Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 23/2008 - 22.07.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Užívání nemovitého majetku kraje Vysočina v obci a k. ú. Třebíč
03Darování pozemků v k. ú. a obci Vidonín
04Darování pozemků v k. ú. a obci Kamenice nad Lipou
05Prodej nemovitého majetku v k. ú. Jeclov a obci Velký Beranov
06Zahájení jednání o koupi nemovitého majetku v k. ú. a obci Třebíč
07Veřejné zakázky malého rozsahu na služby
08Veřejná zakázka na stavební práce Rekonstrukce pavilonu A Nemocnice Havlíčkův Brod pro sociální účely
09Veřejná zakázka malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace
10Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Štědrovice, obec Čáslavsko
11Dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
12Majetkoprávní příprava stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice , změna usnesení
13Majetkoprávní vypořádání pozemků po stavbě II/150 Vilémovice - Pavlíkov
14Aktualizace Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
15Smlouva zakládající právo investora provést stavbu
16Veřejná zakázka ÚSP Zboží - rekonstrukce - dodatečné stavební práce 2
17Renominace člena Pracovní skupiny pro Místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj
18Smlouva o přenechání majetku do užívání č. 91000/2008
19Projektový záměr mobilní podpory výjezdů ZZS
20Přehled o nabytých účelových dotacích ze státního rozpočtu ČR, ze státních fondů, z prostředků Evropské unie, z prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod a od mezinárodních a jiných institucí přijatých na účty kraje za období od 1. 1. 2008
21Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob za kraj Vysočina za rok 2007
22Uzavření dohody o spolupráci mezi ČŠI a krajem Vysočina
23Stanovení platu ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
24Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
25Fond Vysočiny - návrh na uložení opatření - Občanské sdružení Benediktus
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2008 dle schválených pravidel rady kraje
27Fond Vysočiny - návrh na uložení opatření - Tělocvičná jednota Sokol Třebíč
28Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - poskytnutí finančního daru sportovcům z našeho kraje, kteří se nominovali na letní OH 2008
29Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování evropského projektu
30Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2008
31Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Dětskému domovu, Nová Ves u Chotěboře 1
32Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Centrum - Dům dětí a mládeže, Ledeč nad Sázavou, Husovo náměstí 242
33Jmenování ředitele Střední školy technické Jihlava
34Jmenování ředitele příspěvkové organizace zřizované krajem
35Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na realizaci rozvojového programu Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v regionech, Střední škola stavební Jihlava - vyúčtování příspěvku na provoz
36Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství, mládeže a sportu - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
36upr1Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství, mládeže a sportu - zajištění financování informačních a komunikačních technologií u škol zřizovaných krajem
37Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Školní jídelna při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické Jihlava
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - testování žáků 2. ročníků středních odborných škol a středních odborných učilišť
39Poskytnutí finančního příspěvku pořadateli krajské postupové přehlídky Zpěváčci 2008
40Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku z kapitoly Kultura účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
41Fond Vysočiny - projekt FV 037/182/07
42Krajská knihovna Vysočiny - návrh na úpravu rezervního fondu
43Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - úprava investičního plánu pro rok 2008
44Návrh rozpočtového opatření na rok 2008 - změna závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele u Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
45Návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura - dotace na podporu společenských a kulturních aktivit obcí v kraji Vysočina
46Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace
47Veřejná zakázka malého rozsahu Právní, technické, finančně-ekonomické a společensko-ekonomické posouzení a porovnání variant zajištění vybudování a provozu administrativního komplexu kraje Vysočina
48Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitola Zastupitelstvo kraje - poskytnutí finančního daru Českému svazu chovatelů, okresní organizaci Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou
49Návrh na řešení na řešení nevyhovujícího stavu stravovacího provozu v pobočce Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizaci
50Návrh na úpravu investičního plánu na rok 2008 u Domova pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
51Návrh na rozpočtové opatření - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt kraje Vysočina Vzdělávání zadavatele a poskytovatelů v oblasti standardů kvality sociálních služeb v rezidenčních službách v kraji Vysočina
52Výpůjčka movitého majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
53Výpůjčka movitého majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
54Výpůjčky movitého majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
55Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
56Podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci výzvy ROP NUTS 2 Jihovýchod na realizaci projektu Pavilon pro matku a dítě v Nemocnici Třebíč
57Projekt pro realizaci náhrady části rozsahu veřejné drážní osobní dopravy, veřejnou linkovou osobní dopravou v rámci základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina.
58Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
59Veřejná zakázka malého rozsahu na služby II/129 Humpolec - most ev. č. 129-011
60Veřejná zakázka malého rozsahu na služby II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 5. stavba - most 602-029, 602-030, 602-031 a 602-037
61Městys Jimramov - odstranění dopravní závady
62Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce II/406 Salavice - úprava křižovatky
63Veřejná zakázka malého rozsahu - Zpracování studií proveditelnosti na projekty silniční infrastruktury kraje Vysočina, předkládaných jako příloha žádosti o podporu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod 2007-2013 v roce 2008
64Veřejná zakázka na stavební práce III/3525 od I/38 do Stříteže - rekonstrukce rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
65Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava na rok 2008 - dopravní značka Zimní výbava .
66Návrh zadání zakázky malého rozsahu na zpracování analýzy Zpracování projektu nehodových úseků na komunikacích v kraji Vysočina a návrhu opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
67Návrh na odepsání pohledávky- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
68Uzavření smlouvy zakládající právo stavby - k. ú. Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz