Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 22/2007

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 22/2007, které se konalo dne 10. 7. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2007
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 10. 7. 2007.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman M. Vystrčil a omluvil nepřítomnost M. Matějkové.
Radě kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů do navrženého programu jednání:
47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium;
48. Stanovení regionálních kritérií pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013;
49. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Jihlava;
50. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek Gymnázium Chotěboř;
51. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod;
52. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č.1 Jihlava Příseka;
53. Možnost  podpory kraje Vysočina  Zakarpatské oblasti;
54. Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů POH kraje Vysočina;
55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura Zlatá jeřabina.
Rada kraje návrhy akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 21/2007
 2. Převod částí pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
 3. Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 - akce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - dodatečné projekční práce
 4. Uzavření nájemních smluv a smluv o poskytnutí náhrad za škody na lesních pozemcích a lesních porostech na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
 5. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
 6. Zvýšení ceny za pronájem pozemku par. č. 694/16 pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
 7. Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
 8. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 9. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
 10. Zrušení usnesení rady kraje 0786/17/2006/RK, darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
 11. Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
 12. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
 14. Návrh na poskytnutí darů
 15. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
 16. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
 17. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na ochranu biodiverzity v kraji Vysočina
 18. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 19. Výdej a správa kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců krajského úřadu a představitelů kraje - Mandátní smlouva dodatek č. 1
 20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
 21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ)
 22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Pacov, Hronova 1079
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
 24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů u VOŠ Jihlava, Tolstého 16 a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - změna usnesení č. 0287/09/2007/RK
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
 28. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
 29. Stanovení platu
 30. Stanovení platu
 31. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
 32. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
 33. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
 34. Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
 35. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
 36. Vyřazení nepotřebného majetku v Ústavu sociální péče Zboží, příspěvková organizace, a schválení čerpání investičního plánu na nákup motorového vozidla
 37. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
 38. Fond Vysočiny - projekt FV 001/149/06
 39. Fond Vysočiny - projekt FV 021/142/06
 40. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
 41. Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - finanční příspěvek účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
 42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního příspěvku pořadatelům krajských postupových přehlídek "Regionální finále festivalu Porta 2007", "JID 20-07" a "Tanec, tanec...2007"
 43. FM EHP/ Norska - jmenování členů hodnotící komise, schválení seznamu hodnotitelů pro průběžnou Výzvu č. 1
 44. Prodej nemovitostí v k.ú. a obci Pelhřimov
 45. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 46. Smlouvy opravňující investory provést stavbu
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium
 48. Stanovení regionálních kritérií pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013
 49. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Jihlava
 50. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek Gymnázium Chotěboř
 51. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
 52. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č.1 Jihlava Příseka
 53. Možnost  podpory kraje Vysočina  Zakarpatské oblasti
 54. Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů POH kraje Vysočina
 55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura Zlatá jeřabina
 56. Rozprava členů rady
Usnesení 0919/22/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 21/2007 nebyly vzneseny žádné připomínky.

02. Převod částí pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, informoval radu kraje o záměru darování částí pozemků v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě. V průběhu jednání odešel V. Kodet. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0920/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat části pozemků par. č. 180 - trvalý travní porost a par. č. 181 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě do vlastnictví města Nové Město na Moravě;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem části pozemků par. č. 180 - trvalý travní porost a par. č. 181 - trvalý travní porost, vše v k. ú. Rokytno na Moravě a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-02.doc

03. Uzavření dodatku smlouvy o dílo č. 1 - akce: II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - dodatečné projekční práce
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky a hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím náměstka hejtmana zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0921/22/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje o přidělení veřejné zakázky "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - dodatečné projekční práce" uchazeči PRAGOPROJEKT, a. s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 14754 a o uzavření Dodatku smlouvy o dílo č. 1 akce "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba".
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 10. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-03.doc

04. Uzavření nájemních smluv a smluv o poskytnutí náhrad za škody na lesních pozemcích a lesních porostech na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemních smluv s vlastníky pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro uvedenou stavbu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0922/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy a smlouvy o poskytnutí náhrad za škody na lesních pozemcích a lesních porostech na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "II/128 Pacov - Lukavec, 1. stavba" za cenu podle výměru Ministerstva financí ČR č. 1/2007 ze dne 6. 12. 2006 uveřejněného v Cenovém věstníku č. 15/2006, tj. v katastrálních územích Lukavec u Pacova a Týmova Ves za cenu 7,- Kč/m2/rok a v katastrálním území Salačova Lhota za cenu 5,- Kč/m2/rok, podle materiálu RK-22-2007-04, př. 1, u lesních pozemků bude k nájemnému připočtena cena lesního porostu, cena za roční škodu na lesních pozemcích, škody na lesním porostu a náhrada za biologickou rekultivaci, na dobu dvou let od předání stavby jejímu zhotoviteli krajem Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-04.doc, RK-22-2007-04, př. 1

05. Uzavření nájemních smluv a smlouvy o výpůjčce na pozemky zahrnuté do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem částí pozemků. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0923/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků zahrnutých do dočasného záboru pro stavbu "III/406 Salavice - úprava křižovatky" za cenu ve výši 9 Kč/m2/rok v katastrálním území Salavice a smlouvu o výpůjčce u pozemku ve vlastnictví města Třešť dle materiálu RK-22-2007-05, př. 1 na dobu jednoho roku.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-05.doc, RK-22-2007-05, př. 1

06. Zvýšení ceny za pronájem pozemku par. č. 694/16 pro stavbu silnice "II/150 Vilémovice - Pavlíkov"
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na zvýšení ceny za pronájem uvedeného pozemku. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0924/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zvýšit cenu za pronájem pozemku par. č. 694/16 o výměře 428 m2 v katastrálním území Vilémovice u Ledče nad Sázavou podle výměru Ministerstva financí ČR č. 1/2007 ze dne 6. 12. 2006 uveřejněného v Cenovém věstníku č. 15/2006, tj. za cenu 5,- Kč/m2/rok.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-06.doc

07. Prodej pozemku v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh ve dvou variantách. Rada kraje přijala návrh usnesení dle varianty A.
Usnesení 0925/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
pokračovat v jednání se společností Dřevozpracující družstvo, se sídlem v Lukavci č.p. 9, IČ 000 28 631 o prodeji pozemku par. č. 460/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 476 m2 v k. ú. Týmova Ves a obci Lukavec za kupní cenu ve výši 221 400 Kč.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-07.doc

08. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh na vyhlášení nového výběrového řízení. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0926/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat zájemce o koupi budovy čp. 1087 včetně inventáře postavené na pozemku st. par. č. 1550/1, pozemku st. par. č. 1550/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 332 m2 a pozemku par. č. 887/88 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 439 m2 formou výběrového řízení "na určení pořadí" ve smyslu ustanovení článku 7. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
kartu nemovitostí nabízených k prodeji dle materiálu RK-22-2007-08, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 18. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-08.doc, RK-22-2007-08, př. 1

09. Prodej pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení zveřejnění záměru prodeje pozemku v k. ú. a obci Nová Cerekev. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0927/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zveřejnit záměr prodeje pozemku par. č. 2010/7 - silnice, ostatní plocha o výměře 206 m2 v k. ú. a obci Nová Cerekev.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 16. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-09.doc

10. Zrušení usnesení rady kraje 0786/17/2006/RK, darování pozemků v k. ú. a obci Slavětice
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, zdůvodnil radě kraje předložený návrh na zrušení usnesení 0786/17/2006/RK. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0928/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0786/17/2006/RK;
 • zveřejnit záměr darování pozemků par. č. 204/22 a 621/9 v k. ú. Slavětice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat pozemky par. č. 204/22 a 621/9 v k. ú. a obci Slavětice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Slavětice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-10.doc

11. Žádost o prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s žádostí o zveřejnění záměru prodeje nemovitosti a pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0929/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
nezveřejnit záměr prodeje budovy občanské vybavenosti č.p. 178 na pozemku par. č. 1678 a dále pozemku par. č. 1678 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 310 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina;
ukládá
odboru majetkovému informovat o rozhodnutí rady kraje žadatele.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-11.doc

44. Prodej nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje návrh na vyhlášení nového výběrového řízení. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0930/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vybrat zájemce o koupi budovy č.p. 900 stojící na pozemku par. č. 2673/11, pozemku par. č. 2673/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 528 m2 a pozemku par. č. 2673/73 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3 077 m2 v k. ú. a obci Pelhřimov formou výběrového řízení "na určení pořadí" ve smyslu článku 7. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
kartu nemovitostí nabízených k prodeji dle materiálu RK-22-2007-44, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-44.doc, RK-22-2007-44, př. 1

45. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, předložil radě kraje ke schválení návrh na uzavření smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0931/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a uzavřít smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými na majetku kraje Vysočina pro pozemkové parcely a za podmínek dle materiálu RK-22-2007-45, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-45.doc, RK-22-2007-45, př. 1

46. Smlouvy opravňující investory provést stavbu
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému návrhu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0932/22/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbou na pozemcích dle materiálu RK-22-2007-46, př. 1;
rozhoduje
uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a stavebníkem, prokazující právo stavebníka provést stavby na pozemcích kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2007-46, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-46.doc, RK-22-2007-46, př. 1

49. Vyřazení nemovitého majetku kraje pronajatého Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Jihlava
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, požádal radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku v uvedené příspěvkové organizaci. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0933/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
vyřadit nepotřebné objekty v Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Jihlava dle materiálu RK-22-2007-49, př. 1;
ukládá
řediteli Nemocnice Nové Město na Moravě, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Jihlava:
 1. zajistit demolici nepotřebných objektů v Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Třebíč, Nemocnici Jihlava dle materiálu RK-22-2007-49, př. 1;
 2. předložit na sekretariát ředitele a krajský živnostenský úřad nezbytnou dokumentaci pro vyřazení nepotřebných objektů dle materiálu RK-22-2007-49, př. 1 z majetkové a účetní evidence kraje.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Nové Město na Moravě, ředitel Nemocnice Třebíč, ředitel Nemocnice Jihlava, OM, OSŘKŽÚ
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-49.doc, RK-22-2007-49, př. 1

50. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek Gymnázium Chotěboř
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh na zařazení uvedené akce do rozpočtu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0934/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Gymnázium Chotěboř Havárie rozvodů ÚT“ do přílohy M 1 rozepisující položku Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-50.doc

51. Návrh na zařazení nové akce do přílohy M1 na kapitole Nemovitý majetek - Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, okomentoval radě kraje předložený návrh na zařazení uvedené akce do rozpočtu kraje Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0935/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
zařadit novou akci „Střední průmyslová škola stavební Havlíčkův Brod Oprava havarijního stavu regulačních kohoutů u otopných těles ÚT“ do přílohy M 1 rozepisující položku Technické zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 s tím, že finanční krytí nové akce bude zajištěno změnou rozpisu rozpočtu v rámci přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-51.doc

52. Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č.1 Jihlava Příseka
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, seznámil radu kraje s výsledky a hodnocení níže uvedené zakázky, která byla rozhodnutím člena rady kraje pro oblast financí a majetku zadána vybranému uchazeči. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0936/22/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
rozhodnutí Miroslava Houšky, člena rady kraje pro oblast financí a majetku o zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavby „Rekonstrukce silnice II/405 v úseku Jihlava - Třebíč, úsek č.1 Jihlava - Příseka“ dodavateli Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00;
schvaluje
způsob financování akce dle materiálu RK-22-2007-52.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický, odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-52.doc

12. Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje, pohledávky
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, sdělila radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnili I. Šmídová, vedoucí oddělení organizačního, M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0937/22/2007/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-12.doc

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření - daň z příjmů právnických osob hrazená krajem Vysočina za rok 2006
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, předložila radě kraje ke schválení výše uvedený návrh rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0938/22/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit povýšení příjmů (položka 1123 Daň z příjmů právnických osob za kraje) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6399 Ostatní finanční operace) rozpočtu kraje o částku vypočtené daně z příjmu právnických osob za kraj Vysočina za rok 2006 ve výši 54 048 720 Kč.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-13.doc

14. Návrh na poskytnutí darů
J. Svatošová, tisková mluvčí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, předložila radě kraje návrh na poskytnutí darů níže uvedeným obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2007 a požádala o úpravu materiálu RK-22-2007-14, př. 1. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0939/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dary ve výši a struktuře dle materiálu RK-22-2007-14, př. 1upr1 obcím Studenec okr. Třebíč, Zárubice okr. Třebíč, Pikárec okr. Žďár nad Sázavou, Veselý Žďár okr. Havlíčkův Brod, Hluboké okr. Třebíč, Police okr. Třebíč, Bory okr. Žďár nad Sázavou a Jiratice okr. Třebíč dle materiálu RK-22-2007-14, př. 3;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje, snížení § 6113 Zastupitelstva krajů, položka 5194 Věcné dary o částku 389 000 Kč a současné zvýšení § 3636 Územní rozvoj, položka 5321 Neinvestiční transfery obcím o 375 000 Kč a § 3636 Územní rozvoj, položka 5194 Věcné dary o částku 14 000 Kč na poskytnutí darů obcím oceněných v rámci soutěže Vesnice roku 2007 dle materiálu RK-22-2007-14, př. 1upr1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 2. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-14.doc, RK-22-2007-14, př. 1, RK-22-2007-14, př. 2, RK-22-2007-14, př. 3

15. Fond Vysočiny - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Jednání se zúčastnila E. Navrátilová, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0940/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 11/150/06 dle materiálu RK-22-2007-15, př. 2.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-15.doc, RK-22-2007-15, př. 1, RK-22-2007-15, př. 2

16. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z operačního programu Životní prostředí na území NATURA 2000 v kraji Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, doplnil radě kraje informace k předloženému projektovému záměru. V průběhu jednání přišli J. Hulák, V. Kodet. Jednání se zúčastnila E. Navrátilová, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0941/22/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
projektový záměr "Implementace a péče o území NATURA 2000 v kraji Vysočina";
ukládá
OŽP dopracovat projektovou žádost.
odpovědnost: OŽP
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-16.doc, RK-22-2007-16, př. 1

17. Projektový záměr kraje Vysočina na čerpání prostředků z Operačního programu Životní prostředí na ochranu biodiverzity v kraji Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, sdělil radě kraje doplňující komentář k předloženému projektovému záměru. Jednání se zúčastnila E. Navrátilová, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Závěrem diskuse rada kraje doporučila předkladateli materiál odložit k dopracování a opětovnému předložení k projednání radou kraje. Předkladatel doporučení rady kraje plně akceptoval a materiál byl stažen.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-17.doc, RK-22-2007-17, př. 1

54. Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů POH kraje Vysočina
J. Joneš, vedoucí odboru životního prostředí, okomentoval radě kraje předložený návrh zadávacích podmínek pro zpracování uvedené studie proveditelnosti. Jednání se zúčastnila E. Navrátilová, pracovník oddělení technické ochrany životního prostředí odboru životního prostředí. Závěrem diskuse rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0942/22/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh zadávacích podmínek pro zpracování Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina dle materiálu RK-22-2007-54, př. 1;
ukládá
odboru životního prostředí provést výběrové řízení na zpracovatele Variantní studie proveditelnosti pro naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
odpovědnost: OŽP
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-54.doc, RK-22-2007-54, př. 1

18. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0943/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RK-22-2007-18, př. 2.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-18.doc, RK-22-2007-18, př. 1, RK-22-2007-18, př. 2

19. Výdej a správa kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců krajského úřadu a představitelů kraje - Mandátní smlouva dodatek č. 1
P. Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, předložil radě kraje návrh na uzavření dodatku k Mandátní smlouvě. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0944/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě ze dne 21. 6. 2007 dle přílohy 1 materiálu RK-22-2007-19.
odpovědnost: OI, OSŘKŽÚ
termín: 30. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-19.doc, RK-22-2007-19, př. 1

20. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dofinancování evropských projektů
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na poskytnutí dotace na dofinancování uvedeného evropského projektu. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0945/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu Hotelové škole Třebíč, IČ 66610699 v celkové výši 54 800 Kč na dofinancování evropského projektu Zvyšování flexibility budoucích absolventů na trhu práce v EU;
schvaluje
změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz Hotelové školy Třebíč, IČ 66610699 v celkové výši 54 800 Kč.
odpovědnost: OŠMS, EO
termín: 1. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-20.doc, RK-22-2007-20, př. 1

21. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností (CVVZ)
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0946/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže ve výši 100 tis. Kč občanskému sdružení JEJDA..., Královský Vršek 66, 586 01 Jihlava, IČ 27002292 na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže o částku 100 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku 100 tis. Kč za účelem poskytnutí dotace občanskému sdružení JEJDA..., Královský Vršek 66, 586 01 Jihlava, IČ 27002292 na Celostátní vzájemnou výměnu zkušeností.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-21.doc, RK-22-2007-21, př. 1

22. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Gymnázia Pacov, Hronova 1079
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Školství. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0947/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Gymnázium Pacov, Hronova 1079, IČ 62540076 ve výši 60 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na věcnou režii u školního stravování dle materiálu RK-22-2007-22;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia o částku 60 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 60 tis. Kč s určením pro Gymnázium Pacov, Hronova 1079, IČ 62540076 na úhradu zvýšených nákladů na věcnou režii u školního stravování dle materiálu RK-22-2007-22;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz pro Gymnázium Pacov, Hronova 1079, IČ 62540076 o částku 60 tis. Kč na úhradu zvýšených nákladů na věcnou režii u školního stravování dle materiálu RK-22-2007-22;
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-22.doc

23. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení výše uvedený návrh na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0948/22/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v celkové výši 320 124 Kč určenou pro Střední školu stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava, IČ 60545267 ve výši 320 124 Kč na projekt Učitelé pro učitele;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava, Žižkova 20, 586 01 Jihlava, IČ 60545267 o částku 320 124 Kč dle materiálu RK-22-2007-23.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-23.doc

24. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů u VOŠ Jihlava, Tolstého 16 a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje ke schválení uvedené rozpočtové opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0949/22/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3150 Vyšší odborné školy, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 389 tis. Kč při současném zvýšení § 3122 Střední odborné školy, položka 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o stejnou částku 389 tis. Kč v souvislosti se sloučením škol VOŠ Jihlava, Tolstého 16 a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1 ke dni 1. 7. 2007;
 • změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz spočívající ve snížení závazného ukazatele příspěvek na provoz u VOŠ Jihlava, Tolstého 16 o částku 389 tis. Kč a současné zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz u VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, Studentská 1 o částku 389 tis. Kč v souvislosti se sloučením škol ke dni 1. 7. 2007.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-24.doc

25. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu -Poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - změna usnesení č. 0287/09/2007/RK
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, podal radě kraje doplňující komentář k uvedenému rozpočtovému opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0950/22/2007/RK
Rada kraje
ruší
usnesení č. 0287/09/2007/RK ze dne 27. února 2007 v části týkající se rozhodnutí poskytnout investiční dotaci ve výši 91 200 Kč a schválení změny závazného ukazatele investiční dotace ve výši 91 200 Kč pro Základní uměleckou školu Pacov, Španovského 319, IČ 70847576 dle tabulky 2 materiálu RK-09-2007-16, př. 2;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3231 - Základní umělecké školy pro Základní uměleckou školu Pacov, Španovského 319, IČ 70847576 ve výši 91 200 Kč na opravu učební pomůcky - piana;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Základní uměleckou školu Pacov, Španovského 319, IČ 70847576 o částku 91 200 Kč na opravu učební pomůcky - piana.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-25.doc, RK-22-2007-25, př. 1

26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na provedení rozpočtového opatření. V průběhu jednání odešel P. Hájek. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0951/22/2007/RK
Rada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem ve výši 130 tis. Kč dle materiálu RK-22-2007-26;
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem, IC 48895466 ve výši 321 tis. Kč za účelem úhrady výdajů vyplývajících z neplatného rozvázání pracovního poměru a Dohody o narovnání dle materiálu RK-22-2007-26;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve:
  • zvýšení příjmů rozpočtu kraje o částku 130 tis. Kč, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací;
  • zvýšení výdajů kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3121 Gymnázia, o částku 321 tis. Kč za účelem poskytnutí neinvestiční dotace Gymnáziu Bystřice nad Pernštejnem na úhradu výdajů vyplývajících z neplatného rozvázání pracovního poměru a Dohody o narovnání dle materiálu RK-22-2007-26;
  • snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 191 tis. Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 321 tis. Kč a odvodu z investičního fondu o částku 130 tis. Kč u Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem dle materiálu RK-22-2007-26.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-26.doc

27. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na uzavření Dodatku č. 1 a schválení Formuláře Isprofin. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0952/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového schématu Společného regionálního operačního programu ze dne 17. 8. 2005 ke grantovému schématu s registračním číslem žádosti CZ.04.1.05/3.2.61.1 dle materiálu RK-22-2007-27, př. 1;
schvaluje
Formulář Isprofin dle materiálu RK-22-2007-27, př. 2.
odpovědnost: OŠMS
termín: OŠMS odešle podepsaný Dodatek a formulář Isprofin CRR do 30. 7. 2007.
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-27.doc, RK-22-2007-27, př. 1, RK-22-2007-27, př. 2

28. Odměny ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení odměn ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0953/22/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu s § 137 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, odměny ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina, dle materiálu RK-22-2007-28, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-28.doc, RK-22-2007-28, př. 1

29. Stanovení platu
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení platu a požádal o úpravu materiálu RK-22-2007-29, př. 2. V průběhu jednání přišel P. Hájek. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0954/22/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat Ing. Radoslavu Kučerovi, řediteli Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875, s účinností od 1. 9. 2007 dle materiálu RK-22-2007-29, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-29.doc, RK-22-2007-29, př. 1, RK-22-2007-29, př. 2

30. Stanovení platu
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na stanovení platu a požádal o úpravu materiálu RK-22-2007-30, př. 2. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0955/22/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat RNDr. Pavlu Svobodovi, řediteli Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, s účinností od 1. 8. 2007 dle materiálu RK-22-2007-30, př. 2upr1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červenec 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-30.doc, RK-22-2007-30, př. 1, RK-22-2007-30, př. 2

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace pro sportovní gymnázium
M. Pech, vedoucí oddělení organizace školství odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem na provedení rozpočtového opatření. Jednání se zúčastnili K. Ubr, vedoucí oddělení koncepce vzdělávání, J. Hadravová, vedoucí oddělení grantových programů, J. Zikánová, pracovník oddělení koncepce vzdělávání odboru školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0956/22/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3128 Sportovní školy gymnázia) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT pro sportovní gymnázia ve výši 295 223 Kč určenou pro Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 na sportovní přípravu sportovců kmenových žáků gymnázia a na zabezpečení trenérů a členů realizačních týmů;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvek na provoz pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě, IČ 48895512 o částku 295 223 Kč dle materiálu RK-22-2007-47;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků pro Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami, Leandra Čecha 152, Nové Město na Moravě na 3. čtvrtletí 2007 na realizaci vyhlášeného rozvojového programu pro sportovní gymnázia a gymnázia s třídami se studijním oborem sportovní příprava na rok 2007 ve výši  295 223 Kč.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: září 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-47.doc

31. FOND VYSOČINY - žádost o prodloužení realizace projektu
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. V průběhu jednání odešel M. Houška. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0957/22/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny (FV 003/151/06) ze dne 18.12.2006, dle materiálu RK-22-2007-31, př. 2 pro subjekt Město Pacov, IČ 248789, zastoupené starostou Lukášem Vlčkem, DiS.
odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-31.doc, RK-22-2007-31, př. 1, RK-22-2007-31, př. 2

32. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku v uvedené příspěvkové organizaci. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0958/22/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku MONITOR HEWLETT PACKARD M1165A, včetně příslušenství, inventární číslo 8959, rok výroby 1995, v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina.
odpovědnost: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-32.doc

33. Delegace zástupce zřizovatele do hodnotící komise
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o delegování zástupce zřizovatele a jeho náhradníka do komise pro posouzení a hodnocení nabídek. V průběhu jednání odešel J. Hulák. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0959/22/2007/RK
Rada kraje
deleguje
ing. Pavla Hájka, zástupce politické strany ČSSD a Jana Kotena, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako zástupce zřizovatele a Iva Rohovského, zástupce politické strany ČSSD, a ing. Tomáše Halačku, pracovníka oddělení zdravotní péče, jako náhradníky za zástupce zřizovatele do hodnotící komise pro veřejnou zakázku "Dodávka sanitních vozů pro ZZS kraje Vysočina", pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, Vrchlického 61, Jihlava.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 22. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-33.doc

34. Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému materiálu. V průběhu jednání přišel M. Houška. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0960/22/2007/RK
Rada kraje
vydává
Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-22-2007-34, př. 1.
odpovědnost: Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-34.doc, RK-22-2007-34, př. 1

35. Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku v uvedené příspěvkové organizaci. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0961/22/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením nepotřebného majetku Dozimetr klinický typ PTW-UNIDOS, inventární číslo 011 37700, rok výroby 1993 v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci, z majetku kraje Vysočina a s jeho bezúplatným převodem do Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
odpovědnost: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-35.doc

36. Vyřazení nepotřebného majetku v Ústavu sociální péče Zboží, příspěvková organizace, a schválení čerpání investičního plánu na nákup motorového vozidla
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, požádala radu kraje o vyslovení souhlasného stanoviska s vyřazením nepotřebného majetku a schválení čerpání investičního plánu v uvedené příspěvkové organizaci. V průběhu jednání přišel J. Hulák. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0962/22/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
s vyřazením havarovaného osobního vozidla Škoda Felicie, HBI 98-06, rok výroby 1997, inventární číslo 644412, z majetku Ústavu sociální péče Zboží, příspěvková organizace a jeho následným prodejem;
schvaluje
čerpání investičního plánu Ústavu sociální péče, příspěvkové organizace pro rok 2007 dle materiálu RK-22-2007-36, př. 3, přičemž objem závazného ukazatele dotace na investice zůstává nezměněn.
odpovědnost: Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-36.doc, RK-22-2007-36, př. 1, RK-22-2007-36, př. 2, RK-22-2007-36, př. 3

37. Financování sociálních služeb z rozpočtu kraje v roce 2007 - výplata nevyplacené části dotací z rozpočtu kraje
V. Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, podala radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Jednání se zúčastnil J. Bína, vedoucí oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0963/22/2007/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
odpovědnost: OSVZ, OE
termín: 30. 9. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-37.doc, RK-22-2007-37, př. 1, RK-22-2007-37, př. 2, RK-22-2007-37, př. 3

38. Fond Vysočiny - projekt FV 001/149/06
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0964/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory FV 001/149/06 dle materiálu RK-22-2007-38, př. 2.
odpovědnost: OKPP
termín: 10. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-38.doc, RK-22-2007-38, př. 1, RK-22-2007-38, př. 2

39. Fond Vysočiny - projekt FV 021/142/06
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, okomentovala radě kraje předložený návrh. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0965/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
neprodloužit termín realizace projektu "Golčův Jeníkov - stálá expozice v Goltzově tvrzi" stanovený ve Smlouvě o poskytnutí podpory č. FV 021/142/06 uzavřené s Městem Golčův Jeníkov v rámci grantového programu "Klenotnice Vysočiny 2006".
odpovědnost: OKPP
termín: 10. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-39.doc, RK-22-2007-39, př. 1

40. Stanovení platu řediteli příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury - postup do vyššího platového stupně
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na stanovení platu řediteli uvedené příspěvkové organizace a zdůvodnila úpravu návrhu usnesení. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0966/22/2007/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě s účinností od 10. 7. 2007 dle materiálu RK-22-2007-40, př. 2.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-40.doc, RK-22-2007-40, př. 1

41. Návrh na rozpočtové opatření na rok 2007 - finanční příspěvek účinkujícím z kraje Vysočina při jejich účasti na národní přehlídce v jiném kraji
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na národním festivalu. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0967/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 3.400 Kč občanskému sdružení DOMINO, Pražská 1542, 393 01 PELHŘIMOV, IČ 68520387, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na národním festivalu "Náchodská prima sezóna";
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 5.983 Kč Občanskému sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, Jana Masaryka 1, 586 01 JIHLAVA, IČ 65761171, na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na národním festivalu "Náchodská prima sezóna";
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319 - Ostatní záležitosti kultury spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 9,39 tis. Kč při současném zvýšení položky 5222 - Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 9,39 tis. Kč s určením pro občanské sdružení DOMINO , IČ 68520387 (3.400 Kč) a Občanské sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, IČ 65761171 (5.983 Kč).
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-41.doc

42. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního příspěvku pořadatelům krajských postupových přehlídek "Regionální finále festivalu Porta 2007", "JID 20-07" a "Tanec, tanec...2007"
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, předložila radě kraje návrh na poskytnutí dotace pořadatelům postupových přehlídek v rámci kapitoly Kultura. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0968/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 19.852 Kč občanskému sdružení Klub Porta České Budějovice, Krajinská 7, 370 21 ČESKÉ BUDĚJOVICE, IČ 00666017, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním "Regionálního finále festivalu Porta 2007";
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 19.668 Kč Občanskému sdružení při Gymnáziu v Jihlavě, Jana Masaryka 1, 586 01 JIHLAVA, IČ 65761171, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "JID 20-07";
 • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury ve výši 18.873 Kč Základní umělecké škole Františka Drdly Žďár nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, 591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, IČ 70265429, na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Tanec, tanec...2007";
schválit
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura, § 3319-Ostatní záležitosti kultury spočívající ve snížení položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 18,88 tis. Kč při současném zvýšení položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 18,88 tis. Kč na poskytnutí finančního příspěvku Základní umělecké škole Františka Drdly Žďár nad Sázavou na částečnou úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Tanec, tanec...2007";
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou na rok 2007 o částku 18.873 Kč s určením na úhradu nákladů spojených s pořádáním krajské postupové přehlídky "Tanec, tanec...2007".
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-42.doc, RK-22-2007-42, př. 1

43. FM EHP/ Norska - jmenování členů hodnotící komise, schválení seznamu hodnotitelů pro průběžnou Výzvu č. 1
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, sdělila radě kraje bližší podrobnosti k předloženému návrhu. Jednání se zúčastnil M. Horký, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Na základě návrhů a připomínek, které z rozsáhlé diskuse vyplynuly, předkladatel požádal o stažení materiálu k dopracování a opětovnému předložení na jednání rady kraje. Rada kraje požadavek předkladatele plně akceptovala.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-43.doc, RK-22-2007-43, př. 1a, RK-22-2007-43, př. 4

55. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura Zlatá jeřabina
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče, seznámila radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Jednání se zúčastnila I. Schallnerová, pracovník oddělení kultury odboru kultury a památkové péče. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0969/22/2007/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční dar ve výši 10.000 Kč občanskému sdružení Přátelé podlipnických kostelů, se sídlem Záhřebská 20, 120 00 Praha 2, IČ 26517523, jako kompenzaci třetího místa v kategorii Péče o kulturní dědictví v anketě Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2006;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Kultura spočívající ve snížení § 3319-Ostatní záležitosti kultury, položky 5901-Nespecifikované rezervy o částku 10.000 Kč při současném zvýšení § 3322-Zachovávání a obnova kulturních památek, položky 5222-Neinvestiční transfery občanským sdružením o částku 10.000 Kč za účelem poskytnutí finančního daru občanskému sdružení Přátelé podlipnických kostelů se sídlem Záhřebská 20, 120 00 Praha 2, IČ 26517523.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-55.doc, RK-22-2007-55, př. 3

48. Stanovení regionálních kritérií pro výběr projektů k podpoře v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013
M. Černý, vedoucí odboru regionálního rozvoje, podal radě kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel J. Vondráček. Závěrem rozsáhlejší diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0970/22/2007/RK
Rada kraje
schvaluje
regionální kritéria pro výběr projektů v rámci opatření III.2 Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 pro výzvy vyhlašované v roce 2007 a 2008:
 • pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic) dle materiálu RK-22-2007-48, př. 1;
 • pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby (Podopatření III.2.1.2 a), b) Občanské vybavení a služby) dle materiálu RK-22-2007-48, př. 2;
 • pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova dle materiálu RK-22-2007-48, př. 3.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 15. 7. 2007
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-48.doc, RK-22-2007-48, př. 1, RK-22-2007-48, př. 2, RK-22-2007-48, př. 3

56. Rozprava členů rady
V průběhu jednání přišel J. Vondráček. V rámci rozpravy rada kraje projednala materiál týkající se záměru přípravy projektu kraje Vysočina na vybudování hvězdárny v Jihlavě a závěrem diskuse rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0971/22/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přípravu studie na vybudování hvězdárny v Jihlavě;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, aby ji předložil na jednání rady kraje s návrhem dalšího postupu.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Na základě rozhodnutí rady kraje bylo projednávání tohoto bodu přerušeno.

53. Možnost podpory kraje Vysočina  Zakarpatské oblasti
L. Seidl, vedoucí oddělení vnějších vztahů odboru sekretariátu hejtmana, seznámil radu kraje s předloženým materiálem. Rada kraje přijala upravený návrh usnesení.
Usnesení 0972/22/2007/RK
Rada kraje
souhlasí
se zmapováním možnosti podpory kraje Vysočina v Zakarpatské oblasti včetně možného navázání partnerských vztahů.
odpovědnost: OSH, M. Vystrčil, V. Kodet
termín: 31. 8. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-22-2007-53.doc, RK-22-2007-53, př. 1

Dle rozhodnutí rady kraje o přerušení projednávání bodu 56 rada kraje pokračovala v diskusi daného bodu. Rada kraje se zabývala informativním materiálem “Záměr přípravy projektu kraje Vysočina na vybudování „Národního střediska u obce Číhošť geografický střed ČR“ a závěrem diskuse přijala návrh usnesení.
Usnesení 0973/22/2007/RK
Rada kraje
bere na vědomí
přípravu studie „Číhošť geografický střed ČR“;
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložit ji na jednání rady kraje s návrhem dalšího postupu.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 12. 2007
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Dále rada kraje za účasti předkladatelů projednala následující informativní materiály:
- „Informace o plnění série opatření prováděných v nemocnicích kraje Vysočina“;
- „Registrace poskytovatelů sociálních služeb“;
- „Informace o novele zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve vztahu ke krajům“;
- „Informace o přípravě dostavby Krajského úřadu kraje Vysočina“.

J. Vondráček informoval radu kraje ve věci havarijního stavu Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace vyplývajícího z odborného posudku z oboru statiky. Uvedl, že rezervní fond Ministerstva práce a sociálních věcí z roku 2006 (nerealizované investiční akce) byl pro rok 2007 krácen na polovinu. Pro rok 2008 se tím sníží i objem dotací pro investiční akce v sociálních službách a z tohoto důvodu je nutné žádat o pomoc v záležitosti Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace v co nejkratší době.

M. Vystrčil ukončil zasedání rady kraje č. 22/2007 s tím, že další zasedání se bude konat dne 24. 7. 2007, v 9.00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Miloš Vystrčil
hejtman kraje VysočinaZáznam pořízen na zasedání rady kraje č. 22/2007 dne 10. 7. 2007.
Zapsala: M. Chrástová, dne 13. 7. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz