Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 4/2011

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011 konaného dne 21. 6. 2011 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 40 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 21. 6. 2011;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2011
Úvodem hejtman J. Běhounek přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 40 členů zastupitelstva kraje.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Vlach, M. Rusová, P. Kučerová, J. Doležal, J. Jež.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
80. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce projektu kraje Vysočina „Biodiverzita“ do Operačního programu Životní prostředí-smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
81. Smlouva o partnerství pro akci  „Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka“ v rámci projektu kraje Vysočina „Biodiverzita“
82. Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
83. Posun termínu vrácení půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
84. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 3/2011
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2011 - schválení navržených podpor
 5. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
 6. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
 7. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 8. Jmenování členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 9. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
 10. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
 11. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014
 12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011
 13. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
 14. 10 let grantových programů Fondu Vysočiny
 15. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011 - návrh na poskytnutí dotací
 16. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Batelov, Rácov, Nová Ves u Třešti a obci Batelov
 20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rybné
 21. Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
 22. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
 23. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 24. Přijetí daru v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
 25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nová Cerekev
 26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
 27. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
 28. Darování nemovitostí v k. ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov
 29. Darování pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
 30. Prodej pozemků v k. ú. a obci Věž
 31. Darování pozemku v k.ú. Hornice
 32. Darování pozemků v k.ú. a obci Puklice
 33. Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
 34. Darování pozemku v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod
 35. Darování pozemku v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
 36. Darování pozemků v k. ú. Milatice, obec Šebkovice
 37. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
 38. Darování pozemků v k. ú. a obci Leština u Světlé zastavěných chodníkem
 39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
 40. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Menhartice
 41. Změna usnesení 0463/06/2009/ZK, nabytí pozemku - k.ú. Nové Město na Moravě
 42. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
 43. Vzájemné darování pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Telč
 44. Prodej pozemku v k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
 45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví
 46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - krytí akce SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách
 47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - krytí akce VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál
 48. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011
 49. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 50. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 51. Profil kraje Vysočina - červen 2011
 52. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 53. Žádosti o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
 54. Žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu
 55. Projekt - Zdraví bez hranic
 56. Projekt - Dosažitelnost spojuje
 57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
 58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011
 59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
 60. Změna zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Delegace zástupce kraje na valných hromadách dvou obchodních společností
 61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
 62. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
 63. Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
 64. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
 65. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
 66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
 67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
 68. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
 69. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
 70. Zrušení usnesení č. 0518/07/2010/ZK
 71. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2011
 72. Návrh na projednání 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
 73. Fond Vysočiny: Bezpečné metropolitní sítě 2011 - schválení navržených podpor
 74. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - přírodní zahrady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 75. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
 76. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 77. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 78. Žádost obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
 79. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011
 80. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce projektu kraje Vysočina „Biodiverzita“ do Operačního programu Životní prostředí-smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
 81. Smlouva o partnerství pro akci  „Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka“ v rámci projektu kraje Vysočina „Biodiverzita“
 82. Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
 83. Posun termínu vrácení půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
 84. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje
 85. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0266/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
M. Vystrčil upozornil na technický problém s hlasováním a oznámil, že při schvalování programu hlasoval pro.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Jaroslav Hulák, Ing. Jiří Uchytil.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0267/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Jaroslava Huláka a Ing. Jiřího Uchytila ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí zápisy ze zasedání rady kraje a otevřel rozpravu.
M. Houška požádal o zaslání neveřejných příloh k materiálu RK-17-2011-36 (Pověření odboru zdravotnictví administrací a prováděním veřejných zakázek na základě rámcové smlouvy - obvazový materiál) a zaslání neveřejného materiálu RK-19-2011-37 (Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 2. 5. - 6. 5. 2011).
M. Vystrčil požádal o písemné informace k neveřejné příloze materiálu RK-19-2011-56 (Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky).
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0268/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-02.doc, ZK-04-2011-02, př. 1, ZK-04-2011-02, př. 2, ZK-04-2011-02, př. 3, ZK-04-2011-02, př. 4, ZK-04-2011-02, př. 5

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval přítomné zastupitele o nově jmenované vedoucí oddělení interního auditu, Ing. Kateřině Tesařové, která pracovala na pozici organizační pracovnice Grémia ředitele krajského úřadu a otevřel rozpravu k předloženým písemným podkladům týkajících se záležitostí řešených krajským úřadem.
K materiálu nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0269/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-03.doc, ZK-04-2011-03, př. 1, ZK-04-2011-03, př. 2, ZK-04-2011-03, př. 3

04. Fond Vysočiny - Prevence kriminality 2011 - schválení navržených podpor
J. Běhounek předložil zastupitelům návrh řídícího výboru na poskytnutí dotace v rámci grantového programu Prevence kriminality 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0270/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci subjektům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-04, př. 2.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-04.doc, ZK-04-2011-04, př. 1, ZK-04-2011-04, př. 2

05. Návrh na poskytnutí dotací obcím kraje Vysočina na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0271/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o předložených žádostech obcí o dotaci na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu ZK-04-2011-05, př. 1;
rozhoduje
 • poskytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5399 Ostatní záležitosti veřejného pořádku na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu ZK-04-2011-05, př. 2;
 • neposkytnout dotace obcím z kapitoly Požární ochrana a IZS na realizaci projektů v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu ZK-04-2011-05, př. 3;
zamítá
žádost města Polná o poskytnutí dotace na realizaci projektu v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2011 - II. část dle materiálu ZK-04-2011-05, př. 4.
odpovědnost: OSH, EO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-05.doc, ZK-04-2011-05, př. 1, ZK-04-2011-05, př. 2, ZK-04-2011-05, př. 3, ZK-04-2011-05, př. 4

06. Návrh na udělení odměn členům řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh odměn pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0272/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
odměny pro členy a garanty řídicích výborů grantových programů Fondu Vysočiny za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011 dle materiálu ZK-04-2011-06, př. 1.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-06.doc, ZK-04-2011-06, př. 1

07. Návrh na udělení odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina a vzdání se odměny člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem odměn členům výborů a komisí kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0273/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy výborů zastupitelstva kraje za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011 dle materiálu ZK-04-2011-07, př. 1;
 • odměny pro předsedy, místopředsedy a členy komisí rady kraje za období 12. 2010 - 31. 5. 2011 dle materiálu ZK-04-2011-07, př. 2;
bere na vědomí
vzdání se odměny Ing. Stanislava Hanuše za činnost ve Finančním výboru Zastupitelstva kraje Vysočina, do kterého je za politický klub ČSSD jmenován, za období 1. 12. 2010 - 31. 5. 2011, dle materiálu ZK-04-2011-07, př. 3.
odpovědnost: OSH, oddělení řízení lidských zdrojů
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-07.doc, ZK-04-2011-07, př. 1, ZK-04-2011-07, př. 2, ZK-04-2011-07, př. 3

08. Jmenování členů Legislativního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. J. Fischerová se vyjádřila k předloženému návrhu a za klub ODS vznesla protinávrh: “Zastupitelstvo kraje schvaluje počet členů legislativního výboru na 8”.
V. Kodet podpořil protinávrh J. Fischerové.
D. Oulehla za legislativní výbor tlumočil souhlasné stanovisko s předloženým návrhem.
J. Běhounek si protinávrh J. Fischerové neosvojil.
Zastupitelstvo kraje hlasovalo o vzneseném protinávrhu.
Protinávrh nebyl přijat. Pro 15, proti 19, zdrželo se 5.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0274/04/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 06. 2011
Usnesení bylo přijato 25 hlasy, proti 9, zdrželo se 6.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-08.doc

09. Finanční situace Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, příspěvkové organizace, včetně návrhu na rozpočtové opatření
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
P. Hájek upozornil na absenci tohoto návrhu v kapitole Zdravotnictví při projednávání rozpočtu kraje.
V. Novotný uvedl, že v době projednávání rozpočtu kraje nebyl znám termín otevření jednotlivých stanovišť ZZS ani přesný počet budoucích zaměstnanců, ale s krytím vzniklých nákladů bylo počítáno v kapitole Rezerva a rozvoj kraje.
M. Vystrčil požádal o upřesňující údaje týkající se záporného výsledku hospodaření ZZS kraje Vysočina.
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví, přislíbil M. Vystrčilovi předložit podrobný rozbor veškerých provozních nákladů ZZS.
Z. Dobrý vyjádřil za finanční výbor souhlas s předloženým návrhem rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0275/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky 5901 Nespecifikovaná rezerva při současném zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3533 Zdravotnická záchranná služba, položky 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 17 049 tis. Kč s určením pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci na rok 2011 o částku 17 049 tis. Kč z důvodu částečného pokrytí plánované ztráty vyvolané zprovozněním tří nových stanovišť záchranné služby a dopadem nižší úrovně příspěvku na provoz oproti předcházejícímu roku.
odpovědnost: OZ, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 40 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-09.doc

10. Návrh na úpravu zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Ze zasedání se omluvili J. Fischerová, P. Antonín. J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje návrh dodatku Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, p. o. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0276/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 14 Zřizovací listiny Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálů
ZK-04-2011-10, př. 1, ZK-04-2011-10, př. 2.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
termín: do 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-10.doc, ZK-04-2011-10, př. 1, ZK-04-2011-10, př. 2

83. Posun termínu vrácení půjčky Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, na projekt modernizace a obnovy přístrojového vybavení Kardiovaskulárního centra Nemocnice Jihlava - projekt předkládaný do Integrovaného operačního programu
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0277/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o půjčce dle materiálu ZK-04-2011-83, př. 1.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, OZ, OE
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-83.doc, ZK-04-2011-83, př. 1, ZK-04-2011-83, př. 2

11. Rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014
V. Novotný podrobně seznámil zastupitele s rozpočtovým výhledem kraje Vysočina na roky 2012 až 2014. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0278/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtový výhled kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 1;
bere na vědomí
rozpis výhledu příjmů a výdajů rozpočtového výhledu kraje Vysočina na roky 2012 až 2014 dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 2 a přehled předpokládaných příjmů a výdajů kapitoly Evropské projekty, na které se realizují projekty spolufinancované z prostředků Evropské unie dle materiálu ZK-04-2011-11, př. 3.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-11.doc, ZK-04-2011-11, př. 1, ZK-04-2011-11, př. 2, ZK-04-2011-11, př. 3

12. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011
V. Novotný podal zastupitelstvu kraje pravidelnou zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za uplynulé období. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0279/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - duben 2011 dle materiálu ZK-04-2011-12, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. června 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-12.doc, ZK-04-2011-12, př. 1

13. Odvolání a jmenování člena Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým materiálem. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0280/04/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: OSH
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-13.doc, ZK-04-2011-13, př. 1

14. 10 let grantových programů Fondu Vysočiny
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí informativní materiál vypracovaný k desátému výročí Fondu Vysočiny. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0281/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-04-2011-14, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-14.doc, ZK-04-2011-14, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 15 18 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

15. FOND VYSOČINY - grantový program Bezpečná silnice 2011 - návrh na poskytnutí dotací
Usnesení 0282/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-15, př. 1 na základě vzorové smlouvy poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2011-15, př. 3;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečná silnice 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-15, př. 2.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-15.doc, ZK-04-2011-15, př. 1, ZK-04-2011-15, př. 2, ZK-04-2011-15, př. 3

16. Dodatek ke smlouvě se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
Usnesení 0283/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 136P/2011/1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 dle materiálu ZK-04-2011-16, př. 1;
schvaluje
jmenovitou akci uvedenou v příloze č. 1 tohoto Dodatku, jež má být spolufinancována z fondů Evropské unie, dle materiálu ZK-04-2011-16, př. 1;
přijímá
závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli (SFDI) ve výši, v jaké podle Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akce spolufinancované z fondů Evropské unie uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku dle materiálu ZK-04-2011-16, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-16.doc, ZK-04-2011-16, př. 1

17. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
Usnesení 0284/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající v povýšení kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě, § 2212 Silnice, o částku 26 800 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 26 800 000 Kč.
odpovědnost: ODSH
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-17.doc, ZK-04-2011-17, př. 1

18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0285/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Doprava a § 2212 - Silnice spočívající ve zvýšení položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00013) o částku 4 850 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, při současném snížení rozpočtu akcí zahrnutých v příloze D2 - Investice v dopravě (položka 6121 - Budovy a stavby) o stejnou částku 4 850 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o částku 4 850 000 Kč s určením na výdaje spojené s realizací akcí jmenovitě uvedených v materiálu ZK-04-2011-18, př. 1.
odpovědnost: ODSH, OE, ředitel KSÚS, příspěvkové organizace
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-18.doc, ZK-04-2011-18, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 37, 40 44, 46, 47, 82 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

19. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Batelov, Rácov, Nová Ves u Třešti a obci Batelov
Usnesení 0286/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky par. č. 76/1 o výměře 349 m2, par. č. 137/2 o výměře 237 m2 a par. č. 1015/4 o výměře 161 m2 v k. ú. a obci Batelov a pozemky par. č. 835/2 o výměře 10 m2 a par. č. 835/3 o výměře 2 m2, oddělené geometrickým plánem č. 89-288/2010 z pozemku par. č. 835 v k. ú. Rácov a obci Batelov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Batelov;
 • nabýt darem pozemek par. č. 842/18 o výměře 10 m2, oddělený geometrickým plánem č. 89-288/2010 z pozemku par. č. 842/5 v k. ú. Rácov a obci Batelov a pozemek par. č. 1546 o výměře 9 m2 v k. ú. Nová Ves u Třešti a obci Batelov z vlastnictví městyse Batelov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 610 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-19, př. 1;
 • dodatek č. 611 Zřizovací listiny Krajské správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-19, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-19.doc, ZK-04-2011-19, př. 1, ZK-04-2011-19, př. 2, ZK-04-2011-19, př. 3

20. Prodej pozemku v k. ú. a obci Rybné
Usnesení 0287/04/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-20.doc, ZK-04-2011-20, př. 1, ZK-04-2011-20, př. 2

21. Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
Usnesení 0288/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky v rozsahu, způsobem a za cenu dle materiálu ZK-04-2011-21, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavření smlouvy.
odpovědnost: OM
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-21.doc, ZK-04-2011-21, př. 1

22. Uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/361 Příštpo - most ev. číslo 361-003 a 361-004
Usnesení 0289/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích kupních smlouvách s vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv v rozsahu trvalých záborů a za cenu dle materiálu
ZK-04-2011-22, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: prosinec 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-22.doc, ZK-04-2011-22, př. 1, ZK-04-2011-22, př. 2

23. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0290/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-04-2011-23, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-23.doc, ZK-04-2011-23, př. 1

24. Přijetí daru v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
Usnesení 0291/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt darem pozemek par. č. 4959/36 o výměře 6 m2 v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice z vlastnictví města Černovice do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 613 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-24, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-24.doc, ZK-04-2011-24, př. 1, ZK-04-2011-24, př. 2

25. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Nová Cerekev
Usnesení 0292/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2011-25, př. 1 v k. ú. a obci Nová Cerekev z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Nová Cerekev;
 • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-04-2011-25, př. 2 v k. ú. a obci Nová Cerekev z vlastnictví městyse Nová Cerekev do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 614 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-25, př. 3;
 • dodatek č. 615 Zřizovací listiny Krajské správa a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-25, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-25.doc, ZK-04-2011-25, př. 1, ZK-04-2011-25, př. 2, ZK-04-2011-25, př. 3, ZK-04-2011-25, př. 4, ZK-04-2011-25, př. 5

26. Prodej pozemku v k. ú. a obci Humpolec
Usnesení 0293/04/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: Odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-26.doc

27. Koupě pozemku v k. ú. Kamenice u Jihlavy a obci Kamenice
Usnesení 0294/04/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-27.doc

28. Darování nemovitostí v k. ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov
Usnesení 0295/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 938/6 - ost. plocha, silnice o výměře 319 m2, oddělený GP č. 131-10/2011 z pozemku par. č. 938/1- ost. plocha, silnice v k. ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 617 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-04-2011-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-28.doc, ZK-04-2011-28, př. 1, ZK-04-2011-28, př. 2

29. Darování pozemků v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí
Usnesení 0296/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl a par. č. 2075, ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 76 m2 a par. č. 2075/9 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 57 m2, nově oddělené geometrickým plánem č. 229-23/2010 z pozemku par. č. 2075 v k. ú. Olší nad Oslavou a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
dodatek č. 618 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-29, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-29.doc, ZK-04-2011-29, př. 1, ZK-04-2011-29, př. 2, ZK-04-2011-29, př. 3, ZK-04-2011-29, př. 4

30. Prodej pozemků v k. ú. a obci Věž
Usnesení 0297/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést pozemky par. č. 1176 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2 a par. č. 1177 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2 v k. ú. a obci Věž z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví ZAS Věž, a. s., se sídlem Věž 118, 582 56 Věž, IČO 259 24 711 za dohodnutou kupní cenu 1 080 Kč;
schvaluje
dodatek č. 9 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-30, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-30.doc, ZK-04-2011-30, př. 1, ZK-04-2011-30, př. 2

31. Darování pozemku v k.ú. Hornice
Usnesení 0298/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem díl b o výměře 22 m2, oddělený GP č. 53-1455/1999 z pozemku par. č. 342/1- ost. plocha, jiná plocha v k. ú. a obci Hornice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Hornice;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 619 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-04-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-31.doc, ZK-04-2011-31, př. 1, ZK-04-2011-31, př. 2

32. Darování pozemků v k.ú. a obci Puklice
Usnesení 0299/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 1037/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 114 m2 a par. č. 1037/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 68 m2 v k. ú. a obci Puklice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 620 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-04-2011-32, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 10. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-32.doc, ZK-04-2011-32, př. 1, ZK-04-2011-32, př. 2

33. Darování pozemků v k. ú. Kamenice u Herálce a obci Herálec
Usnesení 0300/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky:
  • par. č. 772/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 283 m2;
  • par. č. 776/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 726 m2;
  • par. č. 779 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 507 m2;
  • par. č. 783 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 911 m2;
  • par. č. 784 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 894 m2;
  • par. č. 785/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 738 m2;
  • par. č. 785/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 109 m2;
  • par. č. 789/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 412 m2;
  • par. č. 790/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 662 m2;
  • par. č. 792/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3487 m2;
  • par. č. 798/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 793 m2;
  • par. č. 799 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 601 m2;
  • par. č. 800 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 745 m2;
  • par. č. 802/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 429 m2;
  • par. č. 802/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 168 m2
v k. ú. Kamenice Herálce a obci Herálec z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Herálec;
schvaluje
dodatek č. 621 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-33, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-33.doc, ZK-04-2011-33, př. 1, ZK-04-2011-33, př. 2

34. Darování pozemku v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0301/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek st. par. č. 45 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 v k. ú. Jilemník a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 622 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-34, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-34.doc, ZK-04-2011-34, př. 1, ZK-04-2011-34, př. 2

35. Darování pozemku v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín
Usnesení 0302/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek st. par. č. 63/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2 v k. ú. Radostín u Havlíčkova Brodu a obci Radostín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Radostín;
schvaluje
dodatek č. 623 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-35, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-35.doc, ZK-04-2011-35, př. 1, ZK-04-2011-35, př. 2

36. Darování pozemků v k. ú. Milatice, obec Šebkovice
Usnesení 0303/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 44/5 - ost. plocha, dobývací prostor o výměře 852 m2, par. č. 44/11 - ost. plocha, dobývací prostor o výměře 230 m2, pozemky ve ZE-původ PK par. č. 44/5 o výměře 3 742 a par. č. 45/3 o výměře 1 591 m2 v k. ú. Milatice, obec Šebkovice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Šebkovice;
schvaluje
dodatek Zřizovací listiny č. 624 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-04-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 21. června 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-36.doc, ZK-04-2011-36, př. 1, ZK-04-2011-36, př. 2

37. Prodej nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
Usnesení 0304/04/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-37.doc, ZK-04-2011-37, př. 1, ZK-04-2011-37, př. 2

38. Darování pozemků v k. ú. a obci Leština u Světlé zastavěných chodníkem
Usnesení 0305/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky:
  • par. č. 513/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 50 m2, par. č. 513/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 31 m2, par. č. 513/6 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 360 m2 a par. č. 513/7 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 141 m2, nově oddělené geometrickým plánem 213-37/2009 z pozemku par. č. 513/2;
  • par. č. 520/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2 a par. č. 520/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 480 m2, nově oddělené geometrickým plánem
  • 211-37/2009 z par. č. 520;
  • par. č. 518/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 107 m2, par. č. 518/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 780 m2, par. č. 518/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 194 m2, par. č. 518/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 187 m2, nově oddělené geometrickým plánem 211-37/2009 z par. č. 518;
  • par. č. 545/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 212 m2, nově oddělený geometrickým plánem 211-37/2009 od par. č. 545;
v k. ú. a obci Leština u Světlé z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Leština u Světlé;
schvaluje
dodatek č. 625 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-38, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-38.doc, ZK-04-2011-38, př. 1, ZK-04-2011-38, př. 2

40. Uzavření budoucí darovací smlouvy - k. ú. a obec Menhartice
Usnesení 0306/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Menhartice smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se kraj zaváže darovat obci Menhartice část pozemku par. č. 1089/3 - ost. plocha silnice určenou pro výstavbu chodníku, popř. veřejnou zeleň z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Menhartice.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. září 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-40.doc, ZK-04-2011-40, př. 1

41. Změna usnesení 0463/06/2009/ZK, nabytí pozemku - k.ú. Nové Město na Moravě
Usnesení 0307/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0463/06/2009/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2009-47, př. 1 se u pozemku par. č. 3924/1 mění výměra z 22 819 m2 na novou výměru 22 250 m2;
 • nabýt bezúplatně pozemek par. č. 3924/10 o výměře 431 m2 v k.ú. a obci Nové Město na Moravě z vlastnictví České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-41.doc, ZK-04-2011-41, př. 1

42. Koupě pozemků v k. ú. a obci Hodíškov
Usnesení 0308/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky par. č. 724/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 2 414 m2, par. č. 724/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 966 m2, par. č. 724/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 24 m2, par. č. 733/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 114 m2 a par. č. 733/17 - ostatní plocha, silnice o výměře 210 m2 v k. ú. a obci Hodíškov z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu pro Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, IČO 000 16 918, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 50 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 626 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-04-2011-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-42.doc, ZK-04-2011-42, př. 1, ZK-04-2011-42, př. 2

43. Vzájemné darování pozemků a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k.ú. a obci Telč
Usnesení 0309/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
pravomoc rozhodnout o zřízení věcných břemen v návaznosti na Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací a smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi krajem Vysočina a městem Telč dne 12. 1. 2011 v souvislosti s akcí Stavební úpravy a dostavba areálu škol v ulici Hradecká, Telč;
rozhoduje
 • nabýt darem budovu bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 1994, včetně všech součástí a příslušenství, pozemek st. par. č. 1994 - zastavěná plocha o výměře 367 m2, nově oddělený GP č. 1848-30/20011 a pozemky st. par. č. 2289/2 - zast. plocha a nádvoří o výměře 167 m2, st. par. č. 2289/3 zast. plocha a nádvoří o výměře 58 m2, včetně všech součástí a příslušenství v k.ú. a obci Telč;
 • převést darem pozemek st. par. č. 2467 - zastavěná plocha o výměře 56 m2, oddělený GP č. 1848-30/20011 z pozemku par. č. 610/7 a pozemky par. č. 609/13 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 313 m2, par. č. 609/15 - ost. plocha, zeleň o výměře 8 m2, par. č. 609/16 - ost. plocha, zeleň o výměře 11 m2, oddělené dle téhož GP z pozemku par. č. 609/11 a dále pozemek ve zjednodušené evidenci - původ PK par. č. 609/2 o výměře 694 m2 v k.ú. a obci Telč;
 • zřídit vzájemná věcná břemena na užívání nemovitostí
vše dle materiálu ZK-04-2011-43, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-43.doc, ZK-04-2011-43, př. 1, ZK-04-2011-43, př. 2

44. Prodej pozemku v k.ú. Otradice, obec Náměšť nad Oslavou
Usnesení 0310/04/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín:. 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-44.doc

46. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - krytí akce SŠOS Jihlava - zřízení MŠ v DM Na Stoupách
Usnesení 0311/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 - Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 5 100 000 Kč dle materiálu ZK-04-2011-46 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 5 100 000 Kč.
odpovědnost: OM, OŠMS, OE
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-46.doc

47. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek - krytí akce VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - víceúčelový sál
Usnesení 0312/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1 -Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství o částku 2 400 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o 2 400 tis. Kč na realizaci akcí zařazených do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-47.doc

82. Darování nemovitého majetku v k. ú. Třebíč
Usnesení 0313/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem budovu na ul. Leopolda Pokorného č. p. 56 v Třebíči, část obce Zámostí, na pozemku par. č. st. 195 a pozemek par. č. st. 195 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 561 m2, včetně součástí a příslušenství v k. ú. Podklášteří a obci Třebíč, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Třebíč;
schvaluje
dodatek č. 10 Zřizovací listiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22, dle materiálu
ZK-04-2011-82, př. 3.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-82.doc, ZK-04-2011-82, př. 1, ZK-04-2011-82, př. 2, ZK-04-2011-82, př. 3

39. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu
L. Joukl předložil zastupitelstvu kraje návrh majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina.
V. Kodet požádal o procentuální odhad dosud majetkoprávně vypořádaných pozemků v kraji a informaci o možné realizaci dalších výkupů.
L. Joukl předal zastupitelům aktuální informace z Ministerstva dopravy a spojů ČR a V. Kodetovi přislíbil zaslání požadovaného odhadu realizovaných výkupů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0314/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt pozemky v rozsahu dle materiálů ZK-04-2011-39, př. 1 a ZK-04-2011-39, př. 2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-39.doc, ZK-04-2011-39, př. 1, ZK-04-2011-39, př. 2

45. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek a kapitole Zdravotnictví
L. Joukl seznámil zastupitele s předloženým návrhem rozpočtového opatření pro zajištění finančního krytí nově zařazených staveb do rozpočtu kraje pro rok 2011 v oblasti zdravotnictví.
J. Karas požádal o písemné vyjádření k proporcionálnosti investic do jednotlivých nemocnic kraje Vysočina zpětně za období 3 let.
J. Běhounek ve stručnosti zdůvodnil dosavadní realizace investic v nemocnicích a J. Karasovi přislíbil zaslání podrobných informací.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0315/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení:
  • kapitoly Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice a položky 6351 - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 6 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci dle materiálu ZK-04-2011-45 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 6 000 000 Kč;
  • kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 14 000 000 Kč dle materiálu ZK-04-2011-45 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j.n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 14 000 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Investiční dotace u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 6 000 000 Kč na realizaci akce Nemocnice Nové Město na Moravě - stavební úpravy pro LDN.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor zdravotnictví, odbor ekonomický, ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-45.doc, ZK-04-2011-45, př. 1, ZK-04-2011-45, př. 2, ZK-04-2011-45, př. 3

48. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Rozvoj vesnice 2011
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozhodnutí o poskytnutí finančních dotací žadatelům v rámci grantového programu „Rozvoj vesnice 2011“. Současně zdůvodnil a požádal o příloh č. 1 a 2 tohoto materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo upravený návrh usnesení.
Usnesení 0316/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: ORR
termín: 31. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-48.doc, ZK-04-2011-48, př. 1, ZK-04-2011-48, př. 2, ZK-04-2011-48, př. 3

49. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský seznámil zastupitele s výsledky 4. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina - oblast podpory 1.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0317/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2011-49, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-04-2011-49, př. 3;
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2011-49, př. 3 maximálně do výší a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-04-2011-49, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2011-49, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-49.doc, ZK-04-2011-49, př. 1, ZK-04-2011-49, př. 2, ZK-04-2011-49, př. 3, ZK-04-2011-49, př. 4

50. Výsledky 4. výzvy globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina realizovaného krajem Vysočina v rámci oblasti podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje výsledky 4. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina - oblast podpory 1.3 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
V souvislosti s projednávaným materiálem J. Vondráček oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., osobní střet zájmů.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0318/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • Seznam grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu
 • ZK-04-2011-50, př. 3;
 • Seznam grantových projektů nedoporučených ke schválení dle Tabulky č. 2 materiálu ZK-04-2011-50, př. 3;
rozhoduje
poskytnout podporu na grantové projekty uvedené v Seznamu grantových projektů doporučených ke schválení dle Tabulky č. 1 materiálu ZK-04-2011-50, př. 3 maximálně do výše a za podmínek stanovených v Tabulce č. 1 materiálu ZK-04-2011-50, př. 3 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-04-2011-50, př. 4.
odpovědnost: ORR
termín: 22. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-50.doc, ZK-04-2011-50, př. 1, ZK-04-2011-50, př. 2, ZK-04-2011-50, př. 3, ZK-04-2011-50, př. 4

51. Profil kraje Vysočina - červen 2011
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s pravidelnou aktualizací Profilu kraje Vysočina.
M. Vystrčil sdělil zastupitelům stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0319/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-04-2011-51, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-51.doc, ZK-04-2011-51, př. 1, ZK-04-2011-51, př. 2

52. Poskytnutí dotací obcím - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnutí dotací obcím, školám a mikroregionům z kapitoly Regionální rozvoj na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0320/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu ZK-04-2011-52, př. 1;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu ZK-04-2011-52, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu ZK-04-2011-52, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu ZK-04-2011-52, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-52.doc, ZK-04-2011-52, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 53, 54 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

53. Žádosti o schválení podstatných změn v grantovém projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků ZUŠ
Usnesení 0321/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
povoluje
změnu příjemce grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 ze Vzdělávací a konferenční centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Telč, se sídlem: náměstí Jana Kypty 74, 588 56 Telč, IČO: 70872180 na Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha 1, Na Poříčí 4, se sídlem Na poříčí 1035/4, Praha, IČO: 45768455 za podmínek uvedených v materiálu ZK-04-2011-53, př. 2 s účinností od 1. 7. 2011;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/02.0006 dle materiálu ZK-04-2011-53, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-53.doc, ZK-04-2011-53, př. 1, ZK-04-2011-53, př. 2, ZK-04-2011-53, př. 3

54. Žádost o schválení podstatných změn v grantovém projektu OP VK Vytvoření vzdělávacích modulů pro pracovníky působící v oblasti cestovního ruchu
Usnesení 0322/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
povoluje
změnu příjemce grantového projektu reg. č. CZ.1.07/3.2.09/01.0026 ze Vzdělávacího a konferenčního centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Telč, se sídlem: náměstí Jana Kypty 74, 588 56 Telč, IČO: 70872180 na Národní institut pro další vzdělávání (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Praha 1, Na Poříčí 4, se sídlem Na poříčí 1035/4, Praha, IČO: 45768455 za podmínek uvedených v materiálu
ZK-04-2011-54, př. 2 s účinností od 1. 7. 2011;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu dle materiálu
ZK-04-2011-54, př. 3.
odpovědnost: ORR
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-54.doc, ZK-04-2011-54, př. 1, ZK-04-2011-54, př. 2, ZK-04-2011-54, př. 3

55. Projekt - Zdraví bez hranic
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „Zdraví bez hranic“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0323/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast kraje Vysočina jako partnera projektu Zdraví bez hranic v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 30 000 €, tj. 735 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 7 350 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Zdraví bez hranic;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-04-2011-55, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2011-55, př. 2 v části 1.
odpovědnost: ORR, OZ
termín: 21. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-55.doc, ZK-04-2011-55, př. 1, ZK-04-2011-55, př. 2

56. Projekt - Dosažitelnost spojuje
M. Hyský informoval zastupitele o návrhu schválení účasti kraje Vysočina jako partnera projektu „Dosažitelnost spojuje“ v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013.
M. Vystrčil upozornil na chybný údaj v příloze č. 3 a požádal o její úpravu.
M. Hyský připomínku M. Vystrčila akceptoval.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0324/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • účast kraje Vysočina jako partnera projektu Dosažitelnost spojuje v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská uzemní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013 se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 6 000 €, tj. 147 000 Kč (10% z celkových nákladů kraje, 1 euro = 24,5 Kč);
 • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů ve výši max. 1 470 000 Kč na zvláštní účet kraje určený na předfinancování a spolufinancování projektu Dosažitelnost spojuje;
rozhoduje
uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci projektu v Operačním programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013 dle materiálu ZK-04-2011-56, př. 1;
prohlašuje
skutečnosti uvedené v materiálu ZK-04-2011-56, př. 2 v části 1.
odpovědnost: ODSH, ORR
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-56.doc, ZK-04-2011-56, př. 1, ZK-04-2011-56, př. 2, ZK-04-2011-56, př. 3

84. Návrh na poskytnutí ceny Vesnice Vysočiny
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem udělit cenu Vesnice Vysočiny obci Domamil, okr. Třebíč. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0325/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělení ceny Vesnice Vysočiny č. 12/05 ze dne 20. 9. 2005 cenu Vesnice Vysočiny obci Domamil, okr. Třebíč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 20. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-84.doc, ZK-04-2011-84, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 57 62 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na rok 2011
Usnesení 0326/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 581 700 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 1 004 400 Kč na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou na 3. - 4. čtvrtletí roku 2011.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-57.doc

58. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na rozvojový program ve vzdělávání Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním pro rok 2011
Usnesení 0327/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na rozvojový program Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu ZK-04-2011-58, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-58.doc, ZK-04-2011-58, př. 1

59. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na rozvojový program Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání
Usnesení 0328/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na realizaci rozvojového programu Školní vybavení pro žáky 1. ročníku základního vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-04-2011-59, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost základní školy, které zřizují obce dle materiálu ZK-04-2011-59, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-59.doc, ZK-04-2011-59, př. 1, ZK-04-2011-59, př. 2

60. Změna zřizovací listiny Školního statku, Humpolec, Dusilov 384. Delegace zástupce kraje na valných hromadách dvou obchodních společností
Usnesení 0329/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 19 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 dle materiálu ZK-04-2011-60, př. 1;
deleguje
zástupcem kraje Vysočina na valné hromady obchodních společností, v nichž má kraj Vysočina majetkovou účast, Ing. Jana Máchu dle materiálu ZK-04-2011-60, př. 2.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-60.doc, ZK-04-2011-60, př. 1, ZK-04-2011-60, př. 2, ZK-04-2011-60, př. 3

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - účelová dotace na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky
Usnesení 0330/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky školám, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) dle materiálu ZK-04-2011-61, př. 1 a soukromým školám dle materiálu ZK-04-2011-61, př. 2.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-61.doc, ZK-04-2011-61, př. 1, ZK-04-2011-61, př. 2

62. Systémové řešení zřizovatelských kompetencí v oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání
Usnesení 0331/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola, Havlíčkův Brod, Smetanovo náměstí 31, dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 2;
 • uzavřít smlouvu o převzetí vzdělávacích činností dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 1;
 • schválit darovací smlouvu týkající se movitého majetku dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 3;
 • schválit smlouvu o převzetí práv a závazků dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 4;
 • převést darem z vlastnictví kraje Vysočina nemovitý majetek do vlastnictví města Havlíčkův Brod, IČO: 00267449, darovací smlouvou dle materiálu ZK-04-2011-62, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, EO, MO
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-62.doc, ZK-04-2011-62, př. 1, ZK-04-2011-62, př. 2, ZK-04-2011-62, př. 3, ZK-04-2011-62, př. 4, ZK-04-2011-62, př. 5

63. Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu
M. Kružíková podala zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu opatření k řešení dopadů demografického vývoje.
M. Vystrčil sdělil zastupitelům své stanovisko a vyjádřil podporu předloženému materiálu.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0332/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • materiál Opatření ke zvyšování kvality vzdělávání a ekonomické efektivity středního školství v období demografického poklesu dle materiálů ZK-04-2011-63, př. 1
 • a ZK-04-2011-63, př. 2;
 • úkol zpracovat návrh na monitorování kvality vzdělávání a provozně ekonomické efektivity ve středních školách uložený OŠMS a ředitelům středních škol;
schvaluje
záměr řešit snížení nabídky oboru víceleté gymnázium, pokud o to v zájmu zlepšení podmínek v základní škole požádá město, na jehož území sídlí krajem zřízená střední škola poskytující vzdělávání v oboru víceleté gymnázium.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdrželi se 3.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-63.doc, ZK-04-2011-63, př. 1, ZK-04-2011-63, př. 2, ZK-04-2011-63, př. 3, ZK-04-2011-63, př. 4, ZK-04-2011-63, př. 5, ZK-04-2011-63, př. 6

64. Poskytnutí 2. části dotace nestátním neziskovým organizacím na podporu dobrovolnictví - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci
Ze zasedání se omluvil L. Joukl. P. Krčál seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0333/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti o částku 1 648 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 1 648 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotace na podporu dobrovolnictví v celkové výši 1 648 000,- Kč z kapitoly Sociální věci dle materiálu ZK-04-2011-64, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2011-64, př. 2.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 15. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 29 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-64.doc, ZK-04-2011-64, př. 1, ZK-04-2011-64, př. 2

65. Návrh na dofinancování nestátních neziskových organizací poskytujících sociální služby v kraji Vysočina pro kalendářní rok 2011 a návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v pro poskytovatele sociálních služeb. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0334/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci v celkové výši 4 529 500 Kč pro poskytovatele sociálních služeb dle materiálů ZK-04-2011-65, př. 1 a ZK-04-2011-65, př. 2;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci o částku 4 529 500 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 4 529 500 Kč dle materiálů ZK-04-2011-65, př. 1 a ZK-04-2011-65, př. 2;
 • vzorovou smlouvu o poskytnutí dotací dle materiálu ZK-04-2011-65, př. 3.
odpovědnost: OSV,OE
termín: 30. 8. 20
Usnesení bylo přijato 32 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-65.doc, ZK-04-2011-65, př. 1, ZK-04-2011-65, př. 2, ZK-04-2011-65, př. 3

66. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - návrh na poskytnutí dotací na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0335/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
rozhodnout poskytnout navržené dotace nestátním neziskovým organizacím a příspěvkovým organizacím měst, u kterých je výše do částky 200 000 Kč;
rozhoduje
poskytnout dotaci na podporu projektů v oblasti prorodinné politiky v celkové výši
523 000,- Kč z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství dle materiálu ZK-04-2011-66, př. 1;
schvaluje
vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2011-66, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-66.doc, ZK-04-2011-66, př. 1, ZK-04-2011-66, př. 2

67. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem finančních prostředků od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 3. splátkou půjčky na realizaci projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina
T. Škaryd podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0336/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice: zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 3 281 850,05 Kč v souvislosti s vratkou třetí (poslední) splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Zkvalitnění marketingu turistické nabídky kraje Vysočina a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, EO
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-67.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 68 a 71 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

68. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011
Usnesení 0337/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2011-68, př. 3, dle vzorové smlouvy uvedené v materiálu ZK-04-2011-68, př. 5;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2011-68, př. 4.
odpovědnost: OKPPCR
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-68.doc, ZK-04-2011-68, př. 1, ZK-04-2011-68, př. 2, ZK-04-2011-68, př. 3, ZK-04-2011-68, př. 4, ZK-04-2011-68, př. 5

71. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí dotací v rámci grantového programu Regionální kultura 2011
Usnesení 0338/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Regionální kultura 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-04-2011-71, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 30. 9. 2012
Usnesení bylo přijato 33 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-71.doc, ZK-04-2011-71, př. 1, ZK-04-2011-71, př. 2, ZK-04-2011-71, př. 3, ZK-04-2011-71, př. 4, ZK-04-2011-71, př. 5

69. Návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení návrh dodatku Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0339/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-04-2011-69, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-69.doc, ZK-04-2011-69, př. 1

70. Zrušení usnesení č. 0518/07/2010/ZK
T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem zrušit uvedené usnesení zastupitelstva kraje. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0340/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
zrušit usnesení zastupitelstva kraje č. 0518/07/2010/ZK v části, která se týká poskytnutí dotace na realizaci akce Arts & film 2011 Telč International European Film Festival a festival Česká republika - to letí! Telč ve výši 50 000 Kč Městu Telč, Nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČO: 00286745.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-70.doc, ZK-04-2011-70, př. 1

72. Návrh na projednání 1. úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území kraje Vysočina
Z. Ryšavý seznámil radu kraje s předloženým návrhem první úplné aktualizace Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0341/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Důvodovou zprávu podle ZK-04-2011-72, př. 1;
projednává
1. úplnou aktualizaci Územně analytických podkladů kraje Vysočina v rozsahu Rozboru udržitelného rozvoje území, podle ust. § 29 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti podle ZK-04-2011-72, př. 2.
odpovědnost: odbor ÚPSŘ
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-72.doc, ZK-04-2011-72, př. 1, ZK-04-2011-72, př. 2

73. Fond Vysočiny: Bezpečné metropolitní sítě 2011 - schválení navržených podpor
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotace žadatelům v rámci uvedeného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0342/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace v rámci grantového programu Bezpečné metropolitní sítě 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-04-2011-73, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-73.doc, ZK-04-2011-73, př. 1

74. FOND VYSOČINY: Environmentální osvěta - přírodní zahrady 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem řídícího výboru poskytnout dotace subjektům v rámci uvedeného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0343/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-74.doc, ZK-04-2011-74, př. 1, ZK-04-2011-74, př. 2, ZK-04-2011-74, př. 3, ZK-04-2011-74, př. 4

75. FOND VYSOČINY: Jdeme příkladem - předcházíme odpadům 2011 - rozhodnutí o poskytnutí a neposkytnutí dotace
Z. Ryšavý informoval zastupitelstvo kraje o návrhu řídícího výboru poskytnout dotace subjektům v rámci daného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0344/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: OŽP
termín: 31. července 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-75.doc, ZK-04-2011-75, př. 1, ZK-04-2011-75, př. 2, ZK-04-2011-75, př. 3, ZK-04-2011-75, př. 4

80. Žádosti o poskytnutí finanční podpory na akce projektu kraje Vysočina „Biodiverzita“ do Operačního programu Životní prostředí-smlouvy o spolupráci při realizaci projektu
Z. Ryšavý seznámil zastupitelstvo kraje s návrhy smluv o spolupráci při realizaci akcí projektu „Biodiverzita“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0345/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o spolupráci při realizaci akcí projektu „Biodiverzita“ dle materiálů
ZK-04-2011-80, př. 9, ZK-04-2011-80, př. 10 a ZK-04-2011-80, př. 11.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-80.doc, ZK-04-2011-80, př. 1, ZK-04-2011-80, př. 2, ZK-04-2011-80, př. 3, ZK-04-2011-80, př. 4, ZK-04-2011-80, př. 5, ZK-04-2011-80, př. 6, ZK-04-2011-80, př. 7, ZK-04-2011-80, př. 8, ZK-04-2011-80, př. 9, ZK-04-2011-80, př. 10, ZK-04-2011-80, př. 11

81. Smlouva o partnerství pro akci  „Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka“ v rámci projektu kraje Vysočina „Biodiverzita“
Z. Ryšavý informoval zastupitele o návrhu uzavření Partnerské smlouvy mezi krajem Vysočina a obcí Skorotice, okres Žďár nad Sázavou, za účelem přípravy realizace a spolupráce při realizaci akce „Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka“ v rámci projektu kraje Vysočina na ochranu přírody s názvem „Biodiverzita“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0346/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o partnerství pro akci „Biodiverzita-EVL Údolí Chlébského potoka“ dle materiálu ZK-04-2011-81, př. 1.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 15. 07. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-81.doc, ZK-04-2011-81, př. 1, ZK-04-2011-81, př. 2, ZK-04-2011-81, př. 3

76. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout žadatelům finanční příspěvky na hospodaření v lesích. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0347/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-04-2011-76, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-76.doc, ZK-04-2011-76, př. 1

77. Poskytnutí dotací na akce zařazené Ministerstvem zemědělství v roce 2011 do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II (1. část) a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0348/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství, § 2310 - Pitná voda na akce zařazené Ministerstvem zemědělství do programu 129 180 Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II dle materiálu ZK-04-2011-77, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-04-2011-77, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-77.doc, ZK-04-2011-77, př. 1, ZK-04-2011-77, př. 2, ZK-04-2011-77, př. 3

78. Žádost obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o žádosti obce Zbilidy o prominutí penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0349/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
promíjí
obci Zbilidy, IČ: 00373991 penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 1 218 749 Kč.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-78.doc, ZK-04-2011-78, př. 1

79. Zápis z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011
Z. Dobrý předložil zastupitelům návrh vzít na vědomí zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0350/04/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zápis o provedení kontroly Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2011.
odpovědnost: předseda finančního výboru
termín: 21. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-04-2011-79.doc, ZK-04-2011-79, př. 1, ZK-04-2011-79, př. 2, ZK-04-2011-79, př. 3, ZK-04-2011-79, př. 4, ZK-04-2011-79, př. 5, ZK-04-2011-79, př. 6

85. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

J. Běhounek poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011 s tím, že příští zasedání se bude konat 20. 9. 2011.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Jaroslav Hulák        ……...……………………………………


Ing. Jiří Uchytil        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 4/2011 dne 21. 6. 2011.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 30. 6. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz