Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 26/2006 - 05.09.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Kácení stromu v k. ú. a obci Humpolec
03Výkup pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
04Výkup pozemků v k. ú. a obci Dehtáře
05Souhlas s vydáním územního rozhodnutí - k. ú. Ústrašín
06Zrušení usnesení a schválení vzájemného darování pozemků v k. ú. a obci Počátky a v k. ú. Heřmaneč u Počátek a obci Počátky
07Zveřejnění záměru darování částí pozemků - k.ú. Bačice
08Smlouva o společném postupu zadavatelů
0909 Koupě části pozemku v k.ú. a obci Třebíč
10Výkup pozemku v k. ú. a obci Dehtáře
11Veřejná zakázka malého rozsahu "SOŠ, SOU a OU Třešť - oprava oken domova mládeže"
12Prodej pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
13Rozhodnutí o jednostranném zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví kraje Vysočina
14Koupě pozemků a zrušení věcného břemene v k. ú. a obci Libice nad Doubravou
15Uzavření dodatku smlouvy o dílo Průtah Nový Rychnov - rekonstrukce silnic II/133, III/1333, III/1335, III/1336
16Duplicitní vlastnictví pozemků v k. ú. a obci Věchnov
17Fond Vysočiny - dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutní podpory FV 039/118/05
18Poznávací cesty po Vysočině
19Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č.3/04 pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
20Návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2006 - poskytnutí finančního příspěvku Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace, na úhradu nákladů spojených s pořádáním folklorního festivalu
21Návrh na úpravu závazného ukazatele Krajské knihovny Vysočiny na rok 2006 - limit prostředků na platy
22Návrh rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za 1. pololetí 2006
23FOND VYSOČINY: Grantový program BRÁNA K NOVÉMU POZNÁNÍ
24Kurzy pro získání základního vzdělání
25Grantové schéma 3.2 SROP - úprava dokumentace, dodatek ke smlouvám
26Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín
27Grantové schéma 3.2 SROP - výsledky 3. výzvy
28Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva
29Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace Městu Třebíč na spolufinancování akce "Stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany"
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - účelová dotace na rozvojový program ve vzdělávání "Projekty škol" v roce 2006
32Vyřazení nepotřebného majetku
33Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva a rady kraje za 1. pololetí roku 2006
34Nepotřebný majetek - návrh bezúplatného převodu
35Návrh nařízení rady kraje, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina
36Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace
37Poskytnutí dotace obcím a dobrovolným svazkům obcí na úhradu nákladů účtovaných auditorem za provedení přezkoumání hospodaření za rok 2005
38FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
39FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
40FOND VYSOČINY - Grantový program GIS VI
41FOND VYSOČINY - grantový program Webové stránky pro všechny
42FOND VYSOČINY - grantový program Veřejně přístupný internet III
43Vyúčtování využití příspěvku na služby obecného hospodářského zájmu RRAV
44Fond Vysočiny - grantový program BYDLETE NA VENKOVĚ 2006
45Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Bačice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
46Návrh na provedení rozpočtového opatření - převod zbylých finančních prostředků z kapitoly Sekretariát regionální rady NUTS na kapitolu Regionální rozvoj
47Dohoda o spolupráci s MZe k přípravě agroenvironmentálních opatření pro období 2007-2013
48Poskytnutí dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
49Poskytnutí dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi
50Záměr na stanovení rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2007
51Reorganizace na úseku správy a údržby silnic, příspěvkových organizací správy a údržby silnic kraje Vysočina
52Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
53Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Jihlava
54Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
55Vyřazení nepotřebného majetku ve Zdravotnické záchranné službě kraje Vysočina
56Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
57Návrh na změnu finančních plánů na rok 2006 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina a Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
58Odpis pohledávek Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
59Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví
60Dokončení datového tržiště PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE a INFORMAČNÍ KARTY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ
61Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí finančního daru Akademii - VOŠ, Gymnáziu a SOŠ UP Světlá nad Sázavou
62Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
63Prodej nemovitého a movitého majetku v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
64III/36057 Rudíkov - zajištění silničního tělesa a odvedení povrchových vod - zařazení nové akce do přílohy M4
65Návrh na provedení rozpočtového opatření a informace o rozhodnutí zadavatele o zadání veřejné zakázky ,,Objekty Seifertova č. 24 a Seifertova č. 26 - stavební práce"
66Návrh na poskytnutí věcného daru
67Mapování absorpční kapacity kraje Vysočina pro přípravu Regionálního operačního programu Jihovýchod
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz