Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2017 - 27.06.2017

ČísloNázev
01Pozvánka
02Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika - elektronická řídicí kontrola, rozšíření informačního systému GINIS
03Poskytnutí členského příspěvku/dotace Spolku BISON - Spolek pro budování a implementaci sdílených opensource nástrojů, z. s.
04Kraje pro bezpečný internet 2017
05Nadační příspěvek a věcný dar pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci
06Peněžní účelové dary pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci
07Peněžní účelový dar pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci
08Peněžní účelové dary a nadační příspěvek pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
09Vyřazení majetku Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
10Vyřazení majetku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, souhlas s bezúplatným převodem
11Souhlas s realizací opravy heliportu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
12Střednědobé plány zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na období 2018-2020
13Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotace na realizaci projektu Kojení start optimální výživy 2017 pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci
14Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - dotační program Bezpečnost a kvalita zdravotní péče
15Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - státní dotační program Rezidenční místa pro nemocnice zřizované krajem
16Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - přijetí dotace na úhradu prokázaných výdajů souvisejících s úhradou preventivních opatření zabraňujících vzniku a šíření onemocnění tuberkulózou za IV. čtvrtletí 2016
17Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - návrh na zařazení žadatelů do stipendijního programu a uzavření smlouvy o poskytování stipendia
18Odměny za splnění osobního cíle pro ředitelky/ředitele nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
19Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací na úseku zdravotnictví
20Stanovení platu/mzdy ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
21Stanovení platu ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu
22FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2017
23Podmínky kolektivních smluv Krajské knihovny Vysočiny a Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
24Akce Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace - motocykl
25Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku kultury a cestovního ruchu na období let 2018-2020
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí dotace Horáckému folklornímu sdružení, z.s.
27Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - mimořádný příspěvek pro Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvkovou organizaci
28Projekt Efektivními a bezpečnými procesy ke zvýšení kvality Kraje Vysočina
29Odměna ředitelce Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
30Odměny ředitelkám/ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na úseku sociálních služeb
31Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace pro Domov Háj, příspěvkovou organizaci, na projekt Zkvalitnění procesu přechodové fáze transformace Domova Háj
32Návrh na úpravu čerpání fondu investic u Domova Kopretina Černovice, příspěvkové organizace
33Návrh na poskytnutí daru Radě seniorů České republiky, z. s. s. - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
34Aktualizace Transformačního plánu Domova Háj, příspěvkové organizace a podání projektových žádostí Transformace Domova Háj II. a III. do 49. výzvy IROP
35Poskytnutí dotace pro Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s. na poskytování sociálních služeb - návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
36Střednědobé plány příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče na období 2018 - 2020
37Vyhlášení druhého kola dotačního řízení na provozní náklady sociálních služeb na rok 2017
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - příjem finančního daru od statutárního města Jihlava
39Návrh na poskytnutí věcného daru prezidentovi České republiky
40Dotace významným kulturním, sportovním a společenským akcím v Kraji Vysočina ve druhé polovině roku 2017 (VIP akce) - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
41Čestné prohlášení o bankovním účtu
42Žádost o poskytnutí podpory z IROP na realizaci projektu II/602 Jihlava - Dvorce
43Ukončení projektu dopravní infrastruktury - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
44Nařízení rady kraje č. x/2017, kterým se stanoví vymezení úseků silnic v jednotlivých okresech Kraje Vysočina, na nichž se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí
45Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury -informace o uzavření smlouvy č. 566S/2017
46Návrh změny akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2017 a úprava seznamu jmenovitých akcí na opravu škod po zimě
47Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
48Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu Kraje Vysočina za období leden - květen 2017
49Pravidla Rady Kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování peticí
50Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací
51Návrh na změnu usnesení 1336/24/2016/RK
52Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
53Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku Úspory energií - SŠ PTA Jihlava
54Služebnosti na majetku Kraje Vysočina
55Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dolní Věžnice a obci Věžnice
56Smlouvy uzavírané příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina
57Uzavření Smlouvy o napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní - k. ú. Nové Město na Moravě
58Rozhodnutí o zařazení do stipendijního programu Kraje Vysočina dle Pravidel Rady Kraje Vysočina pro poskytování stipendia pro studium na zahraničních středních školách v partnerských regionech
59Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748
60Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
61Potvrzení zřizovatele na žádost o dotaci pro příspěvkovou organizaci Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
62Střednědobé plány školských příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina
63Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Základní školu Pelhřimov, Komenského 1326
64Změna závazných ukazatelů Příspěvek na provoz a Odvod z fondu investic slučovaných organizací v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - návrh na provedení rozpočtového opatření
65Soutěž Cihla k cihle
66Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
67Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování dotací na pořádání rukodělných a řemeslných volnočasových aktivit pro děti a mládež - schválení navržených podpor - rozpočtové opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
68Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2017
69Stanovení počtu členů školské rady
70Podpora účasti na mistrovstvích ve sportovních disciplínách - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
71Podpora pořádání sportovních mistrovství - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
72Odměny ředitelkám/ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných Krajem Vysočina
73Stanovení počtu zaměstnanců - návrh na provedení rozpočtového opatření
74FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Inovační vouchery 2017
75Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
76Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro projekty na úspory energií podané do 39. výzvy OPŽP
77Kotlíkové dotace - sazebník finančních oprav
78Dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
79Žádost o dotaci na nákup kondenzačních kotlů pro vytápění
80Dohoda s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
81Souhlas s pronájmem nemovitostí, ve které došlo k výměně zdroje tepla, pořízeného v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina
82Informace o zahájení zpracování Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
83Projekt na posílení biodiverzity
84Výběr dodavatele na veřejnou zakázku Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina pro roky 2018 - 2023
85Dotace na novou drobnou lesní techniku dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
86Uzavření smlouvy v rámci přípravy stavby II/602 Velké Meziříčí, most ev. č. 602-028
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz