Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2007 - 10.07.2007

ČísloNázev
01Pozvánka
02Převod částí pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
03Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 - akce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - dodatečné projekční práce
04Uzavření nájemních smluv a smluv o poskytnutí náhrad za škody na lesních pozemcích a lesních porostech na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
05Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
06Zvýšení ceny za pronájem pozemku par. č. 694/16 pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
07Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
08Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
09Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
10Zrušení usnesení rady kraje 0786/17/2006/RK, darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
11Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
12Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
13Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
14Návrh na poskytnutí darů
15Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory pro jednání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007 zpracoval: E. Navrátilová předkládá: J. Joneš Popis problému: V rámci grantového programu "Bioodpady 2006" byla mezi krajem Vysoči
16Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
17Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na ochranu biodiverzity v kraji Vysočina
18FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
19Výdej a správa kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců krajského úřadu a představitelů kraje - Mandátní smlouva dodatek č. 1
20Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
21Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ)
22Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Pacov, Hronova 1079
23Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
24Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů u VOŠ Jihlava, Tolstého 16 a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - změna usnesení č. 0287/09/2007/RK
26Návrh na provedení rozpočtového opatření - Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
27Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
28Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
29Stanovení platu
30Stanovení platu
31FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
32Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
33Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
34Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
35Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
36Vyřazení nepotřebného majetku v Ústavu sociální péče Zboží, příspěvková organizace, a schválení čerpání investičního plánu na nákup motorového vozidla
37Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
38Fond Vysočiny - projekt FV 001/149/06
39Fond Vysočiny - projekt FV 021/142/06
40Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
41Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - finanční příspěvek účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
42Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního příspěvku pořadatelům krajských postupových přehlídek "Regionální finále festivalu Porta 2007", "JID 20-07" a "Tanec, tanec...2007"
43FM EHP/ Norska - jmenování členů hodnotící komise, schválení seznamu hodnotitelů pro průběžnou Výzvu č. 1
44Prodej nemovitostí v k.ú. a obci Pelhřimov
45Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
46Smlouvy opravňující investory provést stavbu
47Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium
48Stanovení regionálních kritérií pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013
49Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Jihlava
50Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek - Gymnázium Chotěboř
51Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
52Veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č.1 Jihlava - Příseka
53Možnost podpory kraje Vysočina Zakarpatské oblasti
54Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů POH kraje Vysočina
55Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - Zlatá jeřabina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz