Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 27/2005 - 30.08.2005

ČísloNázev
01Pozvánka
02Výsledek výběrového řízení na akci "Změna hospodářsko-právní formy nemocnic na akciové společnosti"
03Návrh na provedení rozpočtových opatření v souvislosti s analýzou výkonnosti nemocnic a se změnou jejich hospodářsko-právní formy
04Stanovení platů ředitelů příspěvkových organizací
05Návrh na změnu investičního plánu na rok 2005 u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
06Rozbor hospodaření zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2005 a návrh rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví k zajištění hmotné zainteresovanosti ředitelů nemocnic
07Partnerství kraje Vysočina v projektu "Podané ruce"a.s. CC Systems
08Zařízení pro výkon pěstounské péče
09Projekt "Sociální automobil"
10Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2005 u Domova důchodců Třebíč-Koutkova, příspěvkové organizace
11Souhlas s pokácením dřevin v k. ú. a obci Stránecká Zhoř
12Výkup pozemků v k. ú. a obci Proseč pod Křemešníkem
13Stavba chodníku v k. ú. a obci Zvole
14Prodej pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
15Silnice II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. stavba, dořešení odvodu srážkových vod
16Návrh na provedení rozpočtového opatření
17Vzájemné darování nemovitostí mezi Vysočinou a městem Bystřice nad Pernštejnem
18Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
19Zřízení věcného břemene v k. ú. Ovesná Lhota
20Prodej pozemku v k. ú. a obci Želiv
21Žádost o dotaci ze státního rozpočtu
22Stavební záměr "Dětský domov Jemnice, rekonstrukce kuchyně"
23Příspěvek na stravování studentů Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s.
24Návrh na řešení neodhlášených motorových vozidel, vleček a přívěsů zrušeného Školního statku Třebíč
25Změna schváleného rozpočtu kraje na rok 2005 - Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji
26Dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
27Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
28Statut Výběrová komise pro projekty grantového schématu 3.3 OP RLZ
29Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední průmyslová škola stavební, Střední odborné učiliště stavební a Odborné učiliště, Třebíč, Kubišova 1214
30Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2005
31Grantové schéma kraje pro podopatření 4.1.2 SROP
32Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
33Jednací řád výborů Zastupitelstva kraje Vysočina
34Návrh kroků vedoucích k aktualizaci Pracovního programu (pro roky 2006 - 2007), součásti Dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolní Rakousko
35Projekt ICHNOS - Smlouva o poskytnutí dotaze ze státního rozpočtu v rámci programu Interreg IIIC
36Návrh na provedení rozpočtového opatření - zvýšení dotace na pořádání Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2005
37FOND VYSOČINY - Grantový program "Bioodpady 2005" na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz