Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 33/2006 - 14.11.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Darování pozemku v k. ú. Josefov u Rožné, obec Rožná
04Darování pozemku v k. ú. Věžná na Moravě, obec Věžná
05Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci "Dětský domov Nová Ves u Chotěboře - Oprava střechy a stropu"
06Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "ÚSP Zboží - rekonstrukce"
07Informace o veřejných zakázkách zadávaných příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina
08Informace o uzavření dodatku smlouvy o dílo na akci "SPŠ stavební, SOU stavební a OU Třebíč, výstavba dílen Hrotovická"
09Darování pozemku v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
10Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu
11Kácení stromů v k. ú. a obci Jihlava
12Investiční záměr "Administrativní budova D Krajského úřadu kraje Vysočina"
13Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
14Darování pozemku v k. ú. a obci Jihlava, darování projektové dokumentace
15Návrh rozpočtového opatření - programové financování ISPROFIN - akce "Zabezpečení objektu 02 u Horácké galerie v Novém Městě na Moravě" včetně změny investičního plánu pro rok 2006 u této organizace
16Souhlas s účastí Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na výstavách v zahraničí a návrh rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura včetně úpravy závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
17Návrh na uložení opatření na základě vykonané kontroly
18Veřejná zakázka na služby "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina"
19FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
20Žádost o licence ČTÚ
21SomtNet-MAX - nájemní smlouva
22Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Žďár nad Sázavou
23Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Pelhřimov
24Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
25Žádost obce Myslibořice o převzetí komunikace do silniční sítě kraje Vysočina
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod
27Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Třebíč
28Návrh na dodatečné zařazení komunikací do Páteřní silniční sítě kraje Vysočina
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
30Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež
31Fond Vysočiny - grantový program Volný čas 2007
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování sportovních soutěží MŠMT
33Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
34Vyhlášení sportovce kraje Vysočina za rok 2006
35Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
36Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách
37Návrh na provedení rozpočtového opatření - přijetí dotace na meliorace a hrazení bystřin v lesích
38Pracovní program na roky 2006 - 2009, součást dohody o spolupráci mezi spolkovou zemí Dolní Rakousy a kraji Jihomoravský, Jihočeský a Vysočina
39Návrh dalšího postupu v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o spolupráci mezi regionem Friuli Venezia Giulia a Vysočinou
39upr1Návrh dalšího postupu v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o spolupráci mezi regionem Friuli Venezia Giulia a Vysočinou
40Volba přísedícího pro Českou republiku - Krajský soud v Hradci Králové
41Příprava projektů pro programové období 2007-2013
42Lékařská služba první pomoci
43Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
44Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
45Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví - účelová investiční dotace od Města Havlíčkův Brod
46Změna investičního plánu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2006
47Změna investičního plánu Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2006
48Žádost Města Telč o převzetí domova důchodců
49Hmotná zainteresovanost ředitelů nemocnic
50Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání národní konference Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR
51Dotační řízení ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz