Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis zastupitelstva 3/2011

zápis zk
Zápis ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2011 konaného dne 10. 5. 2011 v sídle kraje Vysočina, kongresovém sále, Žižkova 57, Jihlava

Přítomni:
- 40 členů Zastupitelstva kraje Vysočina - viz prezenční listina ze dne 10. 5. 2011;
- zástupci krajského úřadu;
- občanská veřejnost.

01. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2011
Úvodem náměstek hejtmana V. Novotný přivítal všechny přítomné a konstatoval, že dnešní zasedání zastupitelstva je usnášeníschopné, neboť je přítomno 39 členů zastupitelstva kraje.
Dále omluvil pozdější příchod J. Běhounka.
Ze zasedání zastupitelstva kraje byli omluveni: J. Jež, J. Ficherová, S. Cejpek, P. Antonín, M. Popelka.
Byly určeny zapisovatelky: M. Jakoubková, P. Pospíchalová.
Zastupitelstvu kraje byly předloženy návrhy na zařazení následujících bodů:
86. Stížnost žádost o projednání a dořešení situace v příspěvkové organizaci zřízené krajem Vysočina;
87. Změna usnesení č. 0082/02/2008 ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK,0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK;
88. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
89. Poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava Třebíč - Raabs návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj.
V. Novotný poté předložil návrh na stažení bodu 38. Uzavření majetkoprávních smluv pro stavbu Přeložka silnice II/352 Jihlava Heroltice (Zdrojové materiály: ZK-03-2011-38.doc, ZK-03-2011-38, př. 1, ZK-03-2011-38, př. 2, ZK-03-2011-38, př. 3) z programu jednání.
Zastupitelstvo kraje návrhy akceptovalo a přijalo upravený program jednání.
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 2/2011
 2. Zpráva o činnosti rady kraje
 3. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
 4. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010
 5. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - březen 2011
 6. Návrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
 7. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Žirovnice - veřejná zakázka III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
 8. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
 9. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
 10. Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
 11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Měšín
 12. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
 13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
 14. Darování pozemku v k.ú. a obci Havlíčkova Borová, dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
 15. Darování pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí městu Velké Meziříčí
 16. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
 17. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
 18. Majetkoprávní převody pozemků v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava a v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov a zřízení předkupního práva k převáděnému pozemku
 19. Předání stavby v k. ú. a obci Jihlava k hospodaření Střední škole technické Jihlava
 20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
 21. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
 22. Výkup pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
 23. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
 24. Koupě pozemků v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov a v k. ú. a obci Ujčov a zrušení usnesení 0092/02/2006/ZK
 25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
 26. Zrušení usnesení 0037/01/2011/ZK, nabytí pozemku v k. ú. Jihlava
 27. Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
 28. Darování pozemků obci Okrouhlice
 29. Změna usnesení 0386/05/2010/ZK, nabytí pozemku pro majetkoprávní vypořádání III/1316 Zborná
 30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov
 31. Zrušení usnesení 0348/05/2009/ZK, nabytí nemovitostí v k. ú. Třešť
 32. Nabytí zbytkových pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka - obchvat
 33. Změna usnesení 0241/04/2007/ZK ve znění usnesení 0083/02/2008/ZK
 34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
 35. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
 36. Darování pozemku v k. ú. a obci Nyklovice
 37. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí, poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí
 1. Darování nemovitostí v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
 2. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Biskupice a k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
 3. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
 4. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Moravské Budějovice
 5. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
 6. Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
 7. Veletrh produktů kraje Vysočina - Smlouva o spolupráci
 8. Poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 9. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžné financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 10. Ceny kraje Vysočina v soutěži SKUTEK ROKU 2010
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
 12. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 15. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
 16. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0142/02/2011/ZK
 17. Změny ve školském rejstříku
 18. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
 19. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
 20. Fond Vysočiny - Sportoviště 2011 - schválení navržených podpor
 21. Multimediální průvodce pro krajská muzea - doplnění smlouvy
 22. Zásady Zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
 23. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010
 24. Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
 25. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras
 26. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Marketing turistické nabídky
 27. Památky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
 28. Rozdělení druhé etapy Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. (současný Domov bez zámku, příspěvková organizace) na projekty II. a III. a schválení jejich předfinancování
 29. Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, realizace záměru transformace rozdělením na projekty I., II., III. a IV. schválení jejich předfinancování
 30. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
 31. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro dospělé Věž
 32. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
 33. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
 34. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory
 35. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - návrh na poskytnutí dotací
 36. Žádost obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
 38. Stanovení termínů jednání pro druhé pololetí 2011
 39. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
 40. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010
 41. Projednávání cizojazyčných materiálů
 42. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
 43. 4. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
 44. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2011
 45. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2010
 46. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
 47. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2011
 48. Stížnost žádost o projednání a dořešení situace v příspěvkové organizaci zřízené krajem Vysočina
 49. Změna usnesení č. 0082/02/2008 ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK,0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK
 50. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
 51. Poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava Třebíč - Raabs návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
 52. Rozprava členů zastupitelstva
Usnesení 0177/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Pavel Hájek, Ing. Jaroslav Soukup, MBA.
Zastupitelstvo kraje návrh akceptovalo a přijalo usnesení.
Usnesení 0178/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
volí
Ing. Pavla Hájka a Ing. Jaroslava Soukupa, MBA, ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2011.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

02. Zpráva o činnosti rady kraje
V. Novotný v krátkosti informoval zastupitelstvo kraje o návštěvě předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR M. Němcové na Vysočině, o průběhu schvalování návrhu změny názvu kraje Vysočina, o citelném snížení státních dotací určené neziskovým organizacím, o závěrech z jednání Rady Asociace krajů ČR a otevřel rozpravu.
D. Oulehla doplnil informace o průběhu schvalování změny názvu kraje Vysočina v Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR.
K předloženým zápisům ze zasedání rady kraje vznesl M. Houška dotaz k materiálu
RK-10-2011-45 s názvem Komunikace s příspěvkovými organizacemi. Zajímal se o důvody vzniku pravidel o komunikaci s PO.
J. Hulák v souvislosti s rozhodnutím o zrušení Sanatoria Buchtův kopec požádal o doplnění stanoviska zřizovatele.
M. Vystrčil požádal o průběžné informace týkající se vyjádření kraje k úpravě DPH a následným dopadům na ekonomiku kraje a obcí, o průběžné informace z jednání o jaderné energetice se společností ČEZ a otevřel otázku zajištění investic rakouskou stranou ve věci zlepšení dopravní dostupnosti hraničního přechodu Hluboká - Schaditz po komunikaci II/152. Závěrem požádal o poskytnutí neveřejných materiálů z periodického hodnocení ředitelů škol a ředitele KSÚSV.
V. Novotný v souvislosti s nově zavedenými pravidly pro komunikaci s příspěvkovými organizacemi uvedl, že pravidla byla zavedena po dlouhodobé a zralé úvaze z důvodu snahy zefektivnit řízení a komunikaci s PO. Přiblížil situaci a snahu řešit problémy související s rušenou léčebnou Buchtův kopec. Hovořil i o komunikaci s obcemi ve věci snižování sazeb DPH. Závěrem přislíbil vypořádání veškerých požadavků na písemné vyjádření.
Z. Kadlec doplnil, že za řízení činnosti příspěvkových organizací je plně zodpovědná rada kraje. Zástupce PO je těmito pravidly vázán zejména k zodpovědné informovanosti o činnosti příspěvkové organizace radě kraje.
L. Joukl informoval zastupitele o průběhu jednání s rakouskou stranou ve věci propojení s Dolním Rakouskem, kde bylo dojednáno i finanční zajištění.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0179/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
zprávu o činnosti rady kraje.
odpovědnost: rada kraje
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-02.doc, ZK-03-2011-02, př. 1, ZK-03-2011-02, př. 2, ZK-03-2011-02, př. 3, ZK-03-2011-02, př. 4, ZK-03-2011-02, př. 5, ZK-03-2011-02, př. 6

03. Informace o činnosti krajského úřadu pro zastupitelstvo kraje
Z. Kadlec, ředitel krajského úřadu, informoval přítomné zastupitele o personální změně na odboru interního auditu a k předloženým podkladům o činnosti krajského úřadu otevřel rozpravu.
M. Houška vznesl dotaz k přípravě strategie regionálního rozvoje na příští programové období NUTS 2 JV zajímal se o současné hlavní oblasti podpory a o argumenty pro prosazení regionálních programů pro příští plánovací období.
M. Hyský objasnil současné priority podpory a současně uvedl zásadní argumenty pro prosazení regionálních operačních programů.
M. Vystrčil doplnil informaci z jednání výboru regionálního rozvoje ohledně doporučujícího stanoviska podporovaným prioritám kraje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0180/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informaci o činnosti krajského úřadu.
odpovědnost: ředitel krajského úřadu
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-03.doc, ZK-03-2011-03, př. 1, ZK-03-2011-03, př. 2, ZK-03-2011-03, př. 3

04. Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010
V. Novotný seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2010 bez výhrad a schválit závěrečný účet kraje za rok 2010 včetně návrhu na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ.
Z. Dobrý tlumočil doporučující stanovisko finančního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0181/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením kraje Vysočina za rok 2010 bez výhrad;
schvaluje
 • Závěrečný účet kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu ZK-03-2011-04, př. 1;
 • návrh na rozdělení disponibilních zůstatků ZBÚ, jak je uveden v podkapitole 2.2 materiálu ZK-03-2011-04, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, IČO 00090450 o částku 99 412 000 Kč určenou na odstranění škod po zimě.
odpovědnost: ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-04.doc, ZK-03-2011-04, př. 1

05. Zpráva o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - březen 2011
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje návrh vzít na vědomí Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - březen 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0182/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Zprávu o plnění příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina za období leden - březen 2011 dle materiálu ZK-03-2011-05, př. 1.
odpovědnost: odbor ekonomický
termín: 30. dubna 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-05.doc, ZK-03-2011-05, př. 1

06. Návrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
V. Novotný informoval zastupitelstvo kraje o návrhu zvolit zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013.
M. Vystrčil požádal o upřesňující informace ohledně složení přípravného výboru občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013.
V. Novotný přislíbil M. Vystrčilovi písemné vyjádření.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0183/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
si vyhrazuje
v souladu s § 37 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů návrh Členské schůzi OV MS v biatlonu 2013 na zvolení MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013;
navrhuje
Členské schůzi OV MS v biatlonu 2013 zvolit MUDr. Jiřího Běhounka místopředsedou občanského sdružení OV MS v biatlonu 2013, a to při nejbližší možné příležitosti pro roky 2011, 2012 a 2013.
odpovědnost: zastupitelstvo kraje
termín: do 31. 12. 2013
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-06.doc, ZK-03-2011-06, př. 1

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 7 - 9 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

07. Smlouva o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Žirovnice - veřejná zakázka III/1329 Žirovnice - ul. Smetanova
Usnesení 0184/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o společném postupu zadavatelů mezi Vysočinou a městem Žirovnice dle materiálu ZK-03-2011-07, př. 1.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-07.doc, ZK-03-2011-07, př. 1

08. Smlouva se Státním fondem dopravní infrastruktury o předfinancování evropských projektů
Usnesení 0185/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu č. 136P/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1;
schvaluje
jmenovité akce uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, jež mají být spolufinancovány z fondů Evropské unie, dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1;
přijímá
 • závazek k vrácení finančních prostředků poskytovateli (SFDI) ve výši, v jaké podle Smlouvy uskuteční předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1;
 • závazek k vrácení finančních prostředků uvedený v příloze č. 2 této Smlouvy, dle materiálu ZK-03-2011-08, př. 1, týkající se finančních prostředků, které poskytovatel (SFDI) poskytl příjemci pro předfinancování v předchozích letech.
odpovědnost: ODSH
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-08.doc, ZK-03-2011-08, př. 1

09. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava - změna finančního vztahu k rozpočtu kraje u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
Usnesení 0186/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Doprava, § 2212 - Silnice a položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 14 400 000 Kč s určením pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-03-2011-09 při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o stejnou částku 14 400 000 Kč;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace o částku 14 400 000 Kč s určením na opravy havárií úseků silnic dle materiálu ZK-03-2011-09.
odpovědnost: ODSH, OE, KSÚSV
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-09.doc, ZK-03-2011-09, př. 1

10. Změna rozsahu základní dopravní obslužnosti kraje Vysočina pro rok 2011 a návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Doprava
L. Joukl informoval zastupitelstvo kraje o návrhu stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0187/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0529/07/2010/ZK ze dne 14. 12. 2010;
stanovuje
rozsah základní dopravní obslužnosti území kraje Vysočina pro rok 2011:
 • ve veřejné linkové osobní dopravě maximálně do 276 024 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti a maximálně do 15,7 mil. počtu ujetých km;
 • ve veřejné drážní osobní dopravě maximálně do 262 145 000 Kč prokazatelných ztrát spojů základní dopravní obslužnosti hrazených z rozpočtu kraje Vysočina a maximálně do 4,2 mil. počtu ujetých vlakokilometrů;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Doprava, § 2221 Provoz veřejné silniční dopravy o částku 5 389 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 389 000 Kč.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-10.doc

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 11 37, 39 - 42, v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

11. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Měšín
Usnesení 0188/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2011-11, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Měšín;
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2011-11, př. 2 z vlastnictví obce Měšín do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 586 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-11, př. 3;
 • dodatek č. 587 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-11, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-11.doc, ZK-03-2011-11, př. 1, ZK-03-2011-11, př. 2, ZK-03-2011-11, př. 3, ZK-03-2011-11, př. 4, ZK-03-2011-11, př. 5

12. Předání pozemků k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci
Usnesení 0189/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • dodatek č. 588 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-12, př. 1;
 • dodatek č. 589 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-12, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-12.doc, ZK-03-2011-12, př. 1, ZK-03-2011-12, př. 2

13. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Smrčná na Moravě
Usnesení 0190/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 1560/3 - ost. plocha, dálnice o výměře 781 m2 v k. ú. Smrčná na Moravě, obec Smrčná z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, 4, IČ: 65993390;
 • nabýt darem pozemky par. č. 1559/1- ost. plocha, dálnice o výměře 400 m2 a par. č. 1559/2 - ost. plocha, dálnice o výměře 9 m2 v k. ú. Smrčná na Moravě, obec Smrčná z vlastnictví České republiky, příslušnosti hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek Zřizovací listiny č. 590 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-13, př. 1;
 • dodatek Zřizovací listiny č. 591 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-13, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. srpna 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-13.doc, ZK-03-2011-13, př. 1, ZK-03-2011-13, př. 2, ZK-03-2011-13, př. 3

14. Darování pozemku v k.ú. a obci Havlíčkova Borová, dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Usnesení 0191/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 3135/7 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 5 m2 v k. ú. Havlíčkova Borová a obci Havlíčkova Borová spolu se stavbou chodníku a opěrné zdi na pozemku par. č. 2415/34 v k. ú. Havlíčkova Borová z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví městyse Havlíčkova Borová;
schvaluje
 • dodatek č. 592 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-14, př. 1;
 • dodatek č. 593 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-14, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 9. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-14.doc, ZK-03-2011-14, př. 1, ZK-03-2011-14, př. 2, ZK-03-2011-14, př. 3

15. Darování pozemku v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí městu Velké Meziříčí
Usnesení 0192/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek označený dle geometrického plánu č. 354-129/2010 jako par. č. 882/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 89 m2 v k. ú. Mostiště u Velkého Meziříčí a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
schvaluje
dodatek č. 594 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-15, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-15.doc, ZK-03-2011-15, př. 1, ZK-03-2011-15, př. 2

16. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0028/01/2011/ZK
Usnesení 0193/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0028/01/2011/ZK ze dne 1. 2. 2011 tak, že v materiálu ZK-01-2011-26, př. 1 se pozemek par. č. 288/32 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 719 m2 v k. ú. Jackov nahrazuje dle GP č. 320-9461/2011 nově odděleným pozemkem par. č. 288/38 - ostatní plocha, silnice o výměře 572 m2 v k. ú. Jackov.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-16.doc, ZK-03-2011-16, př. 1

17. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy v kraji Vysočina s předpokládaným použitím prostředků státního rozpočtu, změna usnesení 0191/03/2009/ZK
Usnesení 0194/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-17.doc, ZK-03-2011-17, př. 1, ZK-03-2011-17, př. 2, ZK-03-2011-17, př. 3

18. Majetkoprávní převody pozemků v k. ú. Staré Hory a obci Jihlava a v k. ú. Opatov u Jihlavy a obci Opatov a zřízení předkupního práva k převáděnému pozemku
Usnesení 0195/03/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-18.doc, ZK-03-2011-18, př. 1, ZK-03-2011-18, př. 2

19. Předání stavby v k. ú. a obci Jihlava k hospodaření Střední škole technické Jihlava
Usnesení 0196/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 13 Zřizovací listiny Střední školy technické Jihlava, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-19, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-19.doc, ZK-03-2011-19, př. 1, ZK-03-2011-19, př. 2

20. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina
Usnesení 0197/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2011-20, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-20.doc, ZK-03-2011-20, př. 1

21. Prodej pozemků v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou
Usnesení 0198/03/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-21.doc, ZK-03-2011-21, př. 1, ZK-03-2011-21, př. 2

22. Výkup pozemku v k. ú. Buková u Třešti a obci Třešť
Usnesení 0199/03/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-22.doc, ZK-03-2011-22, př. 1, ZK-03-2011-22, př. 2

23. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
Usnesení 0200/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
nabýt do vlastnictví kraje Vysočina pozemky pro stavbu II/405 Příseka - obchvat v rozsahu, způsobem, za podmínek a ceny dle materiálu ZK-03-2011-23, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-23.doc, ZK-03-2011-23, př. 1

24. Koupě pozemků v k. ú. Heřmanov u Křižanova a obci Heřmanov a v k. ú. a obci Ujčov a zrušení usnesení 0092/02/2006/ZK
Usnesení 0201/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0092/02/2006/ZK;
 • nabýt pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2011-24, př. 1 z vlastnictví České republiky a práva hospodařit s majetkem státu ve prospěch Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, se sídlem Jeneč, Karlovarská 7, IČO 000 16 918, do vlastnictví kraje Vysočina za kupní ceny 40 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí III. třídy a 50 Kč/m2 u pozemků zastavěných silnicí II. třídy;
schvaluje
dodatek č. 598 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-24, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-24.doc, ZK-03-2011-24, př. 1, ZK-03-2011-24, př. 2, ZK-03-2011-24, př. 3

25. Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví kraje Vysočina - změna usnesení 0476/06/2010/ZK
Usnesení 0202/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0476/06/2010/ZK ze dne 9. 11. 2010 tak, že v materiálu ZK-06-2010-28, př. 1 se pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 1325 o výměře 18 635 m2 a par. č. 1326/1 o výměře 273 m2 v k. ú. Radešínská Svratka nahrazují na základě obnovy operátu nově vzniklými pozemky par. č. 1325/14 - ostatní plocha, silnice o výměře 18 499 m2, par. č. 1325/19 - ostatní plocha, silnice o výměře 44 m2, par. č. 1326/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 95 m2 a par. č. 1326/10 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2 v k. ú. Radešínská Svratka.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-25.doc

26. Zrušení usnesení 0037/01/2011/ZK, nabytí pozemku v k. ú. Jihlava
Usnesení 0203/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0037/01/2011/ZK;
 • nabýt pozemek par. č. 3961/3 - ost. plocha, manipulační o výměře 91 m2, oddělený GP č. 5668-5/2011 z pozemku par. č. 3961/1 v k. ú. a obci Jihlava z vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina do vlastnictví kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 72 800 Kč podle kupní smlouvy dle materiálu ZK-03-2011-26, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-26.doc, ZK-03-2011-26, př. 1, ZK-03-2011-26, př. 2

27. Darování pozemků v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0204/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemky par. č. 542/23 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 222 m2 a par. č. 542/24 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, nově oddělené geometrickým plánem č. 357-1253/2010 z pozemku par. č. 542/1 v k. ú. Poděbaby a obci Havlíčkův Brod z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Havlíčkův Brod;
schvaluje
dodatek č. 599 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-27, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-27.doc, ZK-03-2011-27, př. 1, ZK-03-2011-27, př. 2

28. Darování pozemků obci Okrouhlice
Usnesení 0205/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek par. č. 201/41 ostatní plocha, silnice o výměře 510 m2 oddělený geometrickým plánem č. 204-153/2010 z pozemků par. č. 201/21 a par. č. 201/12 a pozemek par. č. 201/42 ostatní plocha, neplodná o výměře 4 m2 oddělený týmž geometrickým plánem z pozemku par. č. 201/12 v k. ú. Babice u Okrouhlice z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Okrouhlice;
schvaluje
dodatek č. 600 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-28, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-28.doc, ZK-03-2011-28, př. 1, ZK-03-2011-28, př. 2

29. Změna usnesení 0386/05/2010/ZK, nabytí pozemku pro majetkoprávní vypořádání III/1316 Zborná
Usnesení 0206/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • změnit usnesení 0386/05/2010/ZK tak, že v materiálu ZK-05-2010-58, př. 1 se ruší text spoluvlastnický podíl PF ČR bude získán bezúplatně a nahrazuje se textem spoluvlastnický podíl PF ČR bude získán úplatně za cenu stanovenou znaleckým posudkem s případným připočtením nákladů na jeho pořízení;
 • nabýt bezúplatným převodem pozemek parc. č. 16/4 - trvalý travní prost o výměře 101 m2 v k. ú. Zborná, obec Jihlava z vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, Nové Město, 128 00 do vlastnictví kraje Vysočina.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: září 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-29.doc, ZK-03-2011-29, př. 1

30. Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Ujčov
Usnesení 0207/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem:
 • díl b o výměře 63 m2 oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par. č. 434/39 a sloučený do pozemku par. č. 434/82;
 • díly f+i+m o výměře 202 m2 oddělené geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par. č. 434/1 a sloučené do pozemku par. č. 434/84;
 • díl n o výměře 79 m2 oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par. č. 434/48 a sloučený do pozemku par. č. 434/84;
 • par. č. 434/87 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 35 m2 oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku par. č. 434/48;
 • pozemek par. č. 434/89 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 51 m2 oddělený geometrickým plánem č. 233-1/2011 z pozemku 434/1
v k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ujčov;
 • nabýt darem:
 • pozemek par. č. 434/85 ostatní plocha, silnice o výměře 176 m2 nově zaměřený geometrickým plánem č. 233-1/2011;
 • pozemek par. č. 434/86 ostatní plocha, jiná plocha 109 m2 nově zaměřený geometrickým plánem č. 233-1/2011
k. ú. a obci Ujčov z vlastnictví obce Ujčov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 601 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-30, př. 1;
 • dodatek č. 602 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-30, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: srpen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-30.doc, ZK-03-2011-30, př. 1, ZK-03-2011-30, př. 2, ZK-03-2011-30, př. 3

31. Zrušení usnesení 0348/05/2009/ZK, nabytí nemovitostí v k. ú. Třešť
Usnesení 0208/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • zrušit usnesení 0348/05/2009/ZK;
 • nabýt darem stavbu odbočovacího pruhu na silnici II/406 vybudovaného v rámci akce Prodejna potravin Třešť - úprava ulice Palackého a pozemek par. č. 915/27 - ost. plocha, silnice o výměře 36 m2 v k. ú. a obci Třešť z vlastnictví společnosti TREI Real Estate Czech Republik s. r. o., Vršní 651/32, 182 00 Praha, IČ: 25708261 do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
dodatek č. 603 Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace dle materiálu ZK-03-2011-31, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-31.doc, ZK-03-2011-31, př. 1, ZK-03-2011-31, př. 2

32. Nabytí zbytkových pozemků v rámci majetkoprávní přípravy stavby II/405 Příseka - obchvat
Usnesení 0209/03/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-32.doc, ZK-03-2011-32, př. 1

33. Změna usnesení 0241/04/2007/ZK ve znění usnesení 0083/02/2008/ZK
Usnesení 0210/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení 0241/04/2007/ZK ve znění usnesení 0083/02/2008/ZK tak, že v materiálu ZK-02-2008-29, př. 1 se u pozemků par. č. 2072/12 v katastrálním území Příseka a par. č. 2379/18 v katastrálním území Brtnice mění způsob nabytí do vlastnictví kraje Vysočina z úplatného na bezúplatný převod dle ustanovení § 2 odst. 7 a 8 zákona č. 569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-33.doc

34. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek
Usnesení 0211/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M4 - Investice ve zdravotnictví o částku 22 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 22 000 tis. Kč.
odpovědnost: odbor majetkový, odbor ekonomický
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-34.doc, ZK-03-2011-34, př. 1

35. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ždánice u Bystřice nad Pernštejnem a obci Ždánice
Usnesení 0212/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • nabýt darem pozemky dle materiálu ZK-03-2011-35, př. 1 z vlastnictví obce Ždánice do vlastnictví kraje Vysočina;
 • převést darem pozemky dle materiálu ZK-03-2011-35, př. 2 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Ždánice;
 • nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2011-35, př. 3 z vlastnictví fyzických osob do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 40 Kč/m2;
schvaluje
dodatek č. 604 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-35, př. 4.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-35.doc, ZK-03-2011-35, př. 1, ZK-03-2011-35, př. 2, ZK-03-2011-35, př. 3, ZK-03-2011-35, př. 4, ZK-03-2011-35, př. 5

36. Darování pozemku v k. ú. a obci Nyklovice
Usnesení 0213/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem pozemek vzniklý dle geometrického plánu č. 148-11/2011 par. č. 503/3 - ostatní plocha, silnice o výměře 1178 m2 v k. ú. a obci Nyklovice, z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Nyklovice;
schvaluje
Dodatek č. 605 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-36, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-36.doc, ZK-03-2011-36, př. 1, ZK-03-2011-36, př. 2

37. Darování nemovitostí v k. ú. a obci Velké Meziříčí, poskytnutí dotace městu Velké Meziříčí
Usnesení 0214/03/2011/ZK
Zastupitelstva kraje
rozhoduje
 • převést darem budovu č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678, pozemek par. č. 678 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 042 m2, pozemek par. č. 675/1 ost. plocha, zeleň o výměře 910 m2, pozemek par. č. 679 ost. plocha, zeleň o výměře 936 m2 a pozemek par. č. 680/1 - ost. plocha, zeleň o výměře  879 m2 v k. ú. a obci Velké Meziříčí z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace mezi krajem Vysočina na straně poskytovatele dotace a městem Velké Meziříčí na straně příjemce dotace na úhradu části nákladů demolice objektu bývalého domova pro seniory budovy  č.p. 386 stojící na pozemku par. č. 678 v k.ú. a obci Velké Meziříčí ve výši 30 % prokazatelných nákladů, max. 3 mil. Kč za předpokladu, že demolice bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2011 dle materiálu ZK-03-2011-37, př. 1;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Nemovitý majetek, § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené o částku 3 000 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 tis. Kč;
 • dodatek č. 11 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí dle materiálu ZK-03-2011-37, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. prosince 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-37.doc, ZK-03-2011-37, př. 1, ZK-03-2011-37, př. 2, ZK-03-2011-37, př. 3

39. Darování nemovitostí v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou
Usnesení 0215/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
převést darem budovu č. p. 7 stojící na pozemku st. par. č. 43, budovu bez č.p./č.e. stojící na pozemku st. par. č. 118, pozemky st. par. č. 43 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 969 m2, st. par. č. 118 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 560 m2, par. č. 118 - ostatní plocha, neplodná o výměře 1 085 m2 a par. č. 171/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 500 m2, vše v k. ú. Bezděkov u Libice nad Doubravou, obec Bezděkov z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Bezděkov;
schvaluje
dodatek č. 7 Zřizovací listiny Středního odborného učiliště technického Chotěboř dle materiálu ZK-03-2011-39, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-39.doc, ZK-03-2011-39, př. 1, ZK-03-2011-39, př. 2

40. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Biskupice a k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov
Usnesení 0216/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem vyřazené těleso bývalé silnice III/15237 v délce 239 m nacházející se na dle GP č. 77-248/2010 nově odděleném pozemku par. č. 166/2 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov včetně dle GP č. 77-248/2010 nově odděleného pozemku par. č. 166/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 3 685 m2 v k. ú. Pulkov a obci Biskupice-Pulkov z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Biskupice-Pulkov;
 • nabýt darem dle GP č. 168-248/2010 nově oddělené pozemky par. č. 1472/87 - ostatní plocha, silnice o výměře 66 m2 a par. č. 1472/106 - ostatní plocha, silnice o výměře 224 m2 v k. ú. Biskupice u Hrotovic a obci Biskupice-Pulkov z vlastnictví obce Biskupice-Pulkov do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 606 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-40, př. 1;
 • dodatek č. 607 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-40, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-40.doc, ZK-03-2011-40, př. 1, ZK-03-2011-40, př. 2, ZK-03-2011-40, př. 3

41. Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. a obci Krokočín po dokončení akce III/3992 Krokočín most ev. č. 3992-1
Usnesení 0217/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • převést darem pozemek par. č. 5609/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 32 m2 a dále dle GP č. 270-9334/2010 nově oddělené pozemky par. č. 44/2 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 177 m2, par. č. 910/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 42 m2 a dále díl a o výměře 91 m2, díl c o výměře 8 m2, díl f o výměře 15 m2, díl g o výměře 183 m2 a díl e o výměře 10 m2 v k. ú. a obci Krokočín z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Krokočín;
 • nabýt darem dle GP č. 270-9334/2010 nově oddělený díl n o výměře 3 m2 a díl k o výměře 2 m2 v k. ú. a obci Krokočín z vlastnictví obce Krokočín do vlastnictví kraje Vysočina;
schvaluje
 • dodatek č. 608 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-41, př. 1;
 • dodatek č. 609 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2011-41, př. 2.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-41.doc, ZK-03-2011-41, př. 1, ZK-03-2011-41, př. 2, ZK-03-2011-41, př. 3

42. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Moravské Budějovice
Usnesení 0218/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít mezi městem Moravské Budějovice na straně vlastníka pozemků a krajem Vysočina na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se město zaváže převést díl f pozemku par. č. 2087/5 o výměře 2 513 m2, díl d pozemku par. č. 2078/51 o výměře 679 m2 a díl e pozemku par. č. 2081/4 o výměře 794 m2 v k. ú. a obci Moravské Budějovice do vlastnictví kraje Vysočina za účelem vybudování výjezdového stanoviště ZZS kraje Vysočina v Moravských Budějovicích dle materiálu ZK-03-2011-42, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. července 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-42.doc, ZK-03-2011-42, př. 1, ZK-03-2011-42, př. 2

87. Změna usnesení č. 0082/02/2008/ZK ve znění usnesení 0224/04/2008/ZK, 0340/05/2008/ZK, 0039/01/2009/ZK
L. Joukl seznámil zastupitelstvo kraje s předloženým návrhem rozhodnout o změně usnesení spočívající ve změně vlastníků. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0219/03/2011/ZK
Tento materiál není s odkazem na § 58 odst. 1 věta třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dostupný, protože by jeho zveřejněním mohlo dojít k ohrožení chráněných zájmů třetích osob (např. osobní údaje), oprávněných zájmů kraje nebo obecného zájmu.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-87

43. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
M. Hyský sdělil zastupitelstvu kraje bližší podrobnosti k návrhu poskytnout finanční dotace žadatelům v rámci grantového programu „Naše školka 2011“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0220/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2011-43, př. 1 dle vzoru smlouvy uvedeném v materiálu ZK-03-2011-43, př. 3;
 • neposkytnout finanční dotace v rámci grantového programu Naše školka 2011 žadatelům uvedeným v materiálu ZK-03-2011-43, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 8. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-43.doc, ZK-03-2011-43, př. 1, ZK-03-2011-43, př. 2, ZK-03-2011-43, př. 3

44. Změna přílohy žádosti v projektu CEC5 - Demonstration of energy efficiency and utilisation of renewable energy sources through public buildings
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení navrhovanou změnu přílohy žádosti projektu CEC5. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0221/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení č. 0046/01/2011/ZK tak, že materiál ZK-01-2011-42, př. 1 nahrazuje materiál ZK-03-2011-44, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-44.doc, ZK-03-2011-44, př. 1, ZK-03-2011-44, př. 2

45. Veletrh produktů kraje Vysočina - Smlouva o spolupráci
M. Hyský předložil zastupitelstvu kraje ke schválení smlouvu o spolupráci v souvislosti se zajištěním konání akce Veletrh produktů kraje Vysočina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0222/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2011-45, př. 1.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-45.doc, ZK-03-2011-45, př. 1

46. Poskytnutí dotace Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský informoval zastupitelstvo kraje o žádosti Krajské hospodářské komory kraje Vysočina o poskytnutí finanční podpory na realizaci projektu „Centrum zahraničního obchodu kraje Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0223/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 500 000 Kč jako podporu malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. 12. 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis Krajské hospodářské komoře kraje Vysočina se sídlem Benešova 1256/13, Jihlava, IČO: 70843252 dle materiálu ZK-03-2011-46, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu o částku 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 500 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 34 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-46.doc, ZK-03-2011-46, př. 1, ZK-03-2011-46, př. 2

47. Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - průběžné financování globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
M. Hyský zdůvodnil zastupitelstvu kraje předložený návrh rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty.
M. Vystrčil tlumočil doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0224/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků ve výši 3,5 mil. Kč z Fondu strategických rezerv či jiných zdrojů na zvláštní účet kraje GG 1.1. OP VK určený na financování globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina, reg. č. CZ.1.07/1.1.01. s tím, že po proplacení žádosti ze strany Školství, mládeže a tělovýchovy ČR budou finanční prostředky vráceny do Fondu strategických rezerv.
odpovědnost: ORR
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-47.doc

48. Ceny kraje Vysočina v soutěži SKUTEK ROKU 2010
M. Hyský seznámil zastupitelstvo kraje s konečnými výsledky soutěže o cenu kraje Vysočina s názvem SKUTEK ROKU 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0225/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny kraje Vysočina SKUTEK ROKU 2010 dle materiálů ZK-03-2011-48, př. 1 a ZK-03-2011-48, př. 2.
odpovědnost: ORR
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-48.doc, ZK-03-2011-48, př. 1, ZK-03-2011-48, př. 2

89. Poskytnutí dotace na realizaci cyklostezky Jihlava Třebíč - Raabs návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Regionální rozvoj
M. Hyský podal zastupitelstvu kraje informace k předloženému návrhu poskytnout dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Jihlava Třebíč - Raabs dotaci na realizaci cyklostezky.
M. Vystrčil tlumočil zastupitelům doporučující stanovisko výboru regionálního rozvoje.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0226/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 3 000 000 Kč dobrovolnému svazku obcí Cyklostezka Jihlava Třebíč- Raabs se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava, IČO: 75122863 dle materiálu ZK-03-2011-89, př. 1;
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Regionální rozvoj, § 3636 Územní rozvoj o částku 3 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 3 000 000 Kč.
odpovědnost: ORR
termín: 30. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-89, ZK-03-2011-89, př. 1, ZK-03-2011-89, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 49, 50, 52, 54 57, 88 v bloku. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

49. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace organizátorům krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek v roce 2011 dle schválených pravidel rady kraje
Usnesení 0227/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže organizaci Active - středisko volného času, příspěvková organizace, IČ 72052414 ve výši 5 650 Kč na realizaci krajského kola soutěže Všeználek.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-49.doc, ZK-03-2011-49, př. 1

50. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
Usnesení 0228/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina na činnost v roce 2011 v celkové výši 3 631 850,- Kč dle tabulky č. 1 materiálu ZK-03-2011-50, př. 4 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2011-50, př. 5.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-50.doc, ZK-03-2011-50, př. 1, ZK-03-2011-50, př. 2, ZK-03-2011-50, př. 3, ZK-03-2011-50, př. 4, ZK-03-2011-50, př. 5

52. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0229/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ 75070961 na podporu pořádání sportovního mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-52.doc, ZK-03-2011-52, př. 1

54. Změna usnesení zastupitelstva kraje č. 0142/02/2011/ZK
Usnesení 0230/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
změnit usnesení zastupitelstva kraje č. 0142/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011 v části týkající se smlouvy o převodu cenných papírů dle přílohy materiálu ZK-02-2011-73, př. 7, a to tak, že příloha materiálu ZK-02-2011-73, př. 7 se zrušuje a nahrazuje se novou přílohou dle materiálu ZK-03-2011-54, př. 1.
odpovědnost: OŠMS, OE
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-54.doc, ZK-03-2011-54, př. 1, ZK-03-2011-54, př. 2

55. Změny ve školském rejstříku
Usnesení 0231/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
souhlasí
se záměry změn ve školském rejstříku u školy a školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina označenými v materiálu ZK-03-2011-55, př. 1 kódy 2A, 2B.
odpovědnost: OŠMS
termín: do 31. 5. 2011 odeslat příslušnému správnímu orgánu
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-55.doc, ZK-03-2011-55, př. 1

56. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Usnesení 0232/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 50 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ 75070961 na podporu pořádání sportovního mistrovství.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-56.doc, ZK-03-2011-56, př. 1

57. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora účasti na sportovních mistrovstvích
Usnesení 0233/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 39 095 Kč na podporu účasti na sportovních mistrovstvích dle materiálu ZK-03-2011-57, př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-57.doc, ZK-03-2011-57, př. 1, ZK-03-2011-57, př. 2, ZK-03-2011-57, př. 3

88. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou
Usnesení 0234/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
přidělení účelových prostředků Gymnáziu Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě ve výši 300 100 Kč a přidělení účelových prostředků Gymnáziu Jihlava ve výši 511 800 Kč na 2. čtvrtletí 2011 na realizaci Rozvojového programu podpory přípravy sportovních talentů na školách s oborem gymnázium a gymnázium se sportovní přípravou.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-88

51. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
M. Kružíková předložila zastupitelstvu kraje na vědomí shora uvedený návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0235/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
 • rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2011-51, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2011-51, př. 2;
 • rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2011-51, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2011-51, př. 4.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: květen 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-51.doc, ZK-03-2011-51, př. 1, ZK-03-2011-51, př. 2, ZK-03-2011-51, př. 3, ZK-03-2011-51, př. 4, ZK-03-2011-51, př. 5

53. Návrh na poskytnutí dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
M. Kružíková seznámila zastupitelstvo kraje s návrhem schválit nové znění daných Zásad. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0236/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
znění Zásad pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol dle materiálu ZK-03-2011-53, př. 5.
odpovědnost: OŠMS, odbor ekonomický
termín: do konce roku 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-53.doc, ZK-03-2011-53, př. 1, ZK-03-2011-53, př. 2, ZK-03-2011-53, př. 3, ZK-03-2011-53, př. 4, ZK-03-2011-53, př. 5, ZK-03-2011-53, př. 6, ZK-03-2011-53, př. 7

58. Fond Vysočiny - Sportoviště 2011 - schválení navržených podpor
M. Kružíková informovala zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace v rámci grantového programu Sportoviště 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0237/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: 31. 3. 2012
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-58.doc, ZK-03-2011-58, př. 1, ZK-03-2011-58, př. 2

59. Multimediální průvodce pro krajská muzea - doplnění smlouvy
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje návrh uzavřít smlouvu o spolupráci na projektu „Multimediální průvodce pro muzea kraje Vysočina“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0238/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení č. 0164/02/2011/ZK ze dne 22. 3. 2011 v části rozhoduje uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2011-59, př. 2;
rozhoduje
uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu ZK-03-2011-59, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-59.doc, ZK-03-2011-59, př. 1, ZK-03-2011-59, př. 2

60. Zásady Zastupitelstva kraje pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Z. Ryšavý předložil zastupitelstvu kraje ke schválení shora uvedený návrh Zásad.
D. Oulehla tlumočil doporučující stanovisko legislativního výboru.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0239/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2011-60, př. 2.
odpovědnost: OÚPSŘ
termín: trvale
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-60.doc, ZK-03-2011-60, př. 1, ZK-03-2011-60, př. 2

61. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Kultura - vyhodnocení ankety Zlatá jeřabina - Cena kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010
Na zasedání se dostavil J. Běhounek. T. Škaryd seznámil zastupitelstvo kraje s konečnými výsledky veřejné ankety Zlatá jeřabina. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0240/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
uděluje
Ceny kraje Vysočina za kulturní počin roku 2010 dle materiálu ZK-03-2011-61, př. 3.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu; odbor ekonomický
termín: 31. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-61.doc, ZK-03-2011-61, př. 1, ZK-03-2011-61, př. 2, ZK-03-2011-61, př. 3, ZK-03-2011-61, př. 4

62. Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje návrh poskytnout dotaci městu Žďár nad Sázavou na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0241/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 200 000 Kč z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu ZK-03-2011-62, př. 1.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-62.doc, ZK-03-2011-62, př. 1, ZK-03-2011-62, př. 2

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 63, 64 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

63. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Vybudování sítě hipotras
Usnesení 0242/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice - zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 1 142 933,14 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Vybudování sítě hipotras a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-63.doc

64. Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjem peněz od Vysočina Tourism, příspěvkové organizace v souvislosti s 1. splátkou půjčky na realizaci projektu Marketing turistické nabídky
Usnesení 0243/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
rozpočtové opatření, a sice - zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2011 u položky 2451 - Splátky půjčených prostředků o částku 1 686 026,23 Kč v souvislosti s vratkou první splátky půjčky poskytnuté na předfinancování projektu Marketing turistické nabídky a převedení této částky do Fondu strategických rezerv (položka 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).
odpovědnost: OKPPCR, OE
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-64.doc

65. Památky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
T. Škaryd předložil zastupitelstvu kraje ke schválení níže uvedené návrhy dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace.
V. Novotný oznámil ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, že se zřetelem k výsledku projednání věci se zdržuje hlasování.
Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0244/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Telč IČO 00286745 dle materiálu ZK-03-2011-65, př. 2;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Třebíč IČO 00290629 dle materiálu ZK-03-2011-65, př. 3;
 • uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace s městem Žďár nad Sázavou IČO 00295841 dle materiálu ZK-03-2011-65, př. 4.
odpovědnost: odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
termín: 31.5.2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 1.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-65.doc, ZK-03-2011-65, př. 1, ZK-03-2011-65, př. 2, ZK-03-2011-65, př. 3, ZK-03-2011-65, př. 4

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 66, 67 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

66. Rozdělení druhé etapy Transformace Ústavu sociální péče Jinošov II. (současný Domov bez zámku, příspěvková organizace) na projekty II. a III. a schválení jejich předfinancování
Usnesení 0245/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty projektů Transformace ÚSP Jinošov II. a III. v celkové hodnotě max. 14 500 000,- Kč na přípravu a částečnou realizaci obou projektů. Finance budou uvolňovány v průběhu prvních etap postupně dle aktuální potřeby projektů;
bere na vědomí
informace o projektech Transformace ÚSP Jinošov II. a Transformace ÚSP Jinošov III. dle materiálu ZK-03-2011-66, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-66.doc, ZK-03-2011-66, př. 1, ZK-03-2011-66, př. 2

67. Transformace Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace, realizace záměru transformace rozdělením na projekty I., II., III. a IV. schválení jejich předfinancování
Usnesení 0246/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zřízení zvláštního účtu projektu Transformace ÚSPM Těchobuz a převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet projektu v celkové hodnotě max. 21 837 470,- Kč na přípravu a částečnou realizaci všech projektů dle materiálu ZK-03-2011-67, př. 1. Finance budou uvolňovány v průběhu prvních etap postupně dle aktuální potřeby projektů;
bere na vědomí
informace o projektech Transformace ÚSPM Těchobuz I., Transformace ÚSP Těchobuz II., Transformace ÚSPM Těchobuz III. a Transformace ÚSPM Těchobuz IV. dle materiálu ZK-03-2011-67, př. 2.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2014
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-67.doc, ZK-03-2011-67, př. 1, ZK-03-2011-67, př. 2

68. Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2011 za odvětví sociální péče včetně návrhu rozpočtového opatření
P. Krčál informoval zastupitelstvo kraje o návrhu finančního plánu příspěvkových organizací na rok 2011 za odvětví sociální péče. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0247/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 5 500 000 Kč při současném zvýšení kapitoly Sociální věci, § 4357 - Domovy, položka 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 5 500 000 Kč dle rozpisu na jednotlivé domovy důchodců a ústavy sociální péče uvedené v materiálu ZK-03-2011-68, př. 1 na částečné pokrytí plánovaného záporného výsledku hospodaření v roce 2011;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče dle materiálu ZK-03-2011-68, př. 1 v souvislosti s částečným pokrytím předpokládaného schodkového finančního hospodaření u příspěvkových organizací zřizovaných krajem v odvětví sociální péče v letošním roce.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, majetkový odbor a ředitelé příspěvkových organizací za odvětví sociálních věcí
termín: 31. 12. 2011
Usnesení bylo přijato 39 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-68.doc, ZK-03-2011-68, př. 1

69. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Ústav sociální péče pro dospělé Věž
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny shora uvedené příspěvkové organizace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0248/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 8 Zřizovací listiny Ústavu sociální péče pro dospělé Věž, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-69, př. 1.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 1. 7. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-69.doc, ZK-03-2011-69, př. 1

70. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí
P. Krčál předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov pro seniory Velké Meziříčí. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0249/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Dodatek č. 12 Zřizovací listiny Domova pro seniory Velké Meziříčí, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2011-70, př. 1;
ukládá
odboru sociálních věcí zajistit podání návrhu na zápis změny do obchodního rejstříku.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ředitelka dotčené příspěvkové organizace
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-70.doc, ZK-03-2011-70, př. 1

71. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích dle Zásad z rozpočtu kraje Vysočina - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zemědělství
J. Matějek seznámil zastupitelstvo kraje s návrhem poskytnout finanční příspěvky na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 2013. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0250/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v kraji Vysočina pro období 2007 - 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3 a 4, dle materiálu ZK-03-2011-71, př. 1.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-71.doc, ZK-03-2011-71, př. 1

72. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2010 - dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory
J. Matějek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0251/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory z Fondu Vysočiny FV 007/243/10 dle materiálu ZK-03-2011-72, př. 2.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-72.doc, ZK-03-2011-72, př. 1, ZK-03-2011-72, př. 2

73. FOND VYSOČINY - grantový program Čistá voda 2011 - návrh na poskytnutí dotací
J. Matějek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu poskytnout dotace v rámci shora uvedeného grantového programu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0252/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
 • poskytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2011-73, př. 2 na základě vzorové smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2011-73, př. 4;
 • neposkytnout dotace v rámci grantového programu Čistá voda 2011 žadatelům na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2011-73, př. 3.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-73.doc, ZK-03-2011-73, př. 1, ZK-03-2011-73, př. 2, ZK-03-2011-73, př. 3, ZK-03-2011-73, př. 4

74. Žádost obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace
J. Matějek podal zastupitelstvu kraje doplňující informace k žádosti obce Zbilidy o prominutí sankcí za porušení podmínek smlouvy o poskytnutí dotace. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0253/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
částečně promíjí
obci Zbilidy, IČ: 00373991 povinnost odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2 079 198 Kč na realizaci akce Rekonstrukce kanalizace Zbilidy.
odpovědnost: odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-74.doc, ZK-03-2011-74, př. 1, ZK-03-2011-74, př. 2

75. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0254/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 v celkové výši 1 050 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to:
 • Městu Golčův Jeníkov (IČ 267406) 100 000 Kč;
 • Městu Přibyslav (IČ 268097) 100 000 Kč;
 • Městu Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 100 000 Kč;
 • Městu Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 100 000 Kč;
 • Městu Počátky (IČ 248843) 100 000 Kč;
 • Městu Moravské Budějovice (IČ 289931) 100 000 Kč;
 • Městu Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 100 000 Kč;
 • Obci Želetava (IČ 290751) 100 000 Kč;
 • Městu Nové Město na Moravě (IČ 294900) 100 000 Kč;
 • Městu Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 100 000 Kč;
 • Městysi Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-75.doc, ZK-03-2011-75, př. 1

76. Stanovení termínů jednání pro druhé pololetí 2011
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí návrhy termínů jednání na druhé pololetí 2011. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0255/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
návrhy termínů jednání na druhé pololetí dle materiálu ZK-03-2011-76.
odpovědnost: OSH
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-76.doc

77. Poskytnutí daru dobročinnému fondu ViZa - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje
J. Běhounek seznámil zastupitelstvo kraje se shora uvedeným návrhem rozpočtového opatření. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0256/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
poskytnout dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa dle materiálu ZK-03-2011-77, př. 4.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-77.doc, ZK-03-2011-77, př. 1, ZK-03-2011-77, př. 2, ZK-03-2011-77, př. 3, ZK-03-2011-77, př. 4

78. Roční zpráva o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0257/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Roční zprávu o stavu požární ochrany kraje Vysočina za rok 2010 dle materiálu ZK-03-2011-78, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-78.doc, ZK-03-2011-78, př. 1

79. Projednávání cizojazyčných materiálů
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje na vědomí informaci o postupu krajského úřadu při předkládání cizojazyčných materiálů. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0258/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
informace uvedené v materiálu ZK-03-2011-79.
odpovědnost: rada kraje
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-79.doc

80. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace - žádost o souhlas s úvěrem
J. Běhounek informoval zastupitelstvo kraje o návrhu uzavřít dodatek ke Smlouvě o kontokorentním úvěru. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0259/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
rozhoduje
o převzetí ručitelského závazku dle materiálu ZK-03-2011-80, př. 2.
odpovědnost: ředitel Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, OZ
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-80.doc, ZK-03-2011-80, př. 1, ZK-03-2011-80, př. 2, ZK-03-2011-80, př. 3

81. 4. ročník celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina - Bezpečná nemocnice
J. Běhounek předložil zastupitelstvu kraje ke schválení vyhlášení čtvrtého ročníku celostátní soutěže Bezpečná nemocnice. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0260/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení čtvrtého ročníku celostátní soutěže o cenu hejtmana kraje Vysočina s názvem Bezpečná nemocnice;
bere na vědomí
text vyhlášení celostátní soutěže včetně kritérií pro hodnocení přihlášených projektů dle materiálu ZK-03-2011-81, př. 1.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, odbor sekretariátu hejtmana
termín: 31. 1. 2012
Usnesení bylo přijato 36 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-81.doc, ZK-03-2011-81, př. 1, ZK-03-2011-81, př. 2

86. Stížnost žádost o projednání a dořešení situace v příspěvkové organizaci zřízené krajem Vysočina
J. Běhounek podal zastupitelstvu kraje doplňující komentář k předloženému materiálu. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0261/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
materiál ZK-03-2011-86;
prohlašuje
že záležitost popisovanou v těchto opakovaných stížnostech považuje z hlediska kraje Vysočina za vyřízenou;
ukládá
hejtmanovi kraje Vysočina odpovědět na stížnost pisatelky v termínu stanoveném Pravidly Rady kraje Vysočina pro přijímání a vyřizování stížností č. 2/09, tj. do 31. 5. 2011.
odpovědnost: hejtman kraje
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-86

82. Návrh Výboru pro udělování medailí kraje Vysočina na udělení medailí kraje Vysočina pro rok 2011
I. Rohovský upřesnil zastupitelstvu kraje návrh udělit pro rok 2011 medaile navrhovaným kandidátům. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0262/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
udělení medailí dle návrhu uvedeného v materiálu ZK-03-2011-82, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 35 hlasy, proti 0, zdrželi se 2.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-82.doc, ZK-03-2011-82, př. 1, ZK-03-2011-82, př. 2

83. FOND VYSOČINY - Závěrečná zpráva o čerpání podpory z Fondu Vysočiny v roce 2010
V. Novotný předložil zastupitelstvu kraje ke schválení Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2010. Zastupitelstvo kraje přijalo návrh usnesení.
Usnesení 0263/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Závěrečnou zprávu o čerpání podpory z Fondu Vysočiny za rok 2010 dle materiálu ZK-03-2011-83, př. 1.
odpovědnost: V. Novotný, odbor regionálního rozvoje
termín: 10. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 37 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-83.doc, ZK-03-2011-83, př. 1, ZK-03-2011-83, př. 1a, ZK-03-2011-83, př. 2a, ZK-03-2011-83, př. 3a, ZK-03-2011-83, př. 4a, ZK-03-2011-83, př. 5a, ZK-03-2011-83, př. 6a, ZK-03-2011-83, př. 7a, ZK-03-2011-83, př. 8a1-3, ZK-03-2011-83, př. 9a, ZK-03-2011-83, př. 10a1, ZK-03-2011-83, př. 10a2, ZK-03-2011-83, př. 10a3, ZK-03-2011-83, př. 10a4, ZK-03-2011-83, př. 11a

Předsedající přednesl návrh na schválení bodů 84 a 85 současně. K uvedeným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny návrhy na jmenování členů řídicích výborů následujících grantových programů ke schválení.

84. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
Usnesení 0264/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Bioodpady 2011 dle materiálu ZK-03-2011-84, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Bioodpady 2011 ve složení:
ODS Jaromír Brychta (ZR); Miroslav Uchytil (HB);
KDU-ČSL Jaroslav Hrubý (TR); Antonín Holub (JI);
ČSSD Jiří Uchytil (HB);
KSČM Bohumil Kotlán (ZR); Michal Dlouhý (HB);
 • Zdeňka Ryšavého (TR, ČSSD) předsedou řídicího výboru grantového programu Bioodpady 2011;
 • garantem grantového programu Bioodpady 2011 odbor životního prostředí a zástupce garanta Ing. Pavlu Bendovou s právem hlasovacím a Ing. Evu Navrátilovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor životního prostředí
termín: 31. 5. 2011
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-84.doc, ZK-03-2011-84, př. 1, ZK-03-2011-84, př. 2

85. FOND VYSOČINY - grantový program Investujme v sociálních službách 2011
Usnesení 0265/03/2011/ZK
Zastupitelstvo kraje
vyhlašuje
grantový program Investujme v sociálních službách 2011 dle materiálu ZK-03-2011-85, př. 1;
jmenuje
 • řídicí výbor grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 ve složení:
ODS Hana Müllerová (JI); Jiří Hormandl (PE);
KDU-ČSL Jiří Vondráček (HB); Petr Kesl (PE);
ČSSD Josef Bruna (ZR);
KSČM Ladislav Nováček (PE); Kamil Vejvoda (ZR);
 • Pavlu Kučerovou (PE, ČSSD) předsedkyní řídícího výboru grantového programu Investujme v sociálních službách 2011;
 • garantem grantového programu Investujme v sociálních službách 2011 odbor sociálních věcí a zástupce garanta Jiřího Bínu s právem hlasovacím a Olgu Tvarůžkovou s právem poradním;
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
odpovědnost: odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2012
Usnesení bylo přijato 38 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: ZK-03-2011-85.doc, ZK-03-2011-85, př. 1, ZK-03-2011-85, př. 2

90. Rozprava členů zastupitelstva
Bez rozsáhlejší diskuse.

V. Novotný poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2011 s tím, že příští zasedání se bude konat 21. 6. 2011.MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina


Ověřovatelé zápisu:


Ing. Pavel Hájek        ……...……………………………………Ing. Jaroslav Soukup, MBA        …..………………………………….……


Přílohou zápisu je záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2011.
Záznam pořízen na zasedání zastupitelstva kraje č. 3/2011 dne 10. 5. 2011.
Zapsaly: M. Jakoubková, P. Pospíchalová dne 17. 5. 2011 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz