Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 19/2008 - 10.06.2008

ČísloNázev
01Pozvánka
02Technická opatření
03Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - finanční spoluúčast kraje Vysočina na vzniku krajské správy Policie ČR v kraji Vysočina
04Prodej budovy čp . 2621 a pozemku st. par. č. 1036 v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
05Nabytí nemovitého majetku bezúplatným převodem ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví kraje Vysočina
06Prodej nemovitého majetku v k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě a obci Nové Město na Moravě
07Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba"
08Nabytí pozemků pro akce "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 6. etapa" a "II/602 hranice kraje - Pelhřimov, 3. stavba, 1. - 3. úsek" - změna usnesení
09Majetkoprávní příprava stavby "Silnice III/3525 - rekonstrukce od I/38 do Stříteže"
10Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/360 Rafaelova ul. - Pocoucov"
11Majetkoprávní příprava stavby "Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice", změna usnesení
12Prodej nemovitosti v k. ú. Sasov, obec Jihlava
13Nabytí nemovitostí pro stavbu "II/129 Cetoraz - most ev. č. 129-002"
14Záměr převodu vzdělávací činnosti k Základní umělecké škole Jihlava a související majetkové a finanční úkony
15Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Štěpánovice - Vacenovice"
16Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Pelhřimov - doplnění původního usnesení
17Žádost města Ledeč nad Sázavou a obce Kozlov o převedení místní komunikace spojující obec Kozlov se silnicí II/339
18Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
19Delegování zástupce zřizovatele do komise pro hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
20Profil kraje Vysočina - červen 2008
21Závěrečná zpráva o realizaci 1. výzvy grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004 - 2006
22Návrh na řešení projektu - "Vesmír Vysočiny"
23Projekt Vědeckotechnologický park Jihlava II
24Poskytnutí daru Klubu českých turistů za provedenou údržbu značení cyklistických tras v kraji Vysočina a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
25Souhlas s pronájmem výsledků akce "Penzion U hraběnky" v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
26Návrh Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysočina na období 2008 - 2013
27Návrh rozpočtového opatření - přijetí dotace na grantové schéma Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání
28Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
29Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2007
30Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
31Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
32Vyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření
33Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Krajský úřad
34Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina
35Žádost Města Třebíč o poskytnutí dotace na realizaci protipovodňového opatření "Jihlava, Třebíč - zkapacitnění koryta II. etapa"
36Úprava textu Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
37Přechod činností, práv a závazků Pedagogického centra Vysočina ze Střední školy stavební Jihlava na Vysočina Education
38Změny ve školském rejstříku
39Jmenování ředitele Gymnázia Havlíčkův Brod
40Jmenování ředitele Střední odborné školy Nové Město na Moravě
41Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace Horáckému fotbalovému klubu Třebíč, o. s. na spolufinancování akce "vybudování fotbalového hřiště s umělým trávníkem III. generace v Třebíči, na ul. Manž. Curieových
42Návrh na zrušení části usnesení Zastupitelstva kraje Vysočina, které se týká rozhodnutí o poskytnutí dotace HC Dukla Jihlava na činnost KCTM v ledním hokeji na rok 2008
43Podpora Krajských center talentované mládeže z kapitoly Školství, mládeže a sportu - lední hokej
44Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008
45Cena hejtmana Vysočiny 2008
46Movitý majetek ve vlastnictví kraje Vysočina
47FOND VYSOČINY - "Grantový program "Vysočina bez bariér 2008" na podporu odstraňování bariér pro zdravotně postižené na území kraje Vysočina"
48Projekty Nemocnice Jihlava, p. o. předkládané do Integrovaného operačního programu
49Projekty na čerpání prostředků z operačního programu ROP NUTS II Jihovýchod na nemocniční infrastrukturu v kraji Vysočina
50Informace o koncepci Hospicového hnutí Vysočina a návrh na podporu provozu jeho nového střediska v Jihlavě, návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
51Projektový záměr modernizace zámku Třebíč a vytvoření nových expozic do ROP NUTS II Jihovýchod a projekt vybudování zpřístupněných depozitářů Muzea Vysočiny Třebíč
51upr1Projektový záměr modernizace zámku Třebíč a vytvoření nových expozic do ROP NUTS II Jihovýchod a projekt vybudování depozitářů Muzea Vysočiny Třebíč
52Návrh na uzavření Smlouvy o spolupráci mezi krajem Vysočina a dobročinným fondem ViZa
53Výstavba větrného parku Horní Dubňany v k.ú. Horní Dubňany, Rešice, Tulešice (okr. Znojmo) - stanovisko kraje ke zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
54Dopis hejtmana kraje Vysočina ministrovi životního prostředí ve věci zajištění řešení dlouhodobé havarijní situace na bývalé skládce nebezpečných odpadů v k. ú. Pozďátky
55Návrh Výboru Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2008
56Návrh na změnu obsazení orgánů agentury EPMA za kraj Vysočina
58Návrh na předložení projektu s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod příspěvkovou organizací Vysočina Tourism
59Návrh na předložení projektu kraje s žádostí o podporu z ROP Jihovýchod
60Žádost o zajištění prostředků ze Státního fondu dopravní infrastruktury
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz