31. 7. 2017
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-84.doc, RK-22-2017-84, př. 1, RK-22-2017-84, př. 2, RK-22-2017-84, př. 3

85. Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
E. Horná, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství, předložila radě kraje ke schválení shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství. V průběhu jednání přišel P. Pacal. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 1239/22/2017/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na novou drobnou lesní techniku dle materiálu RK-22-2017-85, př. 1;
 • uzavřít smlouvy se žadateli dle materiálu RK-22-2017-85, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí a zemědělství, odbor regionálního rozvoje
termín: 30. 12. 2017
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2017-85.doc, RK-22-2017-85, př. 1, RK-22-2017-85, př. 2, RK-22-2017-85, př. 3

87. Rozprava členů rady
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 22/2017 s tím, že další zasedání se bude konat dne 11. 7. 2017, v 8:00 hod., v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman Kraje VysočinaOvěřovatelé zápisu:


Mgr. Pavel Pacal        ……...……………………………………Ing. Josef Pavlík        …..………………………………….……
Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2017 dne 27. 6. 2017.
Zapsala: M. Jakoubková, dne 29. 6. 2017.
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz