Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 18/2006 - 06.06.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Gymnázium Pelhřimov - Oprava oken a fasády"
03Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Obchodní akademie Pelhřimov - Rekonstrukce kotelny"
04Zakázka kraje na zhotovitele stavby "Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov - Oprava sociálního zařízení"
05Koupě pozemku v k. ú. a obci Kožlí
06Směna pozemků a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcných břemen v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě, obec Nové Město na Moravě
07Bezúplatné nabytí stavebních objektů v k.ú. Nové Město na Moravě do vlastnictví kraje Vysočina
08Zveřejnění záměru darování nemovitostí v k. ú. a obci Polná
09Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemku v k. ú. a obci Vyskytná nad Jihlavou
10Koupě pozemků v k. ú. Ostašov na Moravě a obci Ostašov
11Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
12Majetkoprávní příprava stavby "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí zkapacitnění komunikace příprava, obchvat obce Oslavička" - návrh na změny usnesení
13Návrh na zařazení nových akcí do rozpočtu kraje
14Prodej nemovitostí v k.ú. a obci Humpolec
15Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. a obci Rácovice
16Veřejná zakázka na služby - zpracování projektové dokumentace ve stupni technických studií a dokumentací k územnímu rozhodnutí na akci "Severojižní propojení kraje Vysočina"
17Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou" obsahující investiční akci kraje Vysočina "III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce"
18Nabytí nemovitostí v k. ú. a obci Jihlava
19Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2005
20Záměr kraje Vysočina na čerpání bankovního úvěru ve výši 500 mil. Kč na souvislé opravy silnic II. a III. třídy
21Rozpočtový výhled kraje Vysočina na období 2007 až 2009
22Návrh na provedení rozpočtového opaření - dotace na rozšíření učebních plánů o 1 vyučovací hodinu týdně - projekt HODINA
23Dotace na pilotní ověřování školních vzdělávacích programů na 2. stupni vybraných základních škol - PILOT Z
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora romských žáků středních škol
25Zkrácené názvy příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina
26Změna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborné učiliště strojírenské a Učiliště, Žďár nad Sázavou, Strojírenská 6
27Návrh změn u právnické osoby s názvem Domov mládeže, Jihlava, Žižkova 58/1347
28Změna názvu příspěvkové organizace Vyšší odborná škola, Vyšší zdravotnická škola, Střední odborná škola zemědělská a ekonomická a Střední zdravotnická škola, Třebíč, Žižkova 505
29Grantové schéma kraje pro opatření 3.2 SROP - 4. výzva
30Krajské projekty Adaptabilní školy
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Třebíč na spolufinancování akce "Stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany"
31upr1 Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace městu Třebíč na spolufinancování akce "Stavební úpravy atletické dráhy včetně rozšíření sportovního areálu TJ JE Dukovany"
32Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
33Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ
34Grantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - schvalování projektů
35Stanovení kapacit u školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina
36Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třebíčské loutkářské jaro 2006"
37Poskytnutí finančního příspěvku - krajská přehlídka "Třešťské divadelní jaro 2006"
38Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky na výběr dodavatele "Stravování zaměstnanců kraje Vysočina"
39Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora šíření veřejného internetu v knihovnách v roce 2006
40Projekt kraje Vysočina do opatření 3.3 SROP
41Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Radotice o změnu účelu použití poskytnuté dotace
42Schválení dodatků smluv o poskytnutí podpory na akce podané v rámci 1. výzvy GS na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a 1. výzvy GS na podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vyso
43Vznik Regionální rady - nominace členů Výboru
44Grantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP - 3. výzva
45Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2951 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
46Změna ve Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci akce reg. č. CZ.04.1.05/4.2.63.2/2945 v rámci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina
47Oprava usnesení ZK-02-2006-47 - Návrh na předložení projektu kraje Vysočina v rámci programu SROP
48Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu turistických informačních center
49Profil kraje Vysočina - červen 2006
50Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny a vzdání se odměny člena řídicího výboru Fondu Vysočiny
51Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina
52Smlouva o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč
52upr1Smlouva o spolupráci na Dolnorakouské zemské výstavě 2009 mezi spolkovou zemí Dolní Rakousko, krajem Vysočina, městem Horn, regionem Raabs a městem Telč
53Návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2006 - Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
54Informace o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 1542005 - Systém pro podporu dopravní obslužnosti kraje Vysočina
55Žádost o finanční příspěvek Obce Police na dopravu žáků
56Uzavření dodatků ke smlouvám o závazku veřejné služby na zabezpečení základní dopravní obslužnosti drážní dopravou v územním obvodu kraje Vysočina
57Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
57upr1Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu kraje na provozování sociálních služeb nestátními neziskovými organizacemi a obcemi
58Úprava zřizovacích listin u vybraných nemocnic zřizovaných krajem Vysočina společně s návrhem rozpočtového opatření u kapitoly Zdravotnictví v souvislosti s procesem oddlužení nemocnic
59Hospicové hnutí Vysočina - žádost o poskytnutí dotace na podporu pilotního projektu systémový rozvoj paliativní péče v kraji Vysočina - hospicová péče v rodinném pokoji (druhá fáze projektu "rodinný pokoj")
60Záměr projektu rodinný pas - prosazování prorodinné politiky v kraji Vysočina
61Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
62Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
63Notifikace Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití (níže jen "Zásady")
64Návrh na provedení rozpočtového opatření - poskytnutí finančního příspěvku
65Rezignace a jmenování člena Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina
67Vyhodnocení veřejné sbírky ve prospěch sdružení Jezdecký klub Bertík, návrh na provedení rozpočtového opatření
68Darování nemovitostí v k.ú. a obci Humpolec
69Žádost o podej částí pozemků v k. ú. a obci Jihlava
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz